2001

20/12/2001
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2001/16), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55.
20/12/2001
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2001/15), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.
20/12/2001
Decyzja EBC z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie niektórych warunków dotyczących przystąpienia do Systemu Monitorowania Fałszerstw (SMF) (EBC/2001/11), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 49.
20/12/2001
Opinia w sprawie ustawy zmieniającej Statut Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (We) Nr 2423/2001 EBC z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13), Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1.
14/12/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy zmieniającego podstawy prawne obrotu dewizowego (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w przypadku oferowania papierów wartościowych w sposób publiczny lub dopuszczonych do obrotu (CON/2001/36), Dz.U. C 344 z 6.12.2001, str. 4.
28/11/2001
Wytyczne EBC z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentacji prawnej operacji dotyczących rezerwowych aktywów walutowych EBC (EBC/2001/12), Dz.U. L 310 z 28.11.2001, str. 31.
21/11/2001
Wersja ujednolicona Wytycznych EBC/2000/6 z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie wykonania art. 52 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC po zakończeniu okresu przejściowego, zmienionych wytycznymi EBC/2001/10 Dz.U. C 325 z 21.11.2001, str. 14.
16/11/2001
Opinia w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o stawkach wynagrodzenia prawników (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Opinia w sprawie ustawy powołującej jednolity organ nadzoru finansowego (CON/2001/35), Niemcy, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w euro (CON/2001/34), Dz.U. C 308 z 1.11.2001, str. 17.
20/10/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego wskaźnika kosztów zatrudnienia (CON/2001/33), Dz.U. C 295 z 20.10.2001, str. 5.
19/10/2001
Opinia w sprawie decyzji Rady ustanawiającej program szkoleń, wymiany oraz pomocy w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem (Program Persyles) (CON/2001/31), Dz.U. C 293 z 19.10.2001, str. 3.
11/10/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy zmieniającego podstawy prawne działania instytucji kredytowych i spółek finansowych (CON/2001/32), Portugalia, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad konglomeratami finansowymi (CON/2001/30), Finlandia, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Opinia w sprawie ustawy zmieniającej zasady naliczania opłat sądowych (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego derogacji postanowień określających uprawnienia funkcjonariuszy państwowych lub probacyjnych w odniesieniu do pracowników Banque centrale du Luxembourg działających w zakresie ich statusu publicznoprawnego (CON/2001/28), Luksemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym oraz zmiany niektórych innych dyrektyw (CON/2001/25), Dz.U. C 271 z 26.9.2001, str. 10.
21/09/2001
Opinia w sprawie przepisów dotyczących reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (CON/2001/27), Finlandia, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Opinia w sprawie zmian decyzji z 27 lipca 1998 r. dotyczącej ustalenia zasad w zakresie wymiany, wycofywania oraz anulowania banknotów przez De Nederlandsche Bank oraz zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na ten temat (CON/2001/26), Holandia, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej funduszy nieruchomościowych oraz zmieniającej niektóre inne akty  (CON/2001/24), Austria, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Opinia w sprawie rozporządzeń określających szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących rewidowania zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych oraz minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych cen w sektorze usług proporcjonalnych do wartości transakcyjnych (CON/2001/18), Dz.U. C 244 z 1.9.2001, str. 5.
30/08/2001
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej określenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, jak również zmieniającej rozporządzenie z mocą ustawy z 6 października 1944 r. o kontroli obrotu dewizowego i inne przepisy (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzającego pilne środki w zakresie wprowadzenia i ochrony waluty euro (CON/2001/22), Włochy, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej obiegu banknotów i monet euro i innych związanych z tym zagadnień (CON/2001/21), Grecja, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia o oznaczaniu banknotów wyrażonych we frankach (CON/2001/20), Francja, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Opinia w sprawie zmian w prawie karnym (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Opinia w sprawie zmian Statutu Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Niemcy, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Decyzja EBC z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniająca decyzję EBC/1998/4 w sprawie przyjęcia warunków zatrudnienia pracowników EBC (EBC/2001/6), Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 25.
12/07/2001
Wytyczne EBC z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentacji prawnej operacji dotyczących rezerwowych aktywów walutowych EBC (EBC/2001/5), Dz.U. L 190 z 12.7.2001, str. 26.
12/07/2001
Opinia w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2001/13), Dz.U. C 196 z 12.7.2001, str. 10.
28/06/2001
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Fałszowania Pieniądza oraz dołączonych do niej Protokołów, jak również zmian w niektórych przepisach kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego  (CON/2001/16), Luksemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej wymiany dotychczasowego pieniądza gotówkowego na euro na terytorium Belgii (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Opinia w sprawie zarządzenia o wstępnym zaopatrzeniu w banknoty i monety wyrażone w euro (CON/2001/14), Hiszpania, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Opinia w sprawie zmian do niektórych ustaw regulujących hiszpański rynek finansowy (CON/2001/12), Hiszpania, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Opinia w sprawie niektórych postanowień zawartych w projekcie ustawy o niewykorzystywanych rachunkach bankowych z 2001 r. (CON/2001/11), Irlandia, 31.5.2001.
25/05/2001
Opinia w sprawie ustawy ustanawiającej i organizującej organy nadzoru rynku finansowego oraz zmieniającej niektóre inne ustawy w tym zakresie (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2001/3), Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 72.
22/05/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego kredytowanie zapewniające średniookresową pomoc finansową dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich  (CON/2001/8), Dz.U. C 151 z 22.5.2001, str. 18.
19/05/2001
Rozporządzenie (WE) nr 985/2001 EBC z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie EBC/1999/4 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2001/4), Dz.U. L 137 z 19.5.2001, str. 24.
17/05/2001
Opinia w sprawie ustawy określającej środki pomocnicze stosowane w związku z wprowadzeniem waluty euro (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań sektora administracji publicznej (CON/2001/4), Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 6.
03/05/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) Nr 58/97 dotyczące strukturalnej statystyki gospodarczej (CON/2001/3), Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 5.
26/04/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wymiany pieniądza gotówkowego w 2002 r. oraz zmieniającego niektóre inne przepisy (CON/2001/7), Luksemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Opinia w sprawie projektu ustawy o hipotece oraz obligacjach w kredytowaniu indywidualnym (CON/2001/6), Irlandia, 25.4.2001.
20/04/2001
Opinia w sprawie niektórych przepisów zawartych w projekcie ustawy o wymianie pieniądza gotówkowego (zagadnienia kwotowe) z 2001 r. (CON/2001/5), Irlandia, 20.4.2001.
11/04/2001
Opinia w sprawie zmian do kodeksu monetarnego i finansowego dotyczących systemów płatności (CON/2001/2), Francja, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Opinia w sprawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w zakresie reklasyfikacji rozrachunku dokonywanego w odniesieniu do transakcji swapowych oraz umów na przyszłą stopę procentową (CON/2000/10), Dz.U. C 103 z 3.4.2001, str. 8.
24/02/2001
Decyzja EBC z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie publikacji niektórych aktów prawnych oraz instrumentów EBC (EBC/2000/12), Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 68.
24/02/2001
Decyzja Rady Prezesów EBC z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie mianowania oraz okresu obowiązywania mandatu zewnętrznego rewidenta EBC (EBC/1998/NP1), Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 75.
02/02/2001
Opinia w sprawie ustawy o przedsiębiorstwach finansowych (CON/2000/32), Dania, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Opinia w sprawie podwójnego obiegu monet i banknotów wyrażonych w euro oraz w escudo oraz w sprawie zmian Statutu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Opinia w sprawie ochrony waluty euro przed fałszowaniem (CON/2000/20), Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 18.