2001

20/12/2001
Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (ECB/2001/16), OL L 337, 2001 12 20, p. 55.
20/12/2001
Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl euro banknotų emisijos (ECB/2001/15), OL L 337, 2001 12 20, p. 52.
20/12/2001
2001 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas ECB/2001/11 dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos (PPSS) (ECB/2001/11), OL L 337, 2001 12 20, p. 49.
20/12/2001
Nuomonė dėl įstatymo, iš dalies pakeičiančio Oesterreichische Nationalbank statutą (CON/2001/40), Austrija, 2001 12 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Nebegalioja: 2001 m. lapkričio 22 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2423/2001 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2001/13), OL L 333, 2001 12 17, p. 1.
14/12/2001
Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pakeičiančio užsienio valiutos teisinę sistemą (CON/2001/39), Portugalija, 2001 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prospekto, kurį privaloma paskelbti kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei arba įtraukiami į prekybos sąrašą (CON/2001/36), OL C 344, 2001 12 6, p. 4.
28/11/2001
2001 m. lapkričio 16 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2001/12), OL L 310, 2001 11 28, p. 31.
21/11/2001
2000 m. liepos 20 d. Gairių ECB/2000/6 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 52 straipsnio įgyvendinimo pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, su pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2001/10, suvestinė redakcija OL C 325, 2001 11 21, p. 14.
16/11/2001
Nuomonė dėl Įstatymo, iš dalies pakeičiančio Teisininkų užmokesčio įstatymą (CON/2001/37), Austrija, 2001 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Nuomonė dėl įstatymo, nustatančio integruotą finansinių paslaugų priežiūrą (CON/2001/35), Vokietija, 2001 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių mokėjimų eurais (CON/2001/34), OL C 308, 2001 11 1, p. 17.
20/10/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl darbo kaštų indekso (CON/2001/33), OL C 295, 2001 10 20, p. 5.
19/10/2001
Nuomonė dėl Tarybos sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo padirbinėjimo (Periklio programą) (CON/2001/31), OL C 293, 2001 10 19, p. 3.
11/10/2001
Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, iš dalies keičiančio kredito įstaigų ir finansinių bendrovių teisinę sistemą (CON/2001/32), Portugalija, 2001 10 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Nuomonė dėl įstatymų dėl finansinių konglomeratų priežiūros (CON/2001/30), Suomija, 2001 10 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Nuomonė dėl įstatymo, keičiančio teismo išlaidas (CON/2001/29), Austrija, 2001 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Nuomonė dėl Nutarimo, susijusio su nukrypimu nuo nuostatų dėl valstybės tarnautojų ar bandomojo laikotarpio tarnautojų Banque centrale du Luxembourg agentų, kuriems taikomas viešosios teisės statusas, atžvilgiu (CON/2001/28), Liuksemburgas, 2001 9 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros ir iš dalies pakeičiančios keletą susijusių direktyvų (CON/2001/25), OL C 271, 2001 9 26, p. 10.
21/09/2001
Nuomonė dėl įstatymų dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/2001/27), Suomija, 2001 9 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Nuomonė dėl 1998 m. liepos 27 d. sprendimo dėl taisyklių dėl De Nederlandsche Bank banknotų keitimo, išėmimo iš apyvartos ir paskelbimo negaliojančiais bei susijusios informacijos, kuri turi būti teikiama visuomenei, nustatymo (CON/2001/26), Nyderlandai, 2001 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Nuomonė dėl įstatymo dėl nekilnojamojo turto fondų ir iš dalies keičiančio keletą susijusių teisės aktų (CON/2001/24), Austrija, 2001 9 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Nuomonė dėl teisės aktų, nustatančių išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl suderinto vartotojų kainų indekso minimalių peržiūrų standartų ir sandorio vertėms proporcingų mokesčių už paslaugas režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimalių standartų (CON/2001/18), OL C 244, 2001 9 1, p. 5.
30/08/2001
Nuomonė dėl Įstatymo dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso sudarymo ir iš dalies keičiančio 1944 m. spalio 6 d. Dekretinį įstatymą dėl užsienio valiutos kontrolės ir įvairias teisines nuostatas (CON/2001/23), Belgija, 2001 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pateikiančio skubias nuostatas dėl euro įvedimo ir apsaugos priemonių (CON/2001/22), Italija, 2001 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Nuomonė dėl Įstatymo dėl eurų banknotų ir monetų apyvartos ir kitų susijusių klausimų (CON/2001/21), Graikija, 2001 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Nuomonė dėl Dekreto dėl frankais išreikštų banknotų žymėjimo (CON/2001/20), Prancūzija, 2001 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Nuomonė dėl baudžiamosios teisės dalinių pakeitimų (CON/2001/19), Austrija, 2001 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2001/17), Vokietija, 2001 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
2001 m. liepos 5 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/1998/4 dėl ECB personalo įdarbinimo sąlygų priėmimo (ECB/2001/6), OL L 201, 2001 7 26, p. 25.
