Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας από την Lietuvos bankas (CON/2020/11), Λιθουανία, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Γνώμη σχετικά με τη στενή συνεργασία μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (ΗΝΒ) στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και με την εντολή και τα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας της ΗΝΒ (CON/2020/10), Κροατία, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των διαχειριστών συστημάτων πληρωμών (CON/2020/9), Κύπρος, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 4. Γνώμη σχετικά με την Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Κροατία, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Γνώμη σχετικά με το εποπτικό συμβούλιο της Eesti Pank (CON/2020/7), Εσθονία, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Γνώμη σχετικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση της De Nederlandsche Bank και την επίσημη ίδρυση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee) (CON/2020/6), Κάτω Χώρες, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της ΒΝΒ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και με την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του βουλγαρικού λεβ (CON/2020/5), Βουλγαρία, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα συνδίκων και εκκαθαριστών πιστωτικών ιδρυμάτων να διατηρούν κεφάλαια σε λογαριασμό στη Latvijas Banka (CON/2020/4), Λεττονία, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2020/3), Γερμανία, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τον περιορισμό των μακροπροληπτικών κινδύνων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για την αγορά κατοικίας (CON/2020/1), Γερμανία, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Γνώμη σχετικά με την εθνική άμυνα (CON/2020/2), Εσθονία, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/46), Κάτω Χώρες, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2019/45), Βουλγαρία, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Γνώμη σχετικά με τη φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων ορισμένων συμμετεχόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και με την πρόσθετη φορολόγηση του εισοδήματος εταιρειών όσον αφορά ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2019/44), Λιθουανία, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/43), 11.12.2019.Πρόσθετες πληροφορίες
 16. Γνώμη σχετικά με πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2019/42), Ελλάδα, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 17. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων να παρέχουν υπηρεσίες μετρητών (CON/2019/41), Σουηδία, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του ειδικού τέλους για επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2019/40), Σλοβακία, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Γνώμη σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών (CON/2019/39), Ελλάδα, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 20. Γνώμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών  (CON/2019/38), Ισπανία, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka (CON/2019/36), Λεττονία, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2019/35), EE  C 374 της 23.10.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 23. Γνώμη σχετικά με πρόσθετα μακροπροληπτικά εργαλεία όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια (CON/2019/34), Λουξεμβούργο, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ (CON/2019/33), Λουξεμβούργο, 23.9.2019.
 25. Γνώμη όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό πολιτικών αποδοχών (CON/2019/32), Κάτω Χώρες, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2019/31), Κάτω Χώρες, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Γνώμη σχετικά με την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων  (CON/2019/30), Κύπρος, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 28. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση ενυπόθηκων απαιτήσεων (CON/2019/29), Πολωνία, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό προέδρου της EKT (CON/2019/28), EE  C 258 της 25.7.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 30. Γνώμη σχετικά με την επανέκφραση των δανείων ελβετικού φράγκου  (CON/2019/27), Σλοβενία, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση μη ειδικών κατηγοριών ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης και μετόχων μειοψηφίας τραπεζών στις οποίες η Δημοκρατία της Σλοβενίας είχε πλειοψηφική συμμετοχή που μεταβλήθηκε λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων από την Banka Slovenije  (CON/2019/26), Σλοβενία, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Γνώμη σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Κροατία, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Γνώμη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Banca d’Italia και την ιδιοκτησία των αποθεμάτων χρυσού (CON/2019/23), Ιταλία, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Γνωμη σχετικά με τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τροποποιήσεις του Συντάγματος που αφορούν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CON/2019/24), Κύπρος, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 35. Γνώμη σχετικά με τους στόχους και τη διακυβέρνηση της λετονικής επιτροπής χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγορών (CON/2019/22), Λεττονία, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εποπτείας της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2019/21), Αυστρία, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση πρώην κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού (CON/2019/20), Σλοβενία, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του πορτογαλικού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2019/19), Πορτογαλία, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και τον δείκτη αναφοράς επιτοκίου για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2019/18), Ρουμανία, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Γνωμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (CON/2019/17), Κύπρος, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 41. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (CON/2019/16), Βουλγαρία, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Γνώμη σχετικά με τις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων (CON/2019/15), Τσεχική Δημοκρατία, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Γνώμη σχετικά με τη συναίνεση των δανειοληπτών σε μεταβίβαση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη επί οικιστικών ακινήτων (CON/2019/14), Ιρλανδία, 29.3.2019.
 44. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2019/13), Σλοβενία, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Γνώμη σχετικά με μεταβολές στη δομή διακυβέρνησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Βέλγιο, 26.3.2019.
 46. Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/11), EE  C 94 της 12.3.2019, σ. 2.
 47. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση συμβουλίου μακροπροληπτικής αρχής (CON/2019/10), Ισπανία, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας  (CON/2019/9), Ελλάδα, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας με δικαστική απόφαση (CON/2019/8), Ιρλανδία, 18.2.2019.
 50. Γνωμη σχετικά με την αδειοδότηση και εποπτεία των φορέων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (CON/2019/7), Ελλάδα, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 51. Γνώμη αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (CON/2019/6), EE  C 84 της 6.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 52. Γνώμη σχετικά με την κατάργηση της χρήσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ και ορισμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2019/5), Δανία, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/4), Ισπανία, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Πολωνία, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και την επίβλεψη των υπηρεσιών πληρωμών από την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Μάλτα, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο των καλυμμένων ομολογιών (CON/2019/1), Εσθονία, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Γνώμη σχετικά με εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας  (CON/2018/58), Ισπανία, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Γνώμη σχετικά με την οργάνωση της λειτουργίας του κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών (CON/2018/57), Βέλγιο, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των διατάξεων περί ευθύνης των μελών του συμβουλίου και των υπαλλήλων της Banca Naţională a României (CON/2018/56), Ρουμανία, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Γνωμη αναφορικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και συναφών νομικών πράξεων (CON/2018/55), 7.12.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
 61. Γνωμη σχετικά με πρόταση οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων (CON/2018/54), EE  C 444 της 20.11.2018, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
 62. Γνώμη σχετικά με την αποστολή της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)όσον αφορά τη μακροπροληπτική εποπτεία και τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2018/52), Βουλγαρία, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Γνώμη σχετικά με την ενσωμάτωση των συστάσεων της έκθεσης σύγκλισης στον νόμο για την Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) (CON/2018/53), Βουλγαρία, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Γνωμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων (CON/2018/51), EE  C 444 της 10.12.2018, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
 65. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και της προστασίας των επενδυτών (CON/2018/50), Πολωνία, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Γνώμη σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθετική πράξη για τον σκοπό της καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) (CON/2018/49), Βουλγαρία, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά της Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ουγγαρία, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Γνώμη σχετικά με τον καθορισμό βασικών υπηρεσιών και διαχειριστών βασικών υπηρεσιών για τον σκοπό της ασφάλειας δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων (CON/2018/47), Σλοβενία, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση φινλανδικού νόμου για τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις ετοιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα  (CON/2018/46), Φινλανδία, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ελεγκτικής υπηρεσίας του κράτους (CON/2018/45), Κροατία, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Γνώμη όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν τα συστημικώς σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα κατά τον καθορισμό πολιτικών σταθερών αποδοχών (CON/2018/44), Κάτω Χώρες, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Γνώμη σχετικά με την ίδρυση εθνικής βάσης δεδομένων ασφαλιστικών απαιτήσεων (CON/2018/43), Ιρλανδία, 28.9.2018.
