Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om en reform av Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 2. Yttrande om hur Lietuvos bankas tillhandahåller likviditetsstöd i nödlägen (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (HNB) inom den gemensamma tillsynsmekanismen, samt om HNB:s mandat och verktyg för makrotillsynen (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om åtgärder för att begränsa makrotillsynsriskerna på området bostadslån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Yttrande om skatter på tillgångar som tillhör vissa deltagare på finansmarknaderna och ytterligare bolagsskatt för vissa kreditinstitut (CON/2019/44), Litauen, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om ett garantisystem för värdepapperisering av lån som har sitt ursprung hos kreditinstitut (CON/2019/42), Grekland, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Yttrande om höjning av den särskilda avgiften för vissa finansinstitut (CON/2019/40), Slovakien, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsynen avseende bostadslån (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Yttrande om försäljning och köp av kreditfaciliteter  (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om begränsningar att transferera hypotekslån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Yttrande om nationell lagstiftning som måste antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna (CON/2019/21), Österrike, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. ECB:s yttrande om en översyn av det portugisiska regelverket för finansiell tillyn (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Yttrande om skatten på bankers finansiella tillgångar och riktvärden för räntan på konsumentkrediter (CON/2019/18), Rumänien, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om deltagande i den gemensamma resolutionsmekanismen (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om ett krav om att gäldenärens samtycke krävs för att överföra lån som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
 23. Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om inrättandet av ett makrotillsynsråd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om ett lagförslag om skydd för huvudbostäder (CON/2019/9), Grekland, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om regler som ska beaktas av inskrivningsmyndigheten när den beviljar fastighetsinteckning för huvudbostäder (CON/2019/8), Irland, 18.2.2019.
 27. Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55), 7.12.2018.Ytterligare information
 29. Yttrande om ett förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (CON/2018/54), EUT C 444, 20.11.2018, s. 15.Ytterligare information
 30. Yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Yttrande om ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (CON/2018/51), EUT C 444, 10.12.2018, s. 11.Ytterligare information
 32. Yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om ändringar i reformen av s.k. popolari banker och kooperativa banker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37), EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.Ytterligare information
 38. Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.Ytterligare information
 39. Yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 40. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (CON/2018/33), EUT C 303, 29.8.2018, s. 2.Ytterligare information
 41. Yttrande om ett förslag till förordning om minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (CON/2018/32), EUT C 79, 4.3.2019, s. 1.Ytterligare information
 42. Yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
 43. Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 44. Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 45. Yttrande om en ändring av formeln som styr avkastningen från den franska sparformen "livret A" och vissa andra ändringar av reglerade sparkonton i Frankrike (CON/2018/28), Frankrike, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251, 18.7.2018, s. 2.Ytterligare information
 48. Yttrande över ett förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (CON/2018/25), EUT C 261, 25.7.2018, s. 1.Ytterligare information
 49. Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden  (CON/2018/20), EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.Ytterligare information
 52. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
 53. Yttrande om regelverket för täckta obligationer (CON/2018/18), Tjeckien, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 56. Yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
 57. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (CON/2018/12), EUT C 120, 6.4.2018, s. 2.Ytterligare information
 58. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om transaktioner med relaterade parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
 64. Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
 65. Yttrande om en tillfällig frysning av den ränta som utgår för det franska s.k. ”livret A” och vissa andra reglerade franska sparkonton (CON/2017/45), Frankrike, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), EUT C 372, 1.11.2017, s. 6.Ytterligare information
 67. Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Yttrande om lagen om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 70. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 71. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.Ytterligare information
 72. Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 75. Yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
 78. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), EUT C 132, 24.4.2017, s. 1.Ytterligare information
 79. Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 81. Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 82. Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 83. Yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27), EUT C 223, 21.6.2016, s. 3.Ytterligare information
 92. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (CON/2016/26), EUT C 252, 12.7.2016, s. 1.Ytterligare information
 93. Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2016/15), 17.3.2016.Ytterligare information
 98. Yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/11), EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.Ytterligare information
 99. Yttrande om ett förslag om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (CON/2016/10), EUT C 130, 13.4.2016, s. 1.Ytterligare information
 100. Yttrande om ytterligare ändringar av kraven för ansvarsfull utlåning (CON/2016/8), Ungern, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Yttrande om förmånsrätten i kreditinstitut (CON/2016/7), Frankrike, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
 105. Yttrande om en skatt för vissa finansinstitut (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Yttrande om överföring av skuldförbindelser med säkerhet i inteckning genom överföring av äganderätten till en fastighet (CON/2015/56), Rumänien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Yttrande om den rättsliga ramen för hypotekskassor (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 114. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 115. Yttrande om den preliminära bedömningen av villkor relaterade till resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/38), Ungern, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om resolution av banker (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Yttrande om ett lagförslag om särskilda villkor för omläggning av bostadslån som är denominerade i utländsk valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om en ny rättslig ram för sparbanker (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande om reglering av öppna positioner i tillgångar i balansräkningen för kreditinstitut (CON/2015/15), Ungern, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande om förbud mot tvångsauktioner av permanentbostäder (CON/2015/14), Grekland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer och hypoteksbanker (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Yttrande om översynen av Europeiska systemrisknämndens uppdrag och organisation (CON/2015/4), EUT C 192, 10.6.2015, s. 1.
