Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par kredīta darījumu pirkšanu un pārdošanu (CON/2019/30), Kipra, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par hipotekāro prasījumu nodošanas ierobežojumiem (CON/2019/29), Polija, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2019/27), Slovēnija, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kurus pieņem nolūkā īstenot Eiropas Centrālas bankas un Hrvatska narodna banka ciešu sadarbību (CON/2019/25), Horvātija, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Atzinums par noteiktu banku saistību bijušajiem turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/20), Slovēnija, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Atzinums par Portugāles finanšu uzraudzības sistēmas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (CON/2019/19), Portugāle, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Atzinums par banku finanšu aktīvu nodokli un patēriņa kredīta līgumu atsauces procentu likmi (CON/2019/18), Rumānija, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/17), Kipra, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Atzinums par piedalīšanos Vienotajā noregulējuma mehānismā (CON/2019/16), Bulgārija, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Atzinums par aizņēmēju piekrišanas pieprasīšanu ar mājokļa nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātu kredītu pārvedumiem (CON/2019/14), Īrija, 29.3.2019.
 12. Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/13), Slovēnija, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Atzinums par makroprudenciālās padomes izveidošanu (CON/2019/10), Spānija, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Atzinums par likumprojektu par galvenās dzīvesvietas aizsardzību (CON/2019/09), Grieķija, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par tiesas nolēmumiem attiecībā uz mājokļu, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta, atsavināšanu (CON/2019/08), Īrija, 18.2.2019.
 16. Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2019/01), Igaunija, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/55), 7.12.2018.Papildus informācija
 18. Atzinums par priekšlikumu direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (CON/2018/54), OV C 444, 20.11.2018, 15. lpp..Papildus informācija
 19. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)makrouzraudzības pilnvarām un kredītiestāžu pārvaldību (CON/2018/52), Bulgārija, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi (CON/2018/51), OV C 444, 10.12.2018, 11. lpp..Papildus informācija
 21. Atzinums par finanšu uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu (CON/2018/50), Polija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kuri tiks pieņemti, lai īstenotu ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) ciešu sadarbību  (CON/2018/49), Bulgārija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem (CON/2018/46), Somija, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Atzinums par popolari banku un kooperatīvo banku reformas grozījumiem (CON/2018/42), Itālija, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām (CON/2018/39), Slovākija, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (CON/2018/37), OV C 382, 23.10.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 27. Atzinums par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu (CON/2018/36), OV C 378, 19.10.2018, 5. lpp..Papildus informācija
 28. Atzinums par makroprudenciālo instrumentu savstarpējās atzīšanas īstenošanu Luksemburgā (CON/2018/34), Luksemburga, 27.7.2018.
 29. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (CON/2018/33), OV C 303, 29.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 30. Atzinums par priekšlikumu regulai par zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem (CON/2018/32), OV C 79, 4.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
 31. Atzinums par kredītlīgumu īpašnieku uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2018/31), Īrija, 5.7.2018.
 32. Atzinums par hipotēku amortizācijas prasībām (CON/2018/30), Zviedrija, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām (CON/2018/29), Beļģija, 8.6.2018.
 34. 2.Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2018/28), Francija, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai  (CON/2018/27), Beļģija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (CON/2018/26), OV C 251, 18.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 37. Atzinums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs (CON/2018/25), OV C 261, 25.7.2018, 1. lpp..Papildus informācija
 38. Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2018/21), Slovēnija, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (CON/2018/20), OV C 220, 25.6.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 41. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19), OV C 255, 20.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 42. Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2018/18), Čehijas Republika, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Atzinums par vērtspapīrošanas regulējuma izveidi (CON/2018/16), Kipra, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību (CON/2018/15), Beļģija, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 45. Atzinums par hipotēku kavēto maksājumu noregulējumu (CON/2018/13), Īrija, 5.3.2018.
 46. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (CON/2018/12), OV C 120, 6.4.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 47. Atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem (CON/2018/9), Luksemburga, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par kredītiestāžu atkarību no līdzekļiem, kuri saņemti no finanšu sabiedrībām (CON/2018/7), Ungārija, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par centrālo krājaizdevu sabiedrību skaita ierobežošanu (CON/2017/54), Lietuva, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Atzinums par darījumiem ar saistītām personām (CON/2017/50), Bulgārija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Atzinums par atbalstu mājokļu kredītu ņēmējiem sarežģītā finanšu situācijā un atbalstu ārvalstu valūtā denominētu vai indeksētu mājokļu kredītu brīvprātīgai restrukturēšanai (CON/2017/48), Polija, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Atzinums par pārmaiņām Savienības krīzes pārvaldības regulējumā (CON/2017/47), OV C 34, 31.1.2018, 17. lpp..Papildus informācija
 53. Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kapitāla prasību Savienības regulējumā (CON/2017/46), OV C 34, 31.1.2018, 5. lpp..Papildus informācija
 54. Atzinums par atlīdzības likmes pagaidu apturēšanu attiecībā uz "livret A" un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2017/45), Francija, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. ECB atzinums (2017. gada 20. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OV C 372, 1.11.2017, 6. lpp..Papildus informācija
 56. Atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām (CON/2017/36), Slovākija, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par kritiskās infrastruktūras likumu (CON/2017/31), Slovēnija, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Atzinums par papildu hipotēku rezerves prasību (CON/2017/29), Zviedrija, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
 60. ECB Atzinums (2017. gada 7. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (CON/2017/22), OV C 236, 21.7.2017, 2. lpp..Papildus informācija
 61. Atzinums par makroprudenciālajiem pasākumiem sistēmisko risku ierobežošanai (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Atzinums par Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru monitoringa komisiju un banku fondu rezerves fondiem (CON/2017/19), Spānija, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Atzinums par papildu makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2017/14), Zviedrija, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu uzraudzību (CON/2017/11), Vācija, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Atzinums par kredītiem, kas saistīti ar ārvalstu valūtu  (CON/2017/9), Polija, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Atzinums par noteiktiem grozījumiem atliktā nodokļa aktīvu tiesiskajā regulējumā Grieķijā  (CON/2017/7), Grieķija, 15.3.2017.
 67. ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), OV C 132, 24.4.2017, 1. lpp..
 68. Atzinums par likviditātes atbalsta pasākumiem, rekapitalizāciju piesardzības apsvērumu dēļ un citiem steidzamiem pasākumiem attiecībā uz banku sektoru (CON/2017/1), Itālija, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Atzinums par Beļģijas likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību  (CON/2016/61), Beļģija, 28.12.2016.
 70. Atzinums par likumprojektu, ar kuru atceļ valsts garantijas, kas tika sniegtas saistībā ar ārkārtas likviditātes palīdzību (CON/2016/55), Beļģija, 17.11.2016.
 71. Atzinums par pilnvaru piešķiršanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izvērtēt konkurenci hipotekāro kredītu tirgū un sniegt kreditoriem norādījumus par mainīgajām procentu likmēm  (CON/2016/54), Īrija, 17.11.2016.
 72. Atzinums par Federālās finanšu tirgus stabilizācijas aģentūras pienākumu reorganizāciju un EBI drošas atlīdzības politikas pamatnostādņu īstenošanu (CON/2016/53), Vācija, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Atzinums par likumprojektu, ar kuru veicina noteiktu procentu likmju starpību atmaksu, kuras noteiktas ārvalstu valūtai piesaistītiem kredītiem (CON/2016/50), Polija, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2016/42), Slovēnija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Atzinums par Banca d’Italia rīkojumu, ar ko īsteno Itālijas kooperatīvo banku reformu (CON/2016/41), Itālija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Atzinums par speciāliem noteikumiem par ārvalstu valūtā indeksētu vai denominētu aizdevumu restrukturizāciju (CON/2016/39), Polija, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā (CON/2016/37), Francija, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Atzinums par banku noregulējumu un likvidāciju (CON/2016/28), Slovēnija, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. ECB Atzinums (2016. gada 29. aprīlis) par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem  (CON/2016/27), OV C 223, 21.6.2016, 3. lpp..Papildus informācija
 81. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (CON/2016/26), OV C 252, 12.7.2016, 1. lpp..Papildus informācija
 82. Atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem (CON/2016/20), Francija, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2016/19), Bulgārija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Atzinums par hipotēkāro kredītu amortizācijas prasībām (CON/2016/18), Zviedrija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Atzinums par kooperatīvo banku reformu, ienākumus nenesošu kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu un alternatīvo ieguldījumu fondu kreditēšanas kapacitāti (CON/2016/17), Itālija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/15), 17.3.2016.Papildus informācija
 87. ECB Atzinums (2016. gada 11. marts) par a) priekšlikumu regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un b) priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CON/2016/11), OV C 219, 17.6.2016, 2. lpp..Papildus informācija
 88. Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (CON/2016/10), OV C 130, 13.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
 89. Atzinums par turpmākiem grozījumiem attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas prasībām (CON/2016/8), Ungārija, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Atzinums par kredītiestāžu kreditoru hierarhiju (CON/2016/7), Francija, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/6), Slovēnija, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu (CON/2016/5), Kipra, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/3), Grieķija, 21.1.2016.