 73. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου αλλαγής της δομής λαϊκών και συνεταιριστικών τραπεζών (CON/2018/42), Ιταλία, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Γνώμη σχετικά με νέους κανόνες στρογγυλοποίησης για πληρωμές σε ευρώ (CON/2018/41), Βέλγιο, 4.9.2018.
 75. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση διοικητικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς (CON/2018/40), Γερμανία, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Γνωμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (CON/2018/38), EE  C 382 της 23.10.2018, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 77. Γνώμη σχετικά με κρίσιμες υποδομές, την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και τις καλυμμένες ομολογίες (CON/2018/39), Σλοβακία, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (CON/2018/37), EE  C 382 της 23.10.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 79. Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της προληπτικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2018/36), EE  C 378 της 19.10.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 80. Γνωμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles IV») (CON/2018/35), EE  C 378 της 16.8.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 81. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μακροπροληπτικών εργαλείων στη βάση της αμοιβαιοτητας στο Λουξεμβούργο (CON/2018/34), Λουξεμβούργο, 27.7.2018.
 82. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (CON/2018/33), EE  C 303 της 29.8.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 83. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (CON/2018/32), EE  C 79 της 4.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 84. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της δραστηριότητας που αφορά την κυριότητα συμβάσεων πίστωσης (CON/2018/31), Ιρλανδία, 5.7.2018.
 85. Γνώμη σχετικά με προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων (CON/2018/30), Σουηδία, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Γνώμη σχετικά με σειρά διατάξεων του χρηματοοικονομικού δικαίου (CON/2018/29), Βέλγιο, 8.6.2018.
 87. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του τύπου που χρησιμοποιείται για τον εκτοκισμό του γαλλικού λογαριασμού livret A και ορισμένων άλλων γαλλικών ρυθμιζόμενων λογαριασμών αποταμίευσης (CON/2018/28), Γαλλία, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος (CON/2018/27), Βέλγιο, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Γνωμη αναφορικά, αφενός, με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και συναφών νομικών πράξεων και, αφετέρου, με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (CON/2018/26), EE  C 251 της 18.7.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 90. Γνώμη σχετικά με διοικητικές κυρώσεις και ποινικά αδικήματα σε σχέση με την παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών στην Central bank of Ireland (CON/2018/24), Ιρλανδία, 11.5.2018.
 91. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη (CON/2018/25), EE  C 261 της 25.7.2018, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 92. Γνώμη σχετικά με τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2018/23), Κύπρος, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 93. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό και την εποπτεία των κρίσιμων υποδομών για σκοπούς ασφαλείας της τεχνολογίας των πληροφοριών (CON/2018/22), Εσθονία, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση των δανείων σε ελβετικό φράγκο (CON/2018/21), Σλοβενία, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Γνώμη σχετικά της με πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (CON/2018/20), EE  C 220 της 25.6.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 96. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και συναφών νομικών πράξεων  (CON/2018/19), EE  C 255 της 20.7.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 97. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες (CON/2018/18), Τσεχική Δημοκρατία, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για την Hrvatska Narodna Banka και τον νόμο για την κρατική ελεγκτική υπηρεσία  (CON/2018/17), Κροατία, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Γνώμη σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου τιτλοποιήσεων (CON/2018/16), Κύπρος, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 100. Γνώμη σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των υποδομών κρίσιμης σημασίας (CON/2018/15), Βέλγιο, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 101. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό αντιπροέδρου της EKT (CON/2018/14), 7.3.2018.
 102. Γνώμη σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενυπόθηκα δάνεια (CON/2018/13), Ιρλανδία, 5.3.2018.
 103. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2018/12), EE  C 120 της 6.4.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 104. Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (CON/2018/9), Λουξεμβούργο, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (CON/2018/11), Ελλάδα, 15.2.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
 106. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (CON/2018/10), Κύπρος, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 107. Γνώμη σχετικά με την επιστροφή στη Σλοβενία χρηματικών κεφαλαίων από φορολογικούς παραδείσους  (CON/2018/8), Σλοβενία, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Γνώμη σχετικά με την προσφυγή των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοδότηση προερχόμενη από χρηματοοικονομικές εταιρείες  (CON/2018/7), Ουγγαρία, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Γνώμη σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και τη διοίκηση της Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Μάλτα, 6.2.2018.
 110. Γνώμη σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (CON/2018/5) (CON/2018/5), Σλοβενία, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Γνώμη σχετικά με την οργάνωση του κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών  (CON/2018/4), Βέλγιο, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Σχέδιο Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  (CON/2018/3), Σλοβενία, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Σχέδιο Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  (CON/2018/2), Ελλάδα, 9.1.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
 114. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (CON/2018/1), EE  C 77 της 1.3.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 115. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των κεντρικών πιστωτικών συνεταιρισμών (CON/2017/54), Λιθουανία, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στη Lietuvos bankas της λειτουργίας του δημσιονομικού αντιπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (CON/2017/53), Λιθουανία, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Γνώμη σχετικά με δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις  (CON/2017/52), Βουλγαρία, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων της Българска народна банка (Bulgarian National Bank)  (CON/2017/51), Βουλγαρία, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Γνώμη όσον αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (CON/2017/50), Βουλγαρία, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων  (CON/2017/49), Ιρλανδία, 24.11.2017.
