Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity poskytovanej Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci Jendotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka  (CON/2020/10), Chorvátsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvátsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti (CON/2020/1), Nemecko, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k daniam z aktív niektorých účastníkov finančného trhu a k dodatočným daniam z príjmov právnických osôb pre niektoré úverové inštitúcie (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorých pôvodcami sú úverové inštitúcie (CON/2019/42), Grécko, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 9. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2019/34), Luxembursko, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k predaju a nákupu kreditných facilít (CON/2019/30), Cyprus, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k obmedzeniu prevodov hypotekárnych pohľadávok (CON/2019/29), Poľsko, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorvátsko, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k účasti na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie (CON/2019/14), Írsko, 29. 3. 2019.
 22. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k vytvoreniu makroprudenciálnej rady (CON/2019/10), Španielsko, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k návrhu zákona o ochrane hlavného bydliska (CON/2019/9), Grécko, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k súdnym príkazom na odovzdanie hlavného súkromného obydlia (CON/2019/8), Írsko, 18. 2. 2019.
 26. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2019/1), Estónsko, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatočné informácie
 28. Stanovisko k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (CON/2018/54), Ú. v. EÚ C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatočné informácie
 29. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatočné informácie
 31. Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov (CON/2018/50), Poľsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín (CON/2018/42), Taliansko, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 36. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 37. Stanovisko k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami (CON/2018/36), Ú. v. EÚ C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 38. Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
 39. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (CON/2018/33), Ú. v. EÚ C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 40. Stanovisko k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách (CON/2018/32), Ú. v. EÚ C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
 41. Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
 42. Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
 44. Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ako aj súvisiace právne predpisy; a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (CON/2018/26), Ú. v. EÚ C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 47. Stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch (CON/2018/25), Ú. v. EÚ C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatočné informácie
 48. Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu  (CON/2018/20), Ú. v. EÚ C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 51. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 52. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Stanovisko k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov (CON/2018/13), Írsko, 5. 3. 2018.
 56. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 57. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
 63. Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 64. Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), Ú. v. EÚ C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatočné informácie
 66. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 67. Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 70. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
 71. Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
 77. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), Ú. v. EÚ C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatočné informácie
 78. Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
 80. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
 81. Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
 82. Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
 91. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), Ú. v. EÚ C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 92. Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
 97. Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
 98. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 99. Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
 104. Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne (CON/2015/53), Nemecko, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 112. Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
 113. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
 114. Stanovisko k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk (CON/2015/31), Nemecko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k návrhu zákona o osobitných podmienkach reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných v cudzej mene (CON/2015/26), Poľsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k novému právnemu rámcu pre sporiteľne (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 127. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k regulácii otvorených pozícií na strane aktív súvah úverových inštitúcií (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k zákazu dražby nehnuteľného majetku, ktorý je hlavným obydlím dlžníka (CON/2015/14), Grécko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k reforme družstevných bánk (banche popolari) (CON/2015/13), Taliansko, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k právnemu rámcu pre mediátorov v oblasti úverových vzťahov (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy a hypotekárne banky (CON/2015/11), Poľsko, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k stratégii makroprudenciálnej politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k revízii úloh a organizácie Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2015/4), Ú. v. EÚ C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 138. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri riešení krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 139. Stanovisko k žiadostiam konať ako spoločnosť ukončujúca činnosť (CON/2015/1), Rakúsko, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko k sprístupňovaniu informácií v prípade riešenia krízovej situácie banky alebo v prípade odňatia jej licencie (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k sprístupňovaniu dôverných informácií v rámci vyšetrovania vnútroštátnym parlamentom (CON/2014/89), Írsko, 19. 12. 2014.
 142. Stanovisko ku konverzii devízových úverov (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k zmenám zákona o ochrane bankových vkladov (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k všeobecným podmienkam zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (CON/2014/83), Ú. v. EÚ C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
 146. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k regulácii bánk (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k právnemu rámcu pre družstevné banky (CON/2014/78), Poľsko, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k osobitným daňovým zvýhodneniam poskytnutým finančným inštitúciám (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k osobitným pravidlám vyrovnania vzťahujúcim sa na zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k finančnej transparentnosti, platobným službám a elektronickým peniazom (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k ďalším pravidlám týkajúcim sa niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k oddeleniu a regulácii bankových činností (CON/2014/70), Francúzsko, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k nariadeniu o vlastníctve úverových pohľadávok  (CON/2014/69), Írsko, 12. 9. 2014.
 155. Stanovisko k odloženým daňovým pohľadávkam  (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k sporiteľniam prepojeným so sporiteľnými družstvami (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu a likvidáciu Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Rakúsko, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií  (CON/2014/60), Cyprus, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k novým všeobecným opatreniam vyplývajúcim z rozhodnutia najvyššieho súdu vo veci zmlúv o spotrebiteľských úveroch  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k centrálnemu úverovému registru (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie (CON/2014/52), Poľsko, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (CON/2014/49), Ú. v. EÚ C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatočné informácie
 164. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb (CON/2014/47), Poľsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k nebankovým finančným inštitúciám, ktoré poskytujú úvery spotrebiteľom (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú nariadenia o JMD (CON/2014/43), Rakúsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Stanovisko k požiadavkám na krátkodobú likviditu úverových inštitúcií (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k organizácii, platobnej schopnosti úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi (CON/2014/40), Španielsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Please translate. (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k návrhu nariadenia o fondoch peňažného trhu  (CON/2014/36), Ú. v. EÚ C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
 172. Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k riešeniu kríz na finančných trhoch (CON/2014/31), Fínsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Stanovisko k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom HFSF (CON/2014/29), Grécko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami (CON/2014/23), Rakúsko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami (CON/2014/21), Estónsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom  (CON/2014/18), Poľsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi  (CON/2014/17), Belgicko, 14. 2. 2014.
 179. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgicko, 13. 2. 2014.
