Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie dostarczania awaryjnego wsparcia płynności przez Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litwa, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia w sprawie bliskiej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (HNB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz mandatu i narzędzi makroostrożnościowych HNB (CON/2020/10), Chorwacja, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Chorwacja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinia w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne  (CON/2020/1), Niemcy, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinia w sprawie opodatkowania aktywów niektórych uczestników rynku finansowego oraz nałożenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre instytucje kredytowe (CON/2019/44), Litwa, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinia w sprawie systemu gwarantowania sekurytyzacji kredytów inicjowanych przez instytucje kredytowe (CON/2019/42), Grecja, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinia w sprawie zwiększenia opłaty nakładanej na wybrane instytucje finansowe (CON/2019/40), Słowacja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych (CON/2019/38), Hiszpania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych dotyczących mieszkaniowych kredytów hipotecznych (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinia w sprawie zbywania i nabywania kredytów (CON/2019/30), Cypr, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących zbywania wierzytelności hipotecznych  (CON/2019/29), Polska, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 13. Opinia w sprawie przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (CON/2019/27), Słowenia, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorwacja, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinia w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym  (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych byłym posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2019/20), Słowenia, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących portugalskiego systemu nadzoru finansowego (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinia w sprawie podatku od aktywów finansowych banków oraz wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych do umów o kredyt konsumencki  (CON/2019/18), Rumunia, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinia w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych  (CON/2019/17), Cypr, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinia w sprawie uczestnictwa w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2019/16), Bułgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinia w sprawie wymogu uzyskania zgody kredytobiorcy na przeniesienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej (CON/2019/14), Irlandia, 29.3.2019.
 22. Opinia w sprawie sądowej ochrony praw przysługujących byłym posiadaczom kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2019/13), Słowenia, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinia w sprawie ustanowienia rady makroostrożnościowej (CON/2019/10), Hiszpania, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinia w sprawie projektu ustawy dotyczącej ochrony nieruchomości stanowiących główne miejsce zamieszkania  (CON/2019/9), Grecja, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących przejmowania posiadania nieruchomości stanowiących główne prywatne miejsce zamieszkania (CON/2019/8), Irlandia, 18.2.2019.
 26. Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinia w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (CON/2018/55), 7.12.2018.Dodatkowe informacje
 28. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (CON/2018/54), Dz.U. C 444 z 20.11.2018, str. 15.Dodatkowe informacje
 29. Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi (CON/2018/52), Bułgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (CON/2018/51), Dz.U. C 444 z 10.12.2018, str. 11.Dodatkowe informacje
 31. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (CON/2018/50), Polska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 32. Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bugarii) (CON/2018/49), Bułgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinia w sprawie zmian reformy banków spółdzielczych (banche popolari i banche di credito cooperativo) (CON/2018/42), Włochy, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (CON/2018/37), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 37. Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
 38. Opinia w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu  (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
 39. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (CON/2018/33), Dz.U. C 303 z 29.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 40. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (CON/2018/32), Dz.U. C 79 z 4.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
 41. Opinia w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt (CON/2018/31), Irlandia, 5.7.2018.
 42. Opinia w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2018/30), Szwecja, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 44. Opinia w sprawie zmiany sposobu oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2018/28), Francja, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (CON/2018/26), Dz.U. C 251 z 18.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 47. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich (CON/2018/25), Dz.U. C 261 z 25.7.2018, str. 1.Dodatkowe informacje
 48. Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinia w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CON/2018/21), Słowenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (CON/2018/20), Dz.U. C 220 z 25.6.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 51. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 52. Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2018/18), Republika Czeska, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinia w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji (CON/2018/16), Cypr, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Opinia w sprawie restrukturyzacji zaległości hipotecznych (CON/2018/13), Irlandia, 5.3.2018.
 56. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2018/12), Dz.U. C 120 z 6.4.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 57. Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinia w sprawie korzystania przez instytucje kredytowe ze środków pochodzących od przedsiębiorstw finansowych (CON/2018/7), Węgry, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinia EBC w sprawie ograniczenia liczby centralnych spółdzielni kredytowych (CON/2017/54), Litwa, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinia w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CON/2017/50), Bułgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinia w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (CON/2017/48), Polska, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 62. Opinia w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 17.Dodatkowe informacje
 63. Opinia w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
 64. Opinia w sprawie tymczasowego zamrożenia wysokości oprocentowania francuskich rachunków oszczędnościowych typu livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2017/45), Francja, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38), Dz.U. C 372 z 1.11.2017, str. 6.Dodatkowe informacje
 66. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej infrastruktury krytycznej (CON/2017/31), Słowenia, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinia w sprawie dodatkowych wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2017/29), Szwecja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 70. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22), Dz.U. C 236 z 21.7.2017, str. 2.Dodatkowe informacje
 71. Opinia o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego  (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinia w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych (CON/2017/19), Hiszpania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 76. Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
 77. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), Dz.U. C 132 z 24.4.2017, str. 1.Dodatkowe informacje
 78. Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 80. Opinia w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
 81. Opinia w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych (CON/2016/54), Irlandia, 17.11.2016.
 82. Opinia w sprawie reorganizacji zadań niemieckiej federalnej agencji ds. stabilizacji rynku finansowego oraz wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń (CON/2016/53), Niemcy, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinia w sprawie projektu ustawy o zasadach zwrotu określonych kwot spreadów walutowych pobieranych w przypadku kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2016/50), Polska, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 84. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinia w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych  (CON/2016/41), Włochy, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinia o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (CON/2016/39), Polska, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 87. Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2016/28), Słowenia, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (CON/2016/27), Dz.U. C 223 z 21.6.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
 91. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/26), Dz.U. C 252 z 12.7.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
 92. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinia w sprawie wymogów dotyczących spłaty kredytów hipotecznych (CON/2016/18), Szwecja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (CON/2016/17), Włochy, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (CON/2016/15), 17.3.2016.Dodatkowe informacje
 97. Opinia EBC z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie a) wniosku dotyczącego ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz b) wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2016/11), Dz.U. C 219 z 17.6.2016, str. 2.Dodatkowe informacje
 98. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (CON/2016/10), Dz.U. C 130 z 13.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
 99. Opinia w sprawie dalszych zmian w wymogach odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2016/8), Węgry, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinia w sprawie hierarchii wierzycieli instytucji kredytowych (CON/2016/7), Francja, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/6), Słowenia, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2016/5), Cypr, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3), Grecja, 21.1.2016.
 104. Opinia o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1), Polska, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 105. Opinia w sprawie zwolnienia z długu zabezpieczonego hipotecznie przez przeniesienie własności nieruchomości (CON/2015/56), Rumunia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinia w sprawie przepisów prawnych dotyczących banków oszczędnościowo-budowlanych (CON/2015/53), Niemcy, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2015/52), Holandia, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie systemów gwarancji depozytów i systemów rekompensat (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinia w sprawie regulacji spółek nabywających instrumenty kredytowe (CON/2015/45), Cypr, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinia w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku finansowym i szczególnych opłatach nałożonych na wybrane instytucje finansowe (CON/2015/43), Słowacja, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinia w sprawie ram instytucjonalnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
 113. Opinia w sprawie systemu gwarancji depozytów (CON/2015/40), Irlandia, 29.10.2015.
 114. Opinia w sprawie wstępnej oceny spełnienia warunków zastosowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2015/38), Węgry, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinia w sprawie regulacji dotyczących leasingu finansowego i działalności firm leasingowych (CON/2015/37), Cypr, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/35), Włochy, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinia w sprawie projektu ustawy o rynku instrumentów finansowych (CON/2015/34), Słowenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinia w sprawie wyznaczenia Lietuvos bankas na organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/33), Litwa, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinia w sprawie konwersji kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich  (CON/2015/32), Chorwacja, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2015/31), Niemcy, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinia w sprawie przekazywania niektórych danych istotnych dla stabilności finansowej (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych (CON/2015/26), Polska, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 123. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporzadkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/25), Grecja, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinia w sprawie nowych ram prawnych dla działalności banków oszczędnościowych (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym  (CON/2015/22), Republika Czeska, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinia w sprawie ochrony konsumentów na rynkach finansowych (CON/2015/21), Słowacja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/19), Hiszpania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinia w sprawie ram prawnych systemu gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynkach finansowych (CON/2015/17), Polska, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 130. Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej słoweńskiej Spółki Zarządzającej Aktywami Bankowymi (CON/2015/16), Słowenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinia w sprawie regulacji otwartych pozycji w aktywach bilansu instytucji kredytowych (CON/2015/15), Węgry, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinia w sprawie zakazu licytacji nieruchomości będących głównym miejscem zamieszkania dłużnika (CON/2015/14), Grecja, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych (banche popolari) (CON/2015/13), Włochy, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinia w sprawie przepisów dotyczących mediatorów kredytowych (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinia w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11), Polska, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 136. Opinia w sprawie strategii polityki makroostrożnościowej (CON/2015/7), Litwa, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinia w sprawie przeglądu celów i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2015/4), Dz.U. C 192 z 10.6.2015, str. 1.
