2001

28/12/2001
Beschikking van de ECB van 20 december 2001 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2002 (ECB/2001/19), PB L 344 van 28.12.2001, blz. 89.
20/12/2001
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2001/16), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.
20/12/2001
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2001/15), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52.
20/12/2001
Besluit van de ECB van 8 november 2001 betreffende bepaalde voorwaarden met betrekking tot toegang tot het Volgsysteem voor Valsemunterij (VSV) (ECB/2001/11), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 49.
20/12/2001
Advies inzake wijziging van de statuten van de Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Oostenrijk, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de ECB van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13), PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.
14/12/2001
Aanbeveling van de ECB van 6 december 2001 betreffende de intrekking van bepalingen van de deelnemende lidstaten ter beperking van het aantal in een nationale munteenheid luidende muntstukken dat bij een betaling mag worden gebruikt (ECB/2001/17), PB C 356 van 14.12.2001, blz. 9.
14/12/2001
Advies betreffende een wet tot wijziging van het wettelijk kader inzake deviezen (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2001/36), PB C 344 van 6.12.2001, blz. 4.Aanvullende informatie
01/12/2001
Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 74.
28/11/2001
Richtsnoer van de ECB van 16 november 2001 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2001/12), PB L 310 van 28.11.2001, blz. 31.
21/11/2001
Advies inzake het Richtsnoer van de ECB van 25 oktober 2001 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/6 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2001/10), PB L 304 van 21.11.2001, blz. 28.
21/11/2001
Geconsolideerde versie van Richtsnoer ECB/2000/6 van 20 juli 2000 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode, zoals gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2001/10 PB C 325 van 21.11.2001, blz. 14.
16/11/2001
Advies inzake wijziging van de Wet op de advocatenhonoraria n.a.v. de invoering van de euro (CON/2001/37), Oostenrijk, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Advies betreffende een wet tot regeling van integraal toezicht op financiële dienstverlening (CON/2001/35), Duitsland, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (CON/2001/34), PB C 308 van 1.11.2001, blz. 17.Aanvullende informatie
20/10/2001
Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex (CON/2001/33), PB C 295 van 20.10.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
19/10/2001
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 27 september 2001 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel 31.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/2001/9), PB L 276 van 19.10.2001, blz. 21.
19/10/2001
Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen en bijstand voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) (CON/2001/31), PB C 293 van 19.10.2001, blz. 3.Aanvullende informatie
11/10/2001
Advies inzake een wet tot wijziging van het wettelijk kader van kredietinstellingen en financieringsmaatschappijen (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Advies betreffende wetgeving inzake het toezicht op financiële conglomeraten (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2001
Inofficiële geconsolideerde tekst, [zoals gecorrigeerd middels een rectificatie, gepubliceerd in PB L 315, 1.12.2001, blz. 74]. Samengesteld door het Bureau voor publicaties der Europese Gemeenschappen, 1.10.2001.
28/09/2001
Advies inzake een wet tot wijziging van gerechtelijke kosten (Euro-Gerichtsgebühren-Novelle) (CON/2001/29), Oostenrijk, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Richtsnoer van de ECB van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8), PB L 257 van 26.9.2001, blz. 6.Aanvullende informatie
26/09/2001
Advies inzake een verordening betreffende vrijstelling van de bepalingen aangaande ambtenaren of reclasseringsmedewerkers voor functionarissen van de Banque Centrale du Luxembourg afhankelijk van hun publiekrechtelijke status (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van een aantal hiermee samenhangende richtlijnen (CON/2001/25), PB C 271 van 26.9.2001, blz. 10.Aanvullende informatie
21/09/2001
Advies betreffende een wetsvoorstel inzake de reorganisatie en liquidatie van kredietinstellingen (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Advies inzake wijziging van het Besluit van 27 juli 1998, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten door De Nederlandsche Bank en de aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent (CON/2001/26), Nederland, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
14/09/2001
Rectificatie op Besluit 2001/667/EG van de ECB van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/7) 14.9.2001.
