Menu

CON/2013/32

 1. Становище относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи (CON/2013/32), OВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)45)
    
   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013) 44)