2000

30/12/2000
Απόφαση της EKT της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα οικονοµικά έτη 1999 έως 2001 (EKT/2000/19), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 119.
30/12/2000
Απόφαση της EKT της 14ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2001 (EKT/2000/17), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 118.
30/12/2000
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραµµή της 16ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη σύνθεση και αποτίµηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων και τις λεπτοµέρειες της αρχικής µεταβίβασής τους, το νόµισµα στο οποίο εκφράζονται οι ισοδύναµες απαιτήσεις και την απόδοσή τους (EKT/2000/15), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 114.Πρόσθετες πληροφορίες
30/12/2000
Απόφαση της EKT της 16ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την καταβολή του κεφαλαίου και την εισφορά της τράπεζας της Ελλάδος στα αποθεµατικά και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς της ΕΚΤ, την αρχική µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΚΤ και συναφή θέµατα (EKT/2000/14), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 110.Πρόσθετες πληροφορίες
30/12/2000
Συμφωνία της 16ης Νοεµβρίου 2000 µεταξύ της EKT και της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε την απαίτηση µε την οποία πιστώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος από την EKT δυνάµει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και συναφή θέµατα EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 122.
19/12/2000
Γνώμη σχετικά με νόμο περί εκδόσεως νομίσματος (σε σχέση με την εισαγωγή των κερμάτων ευρώ) (CON/2000/29), Κάτω Χώρες, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 10.2 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (CON/2000/30), EE  C 362 της 16.12.2000, σ. 13.
16/12/2000
Γνώμη όσον αφορά κανονισμούς σχετικά με τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2000/27), EE  C 362 της 16.12.2000, σ. 12.
16/12/2000
Συμφωνία της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 362 της 16.12.2000, σ. 11.
11/12/2000
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2000/7), EE  L 310 της 11.12.2000, σ. 1.
21/11/2000
Γνώμη σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών στη Γερμανία (CON/2000/28), Γερμανία, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Σουηδία, 20.11.2000.
18/11/2000
Κανονισμός (ΕΚ) 2548/2000 της EKT της 2ας Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την EKT µετά την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα (EKT/2000/11), EE  L 291 της 18.11.2000, σ. 28.
14/11/2000
∆ιορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή της EKT, της 26ης Αυγούστου 1998, σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια ευρώ όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 (ΕΚΤ/1999/3) EE  L 287 της 14.11.2000, σ. 68.
01/11/2000
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί διαπραγμάτευσης χρεογράφων (CON/2000/24), Δανία, 1.11.2000.
31/10/2000
Διορθωτικό στη σύσταση ΕΚΤ/2000/10 της EKT, της 5ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών EE  L 278 της 31.10.2000, σ. 39.
26/10/2000
Γνώμη σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την εισαγωγή του ευρώ σε σχέση με τους συνεταιρισμούς και την τροποποίηση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (CON/2000/25), Αυστρία, 26.10.2000.
26/10/2000
Διορθωτικό στον εσωτερικό κανονισµό της EKT, όπως τροποποιήθηκε στις 22 Απριλίου 1999 EE  L 273 της 26.10.2000, σ. 40.
OTHER LANGUAGES (3) +
18/10/2000
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ σε Σεν Πιερ και Μικελόν και Μαγιότ (CON/2000/19), Γαλλία, 18.10.2000.
13/10/2000
Σύσταση της EKT της 5ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2000/10), EE  L 259 της 13.10.2000, σ. 65.Πρόσθετες πληροφορίες
09/10/2000
Γνώμη σχετικά με νόμο περί κυκλοφορίας χρεογράφων και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων και περί μεταβίβασης κυριότητας προς εξασφάλιση απαιτήσεων (τροποποίηση και συμπλήρωση διαφόρων άλλων νόμων) (CON/2000/18), Λουξεμβούργο, 9.10.2000.
05/10/2000
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2000/22), Ισπανία, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2000
∆ιορθωτικό στο διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της EKT, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της EKT σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) EE  L 249 της 4.10.2000, σ. 26.
04/10/2000
∆ιορθωτικό στο διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της EKT, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της EKT σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) EE  L 249 της 4.10.2000, σ. 26.