 94. Atzinums par nodokli noteiktām finanšu iestādēm (CON/2016/1), Polija, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Atzinums par ar hipotēku nodrošinātu parādu atmaksu, izmantojot nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošanu (CON/2015/56), Rumānija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Atzinums par mājokļu krājbanku tiesisko regulējumu (CON/2015/53), Vācija, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2015/52), Nīderlande, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu, kā arī noguldījumu garantiju un kompensāciju shēmām (CON/2015/48), Luksemburga, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Atzinums par pasākumiem saistībā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Atzinums par uzņēmumu, kas iegādājas kredītprasības, regulējumu (CON/2015/45), Kipra, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Atzinums par krīzes situāciju novēršanu finanšu tirgū un īpašu nodevu atsevišķām finanšu iestādēm (CON/2015/43), Slovākija, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Atzinums par iestāžu noregulējuma institucionālo struktūru (CON/2015/42), Beļģija, 4.11.2015.
 103. Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmām (CON/2015/40), Īrija, 29.10.2015.
 104. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējuma nosacījumu prelimināro novērtējumu (CON/2015/38), Ungārija, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Atzinums par finanšu līzinga regulējumu un finanšu līzinga sabiedrību darbību (CON/2015/37), Kipra, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/35), Itālija, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Atzinums par finanšu instrumentu tirgus likuma projektu (CON/2015/34), Slovēnija, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Par Lietuvos bankas apstiprināšanu par noregulējuma iestādi (CON/2015/33), Lietuva, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Atzinums par aizdevumu Šveices frankos konvertāciju (CON/2015/32), Horvātija, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Atzinums par banku noregulējumu (CON/2015/31), Vācija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Atzinums par noteiktu ar finanšu stabilitāti saistītu datu sniegšanu (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Atzinums par likumprojektu, kas nosaka konkrētus noteikumus par mājokļu aizdevumu ārvalstu valūtā pārstrukturēšanu (CON/2015/26), Polija, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/25), Grieķija, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Atzinums par krājbanku jaunu tiesisko regulējumu (CON/2015/23), Portugāle, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Atzinums par sanāciju un noregulējumu finanšu tirgū (CON/2015/22), Čehijas Republika, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. ECB atzinums par patērētāju aizsardzību finanšu tirgū (CON/2015/21), Slovākija, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/19), Spānija, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas un banku noregulējuma finanšu tirgos tiesisko regulējumu (CON/2015/17), Polija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Atzinums par grozījumiem Slovēnijas banku aktīvu pārvaldības tiesiskajā regulējumā (CON/2015/16), Slovēnija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Atzinums par aktīvu atvērto pozīciju regulējumu kredītiestāžu bilancēs (CON/2015/15), Ungārija, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Atzinums par aizliegumu pārdot izsolē mājokļus, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta (CON/2015/14), Grieķija, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Atzinums par kooperatīvo banku (banche popolari) reformu (CON/2015/13), Itālija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Atzinums par kredītu vidutāju tiesisko regulējumu (CON/2015/12), Portugāle, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Atzinums par nodrošināto obligāciju un hipotēku banku tiesisko regulējumu (CON/2015/11), Polija, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Atzinums par makroprudenciālās politikas stratēģiju  (CON/2015/7), Lietuva, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Atzinums par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas uzdevuma un organizācijas pārskatīšanu (CON/2015/4), OV C 192, 10.6.2015, 1. lpp..
 128. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu tirgus noregulējumā (CON/2015/3), Slovākija, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Atzinums par pieteikumiem darboties kā likvidējamai sabiedrībai (CON/2015/1), Austrija, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Atzinums par informācijas atklāšanu gadījumos, kuros uz banku attiecas noregulējums vai licences atsaukšana  (CON/2014/90), Bulgārija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Atzinums par konfidenciālas informācijas atklāšanu valsts parlamenta izmeklēšanai (CON/2014/89), Īrija, 19.12.2014.
 132. Atzinums par aizdevumu ārvalstu valūtās konvertēšanu (CON/2014/87), Ungārija, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Atzinums par grozījumiem likumā par banku noguldījumu garantijām (CON/2014/86), Bulgārija, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Atzinums par patēriņa kredīta līgumu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem (CON/2014/85), Ungārija, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturāliem pasākumiem, ar ko uzlabo ES banku noturību  (CON/2014/83), OV C 137, 27.4.2015, 2. lpp..Papildus informācija
 136. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu (CON/2014/80), Ungārija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Atzinums par banku regulējumu (CON/2014/79), Slovēnija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Atzinums par kooperatīvo banku tiesisko regulējumu (CON/2014/78), Polija, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Atzinums par noteiktu nodokļu atvieglojumu, kas piešķirts finanšu iestādēm (CON/2014/77), Ungārija, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Atzinums par patēriņa kredīta līgumiem piemērojamiem īpašiem norēķina noteikumiem (CON/2014/76), Ungārija, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Atzinums par finansiālo caurredzamību, maksājumu sistēmām un elektronisko naudu (CON/2014/74), Dānija, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Atzinums par papildu noteikumiem, kas piemērojami noteiktiem patēriņa kredīta līgumiem (CON/2014/72), Ungārija, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Atzinums par banku darbību nošķiršanu un regulēšanu (CON/2014/70), Francija, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Atzinums par kredīta īpašuma uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2014/69), Īrija, 12.9.2014.
 145. Atzinums par atlikto nodokļu aktīviem (CON/2014/66), Portugāle, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Atzinums par krājbankām, kas saistītas ar savstarpējās palīdzības biedrībām (CON/2014/64), Portugāle, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu (CON/2014/62), Ungārija, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Atzinums par Hypo Group Alpe Adria reorganizācijas un likvidācijas pasākumiem  (CON/2014/61), Austrija, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējumu (CON/2014/60), Kipra, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Atzinums par jauniem vispārīgiem pasākumiem, kas izriet no Augstākās tiesas lēmuma par patērētāju aizdevuma līgumiem (CON/2014/59), Ungārija, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Atzinums par centrālo kredītu reģistru (CON/2014/57), Portugāle, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Atzinums par kredītiestāžu tiesisko regulējumu (CON/2014/52), Polija, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. ECB atzinums (2014. gada 24. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību  (CON/2014/49), OV C 336, 26.9.2014, 5. lpp..Papildus informācija
 154. Atzinums par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu statistikas jomā (CON/2014/47), Polija, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Atzinums par nebanku finanšu iestādēm, kuras sniedz kredītus patērētājiem (CON/2014/45), Bulgārija, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Atzinums par prasībām atbildīgai kreditēšanai (CON/2014/44), Ungārija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Atzinums par pasākumiem saistībā ar VUM regulu (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Atzinums par kredītiestāžu īstermiņa likviditātes prasībām (CON/2014/41), Ungārija, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Atzinums par kredītiestāžu darbības organizāciju, uzraudzību un to maksātspēju (CON/2014/40), Spānija, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Atzinums par publisku piekļuvi konkrētai informācijai par noteiktu banku sliktajiem kredītiem (CON/2014/39), Slovēnija, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Atzinums par priekšlikumu regulai par naudas tirgus fondiem  (CON/2014/36), OV C 255, 6.8.2014, 3. lpp..Papildus informācija
 162. Atzinums par kredītiestāžu un finanšu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2014/34), Portugāle, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Atzinums par krīžu noregulējumu finanšu tirgos (CON/2014/31), Somija, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Atzinums par tiesisko regulējumu Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizācijai ar Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda palīdzību (CON/2014/29), Grieķija, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Atzinums par banku grupu kredītriska un valsts riska mērījumiem (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Atzinums par finanšu uzraudzību, makroprudenciālu uzraudzību un maksājumu sistēmu pārraudzību (CON/2014/21), Igaunija, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Atzinums par finanšu sistēmas makroprudenciālo pārraudzību (CON/2014/18), Polija, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Atzinums par kredītiestāžu statusu un uzraudzību (CON/2014/17), Beļģija, 14.2.2014.
