2001

28/12/2001
ECB:s beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19), EGT L 344, 28.12.2001, s. 89.Ytterligare information
20/12/2001
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2001/16), EGT L 337, 20.12.2001, s. 55.
20/12/2001
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2001/15), EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.
20/12/2001
ECB:s beslut av den 8 november 2001 om vissa villkor för tillgång till systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS) (ECB/2001/11), EGT L 337, 20.12.2001, s. 49.
20/12/2001
Yttrande om lag om ändring av stadgan för Österreichische Nationalbank (CON/2001/40), Österrike, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13), EGT L 333, 17.12.2001, s. 1.
14/12/2001
ECB:s rekommendation av den 6 december 2001 om upphävandet av deltagande medlemsstaters bestämmelser som begränsar det antal mynt i en nationell valuta som kan användas vid en enskild betalning (ECB/2001/17), EGT C 356, 14.12.2001, s. 9.
14/12/2001
Yttrande om ett lagdekret om ändring av regelverket på valutaområdet (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om det prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2001/36), EGT C 344, 6.12.2001, s. 4.Ytterligare information
01/12/2001
Rättelse till ECB:s riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8) EGT L 315, 1.12.2001, s. 74.
28/11/2001
ECB:s riktlinje av den 16 november 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2001/12), EGT L 310, 28.11.2001, s. 31.
21/11/2001
ECB:s riktlinje av den 25 oktober 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/6 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter utgången av övergångsperioden (ECB/2001/10), EGT L 304, 21.11.2001, s. 28.
21/11/2001
Konsoliderad version av riktlinje ECB/2000/6 av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter utgången av övergångsperioden, ändrad genom riktlinje ECB/2001/10 EGT C 325, 21.11.2001, s. 14.
16/11/2001
Yttrande om en lag om ändring av lagen om ersättning till advokater (CON/2001/37), Österrike, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Lag om upprättande av integrerad tillsyn över finansiella tjänster (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (CON/2001/34), EGT C 308, 1.11.2001, s. 17.Ytterligare information
20/10/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex (CON/2001/33), EGT C 295, 20.10.2001, s. 5.Ytterligare information
19/10/2001
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 27 september 2001 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsmedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2001/9), EGT L 276, 19.10.2001, s. 21.
19/10/2001
Yttrande om rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2001/31), EGT C 293, 19.10.2001, s. 3.Ytterligare information
11/10/2001
Yttrande om ett lagdekret om ändring av regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Yttrande om lagstiftning om tillsyn över finansiella konglomerat (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2001
Inofficiell konsoliderad text [i dess ändrade lydelse enligten rättelse, offentliggjord i EGT L 315, 1.12.2001, s. 74]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.10.2001.
28/09/2001
Yttrande om lag om ändring av rättegångsavgifter (CON/2001/29), Österrike, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
ECB:s riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8), EGT L 257, 26.9.2001, s. 6.Ytterligare information
26/09/2001
Yttrande om en förordning beträffande ett undantag från bestämmelserna om statliga tjänstemän eller aspiranter för representanter för Banque centrale du Luxembourg med offentligrättslig ställning (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av flera direktiv med anknytning till detta (CON/2001/25), EGT C 271, 26.9.2001, s. 10.Ytterligare information
21/09/2001
Yttrande om lagstiftning om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Yttrande om ändring av beslut av den 27 juli 1998 om fastställandet av bestämmelser rörande inlösen, indragning och makulering av sedlar av De Nederlandsche Bank och om information rörande detta till allmänheten (CON/2001/26), Nederländerna, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Yttrande om en lag om fastighetsfonder och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/24), Österrike, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Yttrande om förordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde (CON/2001/18), EGT C 244, 1.9.2001, s. 5.Ytterligare information
31/08/2001
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 30 augusti 2001 om valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/2001/7), EGT L 233, 31.8.2001, s. 55.
