ECB/2000/14

  1. Besluit van de ECB van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de ECB en de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de ECB door de Bank of Greece en inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de ECB door de Bank of Greece en daarmee verbandhoudende aangelegenheden (ECB/2000/14), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.

    Aanvullende informatie

       
      Artikel 2 wordt bij Besluit ECB/2003/18 ingetrokken