Menu

CON/2017/38

 1. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), EUT C 372, 1.11.2017, s. 6.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365
    
   Bilaga till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) nr 2015/2365