 121. Γνώμη σχετικά με αναθεωρήσεις του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης (CON/2017/47), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 122. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 123. Γνώμη σχετικά με τη στήριξη οφειλετών στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και την υποστήριξη της εθελούσιας ανδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα ή περιέχουν ρήτρα ξένου νομισματος (CON/2017/48), Πολωνία, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Γνώμη σχετικά με προσωρινό «πάγωμα» του επιτοκίου του λογαριασμού ταμιευτηρίου «livret A» και ορισμένων άλλων ρυθμιζόμενων λογαριασμών ταμιευτηρίου στη Γαλλία (CON/2017/45), Γαλλία, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2017/44), Κύπρος, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 126. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εποπτεία της εκπαίδευσης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των χρηματοπιστωτικών φορέων (CON/2017/43), Σλοβακία, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2017/42), EE  C 385 της 15.11.2017, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 128. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2017/41), Σλοβενία, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40), Κύπρος, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 130. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών  (CON/2017/39), EE  C 385 της 15.11.2017, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 131. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και (ΕΕ) 2015/2365 (CON/2017/38), EE  C 372 της 1.11.2017, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
 132. Γνώμη σχετικά με τη διατραπεζική εκκαθάριση και τον διακανονισμό (CON/2017/37), Πολωνία, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες, την παροχή πιστωτικών δεδομένων, τις μακροπροληπτικές εξουσίες και εργαλεία και τις κοινές διαδικασίες του ΕΕΜ (CON/2017/36), Σλοβακία, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς  (CON/2017/35), Αυστρία, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το καταστατικό της ΝΒΒ όσον αφορά τον αριθμό των μελών του διοικητικού της συμβουλίου (CON/2017/34), Βέλγιο, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 136. Γνώμη σχετικά με την παροχή πιστωτικών δεδομένων (CON/2017/33), Αυστρία, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως της αρχής πληροφόρησης και την προσθήκη σχετικής εξαίρεσης όσον αφορά την υποχρέωση τραπεζικού απορρήτου (CON/2017/32), Κύπρος, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 138. Γνώμη σχετικά με νόμο περί υποδομών ζωτικής σημασίας (CON/2017/31), Σλοβενία, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Γνώμη σχετικά με σχέδιο απόφασης που αφορά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Κροατία, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Γνώμη σχετικά με πρόσθετη απαίτηση χρεολυσίας ενυπόθηκων δανείων (CON/2017/29), Σουηδία, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο πιστώσεων και στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2017/28), Βουλγαρία, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών (CON/2017/27), Βουλγαρία, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Γνώμη σχετικά με νόμο περί του εθνικού ιδρύματος έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης (CON/2017/26), Αυστρία, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Γνώμη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς οντότητας ειδικού σκοπού η οποία παράγει τραπεζογραμμάτια ευρώ (CON/2017/25), Ισπανία, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των εργασιών της Banka Slovenije (CON/2017/24), Σλοβενία, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Γνώμη σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη ​​δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού (CON/2017/23), Βέλγιο, 8.6.2017.
 147. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (CON/2017/22), EE  C 236 της 21.7.2017, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 148. Γνώμη σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα περιορισμού των συστημικών κινδύνων (CON/2017/21), Αυστρία, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών (CON/2017/20), Βέλγιο, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 150. Γνώμη σχετικά με την Επιτροπή για την παρακολούθηση των διαδικασικών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα αποθεματικά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων (CON/2017/19), Ισπανία, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/18), Πορτογαλία, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Σουηδία, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2017/16), Σλοβενία, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2017/15), Σλοβενία, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας (CON/2017/14), Σουηδία, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου κάλυψης των στοιχείων που περιέχονται στο μητρώο πιστώσεων (CON/2017/13), Λεττονία, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία (CON/2017/11), Γερμανία, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για πλημμύρα (CON/2017/12), Ιρλανδία, 7.4.2017.
 159. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό κρίσιμων υποδομών για τους σκοπούς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CON/2017/10), Γερμανία, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Γνώμη σχετικά με δάνεια που αφορούν ξένο νόμισμα (CON/2017/9), Πολωνία, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με τη χρήση μετρητών στη Δανία (CON/2017/8), Δανία, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (CON/2017/7), Ελλάδα, 15.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
 163. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία  (CON/2017/6), EE  C 132 της 24.4.2017, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 164. Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2017/5), Πολωνία, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας σε διάφορα προγράμματα του Διενθούς Νομισματικού Ταμείου: παράταση της εφαρμογής των γενικών συμφωνιών δανεισμού, συμβολή στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη και νέα διμερής συμφωνία δανεισμού (CON/2017/4), Ιταλία, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3), Κύπρος, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 167. Γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2), Κύπρος, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 168. Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, συντηρητική ανακεφαλαιοποίηση και λοιπές επείγουσες διατάξεις για τον τραπεζικό τομέα (CON/2017/1), Ιταλία, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Γνώμη σχετικά με βελγικό σχέδιο νόμου για την επίβλεψη των φορέων επεξεργασίας συναλλαγών πληρωμών (CON/2016/61), Βέλγιο, 28.12.2016.
 170. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες της Česká národní banka όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2016/60), Τσεχική Δημοκρατία, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije (CON/2016/59), Σλοβενία, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση στην De Nederlandsche Bank δημόσιων καθηκόντων όσον αφορά τα κέρματα  (CON/2016/58), Κάτω Χώρες, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Γνώμη σχετικά με την επιστροφή των εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του κεντρικού αρχείου πιστώσεων και του αρχείου τραπεζικών λογαριασμών (CON/2016/57), Βουλγαρία, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Γνώμη σχετικά με τους δείκτες διαθέσιμων  (CON/2016/56), Ουγγαρία, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου που καταργεί την κρατική εγγύηση σε σχέση με την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστοτητα (CON/2016/55), Βέλγιο, 17.11.2016.
 176. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και την έκδοση οδηγιών προς τους δανειστές όσον αφορά τα κυμαινόμενα επιτόκια (CON/2016/54), Ιρλανδία, 17.11.2016.
 177. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση των καθηκόντων του Federal Agency for Financial Market Stabilisation και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ όσον αφορά τις χρηστές πολιτικές αποδοχών  (CON/2016/53), Γερμανία, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Κροατία, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του τύπου για τον υπολογισμό της απόδοσης γαλλικών λογαριασμών αποταμίευσης (livret A) (CON/2016/51), Γαλλία, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για τη διευκόλυνση της επιστροφής ορισμένων διαφορών συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιβαρύνουν δάνεια ξένου νομίσματος (CON/2016/50), Πολωνία, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ  (CON/2016/49), 12.10.2016.
