Menu

CON/2001/8

Nuomonė dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą valstybių narių mokėjimų balansams (CON/2001/8), OL C 151, 2001 5 22, p. 18,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv