2001

20/12/2001
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2001 o alokácií menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (ECB/2001/16), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 55.
20/12/2001
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2001/15), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 52.
20/12/2001
Rozhodnutie ECB z 8. novembra 2001 o niektorých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 49.
20/12/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Rakúsko, 20. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Už nie je účinné: Nariadenie (ES) č. 2423/2001 ECB z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13), Ú. v. ES L 333, 17. 12. 2001, s. 1.
14/12/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec v devízovej oblasti (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (CON/2001/36), Ú. v. ES C 344, 6. 12. 2001, s. 4.
28/11/2001
Usmernenie ECB zo 16. novembra 2001, ktoré mení a dopĺňa smernicu ECB/2000/1 o spravovaní zahraničných menových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii na operácie zahrňujúce zahraničné menové rezervy ECB (ECB/2001/12), Ú. v. ES L 310, 28. 11. 2001, s. 31.
21/11/2001
Konsolidovaná verzia usmernenia ECB/2000/6 z 20. júla 2000 o vykonávaní článku 52 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB po skončení prechodného obdobia, zmeneného a doplneného usmernením ECB/2001/10 Ú. v. ES C 325, 21. 11. 2001, s. 14.
16/11/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení zákon o odmenách právnych zástupcov (CON/2001/37), Rakúsko, 16. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa zriaďuje orgán integrovaného dohľadu nad finančnými službami (CON/2001/35), Nemecko, 8. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v eurách (CON/2001/34), Ú. v. ES C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
20/10/2001
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o indexe nákladov práce (CON/2001/33), Ú. v. ES C 295, 20. 10. 2001, s. 5.
19/10/2001
Stanovisko k rozhodnutiu Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2001/31), Ú. v. ES C 293, 19. 10. 2001, s. 3.
11/10/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2001/32), Portugalsko, 11. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Stanovisko k právnej úprave v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi (CON/2001/30), Fínsko, 3. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa menia a dopĺňajú súdne poplatky (CON/2001/29), Rakúsko, 28. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Stanovisko k nariadeniu, ktoré sa týka výnimky z ustanovení o štátnych úradníkoch alebo čakateľoch pre zástupcov Banque centrale du Luxembourg vo verejnoprávnom postavení (CON/2001/28), Luxembursko, 26. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú viaceré súvisiace smernice (CON/2001/25), Ú. v. ES C 271, 26. 9. 2001, s. 10.
21/09/2001
Stanovisko k právnej úprave v oblasti reorganizácie a likvidácie úverových inštitúcií (CON/2001/27), Fínsko, 21. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Stanovisko k zmene a doplneniu rozhodnutia z 27. júla 1998 o zavedení pravidiel týkajúcich sa výmeny, stiahnutia z obehu a zneplatnenia bankoviek zo strany De Nederlandsche Bank a informácií, ktoré sa majú o týchto skutočnostiach poskytnúť verejnosti (CON/2001/26), Holandsko, 19. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Stanovisko k zákonu o fondoch nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko súvisiacich zákonov (CON/2001/24), Rakúsko, 13. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Stanovisko k právnym predpisom stanovujúcim podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne normy pre revízie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a minimálne kritériá na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2001/18), Ú. v. ES C 244, 1. 9. 2001, s. 5.
30/08/2001
Stanovisko k dekrétu o zostavovaní štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét zo 6. októbra 1944 o devízových kontrolách a niektorých právnych predpisoch (CON/2001/23), Belgicko, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k zákonu, ktorým sa zavádzajú nevyhnutné ustanovenia pre zavedenie a ochranu eura (CON/2001/22), Taliansko, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k zákonu o obehu eurobankoviek a euromincí a ďalších súvisiacich záležitostiach (CON/2001/21), Grécko, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k vyhláške o označovaní bankoviek znejúcich na franky (CON/2001/20), Francúzsko, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Stanovisko k zmenám trestného práva (CON/2001/19), Rakúsko, 24. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Nemecko, 2. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Rozhodnutie ECB z 5. júla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/1998/4 o prijatí Podmienky zamestnávania zamestnancov ECB (ECB/2001/6), Ú. v. ES L 201, 26. 7. 2001, s. 25.
