2000

30/12/2000
Usmernenie ECB z 3. novembra 1998, zmenené a doplnené usmernením zo 16. novembra 2000 o zložení, oceňovaní a spôsoboch počiatočného prevodu aktív devízových rezerv a o nominálnej hodnote a vysporiadaní rovnocenných pohľadávok (ECB/2000/15), Ú. v. ES L 336, 30. 12. 2000, s. 114.
19/12/2000
Stanovisko k zákonu o razení mincí (v súvislosti so zavedením euromincí) (CON/2000/29), Holandsko, 19. 12. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Stanovisko k zmene a doplneniu článku 10.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (CON/2000/30), Ú. v. ES C 362, 16. 12. 2000, s. 13.
16/12/2000
Stanovisko k nariadeniam o harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2000/27), Ú. v. ES C 362, 16. 12. 2000, s. 12.
16/12/2000
Dohoda zo 14. septembra 2000 medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 1. septembra 1998 o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. ES C 362, 16. 12. 2000, s. 11.
11/12/2000
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2000/7), Ú. v. ES L 310, 11. 12. 2000, s. 1.
21/11/2000
Stanovisko k zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie v Nemecku (CON/2000/28), Nemecko, 21. 11. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Švédsko, 20. 11. 2000.
18/11/2000
Nariadenie ECB (ES) č. 2548/2000 z 2. novembra 2000 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Grécku (ECB/2000/11), Ú. v. ES L 291, 18. 11. 2000, s. 28.
01/11/2000
Stanovisko k zákonu o obchodovaní s cennými papiermi (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
26/10/2000
Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na zavedenie eura vo vzťahu k družstvám a k zmenám a doplneniam existujúcej právnej úpravy, ktorou sa riadi zavedenie eura vo vzťahu družstvám (CON/2000/25), Rakúsko, 26. 10. 2000.
18/10/2000
Stanovisko k zavedeniu eura na Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/2000/19), Francúzsko, 18. 10. 2000.
09/10/2000
Stanovisko k zákonu o pohybe cenných papierov a iných finančných nástrojov a zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko ďalších zákonov) (CON/2000/18), Luxembursko, 9. 10. 2000.
05/10/2000
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2000/22), Španielsko, 5. 10. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na vykonávanie nariadení Rady (ES) č. 1103/97, 974/98 a 2866/98 o zavedení eura (CON/2000/21), Grécko, 1. 9. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Stanovisko k vydaniu zlatej mince v nominálnej hodnote 1 DEM a k zriadeniu „Nadácie pre menovú stabilitu“ (CON/2000/17), Nemecko, 28. 8. 2000.
28/08/2000
Stanovisko k falšovaniu bankoviek a mincí znejúcich na euro (CON/2000/16), Írsko, 28. 8. 2000.
17/08/2000
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 3. februára 2000 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2000/1), Ú. v. ES L 207, 17. 8. 2000, s. 24.
12/07/2000
Stanovisko k elektronickému obchodu (CON/2000/11), Luxembursko, 12. 7. 2000.
28/06/2000
Stanovisko k spôsobu, ktorým sa majú prijať opatrenia v menovej oblasti v súvislosti s emisiou eurobankoviek a euromincí (zákon o eure) a ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o razení mincí z roku 1988 a štatút Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Rakúsko, 28. 6. 2000.
27/06/2000
Stanovisko k ratifikácii zmien a doplnení štatútu Bank of Greece, ktoré 25. apríla 2000 schválilo jej valné zhromaždenie akcionárov (CON/2000/15), Grécko, 27. 6. 2000.
27/06/2000
Stanovisko k nariadeniam Rady týkajúcim sa Grécka (CON/2000/12), Ú. v. ES C 177, 27. 6. 2000, s. 11.
07/06/2000
Stanovisko k vyhláškam podľa zákona o hospodárskej a menovej únii z roku 1998 (CON/2000/13), Írsko, 7. 6. 2000.
05/05/2000
Stanovisko k centralizácii evidencií zaknihovaných cenných papierov v rámci centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2000/8), Fínsko, 5. 5. 2000.
17/04/2000
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece a k ďalším otázkam súvisiacim s prijatím eura Gréckom (CON/2000/7), Grécko, 17. 4. 2000.
30/03/2000
Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/2000/4), Portugalsko, 30. 3. 2000.
09/03/2000
Stanovisko k zákonu o garančnom fonde vkladateľov a investorov (CON/2000/6), Dánsko, 9. 3. 2000.
24/02/2000
Stanovisko k zatvoreniu De Nederlandsche Bank 5. mája 2000 (CON/2000/5), Holandsko, 24. 2. 2000.
17/02/2000
Stanovisko k štatútu a úlohe Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francúzsko, 17. 2. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/2000/1), Rakúsko, 10. 2. 2000.
07/02/2000
Stanovisko k zakotveniu právneho základu pre zber údajov a zostavovanie finančných štatistík zo strany Danmarks Nationalbank do zákona o Danmarks Statistik (CON/2000/3), Dánsko, 7. 2. 2000.
20/01/2000
Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/19), Luxembursko, 20. 1. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Stanovisko k harmonizovanému indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1998/33), Ú. v. ES C 14, 19. 1. 2000, s. 9.