 139. Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Yttrande om ansökningar att bedriva verksamhet som avvecklingsbolag (CON/2015/1), Österrike, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 143. Yttrande om konvertering av lån i utländsk valuta (CON/2014/87), Ungern, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Yttrande om allmänna affärsvillkor för konsumentkrediter (CON/2014/85), Ungern, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (CON/2014/83), EUT C 137, 27.4.2015, s. 2.Ytterligare information
 147. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/80), Ungern, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Yttrande om den rättsliga ramen för kooperativa banker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande om en specifik skattelättnad för finansinstitut (CON/2014/77), Ungern, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Yttrande om specifika avvecklingsregler för konsumentkrediter (CON/2014/76), Ungern, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar  (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Yttrande om ytterligare regler för vissa typer av konsumentkrediter (CON/2014/72), Ungern, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Yttrande om uppdelning och reglering av bankverksamheter (CON/2014/70), Frankrike, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 156. Yttrande om tillgångar som omfattas av uppskjuten skatt (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Yttrande om sparbanker knutna till ömsesidiga företag (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/62), Ungern, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Yttrande om rekonstruktions- och likvidationsåtgärder avseende Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Österrike, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Yttrande om nya generella åtgärder till följd av Högsta domstolens avgörande om konsumentkreditavtal  (CON/2014/59), Ungern, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Yttrande om regelverket för kreditinstitut  (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering  (CON/2014/49), EUT C 336, 26.9.2014, s. 5.Ytterligare information
 165. Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Yttrande om kriterier för ansvarsfull långivning (CON/2014/44), Ungern, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen (CON/2014/43), Österrike, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Yttrande om kortsiktiga likviditetskrav för kreditinstitut (CON/2014/41), Ungern, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Yttrande om allmänhetens tillgång till specifik information om nödlidande lån hos vissa banker (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Yttrande om ett förslag till förordning om penningmarknadsfonder  (CON/2014/36), EUT C 255, 6.8.2014, s. 3.Ytterligare information
 173. Yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland (CON/2014/29), Grekland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Yttrande om makrotillsynen över det finansiella systemet (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 180. Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 181. Yttrande om löptidsobalanser och valutapositioner i kreditinstituten (CON/2014/15), Ungern, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Yttrande om ett förslag till förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (CON/2014/2), EUT C 113, 15.4.2014, s. 1.Ytterligare information
 183. Yttrande om rörlig ersättning till anställda hos företag som bedriver värdepappershandel (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Yttrande om säkerställda obligationer (CON/2013/94), Rumänien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Yttrande om styrningen av tillsynsmyndigheten (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109, 11.4.2014, s. 2.Ytterligare information
 192. Yttrande om finansiell rekonstruktion av företag (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Yttrande om det integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/71), Ungern, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Yttrande om inrättandet av ett finansiellt stabilitetsråd och de nationella myndigheternas mandat avseende makrotillsynen (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Yttrande om Banco de Portugals mandat avseende makroprudentiell tillsyn (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 201. Yttrande om särskild likvidation av kreditinstitut (CON/2013/57), Grekland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Yttrande om det nya integrerade tillsynskonceptet i Ungern (CON/2013/56), Ungern, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Yttrande om sparbanker och bankstiftelser (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Yttrande om stabilitetsåtgärder (CON/2013/50), Rumänien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Yttrande om filialer till kreditinstitut baserade utanför EES (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
 208. Yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsynen (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Yttrande om en specialskatt för kreditinstitut (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Yttrande om planer för räddning och avveckling (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 211. Yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet (CON/2013/39), Rumänien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Yttrande om Greklands finansiella stabilitetsfond (CON/2013/38), Grekland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Yttrande om kreditinstitutens ställning och grundandet av finansieringsföretag (CON/2013/36), Frankrike, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner  (CON/2013/34), Grekland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Yttrande om ett direktivförslag om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt ett förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (CON/2013/32), EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.Ytterligare information
 217. Yttrande om skydd mot risker och en separation av bankverksamheter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Yttrande om regelverket för statliga garantier samt statens garantier för Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
 219. Yttrande om krishantering och tidiga åtgärder avseende kreditinstitut (CON/2013/26), Österrike, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 222. Yttrande om särskilda hypotekstransaktioner (CON/2013/23), Slovakien, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2013/17), Grekland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Yttrande om den ändrade beräkningen av det årliga bidraget till den finansiella stabiliteten (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 228. Yttrande om att finansministeriet tar emot insättningar och administrerar värdepapperskonton (CON/2013/12), Ungern, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Yttrande om avveckling av kreditinstitut och andra institut (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2013/8), Frankrike, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Yttrande om kreditföreningar (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Yttrande om åtgärder tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta  (CON/2013/2), EUT C 96, 4.4.2013, s. 11.Ytterligare information
 234. Yttrande om ramverket för tillsyn över finansmarknaden (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregister i Irland (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 236. Yttrande om inrättandet av kapitalbuffertar för Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Yttrande om kapitalförvaltningsbolag (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Yttrande om högfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Yttrande om bankverksamhet och finansiell stabilitet (CON/2012/106), Frankrike, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Yttrande om finanslagstiftning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (CON/2012/103), EUT C 70, 9.3.2013, s. 2.Ytterligare information
 242. Yttrande om vissa villkor vid beviljandet av lån (CON/2012/102), Rumänien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Yttrande om banklagen (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Yttrande om en statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
 245. Yttrande om ett förslag till direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag  (CON/2012/99), EUT C 39, 12.2.2013, s. 1.Ytterligare information
 246. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
 247. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (CON/2012/96), EUT C 30, 1.2.2013, s. 6.Ytterligare information
 248. Yttrande om olika förslag till tekniska tillsynsstandarder och genomförande som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämnat till kommissionen så att de kan antas som kommissionens delegerade genomförandeförordningar om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  (CON/2012/95), EUT C 60, 1.3.2013, s. 1.