 182. Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μετοχικού κεφαλαίου που αποκτά πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν διαδικασίας διακανονισμού οφειλών (CON/2016/48), Κύπρος, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 183. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka (CON/2016/47), Λεττονία, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί τίτλων σε λογιστική μορφή (CON/2016/46), Σλοβενία, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην παροχή στοιχείων που αφορούν εισφορά επί ασφαλίστρων (CON/2016/45), Σλοβακία, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2016/44), 12.9.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 187. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο του εκπροσώπου της επιτροπής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο εποπτικό συμβούλιο της EKT και με τα εποπτικά τέλη (CON/2016/43), Φινλανδία, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων (CON/2016/42), Σλοβενία, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Γνώμη σχετικά με εγκύκλιο της Banca d’Italia για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των ιταλικών συνεργατικών τραπεζών  (CON/2016/41), Ιταλία, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2016/40), Ρουμανία, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών (CON/2016/38), Πολωνία, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Γνώμη σχετικά με ειδικούς κανόνες για την αναδιάρθωση δανείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα ή συνδεδεμένων με δείκτες ξένου νομίσματος (CON/2016/39), Πολωνία, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Γνώμη σχετικά με την εξαίρεση δικαιωμάτων συμψηφισμού σε σχέση με απαιτήσεις που παρέχονται ως ασφάλεια σε κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών  (CON/2016/37), Γαλλία, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Γνώμη σχετικά με τη μέθοδο και διαδικασία μέτρησης, διαλογής, συσκευασίας και σήμανσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων  (CON/2016/36), Πολωνία, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Γνώμη σχετικά με την επέκταση της πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2016/35), Βέλγιο, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 196. Γνώμη σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία  (CON/2016/34), Ελλάδα, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 197. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Κροατία, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Γνώμη σχετικά με τη μείωση των νομοθετικά καθοριζόμενων αμοιβών των υπαλλήλων των κρατικών και ημικρατικών υπηρεσιών (CON/2016/32), Κάτω Χώρες, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Γνώμη σχετικά με την καταναλωτική πίστη (CON/2016/31), Σλοβενία, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Γνώμη σχετικά με την εσωτερική επιθεώρηση της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) (CON/2016/30), Βουλγαρία, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Γνώμη σχετικά με κανονισμό περί ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων (CON/2016/29), Αυστρία, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και την εκκαθάριση τραπεζών  (CON/2016/28), Σλοβενία, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (CON/2016/27), EE  C 223 της 21.6.2016, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 204. Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και τη θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2016/25), Ιταλία, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (CON/2016/26), EE  C 252 της 12.7.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 206. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije (CON/2016/24), Σλοβενία, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2016/23), Σλοβενία, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2016/22), EE  C 216 της 6.4.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 209. Γνώμη σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο ειδικό ταμείο αρωγής και αντιμετώπισης καταστροφών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  (CON/2016/21), Αυστρία, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς που διέπει τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (CON/2016/20), Γαλλία, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων (CON/2016/18), Σουηδία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2016/19), Βουλγαρία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών, εγγυοδοτικό σύστημα για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ικανότητα χορήγησης δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (CON/2016/17), Ιταλία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών διαχείρισης διαδικασίας μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας (CON/2016/16), Κύπρος, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 215. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση  (CON/2016/15), 17.3.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 216. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικών όρων όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις (CON/2016/13), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Γνώμη σχετικά με την απόκτηση της νόμιμης κυριότητας του Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer από την Banque de France (CON/2016/14), Γαλλία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Γνώμη σχετικά με την επιλεξιμότητα χρηματοδοτικών μέσων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (CON/2016/12), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Γνώμη της EKT σχετικά με α) πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και β) πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2016/11), EE  C 219 της 17.6.2016, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 220. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (CON/2016/10), EE  C 130 της 13.4.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 221. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2016/9), Κύπρος, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 222. Γνώμη σχετικά με την ιεραρχία πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2016/7), Γαλλία, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Γνώμη σχετικά με περαιτέρω τροποποιήσεις των όρων υπεύθυνης χορήγησης δανείων (CON/2016/8), Ουγγαρία, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2016/6), Σλοβενία, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2016/5), Κύπρος, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 226. Γνώμη σχετικά με τη διαφύλαξη της ανταλλαγής και της απόσυρσης κερμάτων από το Νομισματοκοπείο της Αυστρίας (CON/2016/4), Αυστρία, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2016/3), Ελλάδα, 21.1.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 228. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων  (CON/2016/2), Λιθουανία, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Γνώμη σχετικά με την επιβολή φόρου σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2016/1), Πολωνία, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Γνώμη σχετικά με την υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (CON/2015/58), Αυστρία, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Banka Slovenije  (CON/2015/57), Σλοβενία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Γνώμη σχετικά με την απόσβεση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου (CON/2015/56), Ρουμανία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Γνώμη σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές  (CON/2015/55), Ιρλανδία, 10.12.2015.
 234. Γνώμη σχετικά με την καταναλωτική πίστη (CON/2015/54), Τσεχική Δημοκρατία, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στεγαστικής αποταμίευσης (CON/2015/53), Γερμανία, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2015/52), Κάτω Χώρες, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Γνώμη σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (CON/2015/51), Πορτογαλία, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία (CON/2015/50), Βέλγιο, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 239. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής της κίνησης πληρωμών (CON/2015/49), Κάτω Χώρες, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών  (CON/2015/48), Λουξεμβούργο, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Γνώμη σχετικά με μέτρα που συνοδεύουν τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης  (CON/2015/47), Αυστρία, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Γνώμη σχετικά με μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/46), Βουλγαρία, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45), Κύπρος, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 244. Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων  (CON/2015/44), Ιρλανδία, 11.11.2015.
 245. Γνώμη σχετικά με τη διευθέτηση καταστάσεων κρίσης στη χρηματοπιστωτική αγορά και την επιβολή ειδικής εισφοράς σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2015/43), Σλοβακία, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Γνώμη σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση ιδρυμάτων (CON/2015/42), Βέλγιο, 4.11.2015.
 247. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banca d'Italia (CON/2015/41), Ιταλία, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2015/40), Ιρλανδία, 29.10.2015.
 249. Γνώμη σχετικά με τους συντελεστές αποθεματικών (CON/2015/39), Ουγγαρία, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Γνώμη σχετικά με την προκαταρκτική αξιολόγηση συγκεκριμένων όρων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/38), Ουγγαρία, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37), Κύπρος, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 252. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/35), Ιταλία, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/36), Τσεχική Δημοκρατία, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αγορά χρηματοδοτικών μέσων (CON/2015/34), Σλοβενία, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της Lietuvos bankas ως αρχής εξυγίανσης  (CON/2015/33), Λιθουανία, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή δανείων εκφρασμένων σε ελβετικό φράγκο (CON/2015/32), Κροατία, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών (CON/2015/31), Γερμανία, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Γνώμη σχετικά με την παροχή ορισμένων στοιχείων σημαντικών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2015/30), Αυστρία, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2015/29), Τσεχική Δημοκρατία, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του συνταγματικού δικαίου και του νόμου για την Česká národní banka (CON/2015/28), Τσεχική Δημοκρατία, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Γνώμη σχετικά με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων για την αναφορά δεδομένων στην Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας (CON/2015/27), Αυστρία, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου περί των ειδικότερων όρων αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων ξένου νομίσματος στην Πολωνία (CON/2015/26), Πολωνία, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/25), Ελλάδα, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 264. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (CON/2015/24), Ελλάδα, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 265. Γνώμη σχετικά με νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ταμιευτηρίων (CON/2015/23), Πορτογαλία, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Γνώμη σχετικά με την προστασία του καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/21), Σλοβακία, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά (CON/2015/22), Τσεχική Δημοκρατία, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων  (CON/2015/20), Μάλτα, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων (CON/2015/19), Ισπανία, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (CON/2015/18), EE  C 209 της 25.6.2015, σ. 3.
