1998

31/12/1998
Σύσταση της EKT της 12ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/1998/5), EE  C 411 της 31.12.1998, σ. 11.
31/12/1998
Σύσταση της ΕΚΤ για τον κανονισμό του (ΕΚ) Συμβουλίου σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις των αυξήσεων του κεφαλαίου της EKT (EKT/1998/11), EE  C 411 της 31.12.1998, σ. 10.
31/12/1998
Γνώμη σχετικά με τις τιμές μετατροπής μεταξύ του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ (CON/1998/61), EE  C 412 της 31.12.1998, σ. 1.
30/12/1998
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της ΕΚΤ της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/1998/16), EE  L 356 της 30.12.1998, σ. 7.
30/12/1998
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/1998/15), EE  L 356 της 30.12.1998, σ. 1.
30/12/1998
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banque de France (CON/1998/62), Γαλλία, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Γνώμη σχετικά με τα βασικά επιτόκια και τα επιτόκια αναφοράς (CON/1998/59), Αυστρία, 16.12.1998.
16/12/1998
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί τραπεζών (CON/1998/58), Αυστρία, 16.12.1998.
15/12/1998
Δεν ισχύει πλέον: Εσωτερικός κανονισμός EE  L 338 της 15.12.1998, σ. 28.
18/11/1998
Γνώμη σχετικά με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών (CON/1998/52), Γαλλία, 18.11.1998.
13/11/1998
Δεν ισχύει πλέον: Συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 345 της 13.11.1998, σ. 6.
05/11/1998
Γνώμη σχετικά με την καταγραφή των ξένων πληρωμών και την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών (CON/1998/45), Λουξεμβούργο, 5.11.1998.
02/11/1998
Γνώμη σχετικά με την εκκαθάριση και το συμψηφισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών (CON/1998/49), Φινλανδία, 2.11.1998.
30/10/1998
Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/1996/2), EE  C 332 της 30.10.1998, σ. 13.
20/10/1998
Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή του κεφαλαίου εμπορικών εταιρειών σε ευρώ και τη στρογγυλοποίηση (CON/1998/48), Λουξεμβούργο, 20.10.1998.
16/10/1998
Γνώμη σχετικά με την αποταμίευση και τη χρηματοπιστωτική ασφάλεια (CON/1998/46), Γαλλία, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Γνώμη σχετικά με την αντικατάσταση των συμβατικών αναφορών στο διατραπεζικό επιτόκιο του Άμστερνταμ (AIBOR) και άλλα επιτόκια αναφοράς και την τροποποίηση του νόμου του 1995 περί εποπτείας των συναλλαγών επί τίτλων (CON/1998/42), Κάτω Χώρες, 16.10.1998.
01/10/1998
Γνώμη σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής και τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/47), Πορτογαλία, 1.10.1998.
23/09/1998
Γνώμη σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Banque de France για τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/43), Γαλλία, 23.9.1998.
23/09/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banque centrale du Luxembourg και τη σύσταση επιτροπής με καθήκον την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/1998/39), Λουξεμβούργο, 23.9.1998.
08/09/1998
Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/41), Ισπανία, 8.9.1998.
04/09/1998
Γνώμη σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (CON/1998/40), Γαλλία, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Κάτω Χώρες, 20.8.1998.
07/08/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/36), Πορτογαλία, 7.8.1998.
06/08/1998
Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσίες της EKT για επιβολή κυρώσεων (EKT/1998/9), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 9.
06/08/1998
Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT (EKT/1998/8), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 6.
06/08/1998
Σύσταση της EKT της 19ης Ιουνίου 1998 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εξωτερικό ελεγκτή της EKT (EKT/1998/3), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 5.
06/08/1998
Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT (EKT/1998/10), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 12.
31/07/1998
Γνώμη σχετικά με το Ufficio Italiano dei Cambi (CON/1998/35), Ιταλία, 31.7.1998.