 138. Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przeprowadzaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym (CON/2015/3), Słowacja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinia w sprawie wniosków o prowadzenie działalności jako spółka likwidująca aktywa (run-off company) (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinia w sprawie ujawnienia informacji dotyczących tego, czy bank podlega procedurze dotyczącej restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji albo odwołania licencji na prowadzenie działalności (CON/2014/90), Bułgaria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinia w sprawie ujawnienia informacji poufnych w ramach krajowego postępowania wstepnego  (CON/2014/89), Irlandia, 19.12.2014.
 142. Opinia w sprawie przewalutowania pożyczek denominowanych w walutach obcych (CON/2014/87), Węgry, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemie gwarantowania depozytów bankowych (CON/2014/86), Bułgaria, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinia w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących kredytów konsumenckich (CON/2014/85), Węgry, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych (CON/2014/83), Dz.U. C 137 z 27.4.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
 146. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2014/80), Węgry, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinia w sprawie ustawodawstwa bankowego (CON/2014/79), Słowenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinia w sprawie przepisów dotyczących banków spółdzielczych (CON/2014/78), Polska, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 149. Opinia w sprawie szczególnego przywileju podatkowego przyznanego instytucjom finansowym (CON/2014/77), Węgry, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinia w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń mających zastosowanie do kredytów i pożyczek konsumenckich (CON/2014/76), Węgry, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinia w sprawie przejrzystości finansowej, usług płatniczych oraz pieniądza elektronicznego (CON/2014/74), Dania, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinia w sprawie dodatkowych zasad mających zastosowanie do określonych umów kredytu konsumenckiego (CON/2014/72), Węgry, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinia w sprawie rozdzielenia i regulacji działalności bankowej (CON/2014/70), Francja, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinia w sprawie regulacji działalności polegającej na posiadaniu kredytów (CON/2014/69), Irlandia, 12.9.2014.
 155. Opinia o aktywach na podatek odroczony (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinia w sprawie banków oszczędnościowych należących do stowarzyszeń wzajemnych (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2014/62), Węgry, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinia w sprawie środków dotyczących reorganizacji i likwidacji Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2014/60), Cypr, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinia w sprawie nowych środków ogólnych wynikających z decyzji Sądu Najwyższego w sprawie umów o kredyt konsumencki (CON/2014/59), Węgry, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinia w sprawie Centralnego Rejestru Kredytów (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinia w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych (CON/2014/52), Polska, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 163. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji  (CON/2014/49), Dz.U. C 336 z 26.9.2014, str. 5.Dodatkowe informacje
 164. Opinia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności (CON/2014/47), Polska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 165. Opinia w sprawie niebankowych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumentom (CON/2014/45), Bułgaria, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. OPINIA EBC z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wymogów odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2014/44)  (CON/2014/44), Węgry, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Opinia w sprawie wymogów w zakresie płynności krótkoterminowej instytucji kredytowych (CON/2014/41), Węgry, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Opinia w sprawie organizacji wewnętrznej i wypłacalności instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/40), Hiszpania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinia w sprawie publicznego dostępu do określonych informacji dotyczących zagrożonych kredytów udzielanych przez niektóre banki (CON/2014/39), Słowenia, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego  (CON/2014/36), Dz.U. C 255 z 6.8.2014, str. 3.Dodatkowe informacje
 172. Opinia w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych i przedsiębiorstw finansowych (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Opinia w sprawie środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na wypadek kryzysów na rynkach finansowych (CON/2014/31), Finlandia, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Opinia w sprawie przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji za pośrednictwem greckiego funduszu stabilności finansowej (HFSF) (CON/2014/29), Grecja, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinia w sprawie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka kraju ponoszonego przez grupy bankowe (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinia w sprawie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru nad systemami płatności (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (CON/2014/18), Polska, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 178. Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 179. Opinia w sprawie kompetencji i instrumentów makroostrożnościowych Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 180. Opinia w sprawie niedopasowania terminów zapadalności i pozycji w walutach obcych instytucji kredytowych (CON/2014/15), Węgry, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (CON/2014/2), Dz.U. C 113 z 15.4.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
 182. Opinia w sprawie zmiennego wynagrodzenia pracowników firm zajmujących się obrotem papierami wartościowymi (CON/2013/95), Dania, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Opinia w sprawie zabezpieczonych obligacji (CON/2013/94), Rumunia, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/86), Słowenia, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinia w sprawie struktury zarządzania duńskiego organu nadzoru finansowego (CON/2013/83), Dania, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego (CON/2013/82), Finlandia, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Opinia w sprawie licencjonowania i regulacji spółdzielczych instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2013/81), Cypr, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinia w sprawie środków stabilizujących oraz funduszu gwarantowania depozytów (CON/2013/80), Rumunia, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (CON/2013/76), Dz.U. C 109 z 11.4.2014, str. 2.Dodatkowe informacje
 191. Opinia w sprawie restrukturyzacji finansowej spółek (CON/2013/75), Słowenia, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinia w sprawie działań służących reorganizacji banków (CON/2013/73), Słowenia, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru na Węgrzech (CON/2013/71), Węgry, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinia w sprawie ustanowienia rady stabilności finansowej oraz mandatu makroostrożnościowego władz krajowych (CON/2013/70), Słowenia, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/67), Słowenia, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalia, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinia o uniach kredytowych (CON/2013/63), Litwa, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinia w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Dania, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Opinia w sprawie specjalnej procedury likwidacyjnej dotyczącej instytucji kredytowych (CON/2013/57), Grecja, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru finansowego na Węgrzech (CON/2013/56), Węgry, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym (CON/2013/54), Cypr, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Opinia w sprawie kas oszczędnościowych i fundacji bankowych (CON/2013/52), Hiszpania, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinia w sprawie nadzoru nad spółdzielczymi kasami kredytowymi (CON/2013/51), Cypr, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinia w sprawie środków stabilizacyjnych (CON/2013/50), Rumunia, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Opinia w sprawie oddziałów instytucji kredytowych spoza EOG (CON/2013/49), Irlandia, 9.7.2013.
 207. Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litwa, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Opinia w sprawie nałożenia specjalnego podatku na instytucje kredytowe (CON/2013/44), Cypr, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Opinia w sprawie planów naprawy oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
 210. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego krajowego systemu finansowego (CON/2013/39), Rumunia, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Opinia w sprawie greckiego funduszu stabilności finansowej (CON/2013/38), Grecja, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i tworzenia spółek finansujących (CON/2013/36), Francja, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Opinia w sprawie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia przez osoby fizyczne znajdujące się w sytuacji nadmiernego zadłużenia (CON/2013/34), Grecja, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinia w sprawie ochrony kredytobiorców hipotecznych (CON/2013/33), Hiszpania, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Opinia dotycząca projektu dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz projektu rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (CON/2013/32), Dz.U. C 166 z 12.6.2013, str. 2.Dodatkowe informacje
 216. Opinia w sprawie ochrony przed ryzykiem i wydzielenia obszarów działalności bankowej (CON/2013/28), Niemcy, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinia w sprawie przepisów dotyczących gwarancji państwa oraz w sprawie gwarancji państwa dla Dexia SA i Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
 218. Opinia w sprawie planowania kryzysowego i środków wczesnej interwencji w odniesieniu do instytucji kredytowych (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Opinia w sprawie funduszu gwarantowania depozytów  (CON/2013/25), Hiszpania, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Opinia w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 221. Opinia w sprawie specjalnych transakcji hipotecznych (CON/2013/23), Słowacja, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/21), Słowenia, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/17), Grecja, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2013/14), Polska, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 226. Opinia w sprawie zmienionej metody obliczania rocznych wpłat z tytułu stabilności finansowej (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
 227. Opinia w sprawie przyjmowania depozytów oraz zarządzania rachunkami papierów wartościowych przez skarb państwa (CON/2013/12), Węgry, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Opinia w sprawie przepisów dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2013/10), Cypr, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Opinia w sprawie gwarancji państwa obejmującej niektóre zobowiązania jednostek zależnych spółki Dexia SA (CON/2013/8), Francja, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Opinia w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5), Polska, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 231. Opinia w sprawie wczesnej interwencji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych (CON/2013/3), Hiszpania, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (CON/2013/2), Dz.U. C 96 z 4.4.2013, str. 11.Dodatkowe informacje
 233. Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2013/1), Polska, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 234. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii (CON/2012/111), Irlandia, 21.12.2012.
