1992

29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για τη Γαλλία EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 90.
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 89.Πρόσθετες πληροφορίες
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 87.
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τη Δανία EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 86.Πρόσθετες πληροφορίες
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121 (πρώην άρθρο 109 Ι) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 85.
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 84.
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 68.
29/07/1992
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 1.