1999

20/12/1999
Γνώμη σχετικά με στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών (CON/1999/22), Λουξεμβούργο, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Απόφαση της EKT της 12ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά µε τον εσωτερικό κανονισµό της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (EKT/1999/7), EE  L 314 της 8.12.1999, σ. 34.
08/12/1999
Απόφαση της EKT της 7ης Οκτωβρίου 1999 για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού της EKT (EKT/1999/6), EE  L 314 της 8.12.1999, σ. 32.
25/11/1999
Γνώμη σχετικά με ληξιπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα την 31η Δεκεμβρίου 1999 (CON/1999/17), Λουξεμβούργο, 25.11.1999.
20/11/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 16ης Νοεµβρίου 1999 για το διορισµό των µελών της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της EKT (EKT/1999/8), EE  L 299 της 20.11.1999, σ. 40.
19/11/1999
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/1999/18), Ελλάδα, 19.11.1999.Πρόσθετες πληροφορίες
13/11/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 7ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά µε την πρόληψη της απάτης (EKT/1999/5), EE  L 291 της 13.11.1999, σ. 36.
12/11/1999
Γνώμη σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των προϊόντων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1999/11), EE  C 324 της 12.11.1999, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
28/10/1999
Γνώμη σχετικά με ρυθμίσεις περί διαθέσεως των κερδών της Banco de España στο δημόσιο ταμείο (CON/1999/16), Ισπανία, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Γνώμη σχετικά με (i) το νομικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοοικονομικών εταιρειών όσον αφορά το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και (ii) τις δραστηριότητες του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (CON/1999/15), Πορτογαλία, 27.10.1999.
12/10/1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της EKT της 23ης Σεπτεµβρίου 1999 σχετικά µε τις εξουσίες της EKT για την επιβολή κυρώσεων (EKT/1999/4), EE  L 264 της 12.10.1999, σ. 21.
07/10/1999
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 της Επιτροπής όσον αφορά τους υποδείκτες των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1999/8), EE  C 285 της 7.10.1999, σ. 14.
07/10/1999
Γνώμη σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (CON/1998/54), EE  C 285 της 7.10.1999, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
07/10/1999
Γνώμη σχετικά με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1998/34), EE  C 285 της 7.10.1999, σ. 7.
05/10/1999
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 [η αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία της 26ης Αυγούστου 1998 διορθώθηκε με δημοσίευση σχετικού διορθωτικού (ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ.68)] (EKT/1999/3), EE  L 258 της 5.10.1999, σ. 32.Πρόσθετες πληροφορίες
05/10/1999
Απόφαση της ΕΚΤ της 26ης Αυγούστου 1999 περί τροποποίησης της απόφασης της EKT της 7ης Ιουλίου 1998 (ΕΚΤ/1998/6) σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/1999/2), EE  L 258 της 5.10.1999, σ. 29.
24/09/1999
Γνώμη σχετικά με νόμο που αναθέτει στην Banco de Portugal τις αρμοδιότητες: (i) παραγωγής και εκτύπωσης τραπεζογραμματίων και λοιπών αξιών, (ii) διανομής τραπεζογραμματίων και (iii) ανάπτυξης υπηρεσιών συναφών με την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (CON/1999/14), Πορτογαλία, 24.9.1999.
23/09/1999
Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την περαιτέρω καταβολή συναλλαγματικών διαθεσίμων κατόπιν αιτήματος της EKT (EKT/1999/1), EE  C 269 της 23.9.1999, σ. 9.
15/09/1999
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (CON/1999/12), Ιρλανδία, 15.9.1999.
14/09/1999
Γνώμη σχετικά με την προστασία των πιστωτικών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων την 31η Δεκεμβρίου 1999 (CON/1999/13), Κάτω Χώρες, 14.9.1999.
03/09/1999
Γνώμη σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των ασφαλίσεων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1999/6), EE  C 252 της 3.9.1999, σ. 4.
03/09/1999
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1999/10), Γερμανία, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/9), Σουηδία, 26.8.1999.
23/07/1999
Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 97/5/EΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/7), Αυστρία, 23.7.1999.
15/07/1999
Γνώμη σχετικά με συναλλαγματικά ζητήματα που αφορούν το εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου (CON/1998/57), EE  C 200 της 15.7.1999, σ. 7.
15/07/1999
Γνώμη όσον αφορά συναλλαγματικά ζητήματα σε σχέση με το φράγκο CFA και το φράγκο Κομορών (CON/1998/37), EE  C 200 της 15.7.1999, σ. 6.
14/07/1999
Γνώμη σχετικά με την αρμόδια αρχή για την τραπεζική εποπτεία (CON/1999/5), Αυστρία, 14.7.1999.
06/07/1999
Γνώμη σχετικά με την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήματος και το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (CON/1998/56), EE  C 189 της 6.7.1999, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
01/06/1999
Γνώμη σχετικά με την αποϋλοποίηση των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/1999/4), Ελλάδα, 1.6.1999.
26/05/1999
Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/1), Ισπανία, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/1999
Απόφαση της EKT της 9ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την έγκριση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της EKT, όπως τροποποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999 (EKT/1998/4), EE  L 125 της 19.5.1999, σ. 32.
19/05/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για το κεφάλαιο της EKT (EKT/1998/13), EE  L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
19/05/1999
Εσωτερικός κανονισμός της EKT όπως τροποποιήθηκε στις 22 Απριλίου 1999 EE  L 125 της 19.5.1999, σ. 34.
07/05/1999
Γνώμη σχετικά με τις νομισματικές ρυθμίσεις στις γαλλικές εδαφικές ενότητες Σεν Πιερ και Μικελόν και Μαγιότ (CON/1998/64), EE  C 127 της 7.5.1999, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
07/05/1999
Γνώμη σχετικά με τις νομισματικές σχέσεις της Κοινότητας με το Πριγκιπάτο του Μονακό, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το Κράτος του Βατικανού (CON/1998/63), EE  C 127 της 7.5.1999, σ. 4.
04/05/1999
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τις απαιτήσεις για στατιστική πληροφόρηση της ΕΚΤ στον τομέα της στατιστικής ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (EKT/1998/17), EE  L 115 της 4.5.1999, σ. 47.
30/04/1999
Γνώμη σχετικά με την παραγωγή και έκδοση κερμάτων (CON/1999/3), Ιταλία, 30.4.1999.
28/04/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των μη συμμετεχόντων κρατών μελών (EKT/1998/14), EE  L 110 της 28.4.1999, σ. 33.
28/04/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τα αρχεία της EKT (EKT/1998/12), EE  L 110 της 28.4.1999, σ. 30.
21/04/1999
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί εισαγωγής του ευρώ (CON/1999/2), Ιταλία, 21.4.1999.
20/03/1999
Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (CON/1998/53), EE  C 77 της 20.3.1999, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
20/03/1999
Γνώμη σχετικά με τις ονομαστικές αξίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ (CON/1998/44), EE  C 77 της 20.3.1999, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
20/03/1999
Δεν ισχύει πλέον: Εσωτερικός κανονισμός του γενικού συμβουλίου της EKT EE  L 75 της 20.3.1999, σ. 36.
15/01/1999
Σύσταση της EKT της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων για την ενίσχυση της νομικής προστασίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ (EKT/1998/7), EE  C 11 της 15.1.1999, σ. 13.
14/01/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων σε ευρώ (EKT/1998/6), EE  L 8 της 14.1.1999, σ. 36.
14/01/1999
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 9ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί για τον καθορισμό των ποσοστών των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (EKT/1998/1), EE  L 8 της 14.1.1999, σ. 31.