 249. Yttrande om en skatt på finansiella tjänster och en skatt på bankernas totala balansomslutning  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Yttrande om säkerställda obligationer (Pfandbriefe), CON/2012/92 (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Yttrande om ändringar av ramverket för rekapitalisering av kreditinstitut  (CON/2012/90), Grekland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Yttrande om eurosedlar och euromynt samt ändringar av stadgan för Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Yttrande om stabiliseringen av finansmarknaden (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Yttrande om statliga garantier för kreditinstitut (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Yttrande om europeiskt ekonomiskt stöd (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Yttrande om nya åtgärder avseende kreditregistret på Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
 258. Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Yttrande om åtgärder avseende personlig konkurs (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
 260. Yttrande om kreditföreningar  (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 261. Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Yttrande om ett förslag till förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CON/2012/62), EUT C 310, 13.10.2012, s. 12.
 263. Yttrande om reformen av tillsynen över försäkringar och pensioner (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Yttrande om statliga garantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Yttrande om en stabiliseringsfond för banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Yttrande om Slovenia Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Yttrande om ökad finansiell tillsyn och inrättandet av en finansiell stabiliseringskommitté  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Yttrande om bankskatt och finansieringen av insättningsgarantin  (CON/2012/53), Slovakien, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 270. Yttrande om rekapitalisering av Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Yttrande om rekapitalisering av banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finansektorn (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Yttrande om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (CON/2012/42), EUT C 47, 19.2.2013, s. 1.
 274. Yttrande om nya rättsliga regler för driften av centrala motparter (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2012/40), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/39), Grekland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Yttrande om tillsynen över tjänster och system avseende massbetalningar (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. ECB:s yttrande av den 25 april 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2012/32), EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
 279. Yttrande om lagen om Bank of Greece (CON/2012/31), Grekland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Yttrande om insättningsgarantin och reglerna för bankavveckling (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 282. Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2012/27), Ungern, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/25), Grekland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut och ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg  (CON/2012/24), EUT C 167, 13.6.2012, s. 2.Ytterligare information
 285. Yttrande om genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Yttrande om insättningsgarantin (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Yttrande om i) ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) ett förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) och iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (CON/2012/21), EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.Ytterligare information
 288. Yttrande om ökad ekonomisk styrning i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.Ytterligare information
 289. Yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland (CON/2012/14), Grekland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Yttrande om statliga garantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Yttrande om villkoren för värdepapper som ges ut eller garanteras av grekiska staten (CON/2012/12), Grekland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Yttrande om en reorganisering av den spanska finanssektorn (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG  (CON/2012/10), EUT C 93, 30.3.2012, s. 2.Ytterligare information
 294. Yttrande om ett förslag till direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ett förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2012/5), EUT C 105, 11.4.2012, s. 1.Ytterligare information
 295. Yttrande om dematerialiserade värdepapper (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Yttrande om stabiliseringsåtgärder avseende finansmarknaden (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut (CON/2011/107), Grekland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 299. Yttrande om statlig rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Yttrande om hanteringen av finansiella kriser och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Yttrande om en förlustgaranti i samband med en utvidgad bankgaranti (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
 303. Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2011/87), Ungern, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och s.k. bad banks (CON/2011/86), Rumänien, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrike, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 307. Yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Yttrande om ändrade regler för bostads- och kommunalobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
 311. Yttrande om en ändring av insättningsgarantin (CON/2011/76), Nederländerna, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Yttrande om utlåning till fysiska personer (CON/2011/74), Rumänien, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Yttrande om ändringar av den grekiska avvecklingsordningen för kreditinstitut (CON/2011/72), Grekland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Yttrande om de kategorier av institut som har befogenhet att föra konton för dematerialiserade värdepapper denominerade i utländsk valuta eller beräkningsenheter (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 316. Yttrande om tillstånd för att sitta i styrelsen för en bank (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 318. Yttrande om krav på kreditinstitut om ansvarsfull utlåning (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Yttrande om specialskatt för finansinstitut som är verksamma i Slovakien (CON/2011/66), Slovakien, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Yttrande om införandet av omnibuskonton i regelverket för clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Yttrande om ändringar av regelverket för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Yttrande om åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter  (CON/2011/60), Nederländerna, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal  (CON/2011/58), EUT C 240, 18.8.2011, s. 3.
 324. Yttrande om ombildning av utländska kreditinstituts filialer till dotterbolag  (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret (CON/2011/47), Lettland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Yttrande om en kompensationsordning för nödlidande bankinstitut (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Yttrande om om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2011/42), EUT C 159, 28.5.2011, s. 10.Ytterligare information
 330. Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 331. Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 332. Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Bank of Greece (CON/2011/36), Grekland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen (CON/2011/34), Grekland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Yttrande om en skatt på bankernas balansomslutning (CON/2011/31), Slovenien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Yttrande om en särskild bankskatt och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond (CON/2011/29), Cypern, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Yttrande om lagstiftning som berör täckta obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar  (CON/2011/17), EUT C 91, 23.3.2011, s. 1.
