2001

28/12/2001
EKP:n päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen hyväksymisestä (EKP/2001/19), EYVL L 344, 28.12.2001, s. 89.Lisätietoja
20/12/2001
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55.
20/12/2001
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EKP/2001/15), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 52.
20/12/2001
EKP:n päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista (EKP/2001/11), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 49.
20/12/2001
Lausunto Oesterreichische Nationalbankin perussännön muuttamisesta (CON/2001/40), Itävalta, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13), EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.
14/12/2001
EKP:n suositus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden sellaisten säännösten kumoamisesta, joilla rajoitetaan yhdessä maksussa käytettävien kansallisen valuuttayksikön määräisten metallirahojen määrää (EKP/2001/17), EYVL C 356, 14.12.2001, s. 9.
14/12/2001
Lausunto asetuksesta valuuttalainsäädännön muuttamisesta (CON/2001/39), Portugali, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (CON/2001/36), EYVL C 344, 6.12.2001, s. 4.Lisätietoja
01/12/2001
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 13 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä euroseteleiden ennakkojakelua euroalueen ulkopuolella koskevista määräyksistä (EKP/2001/8)(EYVL L 257, 26.9.2001) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 74.
28/11/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä marraskuuta 2001, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2001/12), EYVL L 310, 28.11.2001, s. 31.
21/11/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen annettujen suuntaviivojen EKP/2000/6 muuttamisesta (EKP/2001/10), EYVL L 304, 21.11.2001, s. 28.
21/11/2001
Suuntaviivat (EKP/2000/6), annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna suuntaviivoilla EKP/2001/10, konsolidoitu versio EYVL C 325, 21.11.2001, s. 14.
16/11/2001
Lausunto laista asianajajien palkkiolain muuttamisesta  (CON/2001/37), Itävalta, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Lausunto laista rahoituspalvelujen valvonnan integroinnista (CON/2001/35), Saksa, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (CON/2001/34), EYVL C 308, 1.11.2001, s. 17.Lisätietoja
20/10/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta työvoimakustannusindeksistä (CON/2001/33), EYVL C 295, 20.10.2001, s. 5.Lisätietoja
19/10/2001
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2001/9), EYVL L 276, 19.10.2001, s. 21.
19/10/2001
Lausunto neuvoston päätöksestä koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2001/31), EYVL C 293, 19.10.2001, s. 3.Lisätietoja
11/10/2001
Lausunto asetuksesta luottolaitoksia ja rahoitusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2001/32), Portugali, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Lausunto rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevasta lainsäädännöstä (CON/2001/30), Suomi, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
01/10/2001
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisulla, EYVL L 315, 1.12.2001, s. 74 1.10.2001.
28/09/2001
Lausunto tuomioistuinmaksuja muuttavasta laista (CON/2001/29), Itävalta, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä euroseteleiden ennakkojakelua euroalueen ulkopuolella koskevista määräyksistä (EKP/2001/8), EYVL L 257, 26.9.2001, s. 6.Lisätietoja
26/09/2001
Lausunto asetuksesta, joka koskee poikkeusta valtionvirkamiehiin tai koeajalla oleviin virkamiehiin sovellettavista määräyksistä julkisoikeudellisessa asemassa olevien Banque centrale du Luxembourgin virkamiesten osalta (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta ja useiden asiaa koskevien direktiivien muuttamisesta (CON/2001/25), EYVL C 271, 26.9.2001, s. 10.Lisätietoja
21/09/2001
Lausunto luottolaitosten uudelleenjärjestelyä ja purkamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2001/27), Suomi, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
19/09/2001
Lausunto, joka koskee De Nederlandsche Bankin liikkeeseen laskemien seteleiden vaihtoa, liikkeestä poistamista ja mitätöimistä koskevista säännöistä 27.7.1998 annetun päätöksen muuttamista ja asiasta tiedottamista suurelle yleisölle (CON/2001/26), Alankomaat, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Lausunto laista kiinteistörahastoista ja useiden asiaa koskevien lakien muuttamisesta (CON/2001/24), Itävalta, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Lausunto asetuksista neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja prosentuaalisten palvelumaksujen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) (CON/2001/18), EYVL C 244, 1.9.2001, s. 5.Lisätietoja
31/08/2001
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 30 päivänä elokuuta 2001, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/2001/7), EYVL L 233, 31.8.2001, s. 55.