 169. Atzinums par Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem (CON/2014/16), Beļģija, 13.2.2014.
 170. Atzinums par termiņu un valūtas pozīciju neatbilstību kredītiestādēs (CON/2014/15), Ungārija, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Atzinums par priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (CON/2014/2), OV C 113, 15.4.2014, 1. lpp..Papildus informācija
 172. Atzinums par mainīga lieluma atlīdzību vērtspapīru tirgotāju darbiniekiem (CON/2013/95), Dānija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Atzinums par nodrošinātajām obligācijām (CON/2013/94), Rumānija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/87), Portugāle, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/86), Slovēnija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Atzinums par finanšu uzraudzības iestādes vadību (CON/2013/83), Dānija, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Atzinums par kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību un makroprudenciālu pārraudzību (CON/2013/82), Somija, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu licencēšanu, regulējumu un uzraudzību (CON/2013/81), Kipra, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/80), Rumānija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OV C 109, 11.4.2014, 2. lpp..Papildus informācija
 181. Atzinums par uzņēmumu finanšu restrukturēšanu (CON/2013/75), Slovēnija, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Atzinums par banku reorganizācijas pasākumiem (CON/2013/73), Slovēnija, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Atzinums par Ungārijas integrēto uzraudzības sistēmu (CON/2013/71), Ungārija, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Atzinums par Finanšu stabilitātes padomes izveidi un nacionālo iestāžu makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/70), Slovēnija, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/67), Slovēnija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Atzinums par Banco de Portugal pilnvarām makrouzraudzības jomā (CON/2013/66), Portugāle, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/63), Lietuva, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Atzinums par nodrošinājuma sniegšanu Danmarks Nationalbank caur automatizētu nodrošinājuma sistēmu (CON/2013/60), Dānija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Atzinums par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (CON/2013/59), Beļģija, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 190. Atzinums par kredītiestāžu speciālo likvidāciju (CON/2013/57), Grieķija, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Atzinums par Ungārijas jauno integrēto uzraudzības regulējumu (CON/2013/56), Ungārija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrouzraudzību (CON/2013/54), Kipra, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Atzinums par krājbankām un banku fondiem (CON/2013/52), Spānija, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu uzraudzību (CON/2013/51), Kipra, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem (CON/2013/50), Rumānija, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Atzinums par kredītiestāžu, kas nav EEZ kredītiestādes, filiālēm (CON/2013/49), Īrija, 9.7.2013.
 197. Atzinums par Lietuvos bankas makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/45), Lietuva, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Atzinums par īpašu nodokli kredītiestādēm (CON/2013/44), Kipra, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Atzinums par sanācijas un noregulēšanas plāniem (CON/2013/42), Beļģija, 10.6.2013.
 200. Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzību (CON/2013/39), Rumānija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Atzinums par Grieķijas Finanšu stabilitātes fondu (CON/2013/38), Grieķija, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Atzinums par kredītiestāžu statusu un finansēšanas sabiedrību izveidi (CON/2013/36), Francija, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Atzinums par parāda atmaksas noregulējumu personām ar pārmērīgām parādsaistībām (CON/2013/34), Grieķija, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Atzinums par hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību (CON/2013/33), Spānija, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Atzinums par priekšlikumu direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un par priekšlikumu regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (CON/2013/32), OV C 166, 12.6.2013, 2. lpp..Papildus informācija
 206. Atzinums par aizsardzību pret riskiem un bankas darbības jomu nošķiršanu (CON/2013/28), Vācija, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Atzinums par regulējumu valsts garantijām un par valsts garantijām Dexia SA un Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Beļģija, 15.4.2013.
 208. Atzinums par plānošanu krīžu gadījumiem un agrīnu iejaukšanos attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2013/26), Austrija, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Atzinums par Noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/25), Spānija, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Atzinums par finanšu nodrošinājuma režīmu (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 211. Atzinums par īpašiem hipotēku darījumiem (CON/2013/23), Slovākija, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/21), Slovēnija, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/19), Portugāle, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/17), Grieķija, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības regulējumu (CON/2013/14), Polija, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Atzinums par finanšu stabilitātes gada iemaksas grozīto aprēķinu (CON/2013/13), Beļģija, 18.2.2013.
 217. Atzinums par Valsts kases veikto noguldījumu pieņemšanu un vērtspapīru konta pārvaldīšanu (CON/2013/12), Ungārija, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējuma režīmu (CON/2013/10), Kipra, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Atzinums par valsts garantijām attiecībā uz dažām Dexia SA meitasuzņēmumu saistībām (CON/2013/8), Francija, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/5), Polija, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Atzinums par agrīnu iejaukšanos, sanāciju un kredītiestāžu noregulējumu (CON/2013/3), Spānija, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro  (CON/2013/2), OV C 96, 4.4.2013, 11. lpp..Papildus informācija
 223. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības regulējumu (CON/2013/1), Polija, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Atzinums par jauniem kredītu reģistra pasākumiem Īrijā (CON/2012/111), Īrija, 21.12.2012.
 225. Atzinums par kapitāla rezervju izveidošanu Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Itālija, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Atzinums par aktīvu pārvaldības uzņēmējsabiedrībām (CON/2012/108), Spānija, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Atzinums par augstfrekvences tirdzniecību (CON/2012/107), Vācija, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Atzinums par banku un finanšu stabilitāti (CON/2012/106), Francija, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Atzinums par finanšu jomas tiesību aktiem (CON/2012/104), Dānija, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem  (CON/2012/103), OV C 70, 9.3.2013, 2. lpp..Papildus informācija
 231. Atzinums par dažiem nosacījumiem kredītu piešķiršanai (CON/2012/102), Rumānija, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Atzinums par banku darbības likumu (CON/2012/101), Slovēnija, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Atzinums par valsts garantiju, ar ko nodrošina dažas Dexia SA meitasuzņēmumu saistības (CON/2012/100), Beļģija, 30.11.2012.
 234. Atzinums par priekšlikumu direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu  (CON/2012/99), OV C 39, 12.2.2013, 1. lpp..Papildus informācija
 235. Atzinums par Īrijas valsts garantiju atbilstošām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu  (CON/2012/98), Īrija, 29.11.2012.
 236. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (CON/2012/96), OV C 30, 1.2.2013, 6. lpp..Papildus informācija
 237. Atzinums par dažādu regulatīvo un īstenojošo tehnisko standartu projektiem, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iesniegusi Komisijai pieņemšanai, izmantojot Komisijas deleģētās un īstenojošās regulas, ar kurām papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem  (CON/2012/95), OV C 60, 1.3.2013, 1. lpp..
 238. Atzinums par finanšu pakalpojumu nodokli un bankas bilances kopsummas nodokli  (CON/2012/93), Slovēnija, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Atzinums par nodrošinātajām obligācijām (CON/2012/92), Vācija, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Atzinums par banku stabilizācijas fondu  (CON/2012/91), Polija, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu rekapitalizācijas regulējumā  (CON/2012/90), Grieķija, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Atzinums par euro banknotēm un monētām un grozījumiem Banco de España Statūtos  (CON/2012/89), Spānija, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Atzinums par finanšu tirgus stabilizāciju (CON/2012/88), Vācija, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Atzinums par valdības garantijām kredītiestādēm (CON/2012/85), Kipra, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Atzinums par Eiropas finanšu palīdzību (CON/2012/75), Spānija, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Atzinums par kredītu reģistra pasākumiem Īrijā (CON/2012/74), Īrija, 5.10.2012.
 247. Atzinums par banku stabilitātes stiprināšanu (CON/2012/71), Slovēnija, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Atzinums par tiesību aktiem saistībā ar fizisko personu maksātnespēju (CON/2012/70), Īrija, 14.9.2012.
 249. Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2012/68), Īrija, 4.9.2012.
 250. Atzinums par Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizāciju (CON/2012/64), Itālija, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Atzinums par priekšlikumu regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CON/2012/62), OV C 310, 13.10.2012, 12. lpp..
 252. Atzinums par apdrošināšanas un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas uzraudzības reformu (CON/2012/61), Itālija, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Atzinums par valsts galvojumiem (CON/2012/60), Spānija, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Atzinums par banku stabilizācijas fondu (CON/2012/58), Polija, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Atzinums par Slovēnijas Valsts pārvaldītājsabiedrību (CON/2012/57), Slovēnija, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Atzinums par finanšu uzraudzības stiprināšanu un finanšu stabilitātes komitejas izveidi (CON/2012/55), Vācija, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Atzinums par banku nodevu un iemaksām noguldījumu garantiju shēmā  (CON/2012/53), Slovākija, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Atzinums par jauniem pasākumiem, ar ko stiprina uzraudzību un finanšu regulējuma piemērošanu (CON/2012/52), Īrija, 16.7.2012.
 259. Atzinums par Cyprus Popular Bank rekapitalizāciju (CON/2012/50), Kipra, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Atzinums par banku rekapitalizāciju  (CON/2012/48), Slovēnija, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Atzinums par nekustamā īpašuma aktīvu reorganizāciju un pārdošanu finanšu nozarē (CON/2012/46), Spānija, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Atzinums par Komisijas deleģētās regulas projektu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES papildina attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, aizņemtajiem līdzekļiem, pārredzamību un uzraudzību (CON/2012/42), OV C 47, 19.2.2013, 1. lpp..