 271. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ταμείου εγγύησης καταθέσεων και την εξυγίανση στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/17), Πολωνία, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις το νομικού πλαισίου λειτουργίας της σλοβενικής εταιρείας διαχείρισης τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων  (CON/2015/16), Σλοβενία, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση ανοικτών θέσεων σε στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2015/15), Ουγγαρία, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Γνώμη σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14), Ελλάδα, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών (banche popolari) (CON/2015/13), Ιταλία, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους μεσολαβητές σε πιστοδοτικές πράξεις (CON/2015/12), Πορτογαλία, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες και τις κτηματικές τράπεζες (CON/2015/11), Πολωνία, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (CON/2015/10), EE  C 175 της 29.5.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 279. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Πολωνία, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije και των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεών της (CON/2015/8), Σλοβενία, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Γνώμη σχετικά με τη στρατηγική της μακροπροληπτικής πολιτικής (CON/2015/7), Λιθουανία, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Eesti Pank (CON/2015/6), Εσθονία, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής επίσημων στατιστικών στη Λιθουανία (CON/2015/5), Λιθουανία, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της αποστολής και της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2015/4), EE  C 192 της 10.6.2015, σ. 1.
 285. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά  (CON/2015/3), Σλοβακία, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Γνώμη σχετικά με το Σώμα Εξυγίανσης (CON/2015/2), Βέλγιο, 21.1.2015.
 287. Γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις ιδρυμάτων με σκοπό τη λειτουργία τους ως ασφαλιστικών εταιρειών που δεν αναλαμβάνουν πλέον την κάλυψη κινδύνων ("run off") (CON/2015/1), Αυστρία, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Γνώμη σχετικά με τη συνεισφορά της Ρουμανίας στo Ταμείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (CON/2014/92), Ρουμανία, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Γνώμη σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων και τη χρήση του αποθεματικού συντάξεων (CON/2014/91), Αυστρία, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Γνώμη σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση εξυγίανσης ή ανάκλησης άδειας τραπεζών (CON/2014/90), Βουλγαρία, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Γνώμη σχετικά με τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο εθνικής κοινοβουλευτικής ανακριτικής διαδικασίας (CON/2014/89), Ιρλανδία, 19.12.2014.
 292. Γνώμη σχετικά με όρους παροχής πιστώσεων (CON/2014/88), Εσθονία, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή δανείων ξένου νομίματος (CON/2014/87), Ουγγαρία, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων (CON/2014/86), Βουλγαρία, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης (CON/2014/85), Ουγγαρία, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων  (CON/2014/84), EE  C 31 της 30.1.2015, σ. 3.
 297. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ  (CON/2014/83), EE  C 137 της 27.4.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 298. Γνώμη σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ από οντότητα ειδικού σκοπού (CON/2014/82), Ισπανία, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Γνώμη σχετικά με τίτλους σε λογιστική μορφή (CON/2014/81), Σλοβενία, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2014/80), Ουγγαρία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Γνώμη σχετικά με το τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο (CON/2014/79), Σλοβενία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνεργατικές τράπεζες (CON/2014/78), Πολωνία, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Γνώμη σχετικά με την παροχή ορισμένου φορολογικού οφέλους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2014/77), Ουγγαρία, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Γνώμη σχετικά με συγκεκριμένους κανόνες διακανονισμού όσον αφορά συμβάσεις καταναλωτικών δανείων  (CON/2014/76), Ουγγαρία, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Γνώμη σχετικά με τον καθορισμό των σταθμισμένων μέσων αποδόσεων των ομοσπονδιακών δανείων και με τον διορισμό εξωτερικών ελεγκτών  (CON/2014/75), Αυστρία, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Γνώμη σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τις υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα  (CON/2014/74), Δανία, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Γνώμη σχετικά με κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της Banca d’Italia  (CON/2014/73), Ιταλία, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Γνώμη σχετικά με πρόσθετους κανόνες εφαρμοστέους σε συγκεκριμένες συμβάσεις καταναλωτικών δανείων (CON/2014/72), Ουγγαρία, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Γνώμη σχετικά με τη δημοσίευση του ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2014/71), Εσθονία, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Γνώμη σχετικά με τον διαχωρισμό και τη ρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων (CON/2014/70), Γαλλία, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών (CON/2014/67), Γερμανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της δραστηριότητας απόκτησης πιστώσεων (CON/2014/69), Ιρλανδία, 12.9.2014.
 313. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατόπιν εισαγωγής του ευρώ (CON/2014/68), Λιθουανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Γνώμη σχετικά με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (CON/2014/66), Πορτογαλία, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Γνώμη σχετικά με ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2014/65), Λιθουανία, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Γνώμη σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου που είναι συνδεδεμένες με αλληλοβοηθητικές ενώσεις (CON/2014/64), Πορτογαλία, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2014/62), Ουγγαρία, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Γνώμη σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του νομίσματος έκφρασης του κεφαλαίου και των μετοχών των εταιρειών (CON/2014/63), Λιθουανία, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Γνώμη σχετικά με μέτρα αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης της Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Αυστρία, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Γνώμη σχετικά με νέα γενικά μέτρα που απορρέουν από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2014/59), Ουγγαρία, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (CON/2014/58), EE  C 352 της 7.10.2014, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
 322. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60), Κύπρος, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 323. Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο πιστώσεων (CON/2014/57), Πορτογαλία, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56), Κύπρος, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 325. Γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων φιορινιών και ευρώ στην Ουγγαρία (CON/2014/55), Ουγγαρία, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Γνώμη σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διαβούλευση της EKT (CON/2014/54), Σλοβακία, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Γνώμη σχετικά με την έγκριση των συστημάτων πληρωμών (CON/2014/53), Μάλτα, 10.7.2014.
 328. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/52), Πολωνία, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λιθουανία (CON/2014/50), EE  C 244 της 26.7.2014, σ. 1.
