2001

20/12/2001
Kehtivus lõppenud: EKP otsus osalevate liikmesriikide keskpankade valuutakasumi jaotamise kohta alates 2002. majandusaastast, 6.12.2001 (EKP/2001/16), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 55.
20/12/2001
Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede emissiooni kohta, 6.12.2001 (EKP/2001/15), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 52.
20/12/2001
EKP otsus võltsingute seiresüsteemi (VSS) kasutamise teatavate tingimuste kohta, 8.11.2001 (EKP/2001/11), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 49.
20/12/2001
Arvamus Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpank] põhikirja muutmise kohta (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) Nr 2423/2001 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 22.11.2001 (EKP/2001/13), EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1.
14/12/2001
Arvamus välisvaluuta õiguslikku regulatsiooni puudutava õigusmuudatuse kohta  (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, mis puudutab väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatavat prospekti (CON/2001/36), EÜT C 344, 6.12.2001, lk 4.
28/11/2001
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 16. november 2001 (EKP/2001/12), EÜT L 310, 28.11.2001, lk 31.
21/11/2001
EKPS ja EKP põhikirja artikli 52 rakendamist pärast üleminekuaega käsitlev suunis EKP/2000/6, mida on muudetud suunisega EKP/2001/10, 20.07.2000 EÜT C 325, 21.11.2001, lk 14.
16/11/2001
Arvamus advokaatide tasu seaduse muutmise seaduse kohta (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Arvamus seaduse kohta, millega luuakse ühtne finantsteenuste järelevalve (CON/2001/35), Saksamaa, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb eurodes tehtavaid välismakseid (CON/2001/34), EÜT C 308, 1.11.2001, lk 17.
20/10/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis puudutab tööjõukuluindeksit (CON/2001/33), EÜT C 295, 20.10.2001, lk 5.
19/10/2001
Arvamus Nõukogu otsuse kohta, millega luuakse koolituse, töötajate vahetuse ja abi programm, mille eesmärgiks on euro kaitsmine võltsimise vastu (CON/2001/31), EÜT C 293, 19.10.2001, lk 3.
11/10/2001
Arvamus krediidiasutuste ja finantsettevõtjate õigusliku raamistiku muudatuste kohta (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Arvamus finantskonglomeraatide järelevalve seaduse eelnõu kohta (CON/2001/30), Soome, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Arvamus kohtulõivude muutmise kohta (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Arvamus määruse kohta, mis sätestab Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] ametnike suhtes erandi avalikke teenistujaid ja katseajal olevaid avalikke teenistujaid puudutavate sätete osas  (CON/2001/28), Luksemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse mitmeid seotud direktiive (CON/2001/25), EÜT C 271, 26.9.2001, lk 10.
21/09/2001
Arvamus seaduseelnõude kohta, mis puudutavad krediidiasutuste saneerimist ja likvideerimist (CON/2001/27), Soome, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Arvamus 27. juuli 1998 otsuse, mis puudutab De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] poolt pangatähtede vahetamist, käibeltkõrvaldamist ja tühistamist ning selle kohta avalikkusele edastatavat informatsiooni, muutmise kohta (CON/2001/26), Madalmaad, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Arvamus kinnisvara investeerimisfondide seaduse eelnõu kohta, millega muudetakse mitmeid teisi seadusi (CON/2001/24), Austria, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Arvamus määruste kohta, millega kehtestatakse Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite läbivaatamise miinimumstandardite üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja ühtlustatud tarbijahinnaindeksites protsendina tehingu väärtusest väljendatud teenustasude käsitlemise miinimumstandardid (CON/2001/18), EÜT C 244, 1.9.2001, lk 5.
30/08/2001
Arvamus määruse kohta, mis käsitleb maksebilansi ja rahvusvaheline investeerimispositsiooni koostamist ning millega muudetakse 6. oktoobri 1944. aasta valuutakontrolli määrus ja muid õigussätteid (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Arvamus määruse kohta, mis käsitleb euro käibelevõtmise ja kaitse erimeetmeid  (CON/2001/22), Itaalia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Arvamus seaduse kohta, mis reguleerib euro pangatähtede ja müntide ringlust ja muid sellega seotud küsimusi (CON/2001/21), Kreeka, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Arvamus frangis vääringustatud pangatähtede märgistamise määruse kohta (CON/2001/20), Prantsusmaa, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Arvamus kriminaalseaduse muudatuste kohta (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Arvamus Deutsche Bundesbank [Saksa keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2001/17), Saksamaa, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
EKP otsus, millega muudetakse EKP töötajate teenistustingimuste vastuvõtmist käsitlevat otsust EKP/1998/4, 5.07.2001 (EKP/2001/6), EÜT L 201, 26.7.2001, lk 25.