21/07/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/31), Ισπανία, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Γνώμη σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Banque de France περί συλλογής στατιστικών πληροφοριών από τους ΟΣΕΚΑ (CON/1998/30), Γαλλία, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Γνώμη σχετικά με τις ξένες πληρωμές της Οικονομικής Ένωσης Βελγίου-Λουξεμβούργου και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Βασιλείου του Βελγίου (CON/1998/28), Βέλγιο, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Γνώμη σχετικά με τον κανονισμό περί μεταβάσεως στο ευρώ όσον αφορά το διατραπεζικό επιτόκιο της Φρανκφούρτης (FIBOR)  (CON/1998/32), Γερμανία, 22.6.1998.
22/06/1998
Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας υπό μορφή περιθωρίου σε σχέση με την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών (CON/1998/20), Δανία, 22.6.1998.
18/06/1998
Γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13 δεύτερη παράγραφος και του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CON/1998/17), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
18/06/1998
Γνώμη σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία επιβολής του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φόρου (CON/1998/16), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
18/06/1998
Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/1998/15), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
18/06/1998
Γνώμη σχετικά με τη διαβούλευση της ΕΚΤ με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων (CON/1998/14), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
10/06/1998
Γνώμη σχετικά με τις πράξεις της Banque de France στη χρηματαγορά (CON/1998/29), Γαλλία, 10.6.1998.
10/06/1998
Γνώμη σχετικά με την καταγραφή των χρηματοδοτικών μέσων (CON/1998/26), Σουηδία, 10.6.1998.
10/06/1998
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Σουηδία, 10.6.1998.
04/06/1998
Γνώμη σχετικά με το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/1998/27), EE  C 169 της 4.6.1998, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
04/06/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/23), Ιταλία, 4.6.1998.
21/05/1998
Γνώμη σχετικά με την οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών (CON/1996/9), EE  C 156 της 21.5.1998, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
15/05/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Βέλγιο, 15.5.1998.
08/05/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Bank of England (CON/1998/24), Ηνωμένο Βασίλειο, 8.5.1998.
08/05/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/18), Ιρλανδία, 8.5.1998.
30/04/1998
Γνώμη σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (CON/1998/21), Ιρλανδία, 30.4.1998.
17/04/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/8), Βέλγιο, 17.4.1998.
17/04/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/19), Κάτω Χώρες, 17.4.1998.
06/04/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/11), Πορτογαλία, 6.4.1998.
17/03/1998
Γνώμη σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα για τις καταθέσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα (CON/1998/4), Βέλγιο, 17.3.1998.
13/03/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banque de France (CON/1998/12), Γαλλία, 13.3.1998.
06/03/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banca d’Italia (CON/1998/13), Ιταλία, 6.3.1998.
26/02/1998
Γνώμη σχετικά με κωδικοποιημένο νόμο για χρηματοπιστωτικά θέματα (CON/1998/3), Ιταλία, 26.2.1998.
23/02/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banco de España (CON/1998/5), Ισπανία, 23.2.1998.
19/02/1998
Γνώμη σχετικά με την έκδοση και θέση σε κυκλοφορία νομίσματος στα υπερπόντια εδάφη Μαγιότ και Σεν Πιερ και Μικελόν και σχετικά με την προστασία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/1998/9), Γαλλία, 19.2.1998.
19/02/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banca d’Italia (CON/1998/7), Ιταλία, 19.2.1998.
17/02/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banca d’Italia και συναφείς διατάξεις (CON/1997/32), Ιταλία, 17.2.1998.
13/02/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/2), Αυστρία, 13.2.1998.
13/02/1998
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1998/1), Αυστρία, 13.2.1998.
12/02/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Suomen Pankki (CON/1998/6), Φινλανδία, 12.2.1998.
06/02/1998
Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της σύμβασης χρηματαγοράς (CON/1997/28), Ηνωμένο Βασίλειο, 6.2.1998.
21/01/1998
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της the Bank of England (CON/1997/27), Ηνωμένο Βασίλειο, 21.1.1998.