 330. Γνώμη σχετικά με το ισχύον όριο ηλικίας και τη διάρκεια θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Banque de France (CON/2014/51), Γαλλία, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και διανομή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ουγγαρία και με την προστασία έναντι της παραχάραξης (CON/2014/48), Ουγγαρία, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στον τομέα των στατιστικών πληρωμών (CON/2014/47), Πολωνία, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με επιτροπή συστημικού κινδύνου (CON/2014/46), Λουξεμβούργο, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (CON/2014/49), EE  C 336 της 26.9.2014, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 335. Γνώμη σχετικά με τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2014/45), Βουλγαρία, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Γνώμη σχετικά με μέτρα συνοδευτικά του κανονισμού ΕΕΜ (CON/2014/43), Αυστρία, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων (CON/2014/44), Ουγγαρία, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Γνώμη σχετικά με τον τοκισμό των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2014/42), Λιθουανία, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης ρευστότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/41), Ουγγαρία, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Γνώμη σχετικά με την οργάνωση, την εποπτεία και τη φερεγγυότητα πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/40), Ισπανία, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Γνώμη σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τα επισφαλή δάνεια ορισμένων τραπεζών (CON/2014/39), Σλοβενία, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των μελών του προσωπικού και των οργάνων λήψης αποφάσεων της Banca d’Italia και τη φορολόγηση της αναπροσαρμοσμένης αξίας των μετοχών της (CON/2014/38), Ιταλία, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς σε πληρωμές και εισπράξεις με χρήση μετρητών (CON/2014/37), Ρουμανία, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς  (CON/2014/36), EE  C 255 της 6.8.2014, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 345. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις συντάξεις (CON/2014/35), Αυστρία, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματοδοτικές εταιρείες (CON/2014/34), Πορτογαλία, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2014/33), Λιθουανία, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Γνώμη σχετικά με ορισμένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2014/32), Σουηδία, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Γνώμη σχετικά με την επιτυχή διευθέτηση κρίσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2014/31), Φινλανδία, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Λιθουανίας (CON/2014/30), Λιθουανία, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μέσω του ΤΧΣ (CON/2014/29), Ελλάδα, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 352. Γνώμη σχετικά με την παρακολούθηση της χρήσης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας από τους φορείς της αγοράς  (CON/2014/28), Λιθουανία, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Γνώμη σχετικά με υπηρεσίες διαχείρισης συναλλάγματος (CON/2014/27), Λιθουανία, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Γνώμη σχετικά με πράξεις που αφορούν τίτλους του Δημοσίου (CON/2014/26), Ρουμανία, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije (CON/2014/25), Σλοβενία, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση κρίσης (CON/2014/24), Λιθουανία, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Γνώμη σχετικά με την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου χώρας των τραπεζικών ομίλων  (CON/2014/23), Αυστρία, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Γνώμη σχετικά με τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τους ανώτερους υπαλλήλους της Banco de España  (CON/2014/22), Ισπανία, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, την μακροπρολητπική εποπτεία και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών. (CON/2014/21), Εσθονία, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων σε ευρώ (CON/2014/20), Ρουμανία, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Γνώμη σχετικά με την αναντιστοιχία ληκτότητας και τις συναλλαγματικές θέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/15), Ουγγαρία, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Γνώμη σχετικά με μεταβολές στη διακυβέρνηση της Banca d’Italia  (CON/2014/19), Ιταλία, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Γνώμη σχετικά με την μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2014/18), Πολωνία, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Γνώμη σχετικά με την κατάσταση και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2014/17), Βέλγιο, 14.2.2014.
 365. Γνώμη σχετικά με τις μακροπροληπτικές αρμοδιότητες και μέσα της NBB (CON/2014/16), Βέλγιο, 13.2.2014.
 366. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία (CON/2014/14), Λιθουανία, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Γνώμη σχετικά με λογαριασμούς άυλων τίτλων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα  (CON/2014/13), Βέλγιο, 12.2.2014.
 368. Γνώμη σχετικά με τη μείωση νόμιμων αμοιβών ανωτέρων υπαλλήλων στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα  (CON/2014/12), Κάτω Χώρες, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής (CON/2014/11), Πολωνία, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ  (CON/2014/9), 5.2.2014.Πρόσθετες πληροφορίες
 371. Γνώμη της EKT, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (CON/2014/10), EE  C 193 της 5.2.2014, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 372. Γνώμη σχετικά με την Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ουγγαρία, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των δημοσίων λειτουργών κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας (CON/2014/7), Ιρλανδία, 28.1.2014.
 374. Γνώμη σχετικά με τη στρογγυλοποίηση πληρωμών σε ευρώ (CON/2014/6), Βέλγιο, 23.1.2014.
 375. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη μετάθεση της ημερομηνίας μετάβασης στον SEPA (CON/2014/3), EE  C 80 της 19.3.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 376. Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργών  (CON/2014/5), Σλοβενία, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά  (CON/2014/4), Λιθουανία, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2014/1), EE  C 244 της 26.7.2014, σ. 3.
 379. Γνώμη της σχετικά με πρόταση κανονισμού αναφορικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (CON/2014/2), EE  C 113 της 15.4.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 380. Γνώμη σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Banca d’ Italia (CON/2013/96), Ιταλία, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2013/94), Ρουμανία, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Γνώμη σχετικά με τις κυμαινόμενες αποδοχές των υπαλλήλων εταιρειών διαπραγμάτευσης κινητών αξιών  (CON/2013/95), Δανία, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Γνώμη σχετικά με το μητρώο πιστώσεων (CON/2013/93), Λεττονία, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την Banca d’Italia  (CON/2013/92), Ιταλία, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Εσθονίας  (CON/2013/91), Εσθονία, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά του Λουξεμβούργου  (CON/2013/90), Λουξεμβούργο, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και τη διάθεση τραπεζογραμματίων, καθώς και την προστασία τους από την παραχάραξη στην Ουγγαρία  (CON/2013/89), Ουγγαρία, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για την υποστήριξη των εποπτικών καθηκόντων της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ουγγαρία, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/86), Σλοβενία, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/87), Πορτογαλία, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Γνώμη σχετικά με τα μέσα πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών (CON/2013/84), Γαλλία, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Γνώμη σχετικά με τη διακυβέρνηση της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής (CON/2013/83), Δανία, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Γνώμη σχετικά με τη νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων της Lietuvos banka και το εύρος του δημοσίου ελέγχου της (CON/2013/85), Λιθουανία, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη μακροπροληπτική επίβλεψη (CON/2013/82), Φινλανδία, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Γνώμη της σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/81), Κύπρος, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 396. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων σταθερότητας και με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/80), Ρουμανία, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/79), Λιθουανία, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CON/2013/78), Κύπρος, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 399. Γνώμη επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (CON/2013/77), EE  C 51 της 22.2.2014, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 400. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (CON/2013/76), EE  C 109 της 11.4.2014, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 401. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση εταιρειών (CON/2013/75), Σλοβενία, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης κρατικών ακινήτων στην Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Ρουμανία, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την αναδιοργάνωση τραπεζών (CON/2013/73), Σλοβενία, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (CON/2013/72), EE  C 14 της 16.10.2013, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 405. Γνώμη σχετικά με το ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/71), Ουγγαρία, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Γνώμη σχετικά με την ίδρυση Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα μακροπροληπτικά καθήκοντα των εθνικών αρχών (CON/2013/70), Σλοβενία, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του Νόμου περί της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας  (CON/2013/69), Μάλτα, 13.9.2013.
 408. Γνώμη σχετικά με τα νέα στατιστικά καθήκοντα της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Βέλγιο, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Banco de Portugal (CON/2013/66), Πορτογαλία, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση και την επανακυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (CON/2013/65), Λεττονία, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Γνώμη σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2013/64), Πολωνία, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Γνώμη σχετικά με τις πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/63), Λιθουανία, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από την Banka Slovenije για τους χρήστες του προϋπολογισμού (CON/2013/62), Σλοβενία, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Γνώμη σχετικά με την αυτοτέλεια της Banco de España σε θέματα προσωπικού και με τη λήξη της θητείας του διοικητή (CON/2013/61), Ισπανία, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/67), Σλοβενία, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας στην Danmarks Nationalbank μέσω αυτόματης εξασφάλισης (CON/2013/60), Δανία, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Γνώμη σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2013/59), Βέλγιο, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 418. Γνώμη περί του μητρώου οικονομικών καταστάσεων (CON/2013/58), Σλοβακία, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Γνωμη σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57), Ελλάδα, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 420. Γνώμη σχετικά με το νέο ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/56), Ουγγαρία, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού (CON/2013/55), Βέλγιο, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/54), Κύπρος, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 423. Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Σουηδία, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/51), Κύπρος, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 425. Γνώμη σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και τραπεζικά ιδρύματα (CON/2013/52), Ισπανία, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Γνώμη σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης (CON/2013/50), Ρουμανία, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Γνώμη σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός του ΕΟΧ (CON/2013/49), Ιρλανδία, 9.7.2013.