 338. Yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin, ECB/2011/15 (CON/2011/15), Rumänien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare  (CON/2011/12), EUT C 99, 31.3.2011, s. 1.Ytterligare information
 341. Yttrande om att låta kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62, 26.2.2011, s. 1.Ytterligare information
 344. Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 345. Yttrande om slutna investeringsfonder som utfärdar icke-officiella investeringscertifikat (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Yttrande om ändringar i banklagen (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Yttrande om de sanktionsmöjligheter som Cyprus Stock Exchange har (CON/2011/2), Cypern, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1), EUT C 57, 23.2.2011, s. 1.Ytterligare information
 349. Yttrande om en förlängning av statliga stödåtgärder och rekapitaliseringsåtgärder till förmån för finansinstitut, om inte annat följer av Europeiska kommissionens beslut (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftande befogenheter (CON/2010/94), Ungern, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/93), Sverige, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 352. Yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut, CON/2009/92 (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 353. Yttrande om sådana tillfälliga innehav av aktier som kreditinstitut har inom ramen för finansiella rekonstruktioner eller räddningsåtgärder riktade till företag (CON/2010/86), Rumänien, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Yttrande om omstruktureringen av banker i Tyskland  (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (CON/2010/82), EUT C 337, 14.12.2010, s. 1.
 356. Yttrande om hypotekskassor (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om ställande av finansiell säkerhet när det gäller kreditfordringar (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/75), Irland, 2.11.2010.
 359. Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2010/71), Irland, 16.9.2010.
 361. Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik  (CON/2010/65), EUT C 223, 18.8.2010, s. 1.
 363. Yttrande om ändrade regler för insättningsgarantin (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Yttrande om tillämpningsföreskrifter avseende ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/63), Tyskland, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Yttrande om ändringar i olika lagar för att minska de finansiella obalanserna (CON/2010/62), Ungern, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Yttrande om inrättandet av den finansiella stabilitetsfonden (CON/2010/54), Grekland, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Yttrande om begränsningar ifråga om blankning (CON/2010/53), Tyskland, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 369. Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Yttrande om ändringar av regelverket kring finansiell stabilitet (CON/2010/45), Danmark, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Yttrande om vissa bestämmelser som rör Banque de France (CON/2010/44), Frankrike, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Yttrande om ersättningssystem vid institutioner och försäkringsföretag (CON/2010/41), Tyskland, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Yttrande om ytterligare åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten i Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Yttrande om skuldsanering för privatpersoner (CON/2010/34), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Yttrande om tillsyn över privatförsäkringar, inträttandet av en garantifond för privata livförsäkringar och andra bestämmelser (CON/2010/33), Grekland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Yttrande om ändringen i lagen om kreditinstitut och finansiella företag varigenom ytterligare stabiliseringsåtgärder införs för den finansiella marknaden (CON/2010/31), Ungern, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. (CON/2010/29), Sverige, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 378. Yttrande över ett förslag om statliga kapitaltillskott till banker (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2010/23), EUT C 87, 1.4.2010, s. 1.
 380. Yttrande om ändringar av regelverket för förbättrad likviditet i ekonomin som svar på den internationella finanskrisen (CON/2010/21), Grekland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Yttrande om en andra förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker (CON/2010/11), Sverige, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 382. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks uppgifter, struktur och rättslig status för den ungerska tillsynsmyndigheten samt inrättandet av det finansiella stabilitetsrådet (CON/2010/10), Ungern, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Yttrande om konsolideringen av banker som bedriver inlåningsverksamhet (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 384. Yttrande om omstruktureringen av företagens och yrkesmässiga skulder till kreditinstitut samt om kreditupplysningsföretagens databehandling (CON/2010/8), Grekland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 386. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (CON/2010/6), EUT C 19, 26.1.2010, s. 1.Ytterligare information
 387. Yttrande om tre förslag till förordningar från Europaparlamentet och rådet som rör inrättandet av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet samt en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (CON/2010/5), EUT C 13, 20.1.2010, s. 1.Ytterligare information
 388. Yttrande om en sammanslagning av myndigheterna som ger tillstånd för bank- och försäkringsverksamhet samt utövar tillsyn (CON/2010/4), Frankrike, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Yttrande om åtgärder som berör regleringen av bank- och finanssektorn (CON/2010/3), Frankrike, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Yttrande om Banka Slovenijes behörighet avseende Sloveniens medlemskap i IMF (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (CON/2009/94), EUT C 291, 12.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 392. Yttrande om villkor för, och tillvägagångssätt vid, stödåtgärder avseende finansiell stabilitet (CON/2009/93), Litauen, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 394. ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge ECB särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (CON/2009/88), EUT C 270, 11.11.2009, s. 1.
 395. Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten och öka kreditinstituts konkurrenskraft (CON/2009/86), Österrike, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Yttrande om en förlängning av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/…/EG (CON/2009/81), EUT C 272, 13.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 398. Yttrande om förlängd giltighet för förordning 2008:819 om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 399. Yttrande om emission av särskilda statsobligationer till förmån för kreditinstitut (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Yttrande om en förlängning av den statliga garantin för kreditinstituts åtaganden (CON/2009/73), Belgien, 23.9.2009.