30/08/2001
Lausunto laista, joka koskee Belgian maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadintaa sekä valuuttasäännöstelystä 6 päivänä lokakuuta 1944 annetun asetuksen ja eri säännösten muuttamista (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Lausunto asetuksesta euron käyttöönottoon ja suojaamiseen liittyvistä kiireellisistä määräyksistä (CON/2001/22), Italia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Lausunto laista eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotosta ja muista asiaa koskevista määräyksistä (CON/2001/21), Kreikka, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Lausunto asetuksesta frangimääräisten setelien merkitsemisestä (CON/2001/20), Ranska, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Lausunto laista Itävallan rikoslain muuttamisesta (CON/2001/19), Itävalta, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2001
Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 1.2 osa, joka sisältää säännöt ammatillisista menettelytavoista ja salassapitovelvollisuudesta EYVL C 236, 22.8.2001, s. 13.
02/08/2001
Lausunto Deutsche Bundesbankin perussäännön muuttamisesta (CON/2001/17), Saksa, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
EKP:n päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2001, jolla muutetaan EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä tehtyä päätöstä EKP/1998/4 (EKP/2001/6), EYVL L 201, 26.7.2001, s. 25.
12/07/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 3 päivänä helmikuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2001/5), EYVL L 190, 12.7.2001, s. 26.
12/07/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2001/13), EYVL C 196, 12.7.2001, s. 10.Lisätietoja
05/07/2001
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)] 5.7.2001.
28/06/2001
Lausunto laista, joka koskee rahan väärentämisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan hyväksymistä sekä rikoslain tiettyjen säännösten ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamista (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Lausunto laista käteiseuron käyttöönotosta Belgiassa (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2001
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2000/4), EYVL L 168, 23.6.2001, s. 25.
22/06/2001
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET)(EKP/2001/3) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 34.
21/06/2001
Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, kansainvälistä valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2000/5), EYVL C 176, 21.6.2001, s. 4.
18/06/2001
Lausunto määräyksestä euromääräisten setelien ja kolikoiden ennakkojakelusta (CON/2001/14), Espanja, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Lausunto Espanjan rahoitusmarkkinoita koskevien useiden lakien muuttamisesta (CON/2001/12), Espanja, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Lausunto käyttämättömiä tilejä koskevan lakiehdotuksen tietyistä määräyksistä (CON/2001/11), Irlanti, 31.5.2001.
25/05/2001
Lausunto laista rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen perustamisesta ja organisoinnista ja useiden asiaa koskevien lakien muuttamisesta (CON/2001/10), Itävalta, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) (EKP/2001/3), EYVL L 140, 24.5.2001, s. 72.
22/05/2001
Lausunto neuvoston asetuksesta järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (CON/2001/8), EYVL C 151, 22.5.2001, s. 18.Lisätietoja
19/05/2001
EKP:n asetus (EY) N:o 985/2001, annettu 10 päivänä toukokuuta 2001, EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen EKP/1999/4 muuttamisesta (EKP/2001/4), EYVL L 137, 19.5.2001, s. 24.
17/05/2001
Lausunto laista euron käyttöönottoon liittyvistä lisätoimenpiteistä (CON/2001/9), Itävalta, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2001
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EKP/2000/7) EYVL L 123, 4.5.2001, s. 35.