 263. Atzinums par centrālo darījuma partneru tiesiskā regulējuma ieviešanu (CON/2012/41), Polija, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Atzinums par parādu regulējumu parādu pārāk noslogotām personām (CON/2012/40), Grieķija, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas regulējumu Grieķijā (CON/2012/39), Grieķija, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Atzinums par neliela apjoma maksājumu pakalpojumu un sistēmu pārraudzību (CON/2012/38), Itālija, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. ECB Atzinums (2012. gada 25. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2012/32), OV C 175, 19.6.2012, 11. lpp..
 268. Atzinums par Bank of Greece statūtiem (CON/2012/31), Grieķija, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Atzinums par Noguldījumu garantiju fondu un banku atveseļošanas regulējumu (CON/2012/30), Dānija, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Atzinums par Beļģijas nodrošinātajām obligācijām un kredītprasību mobilizācijas pasākumiem (CON/2012/28), Beļģija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Atzinums par hipotekārajiem kredītiem un mājokļu kredīta līgumiem ārvalstu valūtā (CON/2012/27), Ungārija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Atzinums par Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizāciju un atveseļošanu (CON/2012/25), Grieķija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām un priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar pārāk lielu paļaušanos uz kredītreitingiem  (CON/2012/24), OV C 167, 13.6.2012, 2. lpp..Papildus informācija
 274. Atzinums par rekapitalizācijas īstenošanas pasākumiem (CON/2012/23), Portugāle, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmu (CON/2012/22), Slovēnija, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Atzinums par i) priekšlikumu direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK, ii) priekšlikumu regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu (ETIR) par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem, iii) priekšlikumu direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā un iv) priekšlikumu regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)  (CON/2012/21), OV C 161, 7.6.2012, 3. lpp..Papildus informācija
 277. Atzinums par eurozonas ekonomikas pārvaldības stiprināšanu (CON/2012/18), OV C 141, 17.5.2012, 7. lpp..Papildus informācija
 278. Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas pasākumiem Grieķijā (CON/2012/14), Grieķija, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Atzinums par valsts garantijām (CON/2012/13), Spānija, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Atzinums par Grieķijas valsts emitētu vai garantētu vērtspapīru noteikumiem (CON/2012/12), Grieķija, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Atzinums par Spānijas finanšu sektora reorganizāciju (CON/2012/11), Spānija, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK  (CON/2012/10), OV C 93, 30.3.2012, 2. lpp..Papildus informācija
 283. Atzinums par priekšlikumu direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un par priekšlikumu regulai par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām  (CON/2012/5), OV C 105, 11.4.2012, 1. lpp..Papildus informācija
 284. Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2012/3), Luksemburga, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Atzinums par finanšu tirgus stabilizācijas pasākumiem (CON/2012/2), Vācija, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Atzinums par grozījumiem Grieķijas kredītiestāžu atveseļošanas regulējumā (CON/2011/107), Grieķija, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas fonda izveidi un finansēšanu, kā arī par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda iemaksās (CON/2011/103), Beļģija, 12.12.2011.
 288. Atzinums par valsts veikto kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2011/95), Portugāle, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Atzinums par finanšu krīžu pārvaldību un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi  (CON/2011/93), Kipra, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Atzinums par nodrošinājumu pret zaudējumiem saistībā ar paplašināto kompensāciju shēmu (CON/2011/90), Dānija, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Atzinums par Īrijas valsts garantiju atbilstošām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2011/88), Īrija, 7.11.2011.
 292. Atzinums par hipotekārajiem kredītiem un mājokļu kredīta līgumiem ārvalstu valūtā  (CON/2011/87), Ungārija, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un pagaidu bankām (CON/2011/86), Rumānija, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem (CON/2011/85), Francija, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem  (CON/2011/84), Īrija, 21.10.2011.
 296. Atzinums par agrās iejaukšanās pasākumiem un grozījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu atveseļošanas un likvidācijas regulējumā, uz ko attiecas Banco de Portugal uzraudzība (CON/2011/83), Portugāle, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem  (CON/2011/82), Luksemburga, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas attiecas uz Slovēnijas ķīlu zīmēm un pašvaldību obligācijām (CON/2011/81), Slovēnija, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem  (CON/2011/79), Beļģija, 13.10.2011.
 300. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas reformu (CON/2011/76), Nīderlande, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Atzinums par fizisko personu kreditēšanu (CON/2011/74), Rumānija, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Atzinums par statistiku un starpbanku naudas un valdības vērtspapīru tirgiem, ko pārvalda Banca Naţională a României, kā arī par ārvalstu valūtas un obligāto rezervju regulējumu (CON/2011/73), Rumānija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Atzinums par grozījumiem Grieķijas regulējumā kredītiestāžu atveseļošanai (CON/2011/72), Grieķija, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Atzinums par starpnieku kategorijām, kuriem ļauts uzturēt ārvalstu valūtās vai norēķina vienībās denominētu dematerializētu vērtspapīru kontus (CON/2011/71), Beļģija, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 305. Atzinums par atļauju darboties banku uzraudzības padomēs (CON/2011/70), Slovēnija, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Atzinums par jauniem pasākumiem, kas pastiprina uzraudzību un finanšu noteikumu ievērošanu (CON/2011/69), Īrija, 9.9.2011.
 307. Atzinums par atbildīgas aizdošanas prasībām kredītiestādēm (CON/2011/67), Lietuva, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Atzinums par īpašu nodevu finanšu iestādēm, kas veic darbību Slovākijā (CON/2011/66), Slovākija, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Atzinums par apvienoto kontu ieviešanu klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/63), Polija, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Atzinums par grozījumiem maksājumu sistēmu un klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/62), Polija, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Atzinums par krīzes novēršanas pasākumiem attiecībā uz grūtībās nonākušām finanšu istādēm (CON/2011/60), Nīderlande, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu  (CON/2011/58), OV C 240, 18.8.2011, 3. lpp..
 313. Atzinums par ārvalstu kredītiestāžu filiāļu pārveidošanu meitasuzņēmumos (CON/2011/57), Polija, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Atzinums par nacionālo uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņas un sadarbības pienākumiem (CON/2011/52), Bulgārija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Atzinums par jaunu tiesību aktu attiecībā uz kredītu reģistru  (CON/2011/47), Latvija, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 316. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reformu Lietuvā (CON/2011/46), Lietuva, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Atzinums par kompensācijas shēmu grūtībās nonākušām bankām (CON/2011/45), Dānija, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (CON/2011/42), OV C 159, 28.5.2011, 10. lpp..Papildus informācija
 319. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/41), Beļģija, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 320. Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem (CON/2011/39), Īrija, 26.4.2011.
 321. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos  (CON/2011/36), Grieķija, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Atzinums par Kredīta un konosamenta fonda tiesisko regulējumu un par grozījumiem Grieķijas ekonomikai pieejamās likviditātes palielināšanas mehānismā pēc starptautiskās finanšu krīzes (CON/2011/34), Grieķija, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Atzinums par bankas bilances kopsummas nodokli (CON/2011/31), Slovēnija, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Atzinums par īpašu nodokli bankām un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi (CON/2011/29), Kipra, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Atzinums par tiesību aktiem saistībā ar nodrošinātajām obligācijām (CON/2011/27), Kipra, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īsās pozīcijas pārdošanu un dažiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspektiem  (CON/2011/17), OV C 91, 23.3.2011, 1. lpp..
 327. Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda normatīvajos aktos (CON/2011/15), Rumānija, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/14), Lietuva, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija) un priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām  (CON/2011/12), OV C 99, 31.3.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 330. Atzinums par krājaizdevu sabiedrību iekļaušanu Valsts Kases atbalsta programmā finanšu iestādēm (CON/2011/11), Polija, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi (CON/2011/10), Itālija, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību  (CON/2011/6), OV C 62, 26.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 333. Atzinums par Beļģijas finanšu uzraudzības struktūru attīstības principu īstenošanu (CON/2011/5), Beļģija, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Atzinums par slēgtiem ieguldījumu fondiem, kas emitē ieguldījumu sertifikātus, ko nelaiž publiskā apgrozībā (CON/2011/4), Polija, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Atzinums par grozījumiem Likumā par banku darbību (CON/2011/3), Slovēnija, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Atzinums par Kipras Biržas pilnvarām noteikt sankcijas (CON/2011/2), Kipra, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (CON/2011/1), OV C 57, 23.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 338. Atzinums par Valsts kases atbalsta pagarināšanu un finanšu iestāžu rekapitalizācijas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu (CON/2010/95), Polija, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Atzinums par Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādi un tās prezidenta likumdošanas pilnvarām (CON/2010/94), Ungārija, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm, kā arī rekapitalizācijas valsts shēmas pagarināšanu (CON/2010/93), Zviedrija, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Atzinums par kredītiestāžu ārkārtas stabilizāciju (CON/2010/92), Īrija, 17.12.2010.
