2000

30/12/2000
Насоки на ЕЦБ от 3 ноември 1998 година изменени с Насоки от 16 ноември 2000 година относно състава, оценката и условията за първоначалното прехвърляне на чуждестранни резервни активи, както и деноминирането и олихвяването на съответни вземания  (ЕЦБ/2000/15), OВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 114..
19/12/2000
Становище относно Закон за сеченето на монети (във връзка с въвеждането на евромонети) (CON/2000/29), Нидерландия, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2000
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 31 август 2000 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Eуросистемата  (ЕЦБ/2000/7), OВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1..
21/11/2000
Становище относно събирането на статистика на платежния баланс в Германия (CON/2000/28), Германия, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Становище относно изменението в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Швеция, 20.11.2000.
18/11/2000
Регламент (EО) № 2548/2000 на ЕЦБ от 2 ноември 2000 година относно преходни разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Гърция  (ЕЦБ/2000/11), OВ L 291, 18.11.2000 г., стр. 28..
01/11/2000
Становище относно Закона за търговия с ценни книжа (CON/2000/24), Дания, 1.11.2000.
26/10/2000
Становище относно спомагателни мерки и изменение на съществуващото законодателство, уреждащо въвеждането на еврото по отнoшение на кооперации (CON/2000/25), Австрия, 26.10.2000.
18/10/2000
Становище относно въвеждането на еврото в Сен Пиер и Микелон и Майот  (CON/2000/19), Франция, 18.10.2000.
09/10/2000
Становище относно Закон за обращението на ценни книжа и други финансови инструменти и прехвърлянето на право на собственост вместо обезпечение (изменящ и допълващ няколко други закона) (CON/2000/18), Люксембург, 9.10.2000.
05/10/2000
Становище относно въвеждането на еврото (CON/2000/22), Испания, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Становище относно допълнителни мерки за прилагането на Регламенти на Съвета (ЕО) 1103/97, 974/98 и 2866/98, съответно, относно въвеждането на еврото (CON/2000/21), Гърция, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Становище относно емитирането на златна монета с номинал 1 германска марка и създаването на Фондация за парична стабилност (CON/2000/17), Германия, 28.8.2000.
28/08/2000
Становище относно фалшифицирането на банкноти и монети, деноминирани в евро (CON/2000/16), Ирландия, 28.8.2000.
12/07/2000
Становище относно електронната търговия (CON/2000/11), Люксембург, 12.7.2000.
28/06/2000
Становище относно закона за начина на приемане на актове за емитирането на евробанкноти и монети, и за измененение на Закона за сеченето на монети от 1988 г. и устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Австрия, 28.6.2000.
27/06/2000
Становище относно ратифицирането на измененията в устройствения акт Bank of Greece, одобрени от общото събрание на акционерите на 25 април 2000 г. (CON/2000/15), Гърция, 27.6.2000.
07/06/2000
Становище относно заповеди съгласно Закона за икономически и паричен съюз от 1998 г. (CON/2000/13), Ирландия, 7.6.2000.
05/05/2000
Становище относно централизирането на регистрите за счетоводни записвания при Централния депозитар за ценни книжа (CON/2000/8), Финландия, 5.5.2000.
17/04/2000
Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece и други въпроси, свързани с приемането на еврото в Гърция (CON/2000/7), Гърция, 17.4.2000.
30/03/2000
Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/2000/4), Португалия, 30.3.2000.
09/03/2000
Становище относно Закона за гарантиране на вложители и инвеститори (CON/2000/6), Дания, 9.3.2000.
24/02/2000
Становище относно неработния ден за De Nederlandsche Bank на 5 май 2000 г. (CON/2000/5), Нидерландия, 24.2.2000.
17/02/2000
Становище относно устава и ролята на Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Франция, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Становище относно Закон за банките (CON/2000/1), Австрия, 10.2.2000.
07/02/2000
Становище относно въвеждането на правно основание за събирането и съставянето на финансова статистика от Danmarks Nationalbank в Закона за датската статистика (CON/2000/3), Дания, 7.2.2000.
20/01/2000
Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/19), Люксембург, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language