 235. Opinia w sprawie stworzenia buforów kapitałowych dla Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Włochy, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Opinia w sprawie spółek zarządzania aktywami (CON/2012/108), Hiszpania, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Opinia w sprawie transakcji wysokich częstotliwości (CON/2012/107), Niemcy, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Opinia w sprawie stabilności bankowej i finansowej (CON/2012/106), Francja, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Opinia w sprawie ustawodawstwa w dziedzinie finansów (CON/2012/104), Dania, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych  (CON/2012/103), Dz.U. C 70 z 9.3.2013, str. 2.Dodatkowe informacje
 241. Opinia w sprawie niektórych warunków udzielania kredytów (CON/2012/102), Rumunia, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Opinia w sprawie ustawy o bankowości (CON/2012/101), Słowenia, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Opinia w sprawie gwarancji państwa obejmującej niektóre zobowiązania podmiotów zależnych spółki Dexia SA (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
 244. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy ustanawiającej ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2012/99), Dz.U. C 39 z 12.2.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
 245. Opinia w sprawie udzielenia gwarancji przez państwo irlandzkie obejmującej kwalifikowane zobowiązania instytucji kredytowych (CON/2012/98), Irlandia, 29.11.2012.
 246. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (CON/2012/96), Dz.U. C 30 z 1.2.2013, str. 6.Dodatkowe informacje
 247. Opinia w sprawie projektów technicznych standardów regulacyjnych i wykonawczych przedstawionych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Komisji do przyjęcia w drodze rozporządzeń delegowanych i wykonawczych Komisji uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji  (CON/2012/95), Dz.U. C 60 z 1.3.2013, str. 1.
 248. Opinia w sprawie podatku od usług finansowych oraz podatku od wartości całkowitej bilansu banku (CON/2012/93), Słowenia, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Opinia w sprawie zabezpieczonych obligacji (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Niemcy, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Opinia w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/91), Polska, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 251. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych  (CON/2012/90), Grecja, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Opinia w sprawie banknotów i monet euro oraz w sprawie zmian w statucie Banco de España (CON/2012/89), Hiszpania, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Opinia w sprawie stabilizacji rynku finansowego (CON/2012/88), Niemcy, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Opinia w sprawie gwarancji rządowych dla instytucji kredytowych (CON/2012/85), Cypr, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Opinia w sprawie europejskiej pomocy finansowej (CON/2012/75), Hiszpania, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii (CON/2012/74), Irlandia, 5.10.2012.
 257. Opinia w sprawie wzmocnienia stabilności banków (CON/2012/71), Słowenia, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Opinia w sprawie przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych (CON/2012/70), Irlandia, 14.9.2012.
 259. Opinia w sprawie spółdzielczych kas kredytowych (CON/2012/68), Irlandia, 4.9.2012.
 260. Opinia w sprawie rekapitalizacji Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Włochy, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2012/62), Dz.U. C 310 z 13.10.2012, str. 12.
 262. Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym (CON/2012/61), Włochy, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Opinia w sprawie gwarancji państwa (CON/2012/60), Hiszpania, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Opinia w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58), Polska, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 265. Opinia w sprawie słoweńskiego państwowego funduszu inwestycyjnego (CON/2012/57), Słowenia, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru finansowego i utworzenia komitetu stabilności finansowej  (CON/2012/55), Niemcy, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Opinia w sprawie daniny od banków i wpłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów  (CON/2012/53), Słowacja, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Opinia w sprawie nowych środków wzmacniających nadzór i egzekwowanie przepisów w zakresie regulacji finansowej (CON/2012/52), Irlandia, 16.7.2012.
 269. Opinia w sprawie rekapitalizacji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypr, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Opinia w sprawie rekapitalizacji banków  (CON/2012/48), Słowenia, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Opinia w sprawie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów rynku nieruchomości w sektorze finansowym (CON/2012/46), Hiszpania, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (CON/2012/42), Dz.U. C 47 z 19.2.2013, str. 1.
 273. Opinia w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących działania partnerów centralnych (CON/2012/41), Polska, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 274. Opinia w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych (CON/2012/40), Grecja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Opinia w sprawie ram prawnych rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/39), Grecja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Opinia w sprawie nadzoru nad usługami i systemami płatności detalicznych (CON/2012/38), Włochy, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Opinia EBC z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2012/32), Dz.U. C 175 z 19.6.2012, str. 11.
 278. Opinia w sprawie statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Grecja, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Opinia w sprawie funduszu gwarantowania depozytów i zasad dotyczących restrukturyzacji banków (CON/2012/30), Dania, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Opinia w sprawie belgijskich zabezpieczonych obligacji oraz środków umożliwiających mobilizację należności kredytowych (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Opinia w sprawie kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz umów kredytowych dotyczących nieruchomości mieszkalnych (CON/2012/27), Węgry, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Opinia w sprawie rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/25), Grecja, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych oraz projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych  (CON/2012/24), Dz.U. C 167 z 13.6.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
 284. Opinia w sprawie środków wykonawczych dotyczących rekapitalizacji (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2012/22), Słowenia, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Opinia w sprawie: (i) projektu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; (ii) projektu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji; (iii) projektu dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz (iv) projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (CON/2012/21), Dz.U. C 161 z 7.6.2012, str. 3.Dodatkowe informacje
 287. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego w strefie euro (CON/2012/18), Dz.U. C 141 z 17.5.2012, str. 7.Dodatkowe informacje
 288. Opinia w sprawie rekapitalizacji i upadłości instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/14), Grecja, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Opinia w sprawie gwarancji udzielanych przez państwo hiszpańskie (CON/2012/13), Hiszpania, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Opinia w sprawie warunków dotyczących papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez państwo greckie (CON/2012/12), Grecja, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Opinia w sprawie reorganizacji hiszpańskiego sektora finansowego (CON/2012/11), Hiszpania, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE  (CON/2012/10), Dz.U. C 93 z 30.3.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
 293. Opinia w sprawie projektu dyrektywy w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2012/5), Dz.U. C 105 z 11.4.2012, str. 1.Dodatkowe informacje
 294. Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2012/3), Luksemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Opinia w sprawie środków stabilizujących rynek finansowy (CON/2012/2), Niemcy, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Opinia w sprawie zmian w greckim systemie działań naprawczych dla instytucji kredytowych (CON/2011/107), Grecja, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Opinia w sprawie powołania i finansowania funduszu upadłościowego oraz zmiany sposobu wyliczania składek na fundusz gwarantowania depozytów (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
 298. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych przez państwo (CON/2011/95), Portugalia, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Opinia w sprawie zarządzania kryzysami finansowymi oraz ustanowienia niezależnego funduszu stabilności finansowej (CON/2011/93), Cypr, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Opinia w sprawie gwarancji na pokrycie strat związanych z rozszerzonym zakresem działania systemu rekompensat (CON/2011/90), Dania, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa irlandzkiego dotyczących kwalifikowanych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2011/88), Irlandia, 7.11.2011.