 342. Atzinums par kredītiestāžu veiktu akciju pagaidu turēšanu finanšu rekonstrukcijas vai uzņēmuma glābšanas darbību laikā (CON/2010/86), Rumānija, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Atzinums par banku restrukturizāciju (CON/2010/83), Vācija, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (CON/2010/82), OV C 337, 14.12.2010, 1. lpp..
 345. Atzinums par būvapvienībām (CON/2010/81), Polija, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Atzinums par grozījumiem finanšu nodrošinājuma līgumu tiesību aktos attiecībā uz kredītprasībām (CON/2010/78), Luksemburga, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Atzinums par Īrijas valsts garantiju dažām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2010/75), Īrija, 2.11.2010.
 348. Atzinums par kredītiestāžu veiktas nodrošināto obligāciju emisijas tiesisko regulējumu  (CON/2010/73), Kipra, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Atzinums par Īrijas valsts garantiju dažām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2010/71), Īrija, 16.9.2010.
 350. Atzinums par grozījumiem Bank Gospodarstwa Krajowego darbības tiesiskajā regulējumā (CON/2010/70), Polija, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi  (CON/2010/65), OV C 223, 18.8.2010, 1. lpp..
 352. Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju shēmas tiesiskajā regulējumā (CON/2010/64), Polija, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Atzinums par noteikumiem, ar ko ievieš kompensācijas sistēmas iestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās (CON/2010/63), Vācija, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Atzinums par likumiem, kas attiecas uz finansu nesabalansētības mazināšanu (CON/2010/62), Ungārija, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Atzinums par Finanšu stabilitātes fonda izveidi (CON/2010/54), Grieķija, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Atzinums par īsās pozīcijas pārdošanas ierobežojumiem (CON/2010/53), Vācija, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm pagarināšanu, kā arī rekapitalizācijas valsts shēmas pagarināšanu  (CON/2010/50), Zviedrija, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Atzinums par grozījumiem Likumā par nodrošinātajām obligācijām (Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Vācija, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Atzinums par grozījumiem finanšu stabilitātes režīmā (CON/2010/45), Dānija, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Atzinums par noteikumiem, kas saistīti ar Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Atzinums par kompensācijas sistēmām iestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās (CON/2010/41), Vācija, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Atzinums par finanšu stabilitātes papildu pasākumiem Igaunijā (CON/2010/35), Igaunija, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Atzinums par parāda atmaksas kārtību personām, kas iestigušas pārmērīgos parādos (CON/2010/34), Grieķija, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Atzinums par privātās apdrošināšanas uzraudzību, privātās dzīvības apdrošināšanas garantiju fonda izveidošanu un citiem noteikumiem (CON/2010/33), Grieķija, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Atzinums par grozījumiem Likumā par kredītiestādēm un finanšu uzņēmumiem, ar ko ievieš papildu pasākumus finanšu tirgus stabilizācijai (CON/2010/31), Ungārija, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm pagarināšanu (CON/2010/29), Zviedrija, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Atzinums par likumprojektu par valsts kapitāla investīcijām depozītu bankās (CON/2010/26), Somija, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām  (CON/2010/23), OV C 87, 1.4.2010, 1. lpp..
 369. Atzinums par grozījumiem likviditātes palielināšanas tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz starptautiskās finanšu krīzes ietekmi (CON/2010/21), Grieķija, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Atzinums par nacionālās rekapitalizācijas shēmas darbības termiņa otrreizēju pagarināšanu (CON/2010/11), Zviedrija, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank uzdevumiem, Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādes struktūru un juridisko statusu un Finanšu stabilitātes padomes izveidošanu (CON/2010/10), Ungārija, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Atzinums par noguldījumu banku konsolidāciju (CON/2010/9), Somija, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Atzinums par uzņēmējdarbības un profesionālās darbības parādu, kuru kreditori ir kredītiestādes, restrukturizāciju un datu apstrādi kretītvēstures izpētes birojos (CON/2010/8), Grieķija, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Atzinums par palīdzības pasākumiem, ko piemēro banku un finanšu nozares uzņēmumiem, par finanšu nozares un finanšu pakalpojumu uzraudzību un par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/2010/7), Beļģija, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 375. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2004/109/EK (CON/2010/6), OV C 19, 26.1.2010, 1. lpp..Papildus informācija
 376. Atzinums par priekšlikumiem trīs Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, ar kurām izveido Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (CON/2010/5), OV C 13, 20.1.2010, 1. lpp..Papildus informācija
 377. Atzinums par banku un apdrošināšanas licencēšanas un uzraudzības iestāžu apvienošanu (CON/2010/4), Francija, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Atzinums par dažiem pasākumiem saistībā ar banku un finanšu regulējumu (CON/2010/3), Francija, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Atzinums par Banka Slovenije kompetenci saistībā ar Slovēnijas dalību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2009/100), Slovēnija, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (CON/2009/94), OV C 291, 12.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 381. Atzinums par finanšu stabilitātes stiprināšanas pasākumu nosacījumiem un procedūrām (CON/2009/93), Lietuva, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Atzinums par Īrijas valsts garantiju attiecināšanu uz dažām kredītiestāžu saistībām (CON/2009/92), Īrija, 9.11.2009.
 383. ECB atzinums (2009. gada 26. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu un par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību (CON/2009/88), OV C 270, 11.11.2009, 1. lpp..
 384. Atzinums par pasākumiem kredītiestāžu likviditātes uzlabošanai un konkurētspējas palielināšanai (CON/2009/86), Austrija, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Atzinums par pagaidu palīdzības, ko valsts kase sniedz finanšu iestādēm, pagarināšanu (CON/2009/82), Polija, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem  (CON/2009/81), OV C 272, 13.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 387. Atzinums par valdības garantiju sniegšanu bankām un citām iestādēm (CON/2009/79), Zviedrija, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Atzinums par īpašu valdības obligāciju emisiju kredītiestādēm (CON/2009/78), Kipra, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Atzinums par valsts garantiju kredītiestāžu saistībām paplašināšanu (CON/2009/73), Beļģija, 23.9.2009.
 390. Atzinums par Valsts aktīvu pārvaldes aģentūras izveidi (CON/2009/68), Īrija, 31.8.2009.
 391. Atzinums par banku atveseļošanas paņēmienu nostiprināšanu (CON/2009/65), Latvija, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 392. Atzinums par banku restrukturizāciju un kredītiestāžu pašu kapitāla palielināšanu (CON/2009/62), Spānija, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Atzinums par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2009/60), Polija, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Atzinums par valsts rekapitalizācijas shēmu (CON/2009/58), Zviedrija, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Atzinums par finanšu līzinga un līzinga uzņēmumu darbības regulējumu (CON/2009/57), Kipra, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Atzinums par kredītiestāžu atbalsta pasākumu grozījumiem (CON/2009/56), Īrija, 25.6.2009.
 397. Atzinums par grozījumiem centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos (CON/2009/55), Polija, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Atzinums par papildu pasākumiem finanšu tirgus stabilizācijai  (CON/2009/54), Vācija, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Atzinums par pasākumiem noguldījumu garantiju sistēmas efektivitātes paaugstināšanai (CON/2009/51), Rumānija, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Atzinums par jauniem pasākumiem finanšu uzraudzības pastiprināšanai (CON/2009/50), Vācija, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Atzinums par pasākumiem finanšu krīzes ietekmes mazināšanai (CON/2009/49), Slovākija, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Atzinums par Banca Naţională a României pilnvaru paplašināšanu attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2009/48), Rumānija, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Atzinums par pasākumiem likviditātes palielināšanai ekonomikā (CON/2009/39), Grieķija, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (CON/2009/38), OV C 93, 22.4.2009, 3. lpp..Papildus informācija
 405. Atzinums par dažiem grozījumiem Banku likumā saistībā ar finanšu tirgu krīzi (CON/2009/34), Čehijas Republika, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Atzinums par jauniem pasākumiem finanšu stabilitātes nostiprināšanai (CON/2009/32), Lietuva, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Atzinums par grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā attiecībā uz piemērojuma jomu un garantiju izmaksu (CON/2009/31), Latvija, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 408. Atzinums par valsts garantiju sniegšanu bankām un citām iestādēm (CON/2009/30), Zviedrija, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Atzinums par finanšu krīzes gadījumā veicamo pasākumu piemērošanas jomas paplašināšanu  (CON/2009/29), Beļģija, 25.3.2009.