 180. Stanovisko k nesúladu splatnosti a devízových pozícií úverových inštitúcií (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2), Ú. v. EÚ C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
 182. Stanovisko k pohyblivému odmeňovaniu zamestnancov obchodníkov s cennými papiermi (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Stanovisko k správe orgánu pre finančný dohľad (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k mackroprudenciálnemu dohľadu (CON/2013/82), Fínsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k udeľovaniu povolení pre družstevné úverové inštitúcie, ich regulácii a dohľadu nad nimi (CON/2013/81), Cyprus, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010  (CON/2013/76), Ú. v. EÚ C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
 191. Stanovisko k finančnej reštrukturalizácii obchodných spoločností  (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu bánk (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k integrovanému rámcu pre dohľad v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu a k makroprudenciálnemu mandátu vnútroštátnych orgánov  (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k úverovým jednotám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov (CON/2013/59), Belgicko, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Stanovisko k osobitnej likvidácii úverových inštitúcií (CON/2013/57), Grécko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Stanovisko k novému integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/54), Cyprus, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k sporiteľniam a bankovým nadáciám (CON/2013/52), Španielsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k dohľadu nad družstevnými úverovými inštitúciami  (CON/2013/51), Cyprus, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko k stabilizačným opatreniam (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Stanovisko k pobočkám úverových inštitúcií mimo EHP (CON/2013/49), Írsko, 9. 7. 2013.
 207. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Stanovisko k osobitnej dani pre úverové inštitúcie (CON/2013/44), Cyprus, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Stanovisko k plánom ozdravenia a riešenia krízových situácií (CON/2013/42), Belgicko, 10. 6. 2013.
 210. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k helénskemu Fondu finančnej stability (CON/2013/38), Grécko, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a vytvoreniu spoločností poskytujúcich financovanie (CON/2013/36), Francúzsko, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb (CON/2013/34), Grécko, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k ochrane dlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere (CON/2013/33), Španielsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k návrhu smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a k návrhu nariadenia o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2013/32), Ú. v. EÚ C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
 216. Stanovisko k ochrane pred rizikami a k oddeleniu podnikania bánk (CON/2013/28), Nemecko, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k rámcu pre štátne záruky a k štátnym zárukám pre Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgicko, 15. 4. 2013.
 218. Stanovisko ku krízovému plánovaniu a včasnému zásahu vo vzťahu k úverovým inštitúciám (CON/2013/26), Rakúsko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k Fondu ochrany vkladov (CON/2013/25), Španielsko, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa finančnej zábezpeky (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 221. Stanovisko k osobitným hypotekárnym obchodom  (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 222. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/17), Grécko, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/14), Poľsko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Stanovisko k zmene výpočtu ročného príspevku na účely finančnej stability (CON/2013/13), Belgicko, 18. 2. 2013.
 227. Stanovisko k prijímaniu vkladov a riadeniu účtov cenných papierov zo strany štátnej pokladnice (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Stanovisko k rámcu pre riešenie krízových situácií úverových a iných inštitúcií (CON/2013/10), Cyprus, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko k štátnej záruke za určité záväzky dcérskych spoločností Dexia SA (CON/2013/8), Francúzsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2013/5), Poľsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Stanovisko k včasným zásahom, k reštrukturalizácii a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií (CON/2013/3), Španielsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (CON/2013/2), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
 233. Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/1), Poľsko, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov  (CON/2012/111), Írsko, 21. 12. 2012.
 235. Stanovisko k vytvoreniu kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Taliansko, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko k správcovským spoločnostiam (CON/2012/108), Španielsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Stanovisko k často sa vyskytujúcemu obchodovaniu (CON/2012/107), Nemecko, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Stanovisko k bankovníctvu a finančnej stabilite (CON/2012/106), Francúzsko, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Stanovisko k finančnej legislatíve (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty  (CON/2012/103), Ú. v. EÚ C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
 241. Stanovisko k určitým podmienkam poskytovania úverov (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k štátnej záruke na určité záväzky dcérskych spoločností spoločnosti Dexia SA (CON/2012/100), Belgicko, 30. 11. 2012.
 244. Stanovisko k návrhu smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností  (CON/2012/99), Ú. v. EÚ C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
 245. Stanovisko k rozšíreniu záruky írskeho štátu za akceptovateľné záväzky úverových inštitúcií (CON/2012/98), Írsko, 29. 11. 2012.
 246. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (CON/2012/96), Ú. v. EÚ C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatočné informácie
 247. Stanovisko k rôznym návrhom regulačných a vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii na prijatie formou delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  (CON/2012/95), Ú. v. EÚ C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 248. Stanovisko k dani z finančných služieb a dani z celkovej hodnoty súvahy banky (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2012/92), Nemecko, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky  (CON/2012/91), Poľsko, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií  (CON/2012/90), Grécko, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Stanovisko k eurobankovkám a eurominciam a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de España  (CON/2012/89), Španielsko, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Stanovisko k stabilizácii finančného trhu (CON/2012/88), Nemecko, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Stanovisko k štátnym zárukám pre úverové inštitúcie (CON/2012/85), Cyprus, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k Európskej finančnej pomoci (CON/2012/75), Španielsko, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov v Írsku (CON/2012/74), Írsko, 5. 10. 2012.
 257. Stanovisko k posilneniu stability bánk (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti fyzických osôb (CON/2012/70), Írsko, 14. 9. 2012.
 259. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2012/68), Írsko, 4. 9. 2012.
 260. Stanovisko k rekapitalizácii Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Taliansko, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CON/2012/62), Ú. v. EÚ C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 262. Stanovisko k reforme dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením (CON/2012/61), Taliansko, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/60), Španielsko, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky (CON/2012/58), Poľsko, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k Slovinskému štátnemu holdingu (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu  (CON/2012/55), Nemecko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Stanovisko k bankovému odvodu a príspevkom do systému ochrany vkladov (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 268. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie dohľadu a vymožiteľnosti vo finančnej regulácii (CON/2012/52), Írsko, 16. 7. 2012.