 302. Opinia w sprawie kredytów hipotecznych i umów pożyczki na cele budownictwa mieszkaniowego denominowanych w walutach obcych  (CON/2011/87), Węgry, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Opinia w sprawie środków stabilizacyjnych i banków pomostowych (CON/2011/86), Rumunia, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia (CON/2011/85), Francja, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych  (CON/2011/84), Irlandia, 21.10.2011.
 306. Opinia w sprawie środków wczesnej interwencji i zmian zasad w zakresie postępowania naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych i finansowych podlegających nadzorowi Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia (CON/2011/82), Luksemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych hipoteką i obligacji komunalnych w Słowenii (CON/2011/81), Słowenia, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia  (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
 310. Opinia w sprawie reformy systemu gwarantowania depozytów (CON/2011/76), Holandia, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Opinia w sprawie udzielania kredytów osobom fizycznym (CON/2011/74), Rumunia, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Opinia w sprawie statystyk oraz międzybankowego rynku pieniężnego i rynku rządowych papierów wartościowych prowadzonych przez Banca Naţională a României, oraz w sprawie systemu dewizowego i systemu rezerwy obowiązkowej (CON/2011/73), Rumunia, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Opinia w sprawie zmian w greckim systemie naprawczym dla instytucji kredytowych (CON/2011/72), Grecja, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Opinia w sprawie kategorii pośredników uprawnionych do prowadzenia rachunków dla zdematerializowanych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej albo jednostkach rachunkowych (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. w sprawie upoważnienia do działania w radach nadzorczych banków (CON/2011/70), Słowenia, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Opinia w sprawie nowych przepisów wzmacniających nadzór i egzekwowanie regulacji finansowych (CON/2011/68) (CON/2011/69), Irlandia, 9.9.2011.
 317. Opinia w sprawie wymogów zapewniających odpowiedzialne udzielanie kredytów przez instytucje kredytowe (CON/2011/67), Litwa, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Opinia w sprawie opłaty nakładanej na instytucje finansowe prowadzące działalność na Słowacji (CON/2011/66), Słowacja, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Opinia w sprawie wprowadzenia rachunków zbiorczych do przepisów dotyczących systemów rozrachunku papierów wartościowych  (CON/2011/63), Polska, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 320. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2011/62), Polska, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 321. Opinia w sprawie środków interwencji kryzysowej dotyczących zagrożonych instytucji finansowych  (CON/2011/60), Holandia, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Opinia dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi  (CON/2011/58), Dz.U. C 240 z 18.8.2011, str. 3.
 323. Opinia w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57), Polska, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 324. Opinia w sprawie obowiązków dotyczących wymiany informacji i współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi (CON/2011/52), Bułgaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytów (CON/2011/47), Łotwa, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem finansowym  (CON/2011/46), Litwa, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Opinia w sprawie wprowadzenia systemu rekompensat dla banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej  (CON/2011/45), Dania, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2011/42), Dz.U. C 159 z 28.5.2011, str. 10.Dodatkowe informacje
 329. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i zabezpieczeń finansowych (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych (CON/2011/39), Irlandia, 26.4.2011.
 331. Opinia w sprawie zmian statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Grecja, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Opinia w sprawie ram prawnych Funduszu Pożyczkowo-Komisowego oraz w sprawie zmian mechanizmu wspierania płynności gospodarki Grecji po międzynarodowym kryzysie finansowym (CON/2011/34), Grecja, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Opinia w sprawie podatku od wartości całkowitej bilansu banków (CON/2011/31), Słowenia, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Opinia w sprawie specjalnego podatku od banków oraz utworzenia niezależnego funduszu stabilności finansowej (CON/2011/29), Cypr, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Opinia w sprawie przepisów związanych z zabezpieczonymi obligacjami (CON/2011/27), Cypr, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego  (CON/2011/17), Dz.U. C 91 z 23.3.2011, str. 1.
 337. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących funduszu gwarantowania depozytów  (CON/2011/15), Rumunia, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/14), Litwa, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) oraz w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów  (CON/2011/12), Dz.U. C 99 z 31.3.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 340. Opinia w sprawie objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wsparciem udzielanym przez Skarb Państwa instytucjom finansowym (CON/2011/11), Polska, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 341. Opinia w sprawie udziału Włoch w programie Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeciwdziałającym kryzysowi finansowemu (CON/2011/10), Włochy, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego  (CON/2011/6), Dz.U. C 62 z 26.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 343. Opinia w sprawie wdrożenia zasad rozwoju struktur nadzoru finansowego w Belgii (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Opinia w sprawie funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne (CON/2011/4), Polska, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 345. Opinia w sprawie zmian w ustawie o bankach (CON/2011/3), Słowenia, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Opinia w sprawie sankcji nakładanych przez cypryjską giełdę papierów wartościowych (CON/2011/2), Cypr, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2011/1), Dz.U. C 57 z 23.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 348. Opinia w sprawie przedłużenia udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz przedłużenia stosowania wobec tych instytucji środków rekapitalizacji w powiązaniu z decyzją Komisji Europejskiej (CON/2010/95), Polska, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 349. Opinia w sprawie węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz kompetencji legislacyjnych prezesa tego organu (CON/2010/94), Węgry, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Opinia w sprawie rozszerzenia rządowych gwarancji dla banków i innych instytucji oraz przedłużenia obowiązywania programu rekapitalizacyjnego (CON/2010/93), Szwecja, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Opinia w sprawie nadzwyczajnych środków stabilizacyjnych dla instytucji kredytowych (CON/2010/92), Irlandia, 17.12.2010.
 352. Opinia w sprawie tymczasowego posiadania pakietów akcji przez instytucje kredytowe w trakcie trwania restrukturyzacji finansowej lub postępowania naprawczego przedsiębiorstw (CON/2010/86), Rumunia, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Opinia w sprawie restrukturyzacji banków (CON/2010/83), Niemcy, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (CON/2010/82), Dz.U. C 337 z 14.12.2010, str. 1.
 355. Opinia w sprawie kas oszczędnościowo-budowlanych (CON/2010/81), Polska, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 356. Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie odnoszącym się do uzgodnień dotyczących finansowych zabezpieczeń należności kredytowych (CON/2010/78), Luksemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji udzielanych przez państwo irlandzkie w odniesieniu do określonych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2010/75) (CON/2010/75), Irlandia, 2.11.2010.
 358. Opinia w sprawie ram prawnych umożliwiających instytucjom kredytowym emitowanie zabezpieczonych obligacji (CON/2010/73), Cypr, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Opinia w sprawie przedłużenia gwarancji państwa dla niektórych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2010/71), Irlandia, 16.9.2010.
 360. Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polska, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 361. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (CON/2010/65), Dz.U. C 223 z 18.8.2010, str. 1.
 362. Opinia w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących systemu gwarantowania depozytów  (CON/2010/64), Polska, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 363. Opinia w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących systemów kompensacji w instytucjach i zakładach ubezpieczeń (CON/2010/63), Niemcy, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Opinia w sprawie nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia nierównowagi w systemie finansowym (CON/2010/62), Węgry, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Opinia w sprawie utworzenia funduszu stabilności finansowej  (CON/2010/54), Grecja, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Opinia w sprawie ograniczeń sprzedaży krótkiej (CON/2010/53), Niemcy, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji państwa na banki i inne instytucje oraz przedłużenia państwowego programu rekapitalizacji  (CON/2010/50), Szwecja, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Opinia w sprawie zmian w ustawie o zabezpieczonych obligacjach  (CON/2010/47), Niemcy, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących stabilności finansowej (CON/2010/45), Dania, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Opinia w sprawie przepisów dotyczących Banque de France (CON/2010/44), Francja, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Opinia w sprawie systemów wynagrodzeń w instytucjach i zakładach ubezpieczeń (CON/2010/41), Niemcy, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Opinia w sprawie dodatkowych środków zapewniających stabilność finansową w Estonii (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Opinia w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych (CON/2010/34), Grecja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem ubezpieczeń prywatnych, utworzenia funduszu gwarancyjnego prywatnych ubezpieczeń na życie oraz innych przepisów (CON/2010/33), Grecja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych, wprowadzających dodatkowe środki stabilizacji rynku finansowego (CON/2010/31), Węgry, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa dla banków i innych instytucji (CON/2010/29), Szwecja, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Opinia w sprawie projektu ustawy o inwestycjach kapitałowych państwa w banki depozytowe (CON/2010/26), Finlandia, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE oraz 2009/65/WE w odniesieniu do kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/23), Dz.U. C 87 z 1.4.2010, str. 1.