 410. Atzinums par valsts garantiju sniegšanas procedūras noteikumiem finanšu stabilitātes nodrošināšanas interesēs  (CON/2009/28), Ungārija, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Atzinums par grozījumiem Lietuvos Bankas peļņas sadales noteikumos finanšu krīzes kontekstā (CON/2009/26), Lietuva, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Atzinums par grozījumiem valsts garantijās nolūkā novērst likviditātes aizplūšanu (CON/2009/25), Beļģija, 19.3.2009.
 413. Atzinums par pasākumiem turpmākai finanšu tirgus stabilizācijai (CON/2009/24), Vācija, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Atzinums par grozījumiem valsts bankas Bank Gospodarstwa Krajowego tiesiskajā regulējumā, stiprinot tās lomu valdības īstenotajās programmās (CON/2009/22), Polija, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu piemērošanas jomas paplašināšanu (CON/2009/20), Kipra, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Atzinums par rekapitalizāciju un dažu finanšu iestāžu pārņemšanu valsts īpašumā (CON/2009/19), Polija, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Atzinums par finanšu sistēmas stabilizācijas pasākumiem (CON/2009/18), Igaunija, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Atzinums par grozījumiem Banku direktīvā un Kapitāla pietiekamības direktīvā attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību  (CON/2009/17), OV C 93, 22.4.2009, 3. lpp..Papildus informācija
 419. Atzinums par tiesbu aktiem, ar ko finanšu ministram banku rekapitalizācijas ietvaros ļauj dot norādījumus par Valsts pensiju reserves fonda līdzekļu ieguldīšanu finanšu iestādēs (CON/2009/16), Īrija, 25.2.2009.
 420. Atzinums par valsts aizdevumu un garantiju piešķiršanas noteikumiem un nosacījumiem ārkārtas situācijās (CON/2009/12), Kipra, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Atzinums par valsts izmaksāto atlīdzību saistībā ar banku pārņemšanu (CON/2009/11), Latvija, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmu un uzraudzības iestāžu lomu maksātnespējas procesā (CON/2009/10), Latvija, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 423. Atzinums par finanšu stabilitātes sistēmas paplašināšanu, garantējot noguldītāju un parasto kreditoru prasību pilnīgu apmierināšanu, un par sistēmu valsts kapitāla ieguldīšanai kredītiestādēs (CON/2009/6), Dānija, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Atzinums par nosacījumiem valsts kapitāla investīcijām un parādu un kapitāla mijmaiņas līgumiem saskaņā ar Likumu par publiskajām finansēm  (CON/2009/3), Slovēnija, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 425. Atzinums par valsts galvojumiem banku aizņēmumiem (CON/2009/2), Latvija, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 426. Atzinums par valsts aizdevumu piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/92), Slovēnija, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Atzinums par to kā uz Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique attiecina ierobežojumus atlaišanas pabalstu izmaksai biržā kotētu uzņēmumu vadītājiem  (CON/2008/91), Beļģija, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 428. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2008/89), Latvija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Atzinums par valsts garantiju piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/88), Slovēnija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Atzinums par finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2008/85), Francija, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Atzinums par direktīvu par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un uzraudzību (CON/2008/84), OV C 30, 6.2.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 432. Atzinums par pasākumiem finanšu starpniecības sistēmas stiprināšanai nolūkā nodrošināt finanšu stabilitāti (CON/2008/81), Ungārija, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Atzinums par valsts kases pagaidu palīdzību finanšu iestādēm (CON/2008/80), Polija, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Atzinums par pasākumiem likviditātes veicināšanai (CON/2008/79), Grieķija, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Atzinums par valsts garantijām un citiem pasākumiem finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/76), Slovēnija, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Atzinums par valsts kapitāla ieguldījumiem bankās (CON/2008/75), Somija, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Atzinums par valsts garantiju, kuras mērķis ir likviditātes aizplūšanas novēršana (CON/2008/74), Beļģija, 21.11.2008.
 438. Atzinums par grozījumiem Direktīvā par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (CON/2008/70), OV C 314, 9.12.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 439. Atzinums par Noguldījumu garantiju shēmas piemērošanas jomas paplašināšanu (CON/2008/69), Īrija, 17.11.2008.
 440. Atzinums par finanšu stabilitātes pasākumiem saistībā ar valdības garantiju fondu (CON/2008/68), Somija, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Atzinums par prasībām valsts garantiju sniegšanai (CON/2008/67), Spānija, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Atzinums par pasākumiem, ar ko īsteno kreditēšanas sistēmas stabilitātes garantijas (CON/2008/65), Itālija, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Atzinums par jaunu lēmumu par Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju (CON/2008/63), OV C 45, 24.2.2009, 1. lpp..
 444. Atzinums par valsts garantijām bankām un kredītu tirgus uzņēmumiem (CON/2008/62), Zviedrija, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Atzinums par noguldījumu un dažu dzīvības apdrošināšanas produktu aizsardzību (CON/2008/61), Beļģija, 28.10.2008.
 446. Atzinums par Finanšu aktīvu iegādes fonda darbību (CON/2008/60), Spānija, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Atzinums par finanšu sistēmas stabilizācijas pasākumiem (CON/2008/59), Zviedrija, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Atzinums par pasākumiem banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/58), Itālija, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Atzinums par Finanšu tirgus stabilizācijas fonda izveidi un citiem finanšu stabilitātes pasākumiem (CON/2008/57), Vācija, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Atzinums par valsts garantiju sniegšanu nolūkā veicināt finanšu stabilitāti (CON/2008/56), Francija, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Atzinums par tiesību aktiem finanšu tirgus stabilitātes atjaunošanai (CON/2008/55), Austrija, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Atzinums par finanšu stabilitātes sistēmu, kas garantē noguldītāju un kreditoru prasību pilnīgu izpildi (CON/2008/54), Dānija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Atzinums par finanšu aktīvu iegādes fonda izveidošanu un citiem valdības pasākumiem finanšu stabilitātes veicināšanai (CON/2008/52), Spānija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Atzinums par noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmām (CON/2008/51), Grieķija, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Atzinums par valsts garantiju kredītiestāžu saistību nodrošināšanai (CON/2008/50), Beļģija, 17.10.2008.
 456. Atzinums par finanšu atbalsta pasākumu veikšanu attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2008/48), Īrija, 15.10.2008.
 457. Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
 458. Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
 459. Atzinums par grozījumiem, kas dod Banque centrale du Luxembourg iespēju efektīvāk veicināt finanšu stabilitāti un precizē obligāto rezervju prasību režīmu (CON/2008/42), Luksemburga, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Atzinums par finanšu stabilitātes komiteju (CON/2008/39), Polija, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/32), Polija, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Atzinums par dzvības apdrošināšanas ar uzkrājumu veidošanu ieviešanu un apdrošināšanas sabiedrību uzņēmējdarbības noteikumiem (CON/2008/30), Austrija, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Atzinums par uzņēmējdarbības tiesību normu nepiemērošanu dažiem kredītiestāžu darījumiem (CON/2008/24), Grieķija, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Atzinums par finanšu un apdrošināšanas uzraudzības integrāciju (CON/2008/16), Somija, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/5), Polija, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Atzinums par skaidrās naudas darījumu ar ārvalstu valūtu uzraudzību (CON/2007/38), Slovēnija, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Atzinums par uzrādītāja vērtspapīru atcelšanas piemērošanu attiecībā uz Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique emitētajām akcijām (CON/2007/37), Beļģija, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Atzinums par Banka Slovenije jaunajiem uzdevumiem attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu (CON/2007/36), Slovēnija, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Atzinums par finanšu uzraudzības reformu (CON/2007/33), Austrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Atzinums par Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) uzraudzības struktūras modernizāciju (CON/2007/32), Vācija, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Atzinums par finanšu uzraudzību, jo īpaši attiecībā uz Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polija, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Atzinums par patērētāju tiesību aizsardzības režīma izveidi, īstenojot Banco de Portugal pienākumus uzraudzības jomā (CON/2007/29), Portugāle, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2007/26), Polija, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Atzinums par finanšu iestāžu, kas nav bankas, regulēšanu, ko veic centrālā banka (CON/2007/23), Rumānija, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Atzinums par jaunas regulējošās un uzraudzības vides izveidi, lai uzlabotu ieguldījumu fondu nozares starptautisko konkurētspēju, saskaņojot likumu ar Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (CON/2007/21), Vācija, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Atzinums par tirgu regulāciju un uzraudzību un neatkarīgu kompetento iestāžu darbību (CON/2007/17), Itālija, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Atzinums par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību un atbilstošo nodrošinājumu monetārās politikas operācijās (CON/2007/15), Grieķija, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos, lai pielāgotu tos izmaiņām Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā un veicinātu maksājuma sistēmu raitu darbību (CON/2007/13), Grieķija, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Atzinums par Eiropas Kritisko infrastruktūru apzināšanu un noteikšanu, kā arī par novērtējumu tam, vai nepieciešams pilnveidot to aizsardzību pret darbības traucējumiem un iznīcināšanu  (CON/2007/11), OV C 116, 26.5.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 480. Atzinums par regulu par Kopienas brīvo darba vietu statistiku (CON/2007/9), OV C 86, 20.4.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 481. Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2007/8), Čehijas Republika, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Atzinums par klīringa un norēķinu pakalpojumu pārraudzību (CON/2007/7), Nīderlande, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Atzinums par jaunas komitoloģijas procedūras ieviešanu astoņās Finanšu pakalpojumu rīcības plāna direktīvās (CON/2007/4), OV C 39, 23.2.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 484. Atzinums par vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem  (CON/2007/3), Īrija, 14.2.2007.
