Menu

CON/1998/16

  1. Lausunto Euroopan yhteisöille maksettavaa veroa koskevista edellytyksistä ja menettelystä (CON/1998/16), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 8.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta (KOM(97) 725 - CNS 98/58)