 269. Stanovisko k rekapitalizácii Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko k rekapitalizácii bánk (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Stanovisko k reorganizácii a predaju nehnuteľných aktív vo finančnom sektore  (CON/2012/46), Španielsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Stanovisko k návrhu delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (CON/2012/42), Ú. v. EÚ C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
 273. Stanovisko k zavedeniu právneho rámca pre fungovanie centrálnych protistrán (CON/2012/41), Poľsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb  (CON/2012/40), Grécko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Stanovisko k rámcu pre rekapitalizáciu a riešenie problémov úverových inštitúcií v Grécku  (CON/2012/39), Grécko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k dohľadu nad retailovými platobnými službami a systémami (CON/2012/38), Taliansko, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Stanovisko ECB z 25. apríla 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania  (CON/2012/32), Ú. v. EÚ C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
 278. Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/2012/31), Grécko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Stanovisko k fondu ochrany vkladov a k režimu riešenia problémov bánk (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Stanovisko k belgickým krytým dlhopisom a k opatreniam na umožnenie mobilizácie úverových pohľadávok (CON/2012/28), Belgicko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/25), Grécko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy  (CON/2012/24), Ú. v. EÚ C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 284. Stanovisko k vykonávacím opatreniam, ktoré sa týkajú rekapitalizácie (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Stanovisko k i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)  (CON/2012/21), Ú. v. EÚ C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
 287. Stanovisko o posilnenej správe ekonomických záležitostí eurozóny (CON/2012/18), Ú. v. EÚ C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
 288. Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/14), Grécko, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/13), Španielsko, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Stanovisko k podmienkam pre cenné papiere vydané alebo zaručené gréckym štátom  (CON/2012/12), Grécko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k reorganizácii finančného sektora v Španielsku (CON/2012/11), Španielsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  (CON/2012/10), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 293. Stanovisko k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2012/5), Ú. v. EÚ C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
 294. Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2012/3), Luxembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2012/2), Nemecko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/107), Grécko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Stanovisko k zriadeniu a financovaniu fondu na riešenie problémov a k zmene výpočtu príspevkov do systému ochrany vkladov  (CON/2011/103), Belgicko, 12. 12. 2011.
 298. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií štátom (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k riadeniu krízových situácií a k zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability  (CON/2011/93), Cyprus, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Stanovisko k záruke na straty v súvislosti s rozšíreným kompenzačným systémom  (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za spôsobilé záväzky úverových inštitúcií (CON/2011/88), Írsko, 7. 11. 2011.
 302. Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu a k preklenovacím bankám (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/85), Francúzsko, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií  (CON/2011/84), Írsko, 21. 10. 2011.
 306. Stanovisko k včasným intervenčným opatreniam a k zmenám a doplneniam režimu na riešenie problémov a režimu likvidácie pre úverové a finančné inštitúcie, ktoré podliehajú dohľadu zo strany Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembursko, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko k zmenám pravidiel týkajúcich sa hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií v Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgicko, 13. 10. 2011.
 310. Stanovisko k reforme systému ochrany vkladov (CON/2011/76), Holandsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko k poskytovaniu úverov fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko k štatistike, k medzibankovému peňažnému trhu a k trhu štátnych cenných papierov spravovaným Banca Naţională a României a k devízovému režimu a režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/72), Grécko, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Stanovisko ku kategóriám sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení viesť účty zaknihovaných cenných papierov v cudzej mene alebo v zúčtovacej jednotke (CON/2011/71), Belgicko, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. Stanovisko k súhlasu, ktorý je potrebný na výkon funkcie člena dozornej rady banky (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu a zlepšenie vynútiteľnosti finančnej legislatívy  (CON/2011/69), Írsko, 9. 9. 2011.
 317. Stavisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov úverovými inštitúciami (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Stanovisko k osobitnému odvodu finančných inštitúcií vykonávajúcich činnosť v Slovenskej republike (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 319. Stanovisko k zavedeniu súhrných účtov do právneho rámca pre zúčtovacie systémy a systémy vyrovnania (CON/2011/63), Poľsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania (CON/2011/62), Poľsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko ku krízovým intervenčným opatreniam vo vzťahu k finančným inštitúciám v ťažkostiach  (CON/2011/60), Holandsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností  (CON/2011/58), Ú. v. EÚ C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
 323. Stanovisko k premene pobočiek zahraničných úverových inštitúcií na dcérske spoločnosti (CON/2011/57), Poľsko, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko k výmene informácií medzi národnými orgánmi dohľadu a k ich povinnosti navzájom spolupracovať (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k novej právnej úprave úverového registra (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom v Litve (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Stanovisko k zavedeniu systému náhrad pre bankovníctvo v tažkostiach (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2011/42), Ú. v. EÚ C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatočné informácie
 329. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zárukách  (CON/2011/41), Belgicko, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií (CON/2011/39), Írsko, 26. 4. 2011.
 331. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/2011/36), Grécko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Stanovisko k právnemu rámcu pre fond úverov a úschov a k zmenám a doplneniam systému posilnenia likvidity gréckeho hospodárstva po medzinárodnej finančnej kríze (CON/2011/34), Grécko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k dani z celkovej hodnoty súvahy banky (CON/2011/31), Slovinsko, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Stanovisko k osobitnému zdaňovaniu bánk a zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability (CON/2011/29), Cyprus, 4. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Stanovisko k legislatíve týkajúcej sa krytých dlhopisov (CON/2011/27), Cyprus, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie  (CON/2011/17), Ú. v. EÚ C 91, 23. 3. 2011, s. 1.
 337. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o fonde ochrany vkladov (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o konečnom zúčtovaní a zákona o dohodách o finančných zárukách (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov  (CON/2011/12), Ú. v. EÚ C 99, 31. 3. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 340. Stanovisko k začleneniu úverových družstiev do pomoci štátnej pokladnice pre finančné inštitúcie  (CON/2011/11), Poľsko, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2011/10), Taliansko, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte  (CON/2011/6), Ú. v. EÚ C 62, 26. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 343. Stanovisko k implementácii zásad vývoja štruktúr finančného dohľadu v Belgicku  (CON/2011/5), Belgicko, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Stanovisko k uzavretým investičným fondom emitujúcim investičné certifikáty, ktoré nie sú určené pre verejnosť (CON/2011/4), Poľsko, 27. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o bankovníctve (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k právomociam cyperskej burzy cenných papierov ukladať sankcie (CON/2011/2), Cyprus, 14. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (CON/2011/1), Ú. v. EÚ C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 348. Stanovisko k predĺženiu podpory štátnej pokladnice a rekapitalizačných opatrení pre finančné inštitúcie v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (CON/2010/95), Poľsko, 22. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k maďarskému úradu pre finančný dohľad a k legislatívnej právomoci jeho prezidenta  (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátneho rekapitalizačného systému (CON/2010/93), Švédsko, 20. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k mimoriadnym opatreniam na stabilizáciu úverových inštitúcií  (CON/2010/92), Írsko, 17. 12. 2010.
 352. Stanovisko k akciám držaným prechodne úverovými inštitúciami počas finančných reorganizácií podnikov alebo operácií na ich záchranu  (CON/2010/86), Rumunsko, 3. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Stanovisko k reštrukturalizácii bánk (CON/2010/83), Nemecko, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach  (CON/2010/82), Ú. v. EÚ C 337, 14. 12. 2010, s. 1.