13/09/2001
Advies betreffende een wet inzake vastgoedfondsen, tevens in amendering op diverse gerelateerde wetten (CON/2001/24), Oostenrijk, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Advies inzake ontwerpverordeningen, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18), PB C 244 van 1.9.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
31/08/2001
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/7), PB L 233 van 31.8.2001, blz. 55.
30/08/2001
Advies betreffende een ontwerpwet inzake de opstelling van de betalingsbalans en de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de deviezencontrole en van verschillende wettelijke bepalingen (CON/2001/23), België, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/08/2001
Advies betreffende een noodwet inzake de invoering en beveiliging van de euro (CON/2001/22), Italië, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Advies inzake een wet betreffende het in omloop brengen van eurobankbiljetten en munten en hiermee samenhangende bepalingen (CON/2001/21), Griekenland, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Advies betreffende een wet inzake het merken van in franken luidende bankbiljetten (CON/2001/20), Frankrijk, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Advies inzake wijziging van het Oostenrijkse strafrecht (CON/2001/19), Oostenrijk, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2001
Niet langer van kracht zijn: Deel 1.2 van de ECB personeelsverordeningen en -regelingen houdende regelingen inzake gedragsregels en beroepsgeheim PB C 236 van 22.8.2001, blz. 13.
02/08/2001
Advies inzake wijziging van de statuten van de Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Duitsland, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Besluit van de ECB van 5 juli 2001 houdende wijzigingen op Besluit ECB/1998/4 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB (ECB/2001/6), PB L 201 van 26.7.2001, blz. 25.
12/07/2001
Richtsnoer van de ECB van 21 juni 2001 tot wijziging van het Richtsnoer ECB/2000/1 van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2001/5), PB L 190 van 12.7.2001, blz. 26.
12/07/2001
Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2001/13), PB C 196 van 12.7.2001, blz. 10.Aanvullende informatie
05/07/2001
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 5.7.2001.
28/06/2001
Advies inzake een wet betreffende toetreding tot de Internationale Conventie inzake de Bestraffing van Valsemunterij en het bijbehorende Protocol; en wijziging van enkele bepalingen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Advies inzake de Wet betreffende de chartale overgang op de euro in België (CON/2001/15), België, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/06/2001
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/4), PB L 168 van 23.6.2001, blz. 25.
23/06/2001
Rectificatie van de aanbeveling van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/5) PB C 179 van 23.6.2001, blz. 36.
22/06/2001
Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Real-Time" brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3) PB L 167 van 22.6.2001, blz. 34.
21/06/2001
Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/5), PB C 176 van 21.6.2001, blz. 4.
18/06/2001
Advies betreffende een verordening inzake de “frontloading” van eurobankbiljetten en -munten (CON/2001/14), Spanje, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Advies inzake wijziging van verscheidene wetten ter regulering van de Spaanse financiële markt (CON/2001/12), Spanje, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Advies betreffende enkele bepalingen van een wetsvoorstel inzake Slapende Rekeningen 2001 (CON/2001/11), Ierland, 31.5.2001.
25/05/2001
Advies betreffende de wet tot oprichting en organisatie van de toezichthouder op de financiële markten, en tot wijziging van diverse hiermee verband houdende wetten (CON/2001/10), Oostenrijk, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Real-Time" brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3), PB L 140 van 24.5.2001, blz. 72.
22/05/2001
Advies inzake een verordening van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (CON/2001/8), PB C 151 van 22.5.2001, blz. 18.Aanvullende informatie
19/05/2001
Verordening nr. 985/2001 van de ECB van 10 mei 2001 tot wijziging van Verordening ECB/1999/4 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2001/4), PB L 137 van 19.5.2001, blz. 24.
17/05/2001
Advies betreffende een wet houdende aanvullende maatregelen in verband met de invoering van de euro (CON/2001/9), Oostenrijk, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2001
Rectificatie van richtsnoer van de ECB van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2000/7) PB L 123 van 4.5.2001, blz. 35.