30/08/2001
Yttrande om en lag om sammanställningen av betalningsbalansen och utlandsställningen och om ändring av lagdekret av den 6 oktober 1944 om valutakontroller och olika rättsliga bestämmelser (CON/2001/23), Belgien, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Yttrande om ett lagdekret om införande av brådskande bestämmelser rörande införandet och skyddet av euron (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Yttrande om en lag om spridning av eurosedlar och euromynt och andra bestämmelser med anknytning till detta (CON/2001/21), Grekland, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Yttrande om ett dekret om märkning av sedlar denominerade i francs (CON/2001/20), Frankrike, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Yttrande om ändringar i strafflagen (CON/2001/19), Österrike, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2001
Har upphört att gälla: Punkt 1.2 av ECB:s personalföreskrifter med regler om uppförande och sekretess i tjänsten EGT C 236, 22.8.2001, s. 13.
02/08/2001
Yttrande om ändringar av lagen om Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Tyskland, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
ECB:s beslut av den 5 juli 2001 om ändring av beslut ECB/1998/4 om antagandet av anställningsvillkoren för ECB:s personal (ECB/2001/6), EGT L 201, 26.7.2001, s. 25.
12/07/2001
ECB:s riktlinje av den 21 juni 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2001/5), EGT L 190, 12.7.2001, s. 26.
12/07/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om finansiella säkerhetsordningar (CON/2001/13), EGT C 196, 12.7.2001, s. 10.Ytterligare information
05/07/2001
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 5.7.2001.
28/06/2001
Yttrande om en lag om godkännande av den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning och bifogat protokoll, samt om ändring av vissa bestämmelser i strafflagen och lagen om brottmålsförfarande (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Yttrande om en lag om utbyte av sedlar och mynt till euro i Belgien (CON/2001/15), Belgien, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2001
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 11 maj 2000 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen, likviditeten i utländsk valuta och utlandsställningen (ECB/2000/4), EGT L 168, 23.6.2001, s. 25.
22/06/2001
Rättelse till ECB:s riktlinje 2001/401 av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2001/3) EGT L 167, 22.6.2001, s. 34.
21/06/2001
Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 11 maj 2000 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen, likviditeten i utländsk valuta och utlandsställningen (ECB/2000/5), EGT C 176, 21.6.2001, s. 4.
18/06/2001
Yttrande om tillämpningsföreskrifter om förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt (CON/2001/14), Spanien, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Yttrande om ändringar i flera lagar rörande den spanska finansmarknaden (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Yttrande om förslag om vissa bestämmelser i lagförslaget 2001 om vilande konton (CON/2001/11), Irland, 31.5.2001.
25/05/2001
Yttrande om lagen om upprättandet och organisationen av en tillsynsmyndighet för finansmarknaden och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/10), Österrike, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2001/3), EGT L 140, 24.5.2001, s. 72.
22/05/2001
Yttrande om rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (CON/2001/8), EGT C 151, 22.5.2001, s. 18.Ytterligare information
19/05/2001
ECB:s förordning (EG) nr 985/2001 av den 10 maj 2001 om ändring av förordning ECB/1999/4 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2001/4), EGT L 137, 19.5.2001, s. 24.
17/05/2001
Yttrande om en lag om ytterligare åtgärder vid införandet av euron (CON/2001/9), Österrike, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2001
Rättelse till ECB:s riktlinje av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden EGT L 123, 4.5.2001, s. 35.