12/07/2001
Usmernenie ECB z 21. júna 2001, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 z 3. februára 2000 o správe menových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a právnej dokumentácii pre operácie týkajúce sa menových rezerv ECB (ECB/2001/5), Ú. v. ES L 190, 12. 7. 2001, s. 26.
12/07/2001
Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o dohodách o finančných zárukách (CON/2001/13), Ú. v. ES C 196, 12. 7. 2001, s. 10.
28/06/2001
Stanovisko k zákonu o schválení Medzinárodného dohovoru na potláčanie falšovania meny a protokolu k tomuto dohovoru a k zmene a doplneniu určitých ustanovení trestného zákona a zákona o trestnom konaní (CON/2001/16), Luxembursko, 28. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Stanovisko k zákonu o prechode na hotovostné euro v Belgicku (CON/2001/15), Belgicko, 26. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Stanovisko k vyhláške o predzásobovaní bankovkami a mincami znejúcimi na euro (CON/2001/14), Španielsko, 18. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Stanovisko k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov upravujúcich španielsky finančný trh (CON/2001/12), Španielsko, 31. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Stanovisko k určitým ustanoveniam návrhu zákona o mŕtvych účtoch z roku 2001 (CON/2001/11), Írsko, 31. 5. 2001.
25/05/2001
Stanovisko k zákonu o zriadení a organizácii orgánu dohľadu nad finančným trhom a o zmene a doplnení niekoľkých súvisiacich zákonov (CON/2001/10), Rakúsko, 25. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 26. apríla 2001 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2001/3), Ú. v. ES L 140, 24. 5. 2001, s. 72.
22/05/2001
Stanovisko k nariadeniu Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (CON/2001/8), Ú. v. ES C 151, 22. 5. 2001, s. 18.
19/05/2001
Nariadenie ECB (ES) č. 985/2001 z 10. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/1999/4 o právomociach ECB ukladať sankcie (ECB/2001/4), Ú. v. ES L 137, 19. 5. 2001, s. 24.
17/05/2001
Stanovisko k zákonu obsahujúcemu doplňujúce opatrenia na zavedenie eura (CON/2001/9), Rakúsko, 17. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (CON/2001/4), Ú. v. ES C 131, 3. 5. 2001, s. 6.
03/05/2001
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 o štrukturálnej podnikovej štatistike (CON/2001/3), Ú. v. ES C 131, 3. 5. 2001, s. 5.
26/04/2001
Stanovisko k nariadeniu o prechode na hotovostné euro v roku 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú určité právne predpisy (CON/2001/7), Luxembursko, 26. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Stanovisko k návrhu zákona o hypotekárnych záložných listoch a dlhopisoch vydaných verejnýcmi úverovými inštitúciami (CON/2001/6), Írsko, 25. 4. 2001.
20/04/2001
Stanovisko k určitým ustanoveniam návrhu zákona o prechode na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Írsko, 20. 4. 2001.
11/04/2001
Stanovisko k zmene a doplneniu menového a finančného zákonníka v oblasti platobných systémov (CON/2001/2), Francúzsko, 11. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o reklasifikáciu vysporiadania dojednaní o swapoch a na základe dohôd o termínovaných sadzbách (CON/2000/10), Ú. v. ES C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
24/02/2001
Rozhodnutie ECB z 10. novembra 2000 o uverejnení určitých právnych aktov a nástrojov ECB (ECB/2000/12), Ú. v. ES L 55, 24. 2. 2001, s. 68.
24/02/2001
Rozhodnutie Rady guvernérov ECB z 19. júna 1998 o menovaní a dobe trvania mandátu externého audítora ECB (ECB/1998/NP1), Ú. v. ES L 55, 24. 2. 2001, s. 75.
02/02/2001
Stanovisko k zákonu o finančných podnikoch (CON/2000/32), Dánsko, 2. 2. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Stanovisko k súbežnému obehu bankoviek a mincí znejúcich na euro a escudo a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Stanovisko k ochrane eura pred falšovaním (CON/2000/20), Ú. v. ES C 19, 20. 1. 2001, s. 18.