27/09/2000
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της ΕΚΤ, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της ΕΚΤ σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/1998/16) (ΕΚΤ/2000/8)  EE  L 242 της 27.9.2000, σ. 18.
27/09/2000
Διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της EKT, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της EKT σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (EKT/2000/8) EE  L 242 της 27.9.2000, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες
09/09/2000
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της EKT της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της EKT σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (EKT/2000/8), EE  L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
09/09/2000
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 της EKT της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της EKT σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (EKT/2000/8), EE  L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
01/09/2000
Γνώμη σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2000/21), Ελλάδα, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
28/08/2000
Γνώμη σχετικά με την έκδοση χρυσού νομίσματος 1 μάρκου Γερμανίας και τη δημιουργία «Ιδρύματος νομισματικής σταθερότητας» (CON/2000/17), Γερμανία, 28.8.2000.
28/08/2000
Γνώμη σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (CON/2000/16), Ιρλανδία, 28.8.2000.
17/08/2000
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νοµικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της EKT (EKT/2000/1), EE  L 207 της 17.8.2000, σ. 24.
12/07/2000
Γνώμη σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (CON/2000/11), Λουξεμβούργο, 12.7.2000.
28/06/2000
Γνώμη σχετικά με τη μεθοδολογία όσον αφορά τη λήψη μέτρων στον τομέα του νομίσματος σε σχέση με την έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (Νόμος περί ευρώ) και την τροποποίηση του νόμου περί εκδόσεως νομίσματος του 1988 και του καταστατικού της Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Αυστρία, 28.6.2000.
27/06/2000
Γνώμη σχετικά με την κύρωση των τροποποιήσεων του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 25 Απριλίου 2000 (CON/2000/15), Ελλάδα, 27.6.2000.Πρόσθετες πληροφορίες
27/06/2000
Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς του Συμβουλίου όσον αφορά την Ελλάδα (CON/2000/12), EE  C 177 της 27.6.2000, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
07/06/2000
Γνώμη σχετικά με νομοθετικά διατάγματα κατ’ εφαρμογή του νόμου του 1998 περί Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (CON/2000/13), Ιρλανδία, 7.6.2000.
05/05/2000
Γνώμη σχετικά με την συγκέντρωση των μητρώων άυλων τίτλων σε ένα κεντρικό αποθετήριο (CON/2000/8), Φινλανδία, 5.5.2000.
17/04/2000
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλα θέματα που αφορούν την υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα (CON/2000/7), Ελλάδα, 17.4.2000.Πρόσθετες πληροφορίες
30/03/2000
Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/2000/4), Πορτογαλία, 30.3.2000.
09/03/2000
Γνώμη σχετικά με νόμο περί εγγυήσεως καταθέσεων και επενδυτών (CON/2000/6), Δανία, 9.3.2000.
04/03/2000
Σύσταση της EKT της 10ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2000/2), EE  C 62 της 4.3.2000, σ. 21.
24/02/2000
Γνώμη σχετικά με την αργία της De Nederlandsche Bank την 5η Μαΐου 2000 (CON/2000/5), Κάτω Χώρες, 24.2.2000.
17/02/2000
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό και το ρόλο του Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Γαλλία, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2000
Ανακοίνωση της EKT σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών EE  C 39 της 11.2.2000, σ. 3.
10/02/2000
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί τραπεζών (CON/2000/1), Αυστρία, 10.2.2000.
07/02/2000
Γνώμη σχετικά με την ενσωμάτωση νομικής βάσης για τη συλλογή και κατάρτιση χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων από την Denmarks Nationalbank στο νόμο για την Denmarks Statistik (CON/2000/3), Δανία, 7.2.2000.
20/01/2000
Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού)  (CON/1999/19), Λουξεμβούργο, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Γνώμη σχετικά με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1998/33), EE  C 14 της 19.1.2000, σ. 9.
07/01/2000
Απόφαση της EKT της 23ης Δεκεµβρίου 1999 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2000 (EKT/1999/11), EE  L 4 της 7.1.2000, σ. 18.