1997

16/12/1997
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1997/24), Γερμανία, 16.12.1997.
15/12/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Oesterreichische Nationalbank και συναφείς διατάξεις (CON/1997/30), Αυστρία, 15.12.1997.
03/12/1997
Γνώμη σχετικά με το συμψηφισμό και διακανονισμό των μεταβιβάσεων τίτλων (CON/1997/29), Φινλανδία, 3.12.1997.
11/11/1997
Γνώμη σχετικά με την αφερεγγυότητα συμμετεχόντων στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/1997/11), Κάτω Χώρες, 11.11.1997.
10/11/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banco de España (CON/1997/25), Ισπανία, 10.11.1997.
10/11/1997
Άρθρο 6 παράγραφος III σημείο 4 της Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 68.
10/11/1997
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 112.
10/11/1997
Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 1.
07/11/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Σουηδία, 7.11.1997.
29/10/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Ιρλανδία, 29.10.1997.
22/10/1997
Γνώμη σχετικά με το χρηματιστήριο αξιών (CON/1997/21), Αυστρία, 22.10.1997.
16/10/1997
Γνώμη σχετικά με την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (CON/1997/23), 16.10.1997.Πρόσθετες πληροφορίες
16/10/1997
Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των συντελεστών στάθμισης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1997/22), 16.10.1997.
07/10/1997
Γνώμη σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/1997/14), 7.10.1997.Πρόσθετες πληροφορίες
11/09/1997
Γνώμη σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές (CON/1997/19), 11.9.1997.Πρόσθετες πληροφορίες
09/09/1997
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/1997/17), Ιταλία, 9.9.1997.
28/08/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/1997/15), Ελλάδα, 28.8.1997.Πρόσθετες πληροφορίες
27/08/1997
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Αυστρίας στις νέες συμφωνίες δανεισμού του ΔΝΤ (CON/1997/16), Αυστρία, 27.8.1997.
15/08/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Banco de Portugal (CON/1997/18), Πορτογαλία, 15.8.1997.
25/07/1997
Γνώμη σχετικά με τις κοινές ρυθμίσεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όσον αφορά το ευρώ και σχετικά με τροποποιήσεις άλλων πράξεων (CON/1997/12), Κάτω Χώρες, 25.7.1997.
24/07/1997
Γνώμη σχετικά με τις ονομαστικές αξίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ (CON/1997/13), 24.7.1997.Πρόσθετες πληροφορίες
12/07/1997
Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (CON/1997/9), EE  C 211 της 12.7.1997, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
10/07/1997
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/1997/4), Βέλγιο, 10.7.1997.
05/07/1997
Γνώμη σχετικά με την καθιέρωση του ευρώ (CON/1996/13), EE  C 205 της 5.7.1997, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες
17/06/1997
Γνώμη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα συστήματα εκκαθάρισης τίτλων (CON/1997/5), Βέλγιο, 17.6.1997.
05/06/1997
Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία (CON/1997/7), Κάτω Χώρες, 5.6.1997.
04/06/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Κάτω Χώρες, 4.6.1997.
30/05/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Γερμανία, 30.5.1997.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1997
Γνώμη σχετικά με το συμψηφισμό στις συναλλαγές επί τίτλων και στις πράξεις συναλλάγματος (CON/1997/6), Φινλανδία, 30.4.1997.
17/03/1997
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος (CON/1997/3), Ελλάδα, 17.3.1997.
12/02/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Ιρλανδία, 12.2.1997.
07/02/1997
Γνώμη σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/1997/1), 7.2.1997.
10/01/1997
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Βέλγιο, 10.1.1997.