CON/2001/38

Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych oraz manipulacji rynkiem (niedozwolonych praktyk rynkowych) (CON/2001/38), Dz.U. C 24 z 26.1.2002, str. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv