CON/2012/56

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2012/56), OВ C 218, 24.7.2012 г., стр. 3..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 10 юли 2012 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка