2001

20/12/2001
uz sākumu: ECB Lēmums (2001. gada 6. decembris) par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2001/16), OV L 337, 20.12.2001, 55. lpp..
20/12/2001
uz sākumu: ECB Lēmums (2001. gada 6. decembris) par euro banknošu emisiju (ECB/2001/15), OV L 337, 20.12.2001, 52. lpp..
20/12/2001
ECB Lēmums (2001. gada 8. novembris) par dažiem nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi naudas viltojumu uzraudzības sistēmai (NVUS) (ECB/2001/11), OV L 337, 20.12.2001, 49. lpp..
20/12/2001
Atzinums par likumu, ar kuru groza Oesterreichische Nationalbank statūtus (CON/2001/40), Austrija, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13), OV L 333, 17.12.2001, 1. lpp..
14/12/2001
Atzinums par likumu, ar kuru groza ārvalstu valūtas tiesisko regulējumu (CON/2001/39), Portugāle, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par prospektu, kuru dara zināmu laižot vērtspapīrus publiskā apgrozībā vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2001/36), OV C 344, 6.12.2001, 4. lpp..
28/11/2001
ECB Pamatnostādne (2001. gada 16. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2001/12), OV L 310, 28.11.2001, 31. lpp..
21/11/2001
Konsolidēta Pamatnostādne ECB/2000/6 (2000. gada 20. jūlijs) par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūtu 52. panta īstenojumu pēc pārejas posma beigām, kurā grozījumi izdarīti ar Pamatnostādni ECB/2001/10 OV C 325, 21.11.2001, 14. lpp..
16/11/2001
Atzinums par likumu, ar kuru groza Aktu par advokātu honorāriem (CON/2001/37), Austrija, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Atzinums par Likumu, ar kuru ievieš integrētu finanšu pakalpojumu uzraudzību (CON/2001/35), Vācija, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārrobežu maksājumiem euro (CON/2001/34), OV C 308, 1.11.2001, 17. lpp..
20/10/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par darbaspēka izmaksu indeksu (CON/2001/33), OV C 295, 20.10.2001, 5. lpp..
19/10/2001
Atzinums par Padomes Lēmumu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ("Perikla" programma) (CON/2001/31), OV C 293, 19.10.2001, 3. lpp..
11/10/2001
Atzinums par likumu, ar kuru groza kredītiestāžu un finanšu uzņēmumu tiesisko regulējumu (CON/2001/32), Portugāle, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Atzinums par finanšu konglomerātu uzraudzības tiesību aktiem (CON/2001/30), Somija, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Atzinums par likumu, ar kuru groza tiesas nodevas (CON/2001/29), Austrija, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Atzinums par Noteikumiem, kas saistīti ar atkāpēm no valsts ierēdņu vai pārbaudāmo ierēdņu noteikumiem attiecībā uz Banque centrale du Luxembourg darbiniekiem, uz kuriem attiecas publiskās tiesības (CON/2001/28), Luksemburga, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem dažās saistītās direktīvās (CON/2001/25), OV C 271, 26.9.2001, 10. lpp..
21/09/2001
Atzinums par kredītiestāžu sanācijas un likvidācijas tiesību aktiem (CON/2001/27), Somija, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Atzinums par grozījumiem 1998. gada 27. jūlija lēmumā par noteikumu ieviešanu, kas attiecas uz banknošu maiņu, izņemšanu un dzēšanu, kuru veic De Nederlandsche Bank, kā arī informāciju, kuru par šīm darbībām sniedz sabiedrībai (CON/2001/26), Nīderlande, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Atzinums par likumu, kas attiecas uz nekustamā īpašuma fondiem un kas groza dažus saistītos aktus (CON/2001/24), Austrija, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Atzinums par regulām, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, pēc kuriem īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 2494/95 par minimālajiem standartiem saskaņotā patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un minimālajiem standartiem apstrādei attiecībā uz tiem atlīdzības maksājumiem par pakalpojumu, kas ir proporcionāli darījuma vērtībai saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/2001/18), OV C 244, 1.9.2001, 5. lpp..