 401. Yttrande om inrättandet av ett nationellt organ för tillgångsförvaltning (NAMA) (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 402. Yttrande om förbättrade mekanismer för avveckling av bankers åtaganden (CON/2009/65), Lettland, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Yttrande om en bankomstrukturering samt förstärkning av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Yttrande om statliga kapitaltillskott till solventa banker (CON/2009/58), Sverige, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 406. Yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Yttrande om ändringar av de finansiella stödåtgärderna till förmån för kreditinstitut (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 408. Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Yttrande om ytterligare åtgärder för att stabilisera finansmarknaden (CON/2009/54), Tyskland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Yttrande om åtgärder för att öka insättningsgarantins effekt (CON/2009/51), Rumänien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella systemet (CON/2009/50), Tyskland, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Yttrande om åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/49), Slovakien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Yttrande om Banca Naţională a Românieis befogenheter att hjälpa nödlidande kreditinstitut (CON/2009/48), Rumänien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2009/39), Grekland, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut (CON/2009/38), EUT C 93, 22.4.2009, s. 3.Ytterligare information
 416. Yttrande om vissa ändringar i banklagen i samband med krisen på finansmarknaderna (CON/2009/34), Tjeckien, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Yttrande om nya åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/32), Litauen, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Yttrande om ändringar i lagen om insättningsgaranti vad gäller omfattning samt betalningar (CON/2009/31), Lettland, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Yttrande om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/30), Sverige, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 420. Yttrande om utvidgning av de åtgärder som kan vidtas i finanskriser (CON/2009/29), Belgien, 25.3.2009.
 421. Yttrande om förfaranderegler för statliga garantier för att bibehålla finansiell stabilitet (CON/2009/28), Ungern, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Yttrande om ändring av reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning mot bakgrund av finanskrisen  (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Yttrande om en ändring till den statliga garanti som ska förhindra utflöde av likviditet (CON/2009/25), Belgien, 19.3.2009.
 424. Yttrande om åtgärder för ytterligare stabilisering av finansmarknaden  (CON/2009/24), Tyskland, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Yttrande om ändringar i regelverket för Bank Gospodarstwa Krajowego, som ska stärka dess roll i statliga program (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantiernas tillämpningsområde (CON/2009/20), Cypern, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Yttrande om statligt övertagande och nytt kapital för vissa finansinstitut (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Yttrande om stödåtgärder för det finansiella systemet (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Yttrande om ändringar av bankdirektivet och kapitalkravsdirektivet vad gäller banker som är dotterbolag till centrala institut, vissa poster av det egna kapitalet, stora exponeringar, tillsyn samt krishantering  (CON/2009/17), EUT C 93, 22.4.2009, s. 3.Ytterligare information
 430. Yttrande om lagstiftning som tillåter finansministern att anvisa den nationella pensionsfonden att investera i finansinstitut som ett led i rekapitaliseringen av bankerna (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
 431. Yttrande om villkoren för beviljande av statliga lån och garantier i nödsituationer (CON/2009/12), Cypern, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Yttrande om statlig kompensation vid bankövertaganden (CON/2009/11), Lettland, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Yttrande om insättningsgarantin och tillsynsmyndighetens roll vid insolvensförfaranden (CON/2009/10), Lettland, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Yttrande om förlängning av ett finansiellt stödpaket som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk samt ett statligt stödpaket till kreditinstitut (CON/2009/6), Danmark, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Yttrande om villkor för statliga investeringar och övertagande av lån mot ägarandelar enligt lagen om offentliga finanser  (CON/2009/3), Slovenien, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Yttrande om statliga garantier för banklån  (CON/2009/2), Lettland, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Yttrande om kriterier och villkor för att bevilja statliga lån (CON/2008/92), Slovenien, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Yttrande om huruvida reglerna om begränsningar av avgångsvederlag för direktörer i börsnoterade företag är tillämpliga på Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgien, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 439. Yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2008/89), Lettland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Yttrande om kriterier och villkor för att bevilja en statlig garanti (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85), Frankrike, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Yttrande om ett direktiv om att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (CON/2008/84), EUT C 30, 6.2.2009, s. 1.Ytterligare information
 443. Yttrande om åtgärder för att stärka finansiella intermediärer för att upprättahålla finansiell stabilitet (CON/2008/81), Ungern, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Yttrande om finansministeriets stöd till finansinstitut (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2008/79), Grekland, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Yttrande om statliga garantier och andra åtgärder för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet  (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Yttrande om statligt stöd till banker (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Yttrande om en statlig garanti som ska förhindra utflöde av likviditet (CON/2008/74), Belgien, 21.11.2008.
 449. Yttrande om ändring av direktivet om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen  (CON/2008/70), EUT C 314, 9.12.2008, s. 1.Ytterligare information
 450. Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantins tillämpningsområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
 451. Yttrande om stabiliserande finansiella åtgärder i samband med statens garantifond (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Yttrande om genomförandeåtgärder i samband med garantin för kreditsystemets stabilitet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Yttrande om ett nytt beslut om europeiska banktillsynskommittén  (CON/2008/63), EUT C 45, 24.2.2009, s. 1.
