ECB/1998/NP15

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 houdende het uitoefenen van bepaalde functies door de ECB met betrekking tot de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (ECB/1998/NP15)(Bijlage bij ECB/2000/12) (ECB/1998/NP15), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 76.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage V bij Besluit ECB/2000/12.