 355. Stanovisko k stavebným družstvám (CON/2010/81), Poľsko, 15. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách, pokiaľ ide o úverové pohľadávky  (CON/2010/78), Luxembursko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2010/75), Írsko, 2. 11. 2010.
 358. Stanovisko k legislatívnemu rámcu, ktorý umožňuje úverovým inštitúciám emitovať kryté dlhopisy (CON/2010/73), Cyprus, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2010/71), Írsko, 16. 9. 2010.
 360. Stanovisko k zmenám právneho rámca pre výkon činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poľsko, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu  (CON/2010/65), Ú. v. EÚ C 223, 18. 8. 2010, s. 1.
 362. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca pre systém ochrany vkladov (CON/2010/64), Poľsko, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Stanovisko k vykonávacím pravidlám týkajúcim sa systémov odmeňovania v inštitúciách a poisťovniach (CON/2010/63), Nemecko, 5. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Stanovisko k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov týkajúcich sa zníženia finančnej nerovnováhy (CON/2010/62), Maďarsko, 4. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Stanovisko k zriadeniu Fondu finančnej stability (CON/2010/54), Grécko, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa predaja nakrátko (CON/2010/53), Nemecko, 8. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátneho rekapitalizačného systému (CON/2010/50), Švédsko, 25. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o krytých dlhopisoch (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemecko, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu finančnej stability (CON/2010/45), Dánsko, 28. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stanovisko k niektorým ustanoveniam týkajúcim sa Banque de France  (CON/2010/44), Francúzsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Stanovisko k systémom započítania u inštitúcií a poisťovní (CON/2010/41), Nemecko, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Stanovisko k dodatočným opatreniam na zabezpečenie finančnej stability v Estónsku (CON/2010/35), Estónsko, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb (CON/2010/34), Grécko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Stanovisko k dohľadu nad súkromným poisťovníctvom, vytvoreniu fondu ochrany súkromného životného poistenia a iným ustanoveniam  (CON/2010/33), Grécko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách a finančných podnikoch, ktorými sa zavádzajú ďalšie opatrenia na stabilizáciu finančného trhu (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám (CON/2010/29), Švédsko, 6. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k návrhu zákona o štátnych kapitálových investíciách do depozitných bánk (CON/2010/26), Fínsko, 26. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy  (CON/2010/23), Ú. v. EÚ C 87, 1. 4. 2010, s. 1.
 379. Stanovisko k zmenám právneho rámca na zvyšovania likvidity hospodárstva v reakcii na dôsledky medzinárodnej finančnej krízy (CON/2010/21), Grécko, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Stanovisko k druhému predĺženiu štátneho rekapitalizačného programu (CON/2010/11), Švédsko, 21. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko ku konsolidácii depozitných bánk  (CON/2010/9), Fínsko, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Stanovisko k reštrukturalizácii dlhov z podnikateľských úverov poskytnutých úverovými inštitúciami a k spracovávaniu údajov úverovým registrom (CON/2010/8), Grécko, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko k ozdravným opatreniam, ktoré sa vzťahujú na podniky v bankovom a finančnom sektore, k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgicko, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES  (CON/2010/6), Ú. v. EÚ C 19, 26. 1. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
 386. Stanovisko k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (CON/2010/5), Ú. v. EÚ C 13, 20. 1. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
 387. Stanovisko k zlúčeniu orgánov pre udeľovanie licencií bankám a poisťovniam a orgánov dohľadu nad týmito subjektmi (CON/2010/4), Francúzsko, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko k niektorým opatreniam týkajúcim sa bankovej a finančnej úpravy (CON/2010/3), Francúzsko, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Stanovisko k právomociam Banka Slovenije, ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (CON/2009/94), Ú. v. EÚ C 291, 12. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 391. Stanovisko k podmienkam a postupom pre uplatňovanie opatrení na posilnenie finančnej stability (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Stanovisko k rozšíreniu írskej štátnej záruky vzťahujúcej sa na určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2009/92), Írsko, 9. 11. 2009.
 393. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká  (CON/2009/88), Ú. v. EÚ C 270, 11. 11. 2009, s. 1.
 394. Stanovisko k opatreniam na zlepšenie likvidity a zvýšenie konkurencieschopnosti úverových inštitúcií (CON/2009/86), Rakúsko, 28. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k predĺženiu obdobia uplatňovania podpory Štátnej pokladnice finančným inštitúciám (CON/2009/82), Poľsko, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Ú. v. EÚ C 272, 13. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 397. Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania štátnych záruk bankám a iným inštitúciám (CON/2009/79), Švédsko, 7. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Stanovisko k emisii osobitných vládnych dlhopisov pre úverové inštitúcie (CON/2009/78), Cyprus, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Stanovisko k rozšíreniu podmienok poskytovania štátnej záruky vzťahujúcej sa na záväzky úverových inštitúcií (CON/2009/73), Belgicko, 23. 9. 2009.
 400. Stanovisko k zriadeniu národného úradu pre správu aktív (CON/2009/68), Írsko, 31. 8. 2009.
 401. Stanovisko k posilneniu postupov pri riešení problémov bánk (CON/2009/65), Lotyšsko, 10. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k reštrukturalizácii bankového systému a posilneniu vlastných zdrojov úverových inštitúcií (CON/2009/62), Španielsko, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Stanovisko k právnemu rámcu sporiteľných a úverových družstiev (CON/2009/60), Poľsko, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko k štátnemu rekapitalizačnému programu (CON/2009/58), Švédsko, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Stanovisko k úprave činnosti spoločností týkajúcich sa lízingu a finančného lízingu (CON/2009/57), Cyprus, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Stanovisko k zmenám podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2009/56), Írsko, 25. 6. 2009.
