Menu

CON/1998/44

  1. Lausunto eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/1998/44), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 8.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttamisesta (KOM(1998) 492)