Menu

2000

30/12/2000
Besluit van de ECB van 3 november 1998, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 december 2000, inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten en verliezen van de ECB voor de boekjaren 1999-2001 (ECB/2000/19), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 119.
30/12/2000
Beschikking van de ECB van 14 december 2000 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2001 (ECB/2000/17), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 118.
30/12/2000
Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998, gewijzigd bij het richtsnoer van 16 november 2000, inzake de samenstelling, waardering en modaliteiten betreffende de eerste overdracht van externe reserves, alsmede de denominatie en rentevergoeding van vorderingen ter grootte van de eigen bijdrage (ECB/2000/15), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 114.Aanvullende informatie
30/12/2000
Besluit van de ECB van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de ECB en de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de ECB door de Bank of Greece en inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de ECB door de Bank of Greece en daarmee verbandhoudende aangelegenheden (ECB/2000/14), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.Aanvullende informatie
30/12/2000
Overeenkomst van 16 november 2000 tussen de ECB en de Bank of Greece betreffende de door de ECB uit hoofde van artikel 30.3 van de statuten van het ESCB aan de Bank of Greece toegekende vordering en hiermee verbandhoudende zaken PB L 336 van 30.12.2000, blz. 122.
19/12/2000
Advies inzake wijziging van de Muntwet (in verband met de invoering van euromuntstukken) (CON/2000/29), Nederland, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
16/12/2000
Advies inzake een voorstel ter wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (CON/2000/30), PB C 362 van 16.12.2000, blz. 13.
16/12/2000
Advies inzake verordeningen betreffende de geharmoniseerde index van consumptieprijzen (CON/2000/27), PB C 362 van 16.12.2000, blz. 12.
16/12/2000
Overeenkomst van 14 september 2000 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd PB C 362 van 16.12.2000, blz. 11.
11/12/2000
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2000/7), PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.
21/11/2000
Advies inzake het verzamelen van betalingsbalansstatistieken in Duitsland (CON/2000/28), Duitsland, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Advies betreffende wijziging van de Wet op Sveriges Riksbank  (CON/2000/26), Zweden, 20.11.2000.
18/11/2000
Verordening (EG) nr. 2548/2000 van de ECB van 2 november 2000 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Griekenland (ECB/2000/11), PB L 291 van 18.11.2000, blz. 28.
14/11/2000
Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 26 augustus 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 (ECB/1999/3) PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68.
01/11/2000
Advies inzake Deense Wet op de effectenhandel (CON/2000/24), Denemarken, 1.11.2000.
31/10/2000
Rectificatie van Aanbeveling ECB/2000/10 van de ECB van 5 oktober 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken PB L 278 van 31.10.2000, blz. 39.
26/10/2000
Advies inzake aanvullende maatregelen voor en wijziging van bestaande wetgeving ter zake van de invoering van de euro met betrekking tot coöperatieve verenigingen (CON/2000/25), Oostenrijk, 26.10.2000.
18/10/2000
Advies inzake de invoering van de euro in Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (CON/2000/19), Frankrijk, 18.10.2000.
13/10/2000
Aanbeveling van de ECB van 5 oktober 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (ECB/2000/10), PB L 259 van 13.10.2000, blz. 65.Aanvullende informatie
09/10/2000
Advies betreffende een wet op de omloop van effecten en andere financiële instrumenten en eigendomsoverdracht tot zekerheid (wijziging en voltooiing van verscheidene andere wetten) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Advies inzake de invoering van de euro (CON/2000/22), Spanje, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/09/2000
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) PB L 242 van 27.9.2000, blz. 18.
27/09/2000
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de Europese Centrale Bank met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) PB L 242 van 27.9.2000, blz. 18.
09/09/2000
Verordening (EG) Nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.
09/09/2000
Verordening (EG) Nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.
01/09/2000
Advies inzake aanvullende maatregelen ter uitvoering van Raadsverordeningen (EG) 1103/97, 974/98 en 2866/98 betreffende de invoering van de euro (CON/2000/21), Griekenland, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Advies inzake uitgifte van een gouden munt van DEM 1 en oprichting van een Stichting ‘Monetaire Stabiliteit’ (CON/2000/17), Duitsland, 28.8.2000.
28/08/2000
Advies betreffende de vervalsing van eurobankbiljetten en -muntstukken (CON/2000/16), Ierland, 28.8.2000.
17/08/2000
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2000/1), PB L 207 van 17.8.2000, blz. 24.
12/07/2000
Advies inzake elektronische handel (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Advies betreffende de wijze waarop maatregelen betreffende chartaal geld in verband met de uitgifte van eurobankbiljetten en -muntstukken moeten worden genomen (Eurowet) en de wijze waarop de Oostenrijkse Muntwet van 1988 en de statuten van de Oesterreichische Nationalbank moeten worden gewijzigd (CON/2000/14), Oostenrijk, 28.6.2000.
27/06/2000
Advies betreffende ratificatie van de wijzigingen van de Statuten van de Bank of Greece zoals op 25 april 2000 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd (CON/2000/15), Griekenland, 27.6.2000.
27/06/2000
Advies inzake Raadsverordeningen betreffende de euro voor Griekenland (CON/2000/12), PB C 177 van 27.6.2000, blz. 11.Aanvullende informatie
07/06/2000
Advies inzake uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet op de Economische en Monetaire Unie van 1998 (CON/2000/13), Ierland, 7.6.2000.
05/05/2000
Advies betreffende centralisatie van girale-effectenregisters bij een centrale effecten-bewaarinstelling (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
17/04/2000
Advies inzake wijziging van de statuten van de Bank of Greece en andere aangelegenheden met betrekking tot de overgang van Griekenland op de euro (CON/2000/7), Griekenland, 17.4.2000.
30/03/2000
Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
09/03/2000
Advies inzake de Wet garantie deposito’s en beleggingen (CON/2000/6), Denemarken, 9.3.2000.
04/03/2000
Aanbeveling van de ECB van 10 februari 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (ECB/2000/2), PB C 62 van 4.3.2000, blz. 21.
24/02/2000
Advies inzake sluiting van De Nederlandsche Bank op 5 Mei 2000 (CON/2000/5), Nederland, 24.2.2000.Aanvullende informatie
17/02/2000
Advies inzake de statuten en rol van het IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) (CON/1999/20), Frankrijk, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2000
Kennisgeving van de ECB betreffende het opleggen van sancties voor niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves PB C 39 van 11.2.2000, blz. 3.
10/02/2000
Advies inzake de Oostenrijkse Bankwet (CON/2000/1), Oostenrijk, 10.2.2000.
07/02/2000
Advies inzake de Deense Wet op de statistieken ter waarborging van de juridische basis voor het verzamelen en opmaken van financiële statistieken door Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Denemarken, 7.2.2000.
20/01/2000
Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Advies inzake het geharmoniseerde indexcijfer van consumptieprijzen (CON/1998/33), PB C 14 van 19.1.2000, blz. 9.
07/01/2000
Beschikking van de ECB van 23 december 1999 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2000 (ECB/1999/11), PB L 4 van 7.1.2000, blz. 18.