 455. Yttrande om förordning om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2008/62), Sverige, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 456. Yttrande om inlåningsgaranti och vissa livförsäkringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
 457. Yttrande om en fond som ska förvärva finansiella tillgångar (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Yttrande om stödåtgärder för det finansiella systemet (CON/2008/59), Sverige, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 459. Yttrande om åtgärder för att garantera stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Yttrande om inrättandet av en stabiliseringsfond för finansmarknaden och andra åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Yttrande om tillhandahållandet av statliga garantier för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/56), Frankrike, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Yttrande om rättsliga åtgärder för att återupprätta stabiliteten på finansmarknaden (CON/2008/55), Österrike, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Yttrande om ett finansiellt stödpaket som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk (CON/2008/54), Danmark, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Yttrande om inrättandet av en stödfond som ska förvärva tillgångar och andra statliga åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Yttrande om en insättningsgaranti och skydd för investerare (CON/2008/51), Grekland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Yttrande om en statlig garanti för kreditinstitutens skulder (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
 467. Yttrande om genomförandet av finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
 468. Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 469. Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 470. Yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och klargör bankens kassakrav (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Yttrande om kommittén för finansiell stabilitet (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Yttrande om införandet av investeringsorienterade livförsäkringar och förhållningsregler för försäkringsföretag (CON/2008/30), Österrike, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Yttrande om ett undantag från bolagslagen för vissa transaktioner som utförs av kreditinstitut (CON/2008/24), Grekland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Yttrande över integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Yttrande om tillsynen över valutatransaktioner (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Yttrande över avskaffandet av innehavarpapper vad gäller aktier som emitterats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Yttrande över nya arbetsuppgifter för Banka Slovenije när det gäller att bekämpa penningtvätt (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Yttrande över reform av tillsynsarbetet (CON/2007/33), Österrike, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Yttrande över moderniseringen av den tyska federala finansinspektionens (BaFin) tillsynsstruktur (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Yttrande över en reform av den finansiella tillsynen, särskilt vad gäller Narodowy Bank Polskis uppgifter (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Yttrande över införandet av konsumentskyddsregler inom ramen för Banco de Portugals tillsynsverksamhet (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Yttrande över centralbankens reglering av andra finansinstitut än banker (CON/2007/23), Rumänien, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Yttrande över införandet av nya riktlinjer för reglering och tillsyn med målet att förbättra fondindustrins internationella konkurrenskraft och harmonisering av lagstiftningen med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)  (CON/2007/21), Tyskland, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Yttrande om regleringen och övervakningen av marknader samt behöriga oberoende myndigheters fungerande (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Yttrande om tillsynen över kredit- och finansinstitut samt om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner (CON/2007/15), Grekland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Yttrande om ändring av stadgarna för Bank of Greece för anpassning till utvecklingen i Eurosystemets ramverk för säkerheter och för att säkerställa väl fungerande betalningssystem (CON/2007/13), Grekland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Yttrande om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna mot driftstörning eller förstörelse  (CON/2007/11), EUT C 116, 26.5.2007, s. 1.Ytterligare information
 491. Yttrande om en förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen  (CON/2007/9), EUT C 86, 20.4.2007, s. 1.Ytterligare information
 492. Yttrande om vissa av uppgifterna för Česká národní banka på konsumentskyddsområdet (CON/2007/8), Tjeckien, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Yttrande om översyn av clearing- och avvecklingstjänster  (CON/2007/7), Nederländerna, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Yttrande om införandet av ett nytt kommittéförfarande i åtta direktiv inom ramen för Handlingsplanen för finansiella tjänster (CON/2007/4), EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.Ytterligare information
 495. Yttrande om värdepapper för vilka säkerhet ställts (CON/2007/3), Irland, 14.2.2007.
 496. Yttrande om stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (CON/2006/60), EUT C 27, 7.2.2007, s. 1.Ytterligare information
 497. Yttrande om genomförandet av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) vad gäller förtydligandet av vissa definitioner (CON/2006/57), EUT C 31, 13.2.2007, s. 1.
