CON/2012/18

 1. Arvamus euroala majanduse juhtimise tugevdamise kohta (CON/2012/18), ELT C 141, 17.5.2012, lk 7.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (COM(2011) 819)
    
   Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid (KOM(2011) 821)