 407. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o centrálnom depozitárovi cenných papierov (CON/2009/55), Poľsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Stanovisko k ďalším opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/54), Nemecko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Stanovisko k opatreniam na zvýšenie účinnosti systému ochrany vkladov (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu (CON/2009/50), Nemecko, 2. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Stanovisko k opatreniam na zmiernenie finančnej krízy (CON/2009/49), Slovensko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 412. Stanovisko k posilneniu právomocí Banca Naţională a României prijímať nápravné opatrenia vo vzťahu k nesolventným úverovým inštitúciám (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity v hospodárstve (CON/2009/39), Grécko, 21. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (CON/2009/38), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatočné informácie
 415. Stanovisko k niektorým zmenám a doplneniam zákona o bankách v súvislosti s krízou na finančných trhoch (CON/2009/34), Česká republika, 15. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančnej stability (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o systéme ochrany vkladov v súvislosti s krytím a platbami (CON/2009/31), Lotyšsko, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk bankám a iným inštitúciám (CON/2009/30), Švédsko, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu opatrení, ktoré môžu byť prijaté počas finančnej krízy (CON/2009/29), Belgicko, 25. 3. 2009.
 420. Stanovisko k procesným pravidlám pre štátne záruky v záujme zachovania finančnej stability (CON/2009/28), Maďarsko, 25. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Stanovisko k zmene a doplneniu pravidiel pre rozdelenie zisku Lietuvos bankas v súvislosti s problémami na finančnom trhu (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Stanovisko k zmene štátnych záruk za účelom zabránenia úniku likvidity (CON/2009/25), Belgicko, 19. 3. 2009.
 423. Stanovisko k opatreniam pre ďalšiu stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/24) (CON/2009/24), Nemecko, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko k zmenám v právnom rámci pre Svetovú banku, Bank Gospodarstwa Krajowego, zvyšujúc ich úlohu vo vládnych programoch (CON/2009/22), Poľsko, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systémov ochrany vkladov (CON/2009/20), Cyprus, 10. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Stanovisko k rekapitalizácii a k prevzatiu niektorých finančných inštitúcií štátom (CON/2009/19), Poľsko, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného systému (CON/2009/18), Estónsko, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Stanovisko k zmenám a doplneniam bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (CON/2009/17), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatočné informácie
 429. Stanovisko k právnemu predpisu, ktorý umožňuje ministrovi financií nariadiť Národnému rezervnému penzijnému fondu, aby investoval do finančných inštitúcií v rámci procesu rekapitalizácie bánk  (CON/2009/16), Írsko, 25. 2. 2009.
 430. Stanovisko k podmienkam poskytnutia štátnych úverov a záruk v núdzových situáciách (CON/2009/12), Cyprus, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Stanovisko k náhrade vyplatenej zo strany štátu v súvislosti s prevzatím bánk (CON/2009/11), Lotyšsko, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Stanovisko k systému ochrany vkladov a postaveniu orgánu dohľadu v konaniach o platobnej neschopnosti (CON/2009/10), Lotyšsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko k rozšíreniu systému finančnej stability garantujúcemu úplné krytie pohľadávok depozitármi a bežnými veriteľmi a k systému poskytovania štátneho kapitálu úverovým inštitúciám (CON/2009/6), Dánsko, 26. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Stanovisko o podmienkach kapitálového investovania štátu a dlhu z kapitálových swapov podľa zákona o verejných financiách (CON/2009/3), Slovinsko, 8. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Stanovisko o štátnych zárukách pre bankové úvery  (CON/2009/2), Lotyšsko, 7. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Stanovisko ku kritériám a podmienkam pre poskytnutie štátnych úverov (CON/2008/92), Slovinsko, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Stanovisko k návrhu Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique o uplatňovaní obmedzení týkajúce sa odstupného pre výkonných riaditeľov uvedených spoločností (CON/2008/91), Belgicko, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Stanovisko ku kritériám a podmienkam pre poskytnutie štátnej záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Stanovisko o modernizácii právneho rámca o finančných nástrojoch  (CON/2008/85), Francúzsko, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Stanovisko k smernici o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (CON/2008/84), Ú. v. EÚ C 30, 6. 2. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 442. Stanovisko k opatreniam na posilnenie systému finančného sprostredkovania s cieľom udržať finančnú stabilitu (CON/2008/81), Maďarsko, 1. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k poskytovaní podpory Štátnou pokladnicou finančným inštitúciám  (CON/2008/80), Poľsko, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k opatreniam na zvýšenie likvidity v hospodárstve (CON/2008/79), Grécko, 27. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Stanovisko k štátnym zárukám a ostatným opatreniam na udržanie finančnej stability (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k štátnej kapitálovej podpore pre banky (CON/2008/75), Fínsko, 24. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Stanovisko k štátnej záruke, ktorej cieľom je zabrániť úbytku likvidity  (CON/2008/74), Belgicko, 21. 11. 2008.
 448. Stanovisko k zmenám a doplneniam smernice o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (CON/2008/70), Ú. v. EÚ C 314, 9. 12. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 449. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systému ochrany vkladov (CON/2008/69), Írsko, 17. 11. 2008.
 450. Stanovisko k opatreniam finančnej stability vo vzťahu k vládnemu fondu záruky (CON/2008/68), Fínsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Stanovisko k požiadavkám, ktoré sa týkajú poskytnutia štátnych záruk (CON/2008/67), Španielsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k vykonávajúcim opatreniam, ktoré sa týkajú záruky stability úverového systému  (CON/2008/65), Taliansko, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Stanovisko k novému rozhodnutiu o Výbore európskych orgánov bankového dohľadu (CON/2008/63), Ú. v. EÚ C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
 454. Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk bankám a spoločnostiam pôsobiacim na úverovom trhu (CON/2008/62), Švédsko, 29. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Stanovisko o ochrane vkladov a určitých produktov životného poistenia (CON/2008/61), Belgicko, 28. 10. 2008.
 456. Stanovisko k operáciám Fondu pre nadobúdanie finančných aktív (CON/2008/60), Španielsko, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k stabilizačným opatreniam týkajúcim sa finančného systému (CON/2008/59), Švédsko, 24. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k opatreniam na zabezpečenie stability bankového systému (CON/2008/58), Taliansko, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Stanovisko k zriadeniu Fondu pre stabilizáciu finančného trhu a k iným opatreniam na zaistenie finančnej stability (CON/2008/57), Nemecko, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk s cieľom prispieť k finančnej stabilite (CON/2008/56), Francúzsko, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Stanovisko k právnym opatreniam na obnovenie stability finančného trhu (CON/2008/55), Rakúsko, 20. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k systému finančnej stability, ktorý zaručuje náhradu pohľadávok vkladateľov a bežných veriteľov v plnej výške (CON/2008/54), Dánsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Stanovisko k zriadeniu Fondu pre nadobúdanie finančných aktív a iným opatreniam vlády prispievajúcim k finančnej stabilite (CON/2008/52), Španielsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Stanovisko k systému zabezpečenia vkladov a ochrany investorov (CON/2008/51), Grécko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Stanovisko k štátnej záruke vzťahujúcej sa na záväzky úverových inštitúcií (CON/2008/50), Belgicko, 17. 10. 2008.
