Menu

CON/2011/18

  1. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (CON/2011/18), OВ C 114, 12.4.2011 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (Кодифициран текст) (COM(2010) 691)