 379. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących wsparcia dla płynności gospodarki w odpowiedzi na międzynarodowy kryzys finansowy (CON/2010/21), Grecja, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Opinia w sprawie drugiego przedłużenia realizowanego przez państwo programu rekapitalizacji (CON/2010/11), Szwecja, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Opinia w sprawie zadań Magyar Nemzeti Bank, struktury i statusu prawnego węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz ustanowienia rady stabilności finansowej (CON/2010/10), Węgry, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Opinia w sprawie konsolidacji banków depozytowych (CON/2010/9), Finlandia, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Opinia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia wobec instytucji kredytowych zaciągniętego w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej oraz w sprawie przetwarzania danych przez biura kredytowe  (CON/2010/8), Grecja, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Opinia w sprawie środków naprawczych dla przedsiębiorstw w sektorze bankowym i finansowym, w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym i świadczeniem usług finansowych oraz w sprawie ustawy regulującej działalność Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2004/109/WE  (CON/2010/6), Dz.U. C 19 z 26.1.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
 386. Opinia w sprawie trzech projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/5), Dz.U. C 13 z 20.1.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
 387. Opinia w sprawie połączenia organów odpowiedzialnych za nadzór bankowy i ubezpieczeniowy i wydawanie zezwoleń w tym zakresie (CON/2010/4), Francja, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Opinia w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku bankowego i finansowego (CON/2010/3), Francja, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Opinia w sprawie kompetencji Banka Slovenije w zakresie członkostwa Słowenii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/100), Słowenia, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Opinia w sprawie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń  (CON/2009/94), Dz.U. C 291 z 12.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 391. Opinia w sprawie warunków i procedur stosowania przepisów mających na celu wzmocnienie stabilności finansowej (CON/2009/93), Litwa, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji udzielanych przez państwo irlandzkie w odniesieniu do określonych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2009/92), Irlandia, 9.11.2009.
 393. Opinia EBC z dnia 26 października 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym oraz ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego oraz projektu decyzji Rady powierzającej Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego  (CON/2009/88), Dz.U. C 270 z 11.11.2009, str. 1.
 394. Opinia w sprawie przepisów mających na celu wsparcie płynności instytucji kredytowych i wzmocnienie ich konkurencyjności  (CON/2009/86), Austria, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Opinia w sprawie przedłużenia możliwości udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  (CON/2009/82), Polska, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 396. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81), Dz.U. C 272 z 13.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 397. Opinia w sprawie przedłużenia udzielania gwarancji państwa bankom i innym instytucjom (CON/2009/79), Szwecja, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Opinia w sprawie emisji specjalnych obligacji rządowych na rzecz instytucji kredytowych (CON/2009/78), Cypr, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Opinia w sprawie przedłużenia gwarancji państwa dla zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
 400. Opinia w sprawie ustanowienia (irlandzkiej) krajowej agencji ds. zarządzania aktywami (CON/2009/68), Irlandia, 31.8.2009.
 401. Opinia w sprawie wzmocnienia metod służących uzdrowieniu sytuacji w sektorze bankowym (CON/2009/65), Łotwa, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Opinia w sprawie restrukturyzacji systemu bankowego oraz wsparciu funduszy własnych instytucji kredytowych (CON/2009/62), Hiszpania, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Opinia w sprawie przepisów dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2009/60), Polska, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 404. Opinia w sprawie programu rekapitalizacji realizowanego przez państwo (CON/2009/58), Szwecja, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Opinia w sprawie przepisów dotyczących leasingu finansowego oraz działalności firm leasingowych (CON/2009/57), Cypr, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących udzielanie wsparcia finansowego instytucjom finansowym (CON/2009/56), Irlandia, 25.6.2009.
 407. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (CON/2009/55), Polska, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 408. Opinia w sprawie dalszych działań na rzecz stabilizacji rynku finansowego (CON/2009/54), Niemcy, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Opinia w sprawie środków zmierzających do zwiększenia efektywności systemu gwarantowania depozytów (CON/2009/51), Rumunia, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Opinia w sprawie nowych środków zmierzających do wzmocnienia nadzoru finansowego (CON/2009/50), Niemcy, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Opinia w sprawie środków zmierzających do złagodzenia efektów kryzysu finansowego (CON/2009/49), Słowacja, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Opinia w sprawie zwiększenia kompetencji Banca Naţională a României w zakresie udzielania wsparcia instytucjom kredytowym znajdującym się w sytuacji zagrożenia upadłością  (CON/2009/48), Rumunia, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Opinia w sprawie środków zmierzających do zwiększenia płynności w gospodarce (CON/2009/39), Grecja, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych  (CON/2009/38), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 3.Dodatkowe informacje
 415. Opinia w sprawie zmian w ustawie o bankach w związku z kryzysem na rynkach finansowych (CON/2009/34), Republika Czeska, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Opinia w sprawie dodatkowych środków zmierzających do wzmocnienia stabilności finansowej (CON/2009/32), Litwa, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Opinia w sprawie zmian ustawy o systemie gwarantowania depozytów dotyczących zakresu ochrony i wypłaty rekompensat  (CON/2009/31), Łotwa, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Opinia w sprawie udzialenia gwarancji państwa bankom i innym instytucjom (CON/2009/30), Szwecja, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu środków podejmowanych w związku z kryzysem finansowym (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
 420. Opinia w sprawie zasad proceduralnych dotyczących gwarancji państwa udzielanych w celu utrzymania stabilności finansowej (CON/2009/28), Węgry, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących podziału zysku Lietuvos bankas w kontekście kryzysu finansowego (CON/2009/26), Litwa, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących gwarancji państwa zapobiegających odpływom płynności (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
 423. Opinia w sprawie środków zmierzających do dalszej stabilizacji rynku finansowego (CON/2009/24), Niemcy, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego, zwiększających rolę banku w realizacji programów rządowych (CON/2009/22), Polska, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 425. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu systemów gwarantowania depozytów (CON/2009/20), Cypr, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Opinia w sprawie rekapitalizacji oraz przejmowania przez państwo niektórych instytucji finansowych (CON/2009/19), Polska, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 427. Opinia w sprawie środków zmierzających do stabilizacji systemu finansowego  (CON/2009/18), Estonia, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Opinia w sprawie zmian dyrektywy bankowej i dyrektywy o adekwatności kapitałowej w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego  (CON/2009/17), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 3.Dodatkowe informacje
 429. Opinia w sprawie przepisów zezwalających Ministrowi Finansów na polecenie Narodowemu Funduszowi Rezerwy Emerytalnej dokonywania inwestycji w instytucje finansowe jako części rekapitalizacji banków  (CON/2009/16), Irlandia, 25.2.2009.
 430. Opinia w sprawie warunków udzielania pożyczek i gwarancji państwowych w sytuacjach nadzwyczajnych (CON/2009/12), Cypr, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Opinia w sprawie wypłat dokonywanych przez skarb państwa w kontekście nabywania udziałów w bankach (CON/2009/11), Łotwa, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów oraz roli organu nadzoru w postępowaniu upadłościowym (CON/2009/10), Łotwa, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Opinia w sprawie rozszerzenia pakietu stabilności finansowej gwarantującego pełne pokrycie roszczeń depozytariuszy oraz zwykłych wierzycieli oraz w sprawie inwestycji kapitałowych państwa w instytucje kredytowe (CON/2009/6), Dania, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Opinia w sprawie warunków inwestycji kapitałowych państwa oraz konwersji długu na kapitał zakładowy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (CON/2009/3), Słowenia, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Opinia w sprawie gwarancji państwa w odniesieniu do pożyczek bankowych (CON/2009/2), Łotwa, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Opinia w sprawie kryteriów i warunków udzielania pożyczek przez państwo (CON/2008/92), Słowenia, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Opinia w sprawie stosowania do Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique ograniczeń dotyczących odpraw wypłacanych prezesom spółek notowanych na giełdzie (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2008/89), Łotwa, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Opinia w sprawie kryteriów i warunków udzielania gwarancji państwa (CON/2008/88), Słowenia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Opinia w sprawie zmiany ram prawnych dotyczących instrumentów finansowych (CON/2008/85), Francja, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Opinia dotycząca dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością  (CON/2008/84), Dz.U. C 30 z 6.2.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 442. Opinia w sprawie środków wzmacniających system pośrednictwa finansowego w celu utrzymania stabilności finansowej (CON/2008/81), Węgry, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Opinia w sprawie udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (CON/2008/80), Polska, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 444. Opinia w sprawie środków zwiększających płynność w gospodarce (CON/2008/79), Grecja, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Opinia w sprawie gwarancji państwowych oraz innych środków gwarantujących zachowanie stabilności systemu finansowego (CON/2008/76), Słowenia, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Opinia w sprawie państwowych inwestycji kapitałowych w banki depozytowe (CON/2008/75), Finlandia, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Opinia w sprawie gwarancji państwa udzielanych w celu uniknięcia odpływu płynności (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
 448. Opinia dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (CON/2008/70), Dz.U. C 314 z 9.12.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 449. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu działania systemu gwarantowania depozytów (CON/2008/69), Irlandia, 17.11.2008.
