CON/2002/25

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag på detta område och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (CON/2002/25), EGT C 253, 22.10.2002, s. 14.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (KOM(2002) 234)