12/07/2001
EKP suunis, millega muudetakse 3. veebruari 2000. aasta suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 21. juuni 2001 (EKP/2001/5), EÜT L 190, 12.7.2001, lk 26.
12/07/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb finantstagatiskokkuleppeid (CON/2001/13), EÜT C 196, 12.7.2001, lk 10.
28/06/2001
Arvamus rahvusvaheline rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni ja selle protokolli heakskiitmise seaduse ning teatavate karistusseaduse ja kriminaalmenetluse koodeksi sätete muudatuste kohta (CON/2001/16), Luksemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Arvamus seaduse kohta, mis reguleerib ringluses oleva sularaha eurodeks väljavahetamist (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Arvamus korralduse kohta, mis reguleerib euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtmisele eelnevat jaotamist (CON/2001/14), Hispaania, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Arvamus mitme Hispaania finantsturge reguleeriva seaduse muudatuste kohta (CON/2001/12), Hispaania, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Arvamus 2001. aastal vastu võetud mittekasutatavate kontode seaduse teatavate sätete kohta (CON/2001/11), Iirimaa, 31.5.2001.
25/05/2001
Arvamuse seaduse kohta, millega luuakse finantsturgude järelevalveorgan, määratakse selle organisatsiooniline struktuur ja pädevus ning muudetakse mitmeid sellega seotud seadusi (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Kehtivus lõppenud: EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 26.4.2001 (EKP/2001/3), EÜT L 140, 24.5.2001, lk 72.
22/05/2001
Arvamus nõukogu määruse kohta, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem  (CON/2001/8), EÜT C 151, 22.5.2001, lk 18.
19/05/2001
EKP määrus (EÜ) nr 985/2001, millega muudetakse määrust EKP/1999/4 EKP volituste kohta rakendada sanktsioone, 10.05.2001 (EKP/2001/4), EÜT L 137, 19.5.2001, lk 24.
17/05/2001
Arvamus seaduse kohta, mis sätestab lisameetmed euro kasutuselevõtmiseks (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis käsitleb valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmeid  (CON/2001/4), EÜT C 131, 3.5.2001, lk 6.
03/05/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97, mis käsitleb struktuurilist ettevõtlusstatistikat (CON/2001/3), EÜT C 131, 3.5.2001, lk 5.
26/04/2001
Arvamus määruse kohta, mis reguleerib euro sularahale üleminekut 2002. aastal ning millega muudetakse teatavaid teisi õigusakte (CON/2001/7), Luksemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Arvamus hüpoteek- ja võlakirjalaenude seaduse kohta (CON/2001/6), Iirimaa, 25.4.2001.
20/04/2001
Arvamus 2001. aasta eurole ülemineku (määrade) seaduse teatavate sätete kohta (CON/2001/5), Iirimaa, 20.4.2001.
11/04/2001
Arvamus rahandus- ja finantsseadustiku muudatuse kohta, mis puudutavad maksesüsteeme (CON/2001/2), Prantsusmaa, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega  (CON/2000/10), EÜT C 103, 3.4.2001, lk 8.
24/02/2001
EKP otsus teatavate EKP õigusaktide ja õiguslike vahendite avaldamise kohta, 10.11.2000 (EKP/2000/12), EÜT L 55, 24.2.2001, lk 68.
24/02/2001
EKP nõukogu otsus EKP välisaudiitori nimetamise ja tema volituste kehtivusaja kohta, 19.06.1998 (EKP/1998/NP1), EÜT L 55, 24.2.2001, lk 75.
02/02/2001
Arvamus finantsettevõtjate seaduse kohta (CON/2000/32), Taani, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Arvamus euro ja eskuudo pangatähtede ja müntide üheaegse ringluse ning Banco de Portugal [Portugali keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise vastu (CON/2000/20), EÜT C 19, 20.1.2001, lk 18.