 428. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λετονία  (CON/2013/48), EE  C 204 της 18.7.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 429. Γνώμη για τα ελάχιστα αποθεματικά σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2013/47), Λεττονία, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων (CON/2013/46), Ιρλανδία, 28.6.2013.
 431. Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Lietuvos bankas (CON/2013/45), Λιθουανία, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Γνώμη σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος (CON/2013/44), Κύπρος, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 433. Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση των αχρηστευθέντων από αντικλεπτικές συσκευές τραπεζογραμματίων (CON/2013/43), Βέλγιο, 12.6.2013.
 434. Γνώμη σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης (CON/2013/42), Βέλγιο, 10.6.2013.
 435. Γνώμη σχετικά με μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2013/41), Κύπρος, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Γνώμη περί της μακροπροληπτικής επίβλεψης του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/39), Ρουμανία, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Γνώμη σχετικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ουγγαρία, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Γνώμη σχετικά με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2013/38), Ελλάδα, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (CON/2013/37), EE  C 179 της 25.6.2013, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
 440. Γνώμη σχετικά με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος και την ίδρυση χρηματοδοτικών εταιρειών (CON/2013/36), Γαλλία, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (CON/2013/35), EE  C 176 της 21.6.2013, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
 442. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2013/34), Ελλάδα, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 443. Γνώμη σχετικά με την προστασία των ενυπόθηκων οφειλετών (CON/2013/33), Ισπανία, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πρόταση κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2013/32), EE  C 166 της 12.6.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 445. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας της Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ρουμανία, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική πολιτική (CON/2013/30), Μάλτα, 30.4.2013.
 447. Γνώμη σχετικά με μητρώο καταναλωτικής πίστης (CON/2013/29), Γαλλία, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Γνώμη σχετικά με την προστασία από κινδύνους και τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων (CON/2013/28), Γερμανία, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Γνώμη σχετικά με το βελγικό πλαίσιο για τις κρατικές εγγυήσεις και με τις κρατικές εγγυήσεις προς την Dexia SA και την Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Βέλγιο, 15.4.2013.
 450. Γνώμη σχετικά με τον σχεδιασμό σε περίπτωση κρίσης και την έγκαιρη παρέμβαση για πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/26), Αυστρία, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/25), Ισπανία, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2013/24), Μάλτα, 5.4.2013.
 453. Γνώμη σχετικά με ειδικές συναλλαγές συνδεόμενες με στεγαστικά δάνεια (CON/2013/23), Σλοβακία, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών (CON/2013/22), Αυστρία, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/21), Σλοβενία, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Γνώμη σχετικά με αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/20), Ελλάδα, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 457. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/19), Πορτογαλία, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2013/18), Βέλγιο, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 459. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17), Ελλάδα, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 460. Γνώμη σχετικά με τις εισφορές της Oesterreichische Nationalbank στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Trust) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη διμερή σύμβαση δανείου μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Αυστρία, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2013/15), Ελλάδα, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 462. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2013/14), Πολωνία, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2013/13), Βέλγιο, 18.2.2013.
 464. Γνώμη σχετικά με την αποδοχή καταθέσεων και τη διαχείριση λογαριασμών τίτλων από το δημόσιο ταμείο (CON/2013/12), Ουγγαρία, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στο πλαίσιο της μισθοδοσίας (CON/2013/11), Φινλανδία, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Γνώμη σχετικά με πλαίσιο εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2013/10), Κύπρος, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 467. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις συναλλαγές με χρήση μετρητών  (CON/2013/9), Δανία, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2013/8), Γαλλία, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Γνώμη σχετικά με συναλλαγές μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης  (CON/2013/7), Ιταλία, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Γνώμη σχετικά με νέες αρμοδιότητες της Banca Naţională a României που αφορούν σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και κρατικά συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CON/2013/6), Ρουμανία, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Γνώμη σχετικά με πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/5), Πολωνία, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (CON/2013/4), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 18.
 473. Γνώμη σχετικά με έγκαιρη παρέμβαση, με την αναδιοργάνωση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/3), Ισπανία, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CON/2013/2), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 11.
 475. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2013/1), Πολωνία, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα του μητρώου πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/111), Ιρλανδία, 21.12.2012.
 477. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/110), Λιθουανία, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Γνώμη σχετικά με την δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Ιταλία, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Γνώμη σχετικά με εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (CON/2012/108), Ισπανία, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Γνώμη σχετικά με συναλλαγές υψηλής συχνότητας (CON/2012/107), Γερμανία, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Γνώμη σχετικά με την τραπεζική και χρηματοοικονομική σταθερότητα (CON/2012/106), Γαλλία, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα  (CON/2012/103), EE  C 70 της 9.3.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 483. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση  (CON/2012/105), Λιθουανία, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Γνώμη σχετικά με χρηματοοικονομική νομοθεσία  (CON/2012/104), Δανία, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Γνώμη σχετικά με ορισμένες προϋποθέσεις κατά την χορήγηση δανείων (CON/2012/102), Ρουμανία, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Γνώμη σχετικά με τον νόμο περί τραπεζών (CON/2012/101), Σλοβενία, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2012/100), Βέλγιο, 30.11.2012.
 488. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας για την ίδρυση πλαισίου για την αναδιοργάνωση και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων  (CON/2012/99), EE  C 39 της 12.2.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 489. Γνώμη σχετικά με την παράταση της εγγύησης του ιρλανδικού κράτους όσον αφορά επιλέξιμες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/98), Ιρλανδία, 29.11.2012.
 490. Γνώμη σχετικά με διάφορα σχέδια κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή προκειμένου να εκδοθούν από την τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών  (CON/2012/95), EE  C 60 της 1.3.2013, σ. 1.
 491. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ  (CON/2012/97), Λεττονία, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην EKT σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (CON/2012/96), EE  C 30 της 1.2.2013, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
 493. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί φόρου επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών (CON/2012/94), Ουγγαρία, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Γνώμη σχετικά με φόρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού μίας τράπεζας  (CON/2012/93), Σλοβενία, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2012/92), Γερμανία, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης για τις τράπεζες  (CON/2012/91), Πολωνία, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/90), Ελλάδα, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 498. Γνώμη σχετικά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ και με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ισπανίας  (CON/2012/89), Ισπανία, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2012/88), Γερμανία, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Γνώμη σχετικά με την γραφή της ονομασίας του ενιαίου νομίσματος (CON/2012/87), Λεττονία, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και τον προϋπολογισμό  (CON/2012/86), Πορτογαλία, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (CON/2012/84), EE  C 374 της 4.12.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 503. Γνώμη σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85), Κύπρος, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 504. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά (CON/2012/83), Σλοβακία, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των μετρητών (CON/2012/82), Γερμανία, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών μεταξύ της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και του βελγικού κράτους  (CON/2012/81), Βέλγιο, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 507. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka  (CON/2012/80), Λεττονία, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Γνώμη σχετικά με δημοσιονομικούς κανόνες και με τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών οργανισμών του δημόσιου τομέα (CON/2012/79), Βουλγαρία, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Γνώμη σχετικά με πράξεις ανοικτής αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις (CON/2012/78), Ρουμανία, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (CON/2012/77), EE  C 73 της 13.3.2013, σ. 5.