12/07/2001
2001 m. birželio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2001/5), OL L 190, 2001 7 12, p. 26.
12/07/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2001/13), OL C 196, 2001 7 12, p. 10.
28/06/2001
Nuomonė dėl įstatymo dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su pinigų padirbinėjimu ir jos protokolo patvirtinimo bei tam tikrų Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2001/16), Liuksemburgas, 2001 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Nuomonė dėl įstatymo, susijusio su grynųjų pinigų pakeitimu į eurus Belgijoje (CON/2001/15), Belgija, 2001 6 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Nuomonė dėl įsakymo dėl pirmą kartą gaunamų eurų banknotų ir monetų (CON/2001/14), Ispanija, 2001 6 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Nuomonė dėl keletos įstatymų, reglamentuojančių Ispanijos finansų rinką, dalinių pakeitimų (CON/2001/12), Ispanija, 2001 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Nuomonė dėl tam tikrų nuostatų, įtrauktų į Nenaudojamų sąskaitų įstatymo projektą 2001 (CON/2001/11), Airija, 2001 5 31.
25/05/2001
Nuomonė dėl įstatymo, įsteigiančio ir organizuojančio finansų rinkos priežiūros instituciją ir iš dalies keičiančio keletą susijusių įstatymų (CON/2001/10), Austrija, 2001 5 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Nebegalioja: 2001 m. balandžio 26 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) (ECB/2001/3), OL L 140, 2001 5 24, p. 72.
22/05/2001
Nuomonė dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą valstybių narių mokėjimų balansams (CON/2001/8), OL C 151, 2001 5 22, p. 18.
19/05/2001
2001 m. gegužės 10 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 985/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą ECB/1999/4 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2001/4), OL L 137, 2001 5 19, p. 24.
17/05/2001
Nuomonė dėl įstatymo, nustatančio papildomas priemones euro įvedimui (CON/2001/9), Austrija, 2001 5 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirtinės nefinansinės atskaitomybės valdžios sektoriui (CON/2001/4), OL C 131, 2001 5 3, p. 6.
03/05/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (CON/2001/3), OL C 131, 2001 5 3, p. 5.
26/04/2001
Nuomonė dėl nutarimo dėl 2002 m. euro grynųjų pinigų pakeitimo ir iš dalies pakeičiančio tam tikras teisines nuostatas (CON/2001/7), Liuksemburgas, 2001 4 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Nuomonė dėl Hipotekos ir valstybės kredito obligacijos įstatymo projekto (CON/2001/6), Airija, 2001 4 25.
20/04/2001
Nuomonė dėl tam tikrų nuostatų, įtrauktų į įstatymo projektą dėl pakeitimo į eurą (sumų) (CON/2001/5), Airija, 2001 4 20.
11/04/2001
Nuomonė dėl Pinigų ir finansinio kodekso dalinio pakeitimo, susijusio su mokėjimo sistemomis (CON/2001/2), Prancūzija, 2001 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl atsiskaitymų pagal apsikeitimo sandorius ir pagal susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio perklasifikavimo (CON/2000/10), OL C 103, 2001 4 3, p. 8.
24/02/2001
2000 m. lapkričio 10 d. ECB sprendimas dėl ECB tam tikrų teisės aktų ir dokumentų skelbimo (ECB/2000/12), OL L 55, 2001 2 24, p. 68.
24/02/2001
1998 m. birželio 19 d. ECB valdančiosios tarybos sprendimas dėl ECB išorės auditoriaus paskyrimo ir mandato trukmės (ECB/1998/NP1), OL L 55, 2001 2 24, p. 75.
02/02/2001
Nuomonė dėl Finansinių įmonių įstatymo (CON/2000/32), Danija, 2001 2 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Nuomonė dėl dvigubos eurais ir eskudais išreikštų banknotų ir monetų cirkuliacijos ir dėl Banco de Portugal statuto dalinių pakeitimų (CON/2001/1), Portugalija, 2001 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo (CON/2000/20), OL C 19, 2001 1 20, p. 18.