 450. Opinia w sprawie środków zapewniających stabilizację finansową w odniesieniu do rządowego funduszu gwarancyjnego (CON/2008/68), Finlandia, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Opinia w sprawie wymogów dotyczących udzielania gwarancji państwa (CON/2008/67), Hiszpania, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Opinia w sprawie środków wdrażających gwarancje stabilności systemu kredytowego (CON/2008/65), Włochy, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Opinia w sprawie projektu decyzji ustanawiającej Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CON/2008/63), Dz.U. C 45 z 24.2.2009, str. 1.
 454. Opinia w sprawie udzielania gwarancji państwa bankom i firmom działającym na rynku kredytowym  (CON/2008/62), Szwecja, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Opinia w sprawie ochrony depozytów oraz niektórych ubezpieczeń na życie (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
 456. Opinia w sprawie działalności Funduszu do spraw nabywania aktywów finansowych (CON/2008/60), Hiszpania, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Opinia w sprawie środków stabilizacji sektora finansowego (CON/2008/59), Szwecja, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Opinia w sprawie aktów prawnych gwarantujących stabilizację systemu bankowego (CON/2008/58), Włochy, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Opinia w sprawie utworzenia Funduszu Stabilizacji Rynku Finansowego oraz innych środków w zakresie zapewnienia stabilizacji finansowej (CON/2008/57), Niemcy, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Opinia w sprawie udzielenia gwarancji państwa w celu wsparcia stabilizacji finansowej (CON/2008/56), Francja, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Opinia w sprawie środków prawnych przywracających stabilność rynku finansowego (CON/2008/55), Austria, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Opinia w sprawie finansowego pakietu stabilizacyjnego gwarantującego pełne pokrycie roszczeń deponentów i wierzycieli nieuprzywilejowanych  (CON/2008/54), Dania, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Opinia w sprawie utworzenia funduszu na rzecz nabywania aktywów finansowych oraz innych rządowych środków wspomagających stabilność finansową (CON/2008/52), Hiszpania, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów i systemu ochrony inwestorów (CON/2008/51), Grecja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Opinia w sprawie gwarancji rządowych udzielanych w odniesieniu do zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
 466. Opinia w sprawie wdrożenia środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych  (CON/2008/48), Irlandia, 15.10.2008.
 467. Opinia w sprawie gwarancji państwa dla kredytu udzielonego przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w kontekście jego uczestnictwa w zapewnieniu stabilności finansowej (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 468. Opinia w sprawie środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych (CON/2008/44), Irlandia, 3.10.2008.
 469. Opinia w sprawie nowelizacji ustawy, która umożliwi Banque centrale du Luxembourg efektywne przyczynianie się do stabilności finansowej i określanie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej  (CON/2008/42), Luksemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Opinia w sprawie komitetu stabilności finansowej (CON/2008/39), Polska, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 471. Opinia w sprawie nowelizacji przepisów o zarządzaniu, nadzorze i finansowaniu systemu gwarantowania środków pieniężnych, w szczególności w sprawie udziału Narodowego Banku Polskiego (CON/2008/32), Polska, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 472. Opinia w sprawie wprowadzenia ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym oraz w sprawie zasad prowadzenia działalności przez zakłady ubezpieczeniowe (CON/2008/30), Austria, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Opinia w sprawie odstąpienia od przepisów prawa spółek w odniesieniu do określonych transakcji podejmowanych przez instytucje kredytowe (CON/2008/24), Grecja, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Opinia w sprawie integracji nadzoru finansowego i ubezpieczeniowego (CON/2008/16), Finlandia, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego  (CON/2008/5), Polska, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 476. Opinia w sprawie nadzoru nad gotówkowymi operacjami walutowymi (CON/2007/38), Słowenia, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Opinia w sprawie realizacji wycofywania papierów wartościowych na okaziciela w zakresie akcji emitowanych przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Opinia w sprawie nowych zadań Banka Slovenije dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (CON/2007/36), Słowenia, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Opinia w sprawie modernizacji struktury nadzorczej Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) (CON/2007/32), Niemcy, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego, w szczególności w zakresie uprawnień Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/31), Polska, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 482. Opinia w sprawie ustanowienia zasad ochrony konsumentów w ramach funkcji nadzorczych Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/26), Polska, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 484. Opinia w sprawie regulowania niebankowych instytucji finansowych przez bank centralny (CON/2007/23), Rumunia, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Opinia w sprawie wprowadzenia nowego otoczenia regulacyjnego i nadzorczego w celu poprawy międzynarodowej konkurencyjności branży funduszy inwestycyjnych oraz harmonizująca przepisy prawne z dyrektywą Rady 85/611/WE z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (CON/2007/21), Niemcy, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Opinia w sprawie regulacji i nadzoru nad rynkami oraz działalności niezależnych organów nadzorczych (CON/2007/17), Włochy, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Opinia w sprawie nadzoru nad instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz w sprawie zabezpieczeń dopuszczanych w ramach operacji polityki pieniężnej (CON/2007/15), Grecja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Opinia w sprawie zmian przystosowujących statut Bank of Greece do rozwoju ram prawnych dla zabezpieczeń stosowanych na rzecz Eurosystemu oraz zapewniających sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych (CON/2007/13), Grecja, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Opinia w sprawie wykrycia i wyznaczenia Europejskiej Infrastruktury Krytycznej oraz oceny potrzeby jej ochrony przed zakłóceniami i zniszczeniem, CON/2007/11 (CON/2007/11), Dz.U. C 116 z 26.5.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 490. Opinia w sprawie regulacji w zakresie danych statystycznych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie  (CON/2007/9), Dz.U. C 86 z 20.4.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 491. Opinia w sprawie niektórych zadań Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów (CON/2007/8), Republika Czeska, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Opinia w sprawie nadzoru nad usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi (CON/2007/7), Holandia, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Opinia w sprawie wprowadzenia nowej procedury komitologii w odniesieniu do ośmiu dyrektyw z zakresu Planu Działania dla Usług Finansowych (Financial Services Action Plan) (CON/2007/4), Dz.U. C 39 z 23.2.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 494. Opinia w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach (CON/2007/3), Irlandia, 14.2.2007.
 495. Opinia w sprawie oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (CON/2006/60), Dz.U. C 27 z 7.2.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 496. Opinia w sprawie implementacji dyrektywy dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (CON/2006/57), Dz.U. C 31 z 13.2.2007, str. 1.