 485. Atzinums par uzraudzības iestāžu veikto novērtējumu attiecībā uz līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora iestādēs (CON/2006/60), OV C 27, 7.2.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 486. Atzinums par direktīvas par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ieviešanu saistībā ar atsevišķu definīciju skaidrojumu (CON/2006/57), OV C 31, 13.2.2007, 1. lpp..
 487. Atzinums par klīringa un norēķinu sistēmu operatoru uzraudzību' (CON/2006/53), Polija, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Atzinums par uzraudzības iestāžu pilnvaru sadalījumu (CON/2006/51), Itālija, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Atzinums par banku likuma vispārēju pārskatīšanu (CON/2006/48), Slovēnija, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2006/47), Čehijas Republika, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu, kurām ir galvenā iestāde, piesaistīšanas noteikumiem un nosacījumiem (CON/2006/42), Kipra, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Atzinums par Banku uzraudzības komisijas sastāva maiņu (CON/2006/39), Polija, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Atzinums par patērētāju aizsardzības režīma izveidi Bank of Greece uzraudzības kompetences ietvaros un citiem saistītajiem noteikumiem (CON/2006/38), Grieķija, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Atzinums par grozījumiem Centrālā depozitārija un Centrālā vērtspapīru reģistra darbības regulējumā (CON/2006/37), Kipra, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Atzinums par noteikumiem, kas ļauj bankām, kuras darbojas kā akciju sabiedrības, sadalīties saskaņā ar Likumu par sabiedrībām  (CON/2006/31), Polija, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Atzinums par grozījumiem minimālajās likviditātes prasībās (CON/2006/26), Latvija, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 497. Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu nodrošinājumu (CON/2006/24), Slovēnija, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2006/20), Nīderlande, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Atzinums par banku, kapitāla tirgu, apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības integrāciju (CON/2006/15), Polija, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Atzinums par obligāto rezervju prasības rezervju bāzes paplašināšanu un atšķirīgas rezervju normas ieviešanu (CON/2006/11), Latvija, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 501. Atzinums par grozījumiem Centrālā depozitārija un Centrālā vērtspapīru reģistra darbības regulējumā (CON/2006/9), Kipra, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/3), Igaunija, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Atzinums par to organizāciju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības noteikumiem, kuras veic klīringa centra darbības (CON/2006/1), Ungārija, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Atzinums par naudas pārvedumiem pievienoto informāciju par maksātāju (CON/2005/56), OV C 336, 31.12.2005, 109. lpp..Papildus informācija
 505. Atzinums par termiņu pagarināšanu Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem transpozīcijai un piemērošanai (CON/2005/53), OV C 323, 20.12.2005, 31. lpp..Papildus informācija
 506. Atzinums par komercbanku gada iemaksu samazinājumu Noguldījumu aizsardzības fondā un par monetāro finansēšanu (CON/2005/50), Slovākija, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Atzinums par turētāja vērtspapīru atcelšanu un korporatīvo vērtspapīru tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2005/43), Beļģija, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Atzinums par nelielas vērtības maksājumu sistēmu uzraudzību (CON/2005/41), Itālija, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Atzinums par to, kā īstenot noteikumus par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2005/40), Francija, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Atzinums par pārstrādāto priekšlikumu, ar kuru finanšu tirgus uzraudzību pilnībā nodod Česká národní banka kā vienīgajai uzraudzības iestādei (CON/2005/39), Čehijas Republika, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Atzinums par maksātnespējas procedūras modernizāciju, ieviešot jaunus maksātnespējas situācijas atrisināšanas paņēmienus un nostiprinot kreditoru tiesības (CON/2005/36), Čehijas Republika, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Atzinums par Národná banka Slovenska uzdevumu saistībā ar visa finanšu tirgus integrētu uzraudzību, kā arī par grozījumiem tās statūtos (CON/2005/26), Slovākija, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reorganizāciju un par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2005/24), Čehijas Republika, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Atzinums par finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2005/12), Luksemburga, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Atzinums par vērtspapīru norēķinu institūciju un tām pielīdzināto institūciju uzraudzības noteikumiem (CON/2005/9), Beļģija, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Atzinums par kapitāla pietiekamības regulējumu attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām (CON/2005/4), OV C 52, 2.3.2005, 37. lpp..
 517. Atzinums par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (CON/2005/2), OV C 40, 17.2.2005, 9. lpp..Papildus informācija
 518. Atzinums par īpašas juridiskās un uzraudzības bāzes izveidošanu riska ierobežošanas fondiem (CON/2004/38), Dānija, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Atzinums par e-naudas iestāžu izveidošanu (CON/2004/37), Čehijas Republika, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzību, ko veic Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slovākija, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Atzinums par pārvēršanas vērtspapīros fondu tiesiskā regulējuma izstrādes pabeigšanu (CON/2004/30), Francija, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Atzinums par finanšu nodrošinājumu līgumiem  (CON/2004/27), Beļģija, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Atzinums par e-naudas iestāžu noteikumiem (CON/2004/25), Igaunija, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Atzinums par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2004/22), Francija, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2004/21), Nīderlande, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Atzinums par kredītiestāžu sniegtiem aizdevumiem, kas indeksēti, ņemot vērā inflāciju (CON/2004/20), Francija, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Atzinums par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (CON/2004/18), Portugāle, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Atzinums par krājnoguldījumu aizsardzību (CON/2004/16), Itālija, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Atzinums par apgrozāmiem parāda vērtspapīriem (CON/2004/15), Francija, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Atzinums par kredītiestāžu, klīringa iestāžu un ieguldījumu uzņēmumu maksātnespējas un bankrota procedūrām (CON/2004/9), Beļģija, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Atzinums par ES finanšu pakalpojumu komitejas jaunu organizatorisko struktūru un Lamfalussy procesa attiecināšanu uz visām finanšu nozarēm (CON/2004/7), OV C 58, 6.3.2004, 23. lpp..
 532. Atzinums par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (CON/2004/5), Austrija, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Atzinums par īpaša tiesiskā regulējuma noteikšanu darījumiem ar pārveidošanu vērtspapīros (CON/2004/3), Luksemburga, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu un grozījumiem citos likumos (CON/2003/25), Beļģija, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill (No. 2) 2003 (CON/2003/24), Īrija, 19.11.2003.
 536. Atzinums par De Nederlandsche Bank un Nīderlandes Pensiju un apdrošināšanas uzraudzības iestādes apvienošanos (CON/2003/23), Nīderlande, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Atzinums par pārredzamības prasībām informācijai, kas attiecas uz emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (CON/2003/21), OV C 242, 9.10.2003, 6. lpp..
 538. Atzinums par uzraudzību finanšu nozarē un finanšu pakalpojumu jomā (CON/2003/19), Beļģija, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Atzinums par Likumu par reģionālo valsts banku hipotekāro ķīlu zīmju nodaļām un par grozījumiem citos tiesību aktos (CON/2003/17), Austrija, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Atzinums par Federālo likumu par finanšu nodrošinājuma līgumiem finanšu tirgos, ar kuru īsteno Direktīvu 2002/47/EK (CON/2003/11), Austrija, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Atzinums par banku un finanšu likumu reformu (CON/2003/10), Zviedrija, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Atzinums par ieguldījumu pakalpojumiem un regulētiem tirgiem (CON/2003/9), OV C 144, 20.6.2003, 6. lpp..
 543. Atzinums par Lineāro obligāciju, sadalīto obligāciju un valsts kases vekseļu ārpusbiržas tirgus likumu (CON/2003/7), Beļģija, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Atzinums par Finanšu uzņēmējdarbības likuma un Hipotekāro aizdevumu un hipotekāro ķīlu zīmju likuma aizstāšanu (CON/2003/2), Dānija, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Atzinums par Likumu par finanšu drošību (CON/2002/32), Francija, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanas mērķiem novēršanu (CON/2002/24), Beļģija, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes akta pārskatīšanu, tostarp, pārskatītajām darbības metodēm un jaunām pilnvarām attiecībā uz sankcijām (CON/2002/23), Somija, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Atzinums par to „FATF īpašo ieteikumu” ieviešanu, kas attiecas uz naudas atmazgāšanu un cīņu pret terorisma finansēšanu (CON/2002/19), Austrija, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Atzinums par 2002. gada Likumu par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Īrija, 5.6.2002.
