1999

20/12/1999
Становище относно статистиката на платежния баланс (CON/1999/22), 20.12.1999
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Решение на ЕЦБ от 12 октомври 1999 година относно Процедурния правилник на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/1999/7), OВ L 314, 8.12.1999 г., стр. 34.
25/11/1999
Становище относно договорните задължения на финансовия сектор, дължими на 31 декември 1999 г. (CON/1999/17), 25.11.1999
19/11/1999
Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/1999/18), 19.11.1999
13/11/1999
Отменено: Решение на ЕЦБ от 7 октомври 1999 година за предотвратяване на измами  (ЕЦБ/1999/5), OВ L 291, 13.11.1999 г., стр. 36.
28/10/1999
Становище относно правния режим за прехвърляне на печалбата на Banco de España на Министерството на финансите  (CON/1999/16), 28.10.1999
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Становище относно (i) правната уредба на кредитните институции и финансовите фирми във връзка с Фонда за гарантиране на влоговете; и (ii) дейностите на Фонда за гарантиране на влоговете (CON/1999/15), 27.10.1999
12/10/1999
Регламент (ЕО) № 2157/1999 на ЕЦБ от 23 септември 1999 година относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/1999/4), OВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21.
05/10/1999
Насоки на ЕЦБ от 7 юли 1998 година относно някои разпоредби, свързани с евробанкнотите, изменени на 26 август 1999 година  (ЕЦБ/1999/3), OВ L 258, 5.10.1999 г., стр. 32.
24/09/1999
Становище относно закон, предоставящ на Banco de Portugal компетентността да i) изготвя и печата банкноти и други документи; ii) да разпространява банкноти; и iii) да развива услуги, свързани с осъществяването на тези дейности (CON/1999/14), 24.9.1999
15/09/1999
Становище относно Закона за авторските и свързаните права (CON/1999/12), 15.9.1999
14/09/1999
Становище относно защитата на кредитни и други финансови институции срещу задължения, възникнали от спирането на дейност на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа на 31 декември 1999 г. (CON/1999/13), 14.9.1999
03/09/1999
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1999/10), 3.9.1999
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента)  (CON/1999/9), 26.8.1999
23/07/1999
Становище относно прилагането на Директива 97/5/ЕО относно презграничните кредитни преводи и Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/7), 23.7.1999
14/07/1999
Становище относно органа за банков надзор  (CON/1999/5), 14.7.1999
01/06/1999
Становище относно дематериализирането на акциите на Bank of Greece (CON/1999/4), 1.6.1999
26/05/1999
Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/1), 26.5.1999
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1999
Становище относно производството и емитирането на монети (CON/1999/3), 30.4.1999
21/04/1999
Становище относно изменения на закона за въвеждане на еврото (CON/1999/2), 21.4.1999