 466. Stanovisko k implementácii podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2008/48), Írsko, 15. 10. 2008.
 467. Stanovisko k štátnej záruke, ktorá sa týka úveru poskytnutého Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti s jej príspevkom k finančnej stabilite  (CON/2008/46), Belgicko, 8. 10. 2008.
 468. Stanovisko o podporných finančných opatreniach pre úverové inštitúcie (CON/2008/44), Írsko, 3. 10. 2008.
 469. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktoré umožňujú Banque centrale du Luxembourg účinnejšie prispievať k finančnej stabilite a ktoré objasňujú úpravu požiadaviek na povinné minimálne rezervy (CON/2008/42), Luxembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k Výboru pre finančnú stabilitu (CON/2008/39), Poľsko, 1. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poľsko, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Stanovisko k zavedeniu investičného životného poistenia a pravidiel obchodovania poisťovní (CON/2008/30), Rakúsko, 18. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Stanovisko k výnimke z práva obchodných spoločností v súvislosti s niektorými obchodmi úverových inštitúcií (CON/2008/24), Grécko, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad finančným a poistným trhom (CON/2008/16), Fínsko, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Poľsko, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Stanovisko k dohľadu nad zmenárenskou činnosťou (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Stanovisko k implementácii ustanovení, ktorými sa zrušujú cenné papiere na doručiteľa v súvislosti s akciami vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgicko, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k novým úlohám Banka Slovenije, ktoré sa týkajú predchádzania praniu špinavých peňazí (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom  (CON/2007/33), Rakúsko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Stanovisko k modernizácii štruktúry dohľadu Spolkového úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) (CON/2007/32), Nemecko, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom, najmä s ohľadom na Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poľsko, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Stanovisko k vytvoreniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Banco de Portugal týkajúcich sa dohľadu nad obozretným podnikaním (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poľsko, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k regulácii nebankových finančných inštitúcií centrálnou bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zavádza nový rámec regulácie a dohľadu s cieľom zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť v odvetví investičných fondov, a ktorým sa zosúlaďuje zákon o investovaní so smernicou Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/2007/21), Nemecko, 18. 7. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k regulácii trhov a dohľadu nad nimi a k fungovaniu príslušných nezávislých orgánov (CON/2007/17), Taliansko, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko k dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami a k akceptovateľnému kolaterálu pre operácie menovej politiky (CON/2007/15), Grécko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Stanovisko k zmenám a doplneniam Štatútu Bank of Greece s cieľom jeho prispôsobenia úpravám v kolaterálovom rámci Eurosystému a zabezpečenia plynulého fungovania platobných systémov (CON/2007/13), Grécko, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Stanovisko k identifikácii a označeniu európskej kritickej infraštruktúry a zhodnoteniu potreby zlepšiť jej ochranu pred narušením alebo zničením (CON/2007/11), Ú. v. EÚ C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 490. Stanovisko k nariadeniu týkajúcemu sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (CON/2007/9), Ú. v. EÚ C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 491. Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Stanovisko k dohľadu nad klíringovými a zúčtovacími službami (CON/2007/7), Holandsko, 15. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Stanovisko k zavedeniu nového postupu komitológie v ôsmich smerniciach súvisiacich s Akčným plánom pre finančné služby (CON/2007/4), Ú. v. EÚ C 39, 23. 2. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 494. Stanovisko k cenným papierom krytým aktívami (CON/2007/3), Írsko, 14. 2. 2007.
 495. Stanovisko k obozretnému posudzovaniu nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (CON/2006/60), Ú. v. EÚ C 27, 7. 2. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 496. Stanovisko k implementácii smernice týkajúcej sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (CON/2006/57), Ú. v. EÚ C 31, 13. 2. 2007, s. 1.
 497. Stanovisko k dohľadu nad subjektami vykonávajúcimi zúčtovanie a vyrovnanie obchodov (CON/2006/53), Poľsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Stanovisko k rozdeleniu právomocí medzi orgány dohľadu (CON/2006/51), Taliansko, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Stanovisko k celkovej revízii zákona o bankovníctve (CON/2006/48), Slovinsko, 19. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Stanovisko k podmienkam pridruženia družstevných úverových inštitúcií k ústrednému orgánu (CON/2006/42), Cyprus, 23. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Stanovisko k zmene zloženia komisie pre bankový dohľad (CON/2006/39), Poľsko, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Stanovisko k zavedeniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Bank of Greece v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním a k iným súvisiacim ustanoveniam (CON/2006/38), Grécko, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca centrálneho depozitára a centrálnej evidencie cenných papierov (CON/2006/37), Cyprus, 11. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Stanovisko k ustanoveniam umožňujúcim rozdelenie bánk, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti, v súlade so zákonom o obchodných spoločnostiach (CON/2006/31), Poľsko, 20. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Stanovisko k zmenám a doplneniam požiadaviek na minimálnu likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o finančných zárukách (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2006/20), Holandsko, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad bankovníctvom, kapitálovými trhmi, poisťovníctvom a penzijnými fondmi (CON/2006/15), Poľsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Stanovisko k rozšíreniu základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a k zavedeniu diferencovanej sadzby povinných minimálnych rezerv (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca centrálneho depozitára a centrálnej evidencie cenných papierov (CON/2006/9), Cyprus, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2006/3), Estónsko, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým pravidlám organizácií, ktoré vykonávajú činnosti zúčtovacích centier (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Stanovisko k údajom o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2005/56), Ú. v. EÚ C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatočné informácie
 515. Stanovisko k predĺženiu termínov na transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (CON/2005/53), Ú. v. EÚ C 323, 20. 12. 2005, s. 31.Dodatočné informácie
 516. Stanovisko k zníženiu ročných príspevkov komerčných bánk do Fondu ochrany vkladov a k menovému financovaniu  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 517. Stanovisko k zrušeniu cenných papierov na doručiteľa a k modernizácii právneho rámca pre účastnícke cenné papiere (CON/2005/43), Belgicko, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami pre nízkoobjemové platby (CON/2005/41), Taliansko, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k vykonávaniu pravidiel o prevode vlastníckeho práva k finančným nástrojom  (CON/2005/40), Francúzsko, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Stanovisko k pozmeňovaciemu návrhu na úplnú integráciu dohľadu nad finančným trhom v rámci Českej národnej banky ako jediného orgánu dohľadu (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Stanovisko k modernizácii právnej úpravy úpadku prostredníctvom zavedenia nových spôsobov riešenia úpadku a posilnenia práv veriteľov (CON/2005/36), Česká republika, 18. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska týkajúcej sa integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom a k zmenám a doplneniam zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 523. Stanovisko k reorganizácii dohľadu nad finančným trhom a k dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania cenných papierov (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Stanovisko k dohodám o finančných zárukách (CON/2005/12), Luxembursko, 25. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií, ktoré zabezpečujú zúčtovanie obchodov s cennými papiermi, a inštitúcií, ktoré sa za takéto považujú (CON/2005/9), Belgicko, 15. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Stanovisko ku kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2005/4), Ú. v. EÚ C 52, 2. 3. 2005, s. 37.
