Menu

CON/2015/10

  1. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (CON/2015/10), Dz.U. C 175 z 29.5.2015, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2494/95 (COM(2014)724)