 511. Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2012/76), Ιρλανδία, 19.10.2012.
 512. Γνώμη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Ενίσχυση (CON/2012/75), Ισπανία, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα όσον αφορά το μητρώο πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/74), Ιρλανδία, 5.10.2012.
 514. Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2012/73), Λεττονία, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενοποιημένου νομικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2012/72), Πολωνία, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2012/71), Σλοβενία, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Γνώμη σχετικά με μέτρα που αφορούν την αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων (CON/2012/70), Ιρλανδία, 14.9.2012.
 518. Γνώμη σχετικά με αύξηση κεφαλαίου της Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Λουξεμβούργο, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Γνώμη σχετικά με πιστωτικούς συνεταιρισμούς (CON/2012/68), Ιρλανδία, 4.9.2012.
 520. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών (CON/2012/67), Αυστρία, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο (CON/2012/66), Γερμανία, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/65), Αυστρία, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Ιταλία, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία λογαριασμού αποθεματικών του Δημοσίου στην Lietuvos bankas για την αντιμετώπιση της κρίσης (CON/2012/63), Λιθουανία, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CON/2012/62), EE  C 310 της 13.10.2012, σ. 12.
 526. Γνώμη σχετικά με την μεταρρύθμιση του εποπτικού πλαισίου στον τομέα της ασφάλισης και των συντάξεων (CON/2012/61), Ιταλία, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/60), Ισπανία, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (CON/2012/59), Ουγγαρία, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης όσον αφορά τις τράπεζες (CON/2012/58), Πολωνία, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Γνώμη σχετικά με κρατικό ταμείο διαχείρισης επενδύσεων στη Σλοβενία (Slovenia Sovereign Holding)  (CON/2012/57), Σλοβενία, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2012/56), EE  C 218 της 24.7.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 532. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη σύσταση επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2012/55), Γερμανία, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Γνώμη σχετικά με ορισμένα παλαιά τραπεζογραμμάτια που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2012/54), Σουηδία, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας και την εκτέλεση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/52), Ιρλανδία, 16.7.2012.
 535. Γνώμη σχετικά με την εισφορά επί των τραπεζών και τις εισφορές στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/53), Σλοβακία, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Γνώμη σχετικά με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2007 (CON/2012/51), Κύπρος, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 537. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Κύπρος, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 538. Γνώμη σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Ουγγαρία, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (CON/2012/48), Σλοβενία, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών (CON/2012/47), Σλοβενία, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/46), Ισπανία, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/45), Ουγγαρία, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τη Česká národní banka (CON/2012/44), Τσεχική Δημοκρατία, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Γνώμη σχετικά με το νόμο για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ουγγαρία, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Γνώμη σχετικά με σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (CON/2012/42), EE  C 47 της 19.2.2013, σ. 1.
 546. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη λειτουργία κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2012/41), Πολωνία, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2012/40), Ελλάδα, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 548. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/39), Ελλάδα, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 549. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2012/38), Ιταλία, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/37), Δανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2012/34), Γερμανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Γνώμη σχετικά με λειτουργικές δαπάνες που αφορούν την εποπτεία (CON/2012/35), Βέλγιο, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 553. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στους διακανονισμούς με χρήση μετρητών (CON/2012/36), Λιθουανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/33), Ισπανία, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Γνώμη της EKT, της 25ης Απριλίου 2012, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2012/32), EE  C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
 556. Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και το καθεστώς εξυγίανσης τραπεζών (CON/2012/30), Δανία, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2012/31), Ελλάδα, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 558. Γνώμη σχετικά το κρατικό ταμείο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος (CON/2012/29), Βουλγαρία, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ουγγαρία, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Γνώμη σχετικά με υποθήκες και συμβάσεις δανείου για ακίνητα κατοικίας εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (CON/2012/27), Ουγγαρία, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Γνώμη σχετικά με βελγικές καλυμμένες ομολογίες και μέτρα για τη διευκόλυνση της παροχής δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών (CON/2012/28), Βέλγιο, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 562. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/25), Ελλάδα, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 563. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2012/24), EE  C 167 της 13.6.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 564. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ανακεφαλαιοποίησης (CON/2012/23), Πορτογαλία, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/22), Σλοβενία, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Γνώμη σχετικά με i) πρόταση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ii) πρόταση κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EMIR) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, iii) πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς και iv) πρόταση κανονισμού για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (CON/2012/21), EE  C 161 της 7.6.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 567. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2012/20), Ιταλία, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Γνώμη σχετικά με τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka  (CON/2012/19), Λεττονία, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Γνώμη σχετικά με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ (CON/2012/18), EE  C 141 της 17.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 570. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (CON/2012/17), EE  C 137 της 12.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 571. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2012/16), Λεττονία, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ (CON/2012/15), Ελλάδα, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 573. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14), Ελλάδα, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 574. Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/13), Ισπανία, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Γνωμη σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου  (CON/2012/12), Ελλάδα, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/11), Ισπανία, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας στους λογαριασμούς του δημοσίου ταμείου στην Banca d’Italia και με την επιλογή αντισυμβαλλομένων για συναφείς πράξεις (CON/2012/9), Ιταλία, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (CON/2012/10), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 579. Γνωμη σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (CON/2012/8), Ελλάδα, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 580. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2012/7), Ρουμανία, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Γνώμη σχετικά με συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα  (CON/2012/6), Ιρλανδία, 26.1.2012.
 582. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και με πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2012/5), EE  C 105 της 11.4.2012, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 583. Γνώμη σχετικά με άυλους τίτλους (CON/2012/3), Λουξεμβούργο, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2012/2), Γερμανία, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Γνώμη σχετικά με σύστημα εγγύησης των υποχρεώσεων των ιταλικών τραπεζών και την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων σε ιταλική λίρα (CON/2012/4), Ιταλία, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Γνώμη σχετικά με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (CON/2012/1), Κύπρος, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 587. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του ελληνικού πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2011/107), Ελλάδα, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 588. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Ουγγαρία, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Γνώμη σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Ουγγαρία, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση και χρηματοδότηση ταμείου εξυγίανσης και με την τροποποιημένη μέθοδο υπολογισμού των εισφορών στο ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2011/103), Βέλγιο, 12.12.2011.