03/05/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2001/4), EGT C 131, 3.5.2001, s. 6.Ytterligare information
03/05/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (CON/2001/3), EGT C 131, 3.5.2001, s. 5.Ytterligare information
26/04/2001
Yttrande om en förordning om utbytet av sedlar och mynt till euro 2002 och om ändring av vissa rättsliga bestämmelser (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Yttrande om lagförslag om hypoteksobligationer och obligationer för den offentliga sektorn (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
20/04/2001
Yttrande om vissa bestämmelser i ett lagförslag från 2001 om övergången till euro (belopp) (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
11/04/2001
Yttrande om ändringar i den monetära och finansiella lagen avseende betalningssystem (CON/2001/2), Frankrike, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 såvitt avser omklassificering av betalningar som grundar sig på swappavtal och framtida räntesäkringsavtal (CON/2000/10), EGT C 103, 3.4.2001, s. 8.Ytterligare information
20/03/2001
ECB:s rekommendation av den 1 mars 2001 till en rådsförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om ECB:s tillämpning av minimireserver (ECB/2001/2), EGT C 89, 20.3.2001, s. 4.
10/03/2001
Artikel 5 i Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem  EGT C 80, 10.3.2001, s. 42.
10/03/2001
Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem EGT C 80, 10.3.2001, s. 1.
08/03/2001
Har upphört att gälla: Uppförandekodex för ECB i enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för ECB EGT C 76, 8.3.2001, s. 12.
24/02/2001
ECB:s riktlinje av den 10 januari 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende utbytet av sedlar och mynt 2002 (ECB/2001/1), EGT L 55, 24.2.2001, s. 80.
24/02/2001
ECB:s riktlinje av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter ugången av övergångsperioden (ECB/2000/6), EGT L 55, 24.2.2001, s. 66.
24/02/2001
ECB:s beslut av den 10 november 2000 om offentliggörande av vissa av ECB:s rättsakter och rättsliga instrument (ECB/2000/12), EGT L 55, 24.2.2001, s. 68.
24/02/2001
ECB:s rekommendation av den 8 april 1999 om redovisningen av kostnader i samband med utgivningen av sedlar (bilaga till ECB/2000/12) (ECB/1999/NP7), EGT L 55, 24.2.2001, s. 79.Ytterligare information
24/02/2001
ECB:s riktinje av den 22 april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (bilaga II till ECB/2000/12) (ECB/1999/NP11), EGT L 55, 24.2.2001, s. 71.Ytterligare information
24/02/2001
ECB:s riktlinje av den 22 december 1998 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa individuella statistiska uppgifter som samlats in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna (bilaga III till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP28), EGT L 55, 24.2.2001, s. 72.Ytterligare information
24/02/2001
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om vissa åtgärder som ECB skall vidta i fråga om medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (ECB/1998/NP15) (bilaga V till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP15), EGT L 55, 24.2.2001, s. 76.Ytterligare information
24/02/2001
ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 om genomförande av artikel 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/1998/NP10), EGT L 55, 24.2.2001, s. 69.Ytterligare information
24/02/2001
ECB:s råds beslut av den 19 juni 1998 avseende utnämningen av ECB:s externa revisor och uppdragstidens längd (ECB/1998/NP1) (bilaga IV till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP1), EGT L 55, 24.2.2001, s. 75.Ytterligare information
02/02/2001
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 december 1998 om den rättsliga ramen för redovisning och rapportering inom Europeiska centralbankssystemet med de ändringar som gjordes den 15 december 1999 och den 14 december 2000 (ECB/2000/18), EGT L 33, 2.2.2001, s. 21.
02/02/2001
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om ECB:s årsbokslut med de ändringar som gjordes den 15 december 1999 och den 12 december 2000 (ECB/2000/16), EGT L 33, 2.2.2001, s. 1.
02/02/2001
Yttrande om en lag om finansiella företag (CON/2000/32), Danmark, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2001
Rättelse till ECB:s yttrande av den 20 december 2000 avseende skydd av euron mot förfalskning (CON/00/20) EGT C 31, 31.1.2001, s. 11.
26/01/2001
Yttrande om det parallella omloppet av sedlar och mynt i euro och escudo och om ändringar av lagen om Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Yttrande om skyddet av euron mot förfalskning (CON/2000/20), EGT C 19, 20.1.2001, s. 18.Ytterligare information