 527. Stanovisko k prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2005/2), Ú. v. EÚ C 40, 17. 2. 2005, s. 9.Dodatočné informácie
 528. Stanovisko k vytvoreniu osobitného právneho a dohliadacieho základu pre hedžové fondy (CON/2004/38), Dánsko, 14. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k zavedeniu inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Stanovisko k dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 531. Stanovisko k dotvoreniu právneho rámca pre fondy zabezpečovacích nástrojov (CON/2004/30), Francúzsko, 14. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Stanovisko k dohodám o finančných zábezpekách (CON/2004/27), Belgicko, 4. 8. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k regulácii inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/25), Estónsko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Stanovisko k prevodu vlastníctva finančných nástrojov (CON/2004/22), Francúzsko, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2004/21), Holandsko, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Stanovisko k úverom viazaným na infláciu poskytovaným úverovými inštitúciami (CON/2004/20), Francúzsko, 3. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (CON/2004/18), Portugalsko, 18. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Stanovisko k ochrane úspor (CON/2004/16), Taliansko, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Stanovisko o obchodovateľných dlhových cenných papieroch (CON/2004/15), Francúzsko, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko ku konkurzu a vyrovnaniu úverových inštitúcií, klíringových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2004/9), Belgicko, 16. 3. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k novej organizačnej štruktúre výborov EÚ pre finančné služby, ktorou sa rozširuje Lamfalussyho proces na všetky finančné sektory (CON/2004/7), Ú. v. EÚ C 58, 6. 3. 2004, s. 23.
 542. Stanovisko k doplnkovému dohľadu nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (CON/2004/5), Rakúsko, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko k vytvoreniu osobitného právneho rámca pre transakcie v súvislosti so sekuritizáciou (CON/2004/3), Luxembursko, 4. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a ďalších zákonov (CON/2003/25), Belgicko, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) z roku 2003 o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Írsko, 19. 11. 2003.
 546. Stanovisko k zlúčeniu De Nederlandsche Bank a holandskej nadácie Úrad pre dohľad nad dôchodkami a poisťovníctvom  (CON/2003/23), Holandsko, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko k požiadavkám na trasparentnosť informácií o emitentoch, ktorých cenné papieré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  (CON/2003/21), Ú. v. EÚ C 242, 9. 10. 2003, s. 6.
 548. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami (CON/2003/19), Belgicko, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Stanovisko k odboru pre hypotekárne záložné listy krajinských hypotekárnych bánk a k zmenám a doplneniam ďalších zákonov (CON/2003/17), Rakúsko, 27. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko k dohodám o finančných zárukách na finančných trhoch, ktorými sa vykonáva smernica 2002/47/ES  (CON/2003/11), Rakúsko, 26. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko k legislatívnej reforme bankového a finančného práva (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko k investičným službám a regulovaným trhom (CON/2003/9), Ú. v. EÚ C 144, 20. 6. 2003, s. 6.
 553. Stanovisko ku kráľovskému dekrétu o mimoburzovom trhu pre lineárne dlhopisy, dlhopisy, ktorých istina a kupón sú obchodované oddelene, a štátne pokladničné certifikáty (CON/2003/7), Belgicko, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Stanovisko k nahradeniu zákona o finančnom podnikaní a k zákonu o hypotekárnych úveroch a hypotekárnych záložných listoch (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Stanovisko k zákonu o bezpečnosti finančného sektora (CON/2002/32), Francúzsko, 18. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania peňazí (CON/2002/24), Belgicko, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko k zmene zákona o orgáne finančného dohľadu, vrátane zmenených spôsobov činnosti a nových právomocí v oblasti sankcií (CON/2002/23), Fínsko, 18. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k vykonávaniu osobitných odporúčaní pracovnej skupiny pre finančné opatrenia týkajúcich sa prania peňazí a boja proti financovaniu terorizmu (CON/2002/19), Rakúsko, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 (CON/2002/16), Írsko, 5. 6. 2002.
 560. Stanovisko k zavedeniu komplexného dohľadu nad obozretným podnikaním vo finančnom sektore a finančných službách a k osobitným pravidlám pre sekundárne trhy finančných nástrojov (CON/2002/13), Belgicko, 24. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o finančných službách a iných finančných zákonov vzhľadom na dohľad nad podnikovými penzijnými fondami, najlepšiu prax pre obchodníkov s cennými papiermi atď. (CON/2002/10), Dánsko, 18. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o obchodovaní s cennými papiermi, ktoré sa týkajú kolaterálu a vyjasnenia určitých právomocí vo vzťahu k burzám cenných papierov, ochrane údajov a obchodovaniu zasvätených osôb (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o sankciách vzhľadom na transpozíciu medzinárodného práva v oblasti boja proti terorizmu a dohľad nad dodržiavaním finančných sankcií (CON/2002/5), Holandsko, 24. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o praní peňazí s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách s cieľom zahrnúť oblasť elektronických peňazí (CON/2002/1), Fínsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (CON/2001/38), Ú. v. ES C 24, 26. 1. 2002, s. 8.
 567. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (CON/2001/36), Ú. v. ES C 344, 6. 12. 2001, s. 4.