30/08/2001
Atzinums par likumu, kas attiecas uz maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances apkopošanu un kas groza 1944. gada likumu par ārvalstu valūtas kontroli un citas tiesību normas (CON/2001/23), Beļģija, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Atzinums par likumu, ar kuru nosaka ārkārtas noteikumus euro ieviešanai un drošībai (CON/2001/22), Itālija, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Atzinums par Likumu par euro banknošu un monētu apriti un saistītajiem jautājumiem (CON/2001/21), Grieķija, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Atzinums par likumu, kas attiecas uz frankos denominētu banknošu marķēšanu (CON/2001/20), Francija, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Atzinums par grozījumiem krimināllikumā (CON/2001/19), Austrija, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Atzinums par grozījumiem Deutsche Bundesbank statūtos (CON/2001/17), Vācija, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
ECB Lēmums (2001. gada 5. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/1998/4 par ECB darbinieku nodarbināšanas kārtību (ECB/2001/6), OV L 201, 26.7.2001, 25. lpp..
12/07/2001
ECB Pamatnostādne (2001. gada 21. jūnijs), ar ko groza 2000. gada 3. februāra Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2001/5), OV L 190, 12.7.2001, 26. lpp..
12/07/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2001/13), OV C 196, 12.7.2001, 10. lpp..
28/06/2001
Atzinums par Aktu par Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas novēršanu un tās protokola apstiprināšanu, kā arī grozījumiem dažos Sodu kodeksa un Kriminālprocesa kodeksa noteikumos (CON/2001/16), Luksemburga, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Atzinums par Likumu par naudas maiņu uz euro Beļģijā (CON/2001/15), Beļģija, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Atzinums par Rīkojumu par euro denominētu banknošu un monētu iepriekšēju izsniegšanu (CON/2001/14), Spānija, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Atzinums par grozījumiem dažos likumos, kas regulē Spānijas finanšu tirgu (CON/2001/12), Spānija, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Atzinums par dažiem noteikumiem 2001. gada Likumā par Neaktīvajiem kontiem (CON/2001/11), Īrija, 31.5.2001.
25/05/2001
Atzinums par Likumu, ar kuru izveido finanšu tirgus uzraudzības iestādi un nosaka tās struktūru , kā arī groza dažus saistītos likumus (CON/2001/10), Austrija, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2001. gada 26. aprīlis), par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (Target) (ECB/2001/3), OV L 140, 24.5.2001, 72. lpp..
22/05/2001
Atzinums par Padomes Regulu, ar kuru izveido mehānismu vidēja termiņa finanšu palīdzībai dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2001/8), OV C 151, 22.5.2001, 18. lpp..
19/05/2001
ECB Regula (EK) Nr. 985/2001 (2001. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu ECB/1999/4 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2001/4), OV L 137, 19.5.2001, 24. lpp..
17/05/2001
Atzinums par likumu, kas ietver papildpasākumus saistībā ar euro ieviešanu (CON/2001/9), Austrija, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem (CON/2001/4), OV C 131, 3.5.2001, 6. lpp..
03/05/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (CON/2001/3), OV C 131, 3.5.2001, 5. lpp..
26/04/2001
Atzinums par Noteikumiem par naudas maiņu uz euro 2002. gadā un dažu tiesību normu grozījumiem (CON/2001/7), Luksemburga, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Atzinums par Hipotēku un publisko aizdevumu obligāciju likumu (CON/2001/6), Īrija, 25.4.2001.
20/04/2001
Atzinums par dažiem noteikumiem 2001. gada Likumā par naudas maiņu uz euro (CON/2001/5), Īrija, 20.4.2001.
11/04/2001
Atzinums par grozījumiem Monetārajā un finanšu kodeksā attiecībā uz maksājumu sistēmām (CON/2001/2), Francija, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz norēķinu iedalīšanu citā kategorijā atbilstoši mijmaiņas darījumu līgumiem un nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem (CON/2000/10), OV C 103, 3.4.2001, 8. lpp..
24/02/2001
ECB Lēmums (2000. gada 10. novembris) par atsevišķu ECB tiesību aktu un dokumentu publicēšanu (ECB/2000/12), OV L 55, 24.2.2001, 68. lpp..
24/02/2001
ECB Padomes Lēmums (1998. gada 19. jūnijs) par ECB ārējā revidenta iecelšanu un viņa pilnvaru ilgumu (ECB/1998/NP1), OV L 55, 24.2.2001, 75. lpp..
02/02/2001
Atzinums par Finanšu uzņēmumu aktu (CON/2000/32), Dānija, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Atzinums par euro un eskudo denominētu banknošu un monētu paralēlu apriti, kā arī grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2001/1), Portugāle, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu (CON/2000/20), OV C 19, 20.1.2001, 18. lpp..