03/05/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2001/4), EYVL C 131, 3.5.2001, s. 6.Lisätietoja
03/05/2001
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta (CON/2001/3), EYVL C 131, 3.5.2001, s. 5.Lisätietoja
26/04/2001
Lausunto asetuksesta, joka koskee käteiseuron käyttöönottoa vuonna 2002 ja tiettyjen säännösten muuttamista (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Lausunto kiinne- ja yleisölainoja koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2001/6), Irlanti, 25.4.2001.
20/04/2001
Lausunto euron käyttöönottoa (määriä) koskevaan lakiehdotukseen sisältyvistä tietyistä määräyksistä (CON/2001/5), Irlanti, 20.4.2001.
18/04/2001
Oikaisu EKP:n päätökseen EKP/1998/6, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/2 EYVL L 107, 18.4.2001, s. 28.
18/04/2001
Oikaisu EKP:n päätökseen EKP/1998/6, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/2 (EKP/1998/6) 18.4.2001.
11/04/2001
Lausunto maksujärjestelmiä koskevasta rahtalous- ja rahamarkkinalain muutoksesta  (CON/2001/2), Ranska, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (CON/2000/10), EYVL C 103, 3.4.2001, s. 8.Lisätietoja
20/03/2001
EKP:n suositus, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetukseksi EKP:n soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 muuttamisesta (EKP/2001/2), EYVL C 89, 20.3.2001, s. 4.
10/03/2001
Nizzan sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta 5 artikla EYVL C 80, 10.3.2001, s. 42.
10/03/2001
Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta EYVL C 80, 10.3.2001, s. 1.
08/03/2001
Ei enää voimassa: EKP:n menettelytapaohjeet, laadittu EKP:n työjärjestyksen 11.3 artiklan mukaisesti EYVL C 76, 8.3.2001, s. 12.
24/02/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä tammikuuta 2001, tietyistä käteisen eurorahan käyttöönottoa vuonna 2002 koskevista määräyksistä (EKP/2001/1), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 80.
24/02/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen (EKP/2000/6), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 66.
24/02/2001
EKP:n päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, EKP:n säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta (EKP/2000/12), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 68.
24/02/2001
EKP:n suositus, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1999, setelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneiden kustannusten kirjaamisesta (EKP/1999/NP7), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 79.Lisätietoja
24/02/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, luvasta laskea liikkeeseen kansallisia seteleitä siirtymäaikana (EKP/1999/NP11), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 71.Lisätietoja
24/02/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (EKP/1998/NP28), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 72.Lisätietoja
24/02/2001
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n tiettyjen tehtävien hoitamisesta keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EKP/1998/NP15), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 76.Lisätietoja
24/02/2001
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta (EKP/1998/NP10), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 69.Lisätietoja
24/02/2001
EKP:n neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 1998, ulkopuolisen tilintarkastajan nimittämisestä EKP:iin ja tilintarkastajan toimikauden pituudesta (EKP/1998/NP1), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 75.Lisätietoja
02/02/2001
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, kirjanpitoa ja tietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 15 päivänä joulukuuta 1999 ja 14 päivänä joulukuuta 2000 (EKP/2000/18), EYVL L 33, 2.2.2001, s. 21.
02/02/2001
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n tilinpäätöksestä, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1999 ja 12 päivänä joulukuuta 2000 (EKP/2000/16), EYVL L 33, 2.2.2001, s. 1.
02/02/2001
Lausunto laista rahoitusalan yrityksistä (CON/2000/32), Tanska, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2001
Oikaisu EKP:n lausuntoon euron väärentämisen torjunnasta (CON/2000/20) EYVL C 31, 31.1.2001, s. 11.
26/01/2001
Lausunto euro- ja escudomääräisten setelien ja kolikoiden rinnakkaiskäytöstä ja Banco de Portugalin perussäännön muuttamisesta (CON/2001/1), Portugali, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Lausunto euron väärentämisen torjunnasta (CON/2000/20), EYVL C 19, 20.1.2001, s. 18.Lisätietoja