1999

20/12/1999
Yttrande om betalningsbalansstatistik (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
ECB:s beslut av den 12 oktober 1999 om arbetsordningen för ECB:s direktion (ECB/1999/7), EGT L 314, 8.12.1999, s. 34.
08/12/1999
ECB:s beslut av den 7 oktober 1999 om ändring av arbetsordningen för ECB (ECB/1999/6), EGT L 314, 8.12.1999, s. 32.
25/11/1999
Yttrande om avtalsenliga skyldigheter för den finansiella sektorn som förfaller den 31 december 1999 (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
20/11/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 16 november 1999 om att utse ledamöter i ECB:s bedrägeribekämpningskommitté (ECB/1999/8), EGT L 299, 20.11.1999, s. 40.
19/11/1999
Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece  (CON/1999/18), Grekland, 19.11.1999.
13/11/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5), EGT L 291, 13.11.1999, s. 36.
12/11/1999
Yttrande om detaljerade regler för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1999/11), EGT C 324, 12.11.1999, s. 11.Ytterligare information
28/10/1999
Yttrande om system för tilldelning av Banco de Españas vinst till finansministeriet (CON/1999/16), Spanien, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Υttrande om i) kreditinstituts och finansiella företags rättsliga ramar för insättningsgarantifonder, och ii) insättningsgarantifonders verksamhet (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
12/10/1999
ECB:s förordning av den 23 september 1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4), EGT L 264, 12.10.1999, s. 21.
07/10/1999
Yttrande om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 om delindex i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1999/8), EGT C 285, 7.10.1999, s. 14.
07/10/1999
Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1998/54), EGT C 285, 7.10.1999, s. 9.Ytterligare information
07/10/1999
Yttrande om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1998/34), EGT C 285, 7.10.1999, s. 7.
05/10/1999
ECB-rådets riktlinjer av den 7 juli 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 [ursprungligen daterade den 26 augusti 1998, men ändrade genom rättelse (OJ L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EGT L 258, 5.10.1999, s. 32.Ytterligare information
05/10/1999
ECB:s beslut av den 26 augusti 1999 om ändring av ECB:s beslut av den 7 juli 1998 (ECB/1998/6) om valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/1999/2), EGT L 258, 5.10.1999, s. 29.
24/09/1999
Yttrande om en lag om befogenhet för Banco de Portugal att: i) tillverka och trycka sedlar och andra värdepapper, ii) ombesörja distributionen av sedlar, och iii) utveckla tjänster i anslutning till denna verksamhet (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
23/09/1999
ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om ECB:s krav på inbetalning av ytterligare valutareserver (ECB/1999/1), EGT C 269, 23.9.1999, s. 9.
15/09/1999
Yttrande om en lag om upphovsrätt och närliggande rättigheter (CON/1999/12), Irland, 15.9.1999.
14/09/1999
Yttrande om skydd för kreditinstitut och andra finansinstitut mot skulder som uppstår till följd av stängningen av betalnings- och värdepappersavvecklingssystemen den 31 december 1999 (CON/1999/13), Nederländerna, 14.9.1999.
03/09/1999
Yttrande om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 med avseende på minimistandarder för behandling av försäkringar inom ramen för det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1999/6), EGT C 252, 3.9.1999, s. 4.
03/09/1999
Yttrande om införandet av euron (CON/1999/10), Tyskland, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling)  (CON/1999/9), Sverige, 26.8.1999.Ytterligare information
23/07/1999
Yttrande om genomförandet av direktiv 97/5/EG om gränsöverskridande betalningar och av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper  (CON/1999/7), Österrike, 23.7.1999.
15/07/1999
Yttrande om växelkursfrågor rörande den kapverdiska escudon (CON/1998/57), EGT C 200, 15.7.1999, s. 7.
15/07/1999
Yttrande om växelkursfrågor som har samband med CFA-francen och den komoriska francen (CON/1998/37), EGT C 200, 15.7.1999, s. 6.
14/07/1999
Yttrande om banktillsynsmyndigheten (CON/1999/5), Österrike, 14.7.1999.
06/07/1999
Yttrande om att starta och driva verksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, och samordningen av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (CON/1998/56), EGT C 189, 6.7.1999, s. 7.Ytterligare information
01/06/1999
Yttrande om dematerialisering av aktierna i Bank of Greece (CON/1999/4), Grekland, 1.6.1999.
26/05/1999
Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/1999/1), Spanien, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/1999
ECB:s beslut av den 9 juni 1998 om antagandet av anställningsvillkoren för ECB:s personal, ändrade den 31 mars 1999 (ECB/1998/4), EGT L 125, 19.5.1999, s. 32.
19/05/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till ECB:s kapital (ECB/1998/13), EGT L 125, 19.5.1999, s. 33.
19/05/1999
Arbetsordning för ECB, ändrad den 22 april 1999 EGT L 125, 19.5.1999, s. 34.
07/05/1999
Yttrande om de monetära bestämmelserna i de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-Pierre och Miquelon samt Mayotte (CON/1998/64), EGT C 127, 7.5.1999, s. 5.Ytterligare information
07/05/1999
Yttrande om gemenskapens monetära förbindelser med Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Heliga Stolen (CON/1998/63), EGT C 127, 7.5.1999, s. 4.
04/05/1999
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 december 1998 om ECB:s krav på rapportering av statistiska uppgifter på områdena betalningsbalansstatistik och statistik över utlandsställningen (ECB/1998/17), EGT L 115, 4.5.1999, s. 47.
30/04/1999
Yttrande om tillverkning och utgivning av mynt (CON/1999/3), Italien, 30.4.1999.
28/04/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 avseende fastställandet av de åtgärder som behövs för att de nationella centralbankerna i icke-deltagande medlemsstater skall kunna betala in sina andelar av ECB:s kapital (ECB/1998/14), EGT L 110, 28.4.1999, s. 33.
28/04/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 3 november 1998 avseende allmänhetens tillgång till ECB:s dokument och arkiv (ECB/1998/12), EGT L 110, 28.4.1999, s. 30.
21/04/1999
Yttrande om ändringar i lagen om införandet av euron (CON/1999/2), Italien, 21.4.1999.
20/03/1999
Yttrande om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén  (CON/1998/53), EGT C 77, 20.3.1999, s. 9.Ytterligare information
20/03/1999
Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1998/44), EGT C 77, 20.3.1999, s. 8.Ytterligare information
20/03/1999
Har upphört att gälla: Arbetsordning för ECB:s allmänna råd EGT L 75, 20.3.1999, s. 36.
15/01/1999
ECB:s rekommendation av den 7 juli 1998 avseende vissa åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för eurosedlar och euromynt (ECB/1998/7), EGT C 11, 15.1.1999, s. 13.
14/01/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 juli 1998 avseende valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/1998/6), EGT L 8, 14.1.1999, s. 36.
14/01/1999
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 9 juni 1998 avseende den metod som skall tillämpas vid fastställandet av de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till ECB:s kapital (ECB/1998/1), EGT L 8, 14.1.1999, s. 31.