Menu

ECB/2002/6

  1. ECB Pamatnostādne (2002. gada 26. septembris) par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus (ECB/2002/6), OV L 270, 8.10.2002, 14. lpp..

    Papildus informācija

       
      Atceļ 3.a pantu un 4. pielikumu Pamatnostādnē ECB/2000/1.