1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία, EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 89.

  Πρόσθετες πληροφορίες

    
   Η Δανία και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ C 348 της 31.12.1992, σ.1 .
    
   Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, EE C 340 της 10.11.1997, σ. 101.