 568. Stanovisko k zákonu, ktorým sa zriaďuje orgán integrovaného dohľadu nad finančnými službami (CON/2001/35), Nemecko, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2001/32), Portugalsko, 11. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Stanovisko k právnej úprave v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi (CON/2001/30), Fínsko, 3. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Stanovisko k právnej úprave v oblasti reorganizácie a likvidácie úverových inštitúcií (CON/2001/27), Fínsko, 21. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú viaceré súvisiace smernice (CON/2001/25), Ú. v. ES C 271, 26. 9. 2001, s. 10.
 573. Stanovisko k zákonu o fondoch nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko súvisiacich zákonov (CON/2001/24), Rakúsko, 13. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o dohodách o finančných zárukách (CON/2001/13), Ú. v. ES C 196, 12. 7. 2001, s. 10.
 575. Stanovisko k zákonu o zriadení a organizácii orgánu dohľadu nad finančným trhom a o zmene a doplnení niekoľkých súvisiacich zákonov (CON/2001/10), Rakúsko, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k návrhu zákona o hypotekárnych záložných listoch a dlhopisoch vydaných verejnýcmi úverovými inštitúciami (CON/2001/6), Írsko, 25. 4. 2001.
 577. Stanovisko k zákonu o finančných podnikoch (CON/2000/32), Dánsko, 2. 2. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k zákonu o obchodovaní s cennými papiermi (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
 579. Stanovisko k zákonu o garančnom fonde vkladateľov a investorov (CON/2000/6), Dánsko, 9. 3. 2000.
 580. Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/2000/1), Rakúsko, 10. 2. 2000.
 581. Stanovisko k (i) právnemu rámcu úverových inštitúcií a finančných spoločností, pokiaľ ide o Fond záruky vkladov, a (ii) činnosti Fondu záruky vkladov (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
 582. Stanovisko k orgánu bankového dohľadu (CON/1999/5), Rakúsko, 14. 7. 1999.
 583. Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/1998/58), Rakúsko, 16. 12. 1998.
 584. Stanovisko k začatiu a vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí a dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí a ku koordinácii právnych a správnych predpisov týkajúcich sa začatia a vykonávania činností úverových inštitúcií (CON/1998/56), Ú. v. ES C 189, 6. 7. 1999, s. 7.
 585. Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1998/54), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 9.
 586. Stanovisko k úsporám a bezpečnosti finančného sektora (CON/1998/46), Francúzsko, 16. 10. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Stanovisko k nahradeniu odkazov na amsterdamskú medzibankovú referenčnú sadzbu (AIBOR) a ostatné referenčné úrokové sadzby v zmluvných dojednaniach a k zmene a doplneniu zákona o dohľade nad obchodovaním s cennými papiermi z roku 1995 (CON/1998/42), Holandsko, 16. 10. 1998.
 588. Stanovisko k obchodovateľným dlhovým nástrojom (CON/1998/40), Francúzsko, 4. 9. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Stanovisko k štatútu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoreniu komisie poverenej dohľadom nad finančným sektorom (CON/1998/39), Luxembursko, 23. 9. 1998.
 590. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
 591. Stanovisko k nariadeniu o nahradení frankfurtskej medzibankovej referenčnej sadzby (FIBOR) (CON/1998/32), Nemecko, 22. 6. 1998.
 592. Stanovisko k registrácii finančných nástrojov (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
 593. Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
 594. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 595. Stanovisko k systémom náhrad pre investorov (CON/1998/21), Írsko, 30. 4. 1998.
 596. Stanovisko k ochranným opatreniam pre vklady a finančné nástroje (CON/1998/4), Belgicko, 17. 3. 1998.
 597. Stanovisko ku kodifikovanej právnej úprave finančného sektora (CON/1998/3), Taliansko, 26. 2. 1998.
 598. Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu (CON/1997/28), Spojené kráľovstvo, 6. 2. 1998.
 599. Stanovisko k štatútu Bank of England (CON/1997/27), Spojené kráľovstvo, 21. 1. 1998.
 600. Stanovisko k burze cenných papierov (CON/1997/21), Rakúsko, 22. 10. 1997.
 601. Stanovisko ku kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (CON/1997/14), 7. 10. 1997.
 602. Stanovisko k spoločným dojednaniam o výmennom kurze eura a k zmenám a doplneniam rôznych zákonov (CON/1997/12), Holandsko, 25. 7. 1997.
 603. Stanovisko k dohľadu (CON/1997/7), Holandsko, 5. 6. 1997.
 604. Stanovisko k finančným nástrojom a systémom zúčtovania obchodov s cennými papiermi (CON/1997/5), Belgicko, 17. 6. 1997.
 605. Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (CON/1997/4), Belgicko, 10. 7. 1997.
 606. Stanovisko k dohľadu nad subjektami oprávnenými obchodovať s cudzou menou (CON/1997/3), Grécko, 17. 3. 1997.
 607. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Írsko, 12. 2. 1997.
 608. Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1996/12), Dánsko, 10. 10. 1996.
 609. Stanovisko k prvej smernici o bankovníctve, smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti a smernici o kapitálovej primeranosti (CON/1996/8), 24. 9. 1996.
 610. Stanovisko k smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti (CON/1996/7), 24. 9. 1996.
 611. Stanovisku k ukončeniu poskytovania štátnej podpory bankám a ostatným úverovým inštitúciám (CON/1996/3), Švédsko, 12. 4. 1996.
 612. Stanovisko k reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (CON/1996/2), Ú. v. ES C 332, 30. 10. 1998, s. 13.
 613. Stanovisko k devízovému zákonu (CON/1995/15), Fínsko, 30. 11. 1995.
 614. Stanovisko k návrhu zákona o obchodovaní s cennými papiermi (CON/1995/9), Dánsko, 31. 7. 1995.
 615. Stanovisko k systémom náhrad pre investorov (CON/1995/5), 28. 7. 1995.
 616. Stanovisko k írskemu návrhu zákona o investičných sprostredkovateľoch (CON/1995/4), Írsko, 30. 3. 1995.
 617. Stanovisko k zákonu o stavebných sporiteľniach (CON/1994/12), Spojené kráľovstvo, 17. 1. 1995.
 618. Stanovisko k návrhu zákona o burze cenných papierov ( (CON/1994/11), Írsko, 3. 1. 1995.
 619. Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.Dodatočné informácie
 620. Stanovisko k smernici o ukazovateli kapitálovej primeranosti (CON/1994/7), 16. 1. 1995.
 621. Stanovisko k zmenárňam (CON/1994/2), Holandsko, 16. 3. 1994.