 497. Opinia w sprawie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rozliczenia i rozrachunek papierów wartościowych (CON/2006/53), Polska, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 498. Opinia w sprawie rozdziału uprawnień pomiędzy organami nadzoru (CON/2006/51), Włochy, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Opinia w sprawie ogólnej rewizji prawa bankowego (CON/2006/48), Słowenia, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Opinia o niektórych zadaniach Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów  (CON/2006/47), Republika Czeska, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Opinia w sprawie warunków stowarzyszenia spółdzielczych instytucji kredytowych z organem centralnym (CON/2006/42), Cypr, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Opinia w sprawie projektowanej zmiany składu Komisji Nadzoru Bankowego (CON/2006/39), Polska, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 503. Opinia w sprawie wprowadzenia regulacji z zakresu ochrony konsumentów w ramach kompetencji Bank of Greece w zakresie nadzoru ostrrożnościowego oraz innych odpowiednich przepisów (CON/2006/38), Grecja, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Opinia w sprawie zmian regulacji prawnej Centralnego Depozytu oraz Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/37), Cypr, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Opinia w sprawie przepisów zezwalających na podział banków działających w formie spółki akcyjnej dokonywany na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (CON/2006/31), Polska, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 506. Opinia w sprawie zmian minimalnych standardów płynności  (CON/2006/26), Łotwa, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Opinia w sprawie zmian do ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2006/24), Słowenia, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym (CON/2006/20), Holandia, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Opinia w sprawie konsolidacji nadzoru nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem funduszy emerytalnych (CON/2006/15), Polska, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 510. Opinia w sprawie poszerzenia bazy aktywów rezerwowych na użytek wymogów rezerwy obowiązkowej oraz wprowadzenia zdywersifikowanych wskaźników rezerwy (CON/2006/11), Łotwa, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Opinia w sprawie zmian do ram prawnych Centralnego Depozytu i Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/9), Cypr, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Opinia w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania oraz procedur operacyjnych organizacji pełniących funkcję izby rozliczeniowej (CON/2006/1), Węgry, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Opinia w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (CON/2005/56), Dz.U. C 336 z 31.12.2005, str. 109.Dodatkowe informacje
 515. Opinia w sprawie przedłużenia terminów dotyczących implementacji dyrektywy 2004/39/WE o rynkach instrumentów finansowych oraz wejścia w życie odpowiednich krajowych aktów prawnych (CON/2005/53), Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 31.Dodatkowe informacje
 516. Opinia w sprawie rocznych opłat banków komercyjnych na rzecz Funduszu Ochrony Depozytów oraz o kwestii zakazu finansowania działalności budżetowej ze środków banku centralnego (CON/2005/50), Słowacja, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Opinia w sprawie zniesienia papierów wartościowych na okaziciela oraz w sprawie modernizacji ram prawnych dotyczących papierów wartościowych emitowanych przez spółki (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Opinia w sprawie nadzoru nad niskokwotowymi systemami płatniczymi (CON/2005/41), Włochy, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Opinia w sprawie implementacji zasad dotyczących przeniesienia prawa własności instrumentów finansowych  (CON/2005/40), Francja, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Opinia w sprawie poprawionego projektu kompleksowej integracji nadzoru nad rynkiem finansowym, przy założeniu wykonywania przez Česká národní banka roli organu nadzorczego (CON/2005/39), Republika Czeska, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Opinia w sprawie modernizacji regulacji upadłościowej poprzez wprowadzenie nowych procedur związanych z niewypłacalnością oraz wzmocnienie praw wierzycieli (CON/2005/36), Republika Czeska, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Opinia w sprawie zadań w zakresie zintegrowanego nadzoru nad całością rynku finansowego realizowanych przez Národná banka Slovenska oraz zmian w jego statucie (CON/2005/26), Słowacja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Opinia w sprawie reorganizacji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz działalności nadzorczej dotyczącej systemów płatniczych i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2005/24), Republika Czeska, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2005/12), Luksemburg, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Opinia w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami rozrachunku papierów wartościowych oraz podobnymi instytucjami (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Opinia w sprawie zasad ramowych w zakresie adekwatności kapitałowej dla instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych (CON/2005/4), Dz.U. C 52 z 2.3.2005, str. 37.
 527. Opinia w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej (CON/2005/2), Dz.U. C 40 z 17.2.2005, str. 9.Dodatkowe informacje
 528. Opinia w sprawie utworzenia szczególnej podstawy prawnej oraz struktury nadzorczej dla funduszy zabezpieczających (CON/2004/38), Dania, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Opinia w sprawie wprowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/37), Republika Czeska, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Opinia w sprawie nadzoru prowadzonego przez Národná banka Slovenska nad rynkiem finansowym (CON/2004/31), Słowacja, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Opinia w sprawie finalizacji ram prawnych dla funduszy sekurytyzacyjnych (CON/2004/30), Francja, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Opinia w sprawie regulacji instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Opinia w sprawie przenoszenia własności instrumentów finansowych (CON/2004/22), Francja, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Opinia w sprawie nadzoru sektora finansowego (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004. (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Opinia w sprawie kredytów indeksowanych w odniesieniu do poziomu inflacji, udzielanych przez instytucje kredytowe (CON/2004/20), Francja, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Opinia w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych  (CON/2004/18), Portugalia, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Opinia w sprawie ochrony oszczędności (CON/2004/16), Włochy, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Opinia w sprawie zbywalnych papierów dłużnych (CON/2004/15), Francja, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Opinia w sprawie postępowań dotyczących niewypłacalności i upadłości instytucji kredytowych, instytucji rozliczeniowych oraz zakładów ubezpieczeń (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Opinia w sprawie nowego sposobu organizacji komitetów usług finansowych UE, w związku z rozszerzeniem procedury Lamfalussy’ego na wszystkie sektory rynku finansowego (CON/2004/7), Dz.U. C 58 z 6.3.2004, str. 23.
 542. Opinia w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i przedsiębiorstwami inwestycyjnymi w ramach konglomeratów finansowych (CON/2004/5), Austria, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Opinia w sprawie wprowadzenia szczególnych regulacji w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych (CON/2004/3), Luksemburg, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Opinia w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz o zmianie innych ustaw (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Opinia w sprawie ustawy z 2003 r. dotyczącej Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlandia, 19.11.2003.
 546. Opinia w sprawie połączenia De Nederlandsche Bank oraz Holenderskiej Fundacji Nadzoru nad Systemem Emerytalno-Rentowym (CON/2003/23), Holandia, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Opinia w sprawie obowiązkowego ujawniania informacji dotyczących emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych (CON/2003/21), Dz.U. C 242 z 9.10.2003, str. 6.
 548. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad sektorem finansowym oraz usługami finansowymi (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Opinia w sprawie wydziału obrotu hipotecznymi listami zastawnymi utworzonego w ramach krajowych banków hipotecznych oraz w sprawie zmian w innych aktach (CON/2003/17), Austria, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Opinia w sprawie niektórych form zabezpieczeń finansowych stosowanych na rynkach finansowych, regulowanych dyrektywą 2002/47/WE (CON/2003/11), Austria, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Opinia w sprawie reform legislacyjnych w zakresie prawa bankowego i finansowego (CON/2003/10), Szwecja, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Opinia w sprawie usług inwestycyjnych oraz rynków regulowanych (CON/2003/9), Dz.U. C 144 z 20.6.2003, str. 6.
 553. Opinia w sprawie rozporządzenia królewskiego o pozagiełdowym rynku obligacji liniowych, opcji łączonych oraz certyfikatów skarbowych (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Opinia w sprawie uchylenia ustawy o działalności finansowej oraz ustawy o kredycie hipotecznym i listach zastawnych  (CON/2003/2), Dania, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Opinia w sprawie ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2002/32), Francja, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Opinia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Urzędzie Nadzoru Finansowego, obejmujących usprawnienie metod operacyjnych oraz przyznanie nowych uprawnień do nakładania sankcji (CON/2002/23), Finlandia, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Opinia w sprawie wprowadzenia Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Opinia w sprawie projektu ustawy o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 r. (CON/2002/16), Irlandia, 5.6.2002.
 560. Opinia w sprawie wprowadzenia kompleksowego nadzoru ostrożnościowego prowadzonego w ramach sektora finansowego oraz w odniesieniu do usług finansowych, jak również szczególnych zasad dotyczących wtórnych rynków instrumentów finansowych (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Opinia w sprawie zmiany ustawy o usługach finansowych oraz innych aktów prawa finansowego w zakresie nadzoru nad zakładowymi funduszami emerytalnymi, dobrych praktyk dla maklerów papierów wartościowych itd. (CON/2002/10), Dania, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Opinia w sprawie zmiany ustawy o obrocie papierami wartościowymi w zakresie zabezpieczeń finansowych oraz wyjaśnienia zakresu niektórych uprawnień w odniesieniu do giełd papierów wartościowych, ochrony danych osobowych oraz obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych (CON/2002/8), Dania, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Opinia w sprawie przyjęcia w ramach ustawy o sankcjach postanowień prawa międzynarodowego dotyczących zwalczania terroryzmu oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu sankcji finansowych (CON/2002/5), Holandia, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Opinia w sprawie zmian do ustawy o zjawisku prania brudnych pieniędzy związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu (CON/2002/4), Dania, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych przeprowadzanych w celu uwzględnienia pieniądza elektronicznego (CON/2002/1), Finlandia, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych oraz manipulacji rynkiem (niedozwolonych praktyk rynkowych) (CON/2001/38), Dz.U. C 24 z 26.1.2002, str. 8.