 498. Yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Yttrande om maktfördelningen mellan tillsynsmyndigheter (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Yttrande om en allmän översyn av banklagen (CON/2006/48), Slovenien, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Yttrande om vissa av Česká národní bankas uppgifter inom konsumentskyddsområdet (CON/2006/47), Tjeckien, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Yttranden om villkoren för kooperativa kreditinstituts anslutning till en central företagsenhet (CON/2006/42), Cypern, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Yttrande om en ändring av sammansättningen av kommissionen för banktillsyn (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Yttrande om ett förslag enligt vilket Bank of Greece, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, även skall vara behörig inom området konsumentskydd (CON/2006/38), Grekland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/37), Cypern, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Yttrande om bestämmelser som tillåter delning av banker som fungerar som bolag med begränsat ansvar I enlighet med lagen om bolag (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Yttrande om ändringar av minimikraven för likviditet (CON/2006/26), Lettland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Yttrande om ändringar av lagen om finansiella säkerheter (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Yttrande om tillsynen över den finansiella sektorn  (CON/2006/20), Nederländerna, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Yttrande om breddande av kassakravsbasen samt införande av varierade kasskravsprocent (CON/2006/11), Lettland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Yttrande om kassakrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Yttrande om allmänna villkor och operativa regler för organisationer som har clearingcentralsverksamhet (CON/2006/1), Ungern, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Yttrande om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56), EUT C 336, 31.12.2005, s. 109.Ytterligare information
 516. Yttrande om förlängning av tidsfristerna för införlivande och tillämpning av direktiv 2004/39/EG om marknaderna för finansiella instrument (CON/2005/53), EUT C 323, 20.12.2005, s. 31.Ytterligare information
 517. Yttrande om en sänkning av de kommersiella bankernas årliga bidrag till fonden för inlåningsskydd och om monetär finansiering (CON/2005/50), Slovakien, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Yttrande om avskaffandet av innehavarpapper och om modernisering av det rättsliga ramverket för företagsvärdepapper (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Yttrande om tillsynen av betalningssystem för små belopp  (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Yttrande om genomförandet av regler om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2005/40), Frankrike, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Yttrande om ett reviderat förslag till fullständig integration av tillsynen över den finansiella marknaden med Česká národní banka som enda tillsynsmyndighet (CON/2005/39), Tjeckien, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Yttrande om modernisering av insolvensreglerna genom införandet av nya medel för att lösa insolvensfall samt att stärka borgenärernas rättigheter (CON/2005/36), Tjeckien, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgift i samband med den integrerade övervakningen av hela den finansiella markanden och om ändringar av dess stadgar (CON/2005/26), Slovakien, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Yttrande om reorganisationen av övervakningen av den finansiella marknaden och om tillsynen över betalnings-och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24), Tjeckien, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Yttrande om bestämmelser om tillsynen av institut för värdepappersavveckling och likställda institut (CON/2005/9), Belgien, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Yttrande om regelverket som styr kapitalkraven för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2005/4), EUT C 52, 2.3.2005, s. 37.
 528. Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (CON/2005/2), EUT C 40, 17.2.2005, s. 9.Ytterligare information
 529. Yttrande om inrättandet av en särskild rättslig och tillsynsmässig bas för hedgefonder  (CON/2004/38), Danmark, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Yttrande om införande av institut för e-pengar (CON/2004/37), Tjeckien, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Yttrande om Národná banka Slovenskas tillsyn över den finansiella marknaden (CON/2004/31), Slovakien, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Yttrande om slutförandet av regelverket för värdepapperiseringsfonder (CON/2004/30), Frankrike, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2004/27), Belgien, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Yttrande om regleringen av institut för e-pengar  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Yttrande om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2004/22), Frankrike, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn (CON/2004/21), Nederländerna, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Yttrande om inflationsindexerade lån från kreditinstitut (CON/2004/20), Frankrike, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Yttrande om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Yttrande om skyddet av sparmedel (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Yttrande om överlåtbara skuldförbindelser (CON/2004/15), Frankrike, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Yttrande om insolvensförfaranden och konkursförfaranden i kreditinstitut, clearinginstitut och värdepappersfonder (CON/2004/9), Belgien, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Yttrande om att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster på EU-nivå, för att utvidga Lamfalussy-förfarandet till att omfatta alla finansiella sektorer (CON/2004/7), EUT C 58, 6.3.2004, s. 23.Ytterligare information
 543. Yttrande om ytterligare tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat  (CON/2004/5), Österrike, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Yttrande om inrättandet av ett särskilt rättsligt regelverk för värdepapperisering (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och ändringar i andra lagar (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Yttrande om lagen om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (nr 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
 547. Yttrande om fusionen mellan De Nederlandsche Bank och Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (CON/2003/23), Nederländerna, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Yttrande om insynskrav med avseende på upplysningar om emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad (CON/2003/21), EUT C 242, 9.10.2003, s. 6.Ytterligare information
 549. Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn och finansiella tjänster (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Yttrande om avdelningen för hypoteksbevis vid regionala hypoteksbanker och om ändringar av andra akter  (CON/2003/17), Österrike, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Yttrande om implementering av direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet (CON/2003/11), Österrike, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Yttrande om reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 553. Yttrande om investeringstjänster och reglerade marknader (CON/2003/9), EUT C 144, 20.6.2003, s. 6.Ytterligare information
 554. Yttrande om ett kungligt dekret om marknaden för linjära obligationer, strips och statsobligationer utanför börsen (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Yttrande om ersättande av lagen om finansiell verksamhet och lagen om hypotekslån och bostadsobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Yttrande om en lag om finansiell säkerhet (CON/2002/32), Frankrike, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Yttrande om förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Yttrande om ändring av lagen om finansinspektionen, inklusive ändrade arbetsmetoder och nya befogenheter beträffande sanktioner (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Yttrande om genomförande av FATF:s särskilda rekommendationer rörande penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. (CON/2002/19), Österrike, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Yttrande om ett lagförslag avseende Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2002 (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
 561. Yttrande om införandet av en övergripande tillsyn av finanssektorn och finansiella tjänster, samt särskilda regler om andrahandsmarknader för finansiella instrument (CON/2002/13), Belgien, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Yttrande om ändring av lagen om finansiella tjänster och andra finansiella bestämmelser beträffande övervakningen av företags pensionsfonder, bästa praxis för fondkommissionärer etc. (CON/2002/10), Danmark, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Yttrande om ändring i lagen om handel med värdepapper beträffande säkerheter samt förtydligande av vissa befogenheter när det gäller aktiebörser, uppgiftsskydd och insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Yttrande om införlivande av internationella bestämmelser avseende bekämpning av terrorism och översyn och efterlevnad av finansiella sanktioner i sanktionslagen (CON/2002/5), Nederländerna, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Yttrande om ändringar i lagen om penningtvätt för att motverka finansiering av terrorism (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Yttrande om ändring av lagen om kreditinstitut så att den även omfattar e-pengar (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (CON/2001/38), EGT C 24, 26.1.2002, s. 8.Ytterligare information
 568. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om det prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2001/36), EGT C 344, 6.12.2001, s. 4.Ytterligare information
 569. Lag om upprättande av integrerad tillsyn över finansiella tjänster (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Yttrande om ett lagdekret om ändring av regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Yttrande om lagstiftning om tillsyn över finansiella konglomerat (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Yttrande om lagstiftning om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av flera direktiv med anknytning till detta (CON/2001/25), EGT C 271, 26.9.2001, s. 10.Ytterligare information
 574. Yttrande om en lag om fastighetsfonder och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/24), Österrike, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om finansiella säkerhetsordningar (CON/2001/13), EGT C 196, 12.7.2001, s. 10.Ytterligare information
 576. Yttrande om lagen om upprättandet och organisationen av en tillsynsmyndighet för finansmarknaden och om ändring av flera lagar med anknytning till detta (CON/2001/10), Österrike, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Yttrande om lagförslag om hypoteksobligationer och obligationer för den offentliga sektorn (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
 578. Yttrande om en lag om finansiella företag (CON/2000/32), Danmark, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Yttrande om lagen om handel med värdepapper (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.
