1994

21/09/1994
Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/1994/6), Ελλάδα, 21.9.1994.
21/09/1994
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/1994/5), Πορτογαλία, 21.9.1994.
13/09/1994
Γνώμη σχετικά με τον ορισμό του ECU (CON/1994/4), 13.9.1994.Πρόσθετες πληροφορίες
12/04/1994
Γνώμη σχετικά με το νομισματικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (CON/1994/1), Λουξεμβούργο, 12.4.1994.
16/03/1994
Γνώμη σχετικά με τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος (CON/1994/2), Κάτω Χώρες, 16.3.1994.