2000

30/12/2000
ECB Pamatnostādne (1998. gada 3. novembris), kurā grozījumi izdarīti ar 2000. gada 16. novembra Pamatnostādni un kura attiecas uz ārvalstu valūtas rezerves aktīvu sastāvu, vērtēšanu un noteikumiem, kas piemērojami to sākotnējam pārskaitījumam, kā arī līdzvērtīgu prasījumu denomināciju un atmaksāšanu (ECB/2000/15), OV L 336, 30.12.2000, 114. lpp..
19/12/2000
Atzinums par Monētu aktu (saistībā ar euro monētu ieviešanu) (CON/2000/29), Nīderlande, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Atzinums par 10.2. panta grozījumiem Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūtiem (CON/2000/30), OV C 362, 16.12.2000, 13. lpp..
16/12/2000
Atzinums par regulām par saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP) (CON/2000/27), OV C 362, 16.12.2000, 12. lpp..
16/12/2000
Līgums (2000. gada 14. septembris) starp ECB un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības III posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 362, 16.12.2000, 11. lpp..
11/12/2000
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2000. gada 31. augusts) par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2000/7), OV L 310, 11.12.2000, 1. lpp..
21/11/2000
Atzinums par maksājumu bilances statistikas datu vākšanu Vācijā (CON/2000/28), Vācija, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2000/26), Zviedrija, 20.11.2000.
18/11/2000
ECB Regula (EK) Nr. 2548/2000 (2000. gada 2. novembris) par pārejas noteikumiem ECB obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Grieķijā (ECB/2000/11), OV L 291, 18.11.2000, 28. lpp..
01/11/2000
Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības aktu (CON/2000/24), Dānija, 1.11.2000.
26/10/2000
Atzinums par papildu pasākumiem to spēkā esošo tiesību aktu grozīšanai, kuri regulē euro ieviešanu saistībā ar kooperatīviem (CON/2000/25), Austrija, 26.10.2000.
18/10/2000
Atzinums par euro ieviešanu Senpjērā un Mikelonā un Majotā (CON/2000/19), Francija, 18.10.2000.
09/10/2000
Atzinums par Aktu attiecībā uz vērtspapīru un citu finanšu instrumentu apriti un īpašumtiesību nodošanu izmantojot vērtspapīrus (groza un papildina citus aktus) (CON/2000/18), Luksemburga, 9.10.2000.
05/10/2000
Atzinums par euro ieviešanu (CON/2000/22), Spānija, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Atzinums par papildu pasākumiem Padomes Regulu (EK) Nr. 1103/97, 974/98 un 2866/98 īstenošanā, kas saistīti ar euro ieviešanu (CON/2000/21), Grieķija, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Atzinums par 1 DEM zelta monētas emisiju un „Monetārās stabilitātes fonda” izveidi (CON/2000/17), Vācija, 28.8.2000.
28/08/2000
Atzinums par euro denominētu banknošu un monētu viltošanu (CON/2000/16), Īrija, 28.8.2000.
17/08/2000
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2000. gada 3. februāris) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2000/1), OV L 207, 17.8.2000, 24. lpp..
12/07/2000
Atzinums par elektronisko tirdzniecību (CON/2000/11), Luksemburga, 12.7.2000.
28/06/2000
Atzinums par to, kā saistībā ar euro banknošu un monētu emisiju veic pasākumus valūtas jomā, (Euro aktu) un to, kā groza 1998. gada Monētu aktu un Oesterreichische Nationalbank statūtus (CON/2000/14), Austrija, 28.6.2000.
27/06/2000
Atzinums par Bank of Greece statūtu grozījumu ratifikāciju, kurus Bank of Greece akcionāru kopsapulce pieņēmusi 2000. gada 25. aprīlī (CON/2000/15), Grieķija, 27.6.2000.
27/06/2000
Atzinums par Padomes regulām attiecībā uz Grieķiju (CON/2000/12), OV C 177, 27.6.2000, 11. lpp..
07/06/2000
Atzinums par rīkojumiem, kas izdoti saskaņā ar 1998. gada Ekonomikas un monetārās savienības aktu (CON/2000/13), Īrija, 7.6.2000.
05/05/2000
Atzinums par centrālā vērtspapīru depozitārija reģistru centralizāciju (CON/2000/8), Somija, 5.5.2000.
17/04/2000
Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos un citiem jautājumiem, kas saistīti ar euro ieviešanu Grieķijā (CON/2000/7), Grieķija, 17.4.2000.
30/03/2000
Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/2000/4), Portugāle, 30.3.2000.
09/03/2000
Atzinums par Noguldītāju un investoru garantiju aktu (CON/2000/6), Dānija, 9.3.2000.
24/02/2000
Atzinums par De Nederlandsche Bank slēgšanu 2000. gada 5. maijā (CON/2000/5), Nīderlande, 24.2.2000.
17/02/2000
Atzinums par Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statūtiem un funkcijām (CON/1999/20), Francija, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Atzinums par Banku aktu (CON/2000/1), Austrija, 10.2.2000.
07/02/2000
Atzinums par finanšu statistikas vākšanas un apkopošanas, kuru veic Danmarks Nationalbank, juridiskā pamatojuma iekļaušanu Aktā par Danmarks Statistik (CON/2000/3), Dānija, 7.2.2000.
20/01/2000
Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/19), Luksemburga, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Atzinums par saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP)  (CON/1998/33), OV C 14, 19.1.2000, 9. lpp..