 550. Atzinums par finanšu sektora un finanšu pakalpojumu visaptverošas uzraudzības ieviešanu, kā arī par īpašiem noteikumiem attiecībā uz finanšu instrumentu otrreizējiem tirgiem (CON/2002/13), Beļģija, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Atzinums par grozījumiem Finanšu pakalpojumu aktā un citos finanšu aktos saistībā ar uzņēmumu pensiju fondu uzraudzību, vērtspapīru tirgus dalībnieku paraugpraksi u.c. (CON/2002/10), Dānija, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības akta grozījumiem, kas attiecas uz nodrošinājumiem un kompetenču precizējumu saistībā ar biržām, datu aizsardzību un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu (CON/2002/8), Dānija, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Atzinums par to kā, Sankciju aktā transponē starptautisko tiesību normas attiecībā uz cīņu pret terorismu un finanšu sankciju ievērošanas uzraudzību (CON/2002/5), Nīderlande, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Atzinums par Akta par naudas atmazgāšanu grozījumiem, lai novērstu terorisma finansēšanu (CON/2002/4), Dānija, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Atzinums par Kredītiestāžu akta pārskatīšanu, lai iekļautu tajā noteikumus par elektronisko naudu (CON/2002/1), Somija, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (CON/2001/38), OV C 24, 26.1.2002, 8. lpp..
 557. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par prospektu, kuru dara zināmu laižot vērtspapīrus publiskā apgrozībā vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2001/36), OV C 344, 6.12.2001, 4. lpp..
 558. Atzinums par Likumu, ar kuru ievieš integrētu finanšu pakalpojumu uzraudzību (CON/2001/35), Vācija, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Atzinums par likumu, ar kuru groza kredītiestāžu un finanšu uzņēmumu tiesisko regulējumu (CON/2001/32), Portugāle, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Atzinums par finanšu konglomerātu uzraudzības tiesību aktiem (CON/2001/30), Somija, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Atzinums par kredītiestāžu sanācijas un likvidācijas tiesību aktiem (CON/2001/27), Somija, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem dažās saistītās direktīvās (CON/2001/25), OV C 271, 26.9.2001, 10. lpp..
 563. Atzinums par likumu, kas attiecas uz nekustamā īpašuma fondiem un kas groza dažus saistītos aktus (CON/2001/24), Austrija, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2001/13), OV C 196, 12.7.2001, 10. lpp..
 565. Atzinums par Likumu, ar kuru izveido finanšu tirgus uzraudzības iestādi un nosaka tās struktūru , kā arī groza dažus saistītos likumus (CON/2001/10), Austrija, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Atzinums par Hipotēku un publisko aizdevumu obligāciju likumu (CON/2001/6), Īrija, 25.4.2001.
 567. Atzinums par Finanšu uzņēmumu aktu (CON/2000/32), Dānija, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības aktu (CON/2000/24), Dānija, 1.11.2000.
 569. Atzinums par Noguldītāju un investoru garantiju aktu (CON/2000/6), Dānija, 9.3.2000.
 570. Atzinums par Banku aktu (CON/2000/1), Austrija, 10.2.2000.
 571. Atzinums par i) kredītiestāžu un finanšu uzņēmējsabiedrību tiesisko regulējumu saistībā ar Noguldījumu garantiju fondu; ii) Noguldījumu garantiju fonda darbību (CON/1999/15), Portugāle, 27.10.1999.
 572. Atzinums par banku uzraudzības iestādi (CON/1999/5), Austrija, 14.7.1999.
 573. Atzinums par Banku aktu (CON/1998/58), Austrija, 16.12.1998.
 574. Atzinums par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un uzraudzību, kā arī par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (CON/1998/56), OV C 189, 6.7.1999, 7. lpp..
 575. Atzinums par uzņēmumiem, kas veic kolektīvos ieguldījumus pārvedamos vērtspapīros (UCITS) (CON/1998/54), OV C 285, 7.10.1999, 9. lpp..
 576. Atzinums par noguldījumiem un finanšu drošību (CON/1998/46), Francija, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Atzinums par to atsauču līgumos aizstāšanu, kas attiecas uz Amsterdamas starpbanku likmi (AIBOR) un citām standarta procentu likmēm, kā arī grozījumiem 1995. gada Vērtspapīru tirdzniecības uzraudzības aktā (CON/1998/42), Nīderlande, 16.10.1998.
 578. Atzinums par apgrozāmiem parāda vērtspapīriem (CON/1998/40), Francija, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Atzinums par Banque centrale du Luxembourg statūtiem un par komisijas izveidi, kura atbild par finanšu nozares uzraudzību (CON/1998/39), Luksemburga, 23.9.1998.
 580. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/36), Portugāle, 7.8.1998.
 581. Atzinums par Maiņas noteikumiem attiecībā uz Frankfurtes starpbanku likmi (FIBOR) (CON/1998/32), Vācija, 22.6.1998.
 582. Atzinums par finanšu instrumentu reģistrāciju (CON/1998/26), Zviedrija, 10.6.1998.
 583. Atzinums par drošības iemaksas nodrošinājumu saistībā ar vērtspapīru pārvedumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/20), Dānija, 22.6.1998.
 584. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 585. Atzinums par ieguldītāju kompensāciju sistēmām (CON/1998/21), Īrija, 30.4.1998.
 586. Atzinums par noguldījumu un finanšu instrumentu aizsardzības pasākumiem (CON/1998/4), Beļģija, 17.3.1998.
 587. Atzinums par kodificēto likumu par finansēm (CON/1998/3), Itālija, 26.2.1998.
 588. Atzinums par naudas tirgus līguma definīciju (CON/1997/28), Apvienotā Karaliste, 6.2.1998.
 589. Atzinums par Bank of England statūtiem (CON/1997/27), Apvienotā Karaliste, 21.1.1998.
 590. Atzinums par biržu (CON/1997/21), Austrija, 22.10.1997.
 591. Atzinums par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (CON/1997/14), 7.10.1997.
 592. Atzinums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz euro maiņas kursu un par grozījumiem vairākos tiesību aktos (CON/1997/12), Nīderlande, 25.7.1997.
 593. Atzinums par kredītiestāžu uzraudzību (CON/1997/7), Nīderlande, 5.6.1997.
 594. Atzinums par finanšu instrumentiem un vērtspapīru mijieskaita sistēmām (CON/1997/5), Beļģija, 17.6.1997.
 595. Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu (CON/1997/4), Beļģija, 10.7.1997.
 596. Atzinums par ārvalstu valūtas autorizēto dīleru uzraudzību (CON/1997/3), Grieķija, 17.3.1997.
 597. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/2), Īrija, 12.2.1997.
 598. Atzinums par uzņēmumiem, kas veic kolektīvos ieguldījumus pārvedu vērtspapīros (UCITS) (CON/1996/12), Dānija, 10.10.1996.
 599. Atzinums par Pirmo banku direktīvu, Maksātspējas koeficienta direktīvu un Kapitāla pietiekamības direktīvu (CON/1996/8), 24.9.1996.
 600. Atzinums par Maksātspējas koeficienta direktīvu  (CON/1996/7), 24.9.1996.
 601. Atzinums par valsts atbalsta izbeigšanu bankām un citām kredītiestādēm (CON/1996/3), Zviedrija, 12.4.1996.
 602. Atzinums par kredītiestāžu sanāciju un likvidāciju (CON/1996/2), OV C 332, 30.10.1998, 13. lpp..
 603. Atzinums par Ārvalstu valūtu likumu (CON/1995/15), Somija, 30.11.1995.
 604. Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības likumu (CON/1995/9), Dānija, 31.7.1995.
 605. Atzinums par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (CON/1995/5), 28.7.1995.
 606. Atzinums par Īrijas Ieguldījumu starpnieku likumu (CON/1995/4), Īrija, 30.3.1995.
 607. Atzinums par Hipotēku kredītiestāžu (Building Societies) likumu (CON/1994/12), Apvienotā Karaliste, 17.1.1995.
 608. Atzinums par Biržas likumu (CON/1994/11), Īrija, 3.1.1995.
 609. Atzinums par uzņēmumiem, kas veic kolektīvos ieguldījumus pārvedu vērtspapīros (UCITS) (CON/1994/8), 27.7.1995.Papildus informācija
 610. Atzinums par Maksātspējas koeficienta direktīvu (CON/1994/7), 16.1.1995.
 611. Atzinums par valūtas maiņas punktiem (CON/1994/2), Nīderlande, 16.3.1994.