Menu

CON/2012/18

 1. Становище относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18), OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (COM(2011) 819)
    
   Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната (COM(2011) 821)