03/05/2001
Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (CON/2001/4), PB C 131 van 3.5.2001, blz. 6.Aanvullende informatie
03/05/2001
Advies betreffende een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (CON/2001/3), PB C 131 van 3.5.2001, blz. 5.Aanvullende informatie
26/04/2001
Advies inzake een Groothertogelijk Besluit betreffende de chartale omwisseling in 2002 en tot wijziging van bepaalde wetsbepalingen (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Advies inzake een wet op de hypotheken en overheidsobligaties (Mortgage and Public Credit Bond Bill) (CON/2001/6), Ierland, 25.4.2001.
20/04/2001
Advies betreffende enkele bepalingen in het wetsvoorstel inzake de overgang op de euro (CON/2001/5), Ierland, 20.4.2001.
11/04/2001
Advies betreffende wijziging van het monetair en financieel wetboek inzake betaalsystemen (CON/2001/2), Frankrijk, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (CON/2000/10), PB C 103 van 3.4.2001, blz. 8.Aanvullende informatie
20/03/2001
Aanbeveling van de ECB van 1 maart 2001 voor een verordening van de Raad houdende een wijziging van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB (ECB/2001/2), PB C 89 van 20.3.2001, blz. 4.
10/03/2001
Artikel 5 van het Verdrag van Nice tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en bepaalde samenhangende wetten PB C 80 van 10.3.2001, blz. 42.
10/03/2001
Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten PB C 80 van 10.3.2001, blz. 1.
08/03/2001
Niet langer van kracht zijn: Gedragscode van de ECB overeenkomstig artikel 11.3 van het Reglement van orde van de ECB PB C 76 van 8.3.2001, blz. 12.
24/02/2001
Richtsnoer van de ECB van 10 januari 2001 houdende de vaststelling van overgangsbepalingen inzake de omschakeling op de chartale euro in 2002 (ECB/2001/1), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 80.
24/02/2001
Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2000 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2000/6), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 66.
24/02/2001
Besluit van de ECB van 10 november 2000 inzake de publicatie van bepaalde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2000/12), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 68.
24/02/2001
Advies inzake een aanbeveling van de ECB van 8 april 1999 inzake de boekhoudkundige behandeling van de kosten in verband met de uitgifte van bankbiljetten (ECB/1999/NP7), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 79.Aanvullende informatie
24/02/2001
Richtsnoer van de ECB van 22 april 1999 inzake de machtiging om tijdens de overgangsperiode nationale bankbiljetten uit te geven (ECB/1999/NP11), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 71.Aanvullende informatie
24/02/2001
Richtsnoer van de ECB van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (ECB/1998/NP28), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 72.Aanvullende informatie
24/02/2001
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 houdende het uitoefenen van bepaalde functies door de ECB met betrekking tot de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (ECB/1998/NP15)(Bijlage bij ECB/2000/12) (ECB/1998/NP15), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 76.Aanvullende informatie
24/02/2001
Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/1998/NP10), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 69.Aanvullende informatie
24/02/2001
Besluit van de Raad van bestuur van de ECB van 19 juni 1998 inzake de benoeming en de duur van het mandaat van de externe accountant van de ECB (ECB/1998/NP1) (ECB/1998/NP1), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 75.Aanvullende informatie
02/02/2001
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 december 1998 betreffende het juridische kader voor de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken zoals gewijzigd op 15 december 1999 en 14 december 2000 (ECB/2000/18), PB L 33 van 2.2.2001, blz. 21.
02/02/2001
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 betreffende de jaarrekeningen van de ECB zoals gewijzigd op 15 december 1999 en 12 december 2000 (ECB/2000/16), PB L 33 van 2.2.2001, blz. 1.
02/02/2001
Advies inzake de Wet op financiële ondernemingen (CON/2000/32), Denemarken, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2001
Rectificatie van het advies van de ECB van 20 december 2000 inzake bescherming van de euro tegen namaak (CON/00/20) PB C 31 van 31.1.2001, blz. 11.
26/01/2001
Advies inzake het tegelijkertijd in omloop zijn van in euro and escudo luidende bankbiljetten en munten en inzake wijziging van de statuten van de Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Advies inzake bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2000/20), PB C 19 van 20.1.2001, blz. 18.Aanvullende informatie