 580. Yttrande om lagen om insättnings- och investerargaranti (CON/2000/6), Danmark, 9.3.2000.
 581. Yttrande om banklagen (CON/2000/1), Österrike, 10.2.2000.
 582. Υttrande om i) kreditinstituts och finansiella företags rättsliga ramar för insättningsgarantifonder, och ii) insättningsgarantifonders verksamhet (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 583. Yttrande om banktillsynsmyndigheten (CON/1999/5), Österrike, 14.7.1999.
 584. Yttrande om banklagen (CON/1998/58), Österrike, 16.12.1998.
 585. Yttrande om att starta och driva verksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, och samordningen av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (CON/1998/56), EGT C 189, 6.7.1999, s. 7.Ytterligare information
 586. Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1998/54), EGT C 285, 7.10.1999, s. 9.Ytterligare information
 587. Yttrande om sparande och finansiell säkerhet (CON/1998/46), Frankrike, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Yttrande om ersättande av kontraktuella referenser till Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) och av andra referensräntesatser och om ändring av lagen från 1995 om översyn av värdepappershandel (CON/1998/42), Nederländerna, 16.10.1998.
 589. Yttrande om omsättningsbara skuldförbindelser (CON/1998/40), Frankrike, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Yttrande om Banque Centrale du Luxembourgs stadga och inrättandet av en kommission för tillsyn av finanssektorn (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 591. Yttrande om införandet av euron (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 592. Yttrande om förordningen om övergång till euron för Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
 593. Yttrande om inregistrering av finansiella instrument (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
 594. Yttrande om tilläggssäkerhet i samband med clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.
 595. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 596. Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
 597. Yttrande om skyddsåtgärder för inlåning och finansiella instrument (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
 598. Yttrande om den kodifierade finanslagen (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
 599. Yttrande om definitionen av penningmarknadskontrakt (CON/1997/28), Storbritannien, 6.2.1998.
 600. Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1997/27), Storbritannien, 21.1.1998.
 601. Yttrande om fondbörsen (CON/1997/21), Österrike, 22.10.1997.
 602. Yttrande om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (CON/1997/14), 7.10.1997.Ytterligare information
 603. Yttrande om gemensamma växelkursarrangemang för euron samt ändringar av olika lagar (CON/1997/12), Nederländerna, 25.7.1997.
 604. Yttrande om tillsyn (CON/1997/7), Nederländerna, 5.6.1997.
 605. Yttrande om finansiella instrument och clearingsystem för värdepapper (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
 606. Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
 607. Yttrande om tillsynen av auktoriserade valutahandlare (CON/1997/3), Grekland, 17.3.1997.
 608. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
 609. Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1996/12), Danmark, 10.10.1996.
 610. Yttrande om första bankdirektivet samt direktiven om kapitaltäckningsgrad och kapitalkrav (CON/1996/8), 24.9.1996.
 611. Yttrande om direktivet om kapitaltäckningsgrad (CON/1996/7), 24.9.1996.Ytterligare information
 612. Yttrande om upphävande av statligt stöd till banker och andra kreditinstitut (CON/1996/3), Sverige, 12.4.1996.
 613. Yttrande om sanering och likvidation av kreditinstitut (CON/1996/2), EGT C 332, 30.10.1998, s. 13.
 614. Yttrande om valutalagen (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 615. Yttrande om lagförslag avseende värdepappershandel (CON/1995/9), Danmark, 31.7.1995.
 616. Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1995/5), 28.7.1995.
 617. Yttrande om ett lagförslag avseende investeringsföretag (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
 618. Yttrande om lagen om hypoteksinstitut (CON/1994/12), Storbritannien, 17.1.1995.
 619. Yttrande om lagförslag avseende fondbörsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.
 620. Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1994/8), 27.7.1995.Ytterligare information
 621. Yttrande om direktivet om kapitaltäckningsgrad (CON/1994/7), 16.1.1995.
 622. Yttrande om växlingskontor (CON/1994/2), Nederländerna, 16.3.1994.