 567. Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu publikowanego w przypadku oferowania papierów wartościowych w sposób publiczny lub dopuszczonych do obrotu (CON/2001/36), Dz.U. C 344 z 6.12.2001, str. 4.
 568. Opinia w sprawie ustawy powołującej jednolity organ nadzoru finansowego (CON/2001/35), Niemcy, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy zmieniającego podstawy prawne działania instytucji kredytowych i spółek finansowych (CON/2001/32), Portugalia, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad konglomeratami finansowymi (CON/2001/30), Finlandia, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Opinia w sprawie przepisów dotyczących reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (CON/2001/27), Finlandia, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Opinia w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym oraz zmiany niektórych innych dyrektyw (CON/2001/25), Dz.U. C 271 z 26.9.2001, str. 10.
 573. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej funduszy nieruchomościowych oraz zmieniającej niektóre inne akty  (CON/2001/24), Austria, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Opinia w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2001/13), Dz.U. C 196 z 12.7.2001, str. 10.
 575. Opinia w sprawie ustawy ustanawiającej i organizującej organy nadzoru rynku finansowego oraz zmieniającej niektóre inne ustawy w tym zakresie (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Opinia w sprawie projektu ustawy o hipotece oraz obligacjach w kredytowaniu indywidualnym (CON/2001/6), Irlandia, 25.4.2001.
 577. Opinia w sprawie ustawy o przedsiębiorstwach finansowych (CON/2000/32), Dania, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Opinia w sprawie ustawy o obrocie papierami wartościowymi (CON/2000/24), Dania, 1.11.2000.
 579. Opinia w sprawie ustawy o funduszu gwarancyjnym deponentów i inwestorów (CON/2000/6), Dania, 9.3.2000.
 580. Opinia w sprawie ustawy o bankowości (CON/2000/1), Austria, 10.2.2000.
 581. Opinia w sprawie (i) ram prawnych dla instytucji kredytowych oraz spółek finansowych w zakresie Funduszu Gwarancji Depozytowych; oraz (ii) działalności Funduszu Gwarancji Depozytowych (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
 582. Opinia w sprawie organu nadzoru bankowego (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
 583. Opinia w sprawie ustawy prawo bankowe (CON/1998/58), Austria, 16.12.1998.
 584. Opinia w sprawie podejmowania, prowadzenia oraz nadzoru ostrożnościowego nad działalnością w zakresie instytucji pieniądza elektronicznego oraz koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie instytucji kredytowych (CON/1998/56), Dz.U. C 189 z 6.7.1999, str. 7.
 585. Opinia w sprawie przedsiębiorstw zajmujących się zbiorowym inwestowaniem w przenaszalne papiery wartościowe (CON/1998/54), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 9.
 586. Opinia w sprawie oszczędności bankowych i zabezpieczeń finansowych (CON/1998/46), Francja, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Opinia w sprawie zastąpienia odesłań umownych do Amsterdamskiej Międzybankowej Stopy Procentowej (AIBOR) oraz innych stóp procentowych, jak również w sprawie zmian w ustawie o nadzorze nad obrotem papierami wartościowymi z 1995 r.  (CON/1998/42), Holandia, 16.10.1998.
 588. Opinia w sprawie przenaszalnych instrumentów dłużnych (CON/1998/40), Francja, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Opinia w sprawie Statutu Banque centrale du Luxembourg oraz utworzenia komisji powołanej do nadzoru nad sektorem finansowym (CON/1998/39), Luksemburg, 23.9.1998.
 590. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/36), Portugalia, 7.8.1998.
 591. Opinia w sprawie rozporządzenia o wymianie waluty w odniesieniu do frankfurckiej międzybankowej stopy procentowej (CON/1998/32), Niemcy, 22.6.1998.
 592. Opinia w sprawie rejestracji instrumentów finansowych (CON/1998/26), Szwecja, 10.6.1998.
 593. Opinia w sprawie depozytu zabezpieczającego stosowanego w zakresie rozrachunku i rozliczeń transakcji na papierach wartościowych (CON/1998/20), Dania, 22.6.1998.
 594. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 595. Opinia w sprawie systemów ochrony inwestorów indywidualnych (CON/1998/21), Irlandia, 30.4.1998.
 596. Opinia w sprawie środków ochronnych w zakresie depozytów i instrumentów finansowych (CON/1998/4), Belgia, 17.3.1998.
 597. Opinia w sprawie kodyfikacji prawa usług finansowych (CON/1998/3), Włochy, 26.2.1998.
 598. Opinia w sprawie definicji kontraktów rynku pieniężnego (CON/1997/28), Wielka Brytania, 6.2.1998.
 599. Opinia w sprawie Statutu Bank of England (CON/1997/27), Wielka Brytania, 21.1.1998.
 600. Opinia w sprawie obrotu giełdowego (CON/1997/21), Austria, 22.10.1997.
 601. Opinia w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych  (CON/1997/14), 7.10.1997.
 602. Opinia w sprawie jednolitych ustaleń w zakresie kursów wymiany euro oraz zmiany niektórych aktów prawnych (CON/1997/12), Holandia, 25.7.1997.
 603. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego (CON/1997/7), Holandia, 5.6.1997.
 604. Opinia w sprawie instrumentów finansowych oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/1997/5), Belgia, 17.6.1997.
 605. Opinia o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy  (CON/1997/4), Belgia, 10.7.1997.
 606. Opinia w sprawie nadzoru nad zarejestrowanymi dealerami walutowymi  (CON/1997/3), Grecja, 17.3.1997.
 607. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1997/2), Irlandia, 12.2.1997.
 608. Opinia w sprawie towarzystw zbiorowego inwestowania w przenaszalne papiery wartościowe (CON/1996/12), Dania, 10.10.1996.
 609. Opinia w sprawie Pierwszej Dyrektywy Bankowej, Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności i Dyrektywy o Adekwatności Kapitałowej (CON/1996/8), 24.9.1996.
 610. Opinia w sprawie Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności (CON/1996/7), 24.9.1996.
 611. Opinia w sprawie zaprzestania pomocy publicznej dla banków i innych instytucji kredytowych  (CON/1996/3), Szwecja, 12.4.1996.
 612. Opinia w sprawie reorganizacji i rozwiązywania instytucji kredytowych (CON/1996/2), Dz.U. C 332 z 30.10.1998, str. 13.
 613. Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym  (CON/1995/15), Finlandia, 30.11.1995.
 614. Opinia w sprawie projektu ustawy o obrocie papierami wartościowymi (CON/1995/9), Dania, 31.7.1995.
 615. Opinia w sprawie systemów ochrony inwestorów indywidualnych (CON/1995/5), 28.7.1995.
 616. Opinia w sprawie irlandzkiego projektu ustawy o pośrednikach inwestycyjnych (CON/1995/4), Irlandia, 30.3.1995.
 617. Opinia w sprawie ustawy o towarzystwach budowlanych (CON/1994/12), Wielka Brytania, 17.1.1995.
 618. Opinia w sprawie projektu ustawy o obrocie giełdowym (Irlandia) (CON/1994/11), Irlandia, 3.1.1995.
 619. Opinia w sprawie towarzystw zbiorowego inwestowania w przenaszalne papiery wartościowe  (CON/1994/8), 27.7.1995.Dodatkowe informacje
 620. Opinia w sprawie Dyrektywy o Współczynniku Wypłacalności (CON/1994/7), 16.1.1995.
 621. Opinia w sprawie kantorów wymiany (Holandia) (CON/1994/2), Holandia, 16.3.1994.