Relaterede ECB udtalelser

 1. Udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (CON/2018/54), EUT C 444 af 20.11.2018, s. 15.Læs mere
 2. Udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.Læs mere
 4. Udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om ændringer til reformen af popolaribanker og andelsbanker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU; og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (CON/2018/37), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.Læs mere
 10. Udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36), EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.Læs mere
 11. Udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg (CON/2018/34), Luxembourg, 27.7.2018.
 12. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (CON/2018/33), EUT C 303 af 29.8.2018, s. 2.Læs mere
 13. Udtalelse om reguleringen af virksomhed i forbindelse med ejerskab af kreditaftaler (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
 14. Udtalelse om krav til amortisering af realkreditlån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 16. Udtalelse om en modifikation af renteformlen for detnfranske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2018/28), Frankrig, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (CON/2018/20), EUT C 220 af 25.6.2018, s. 2.Læs mere
 21. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
 22. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer (CON/2018/18), Den Tjekkiske Republik, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om etablering af rammer for securitisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 25. Udtalelse om sanering af realkreditlånsrestancer (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
 26. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12), EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.Læs mere
 27. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om kreditinstitutters afhængighed af midler fra finansielle selskaber (CON/2018/7), Ungarn, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. ECB's udtalelse om begrænsning af antallet af centrale kreditforeninger (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om transaktioner med nærtstående parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring (CON/2017/47), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 17.Læs mere
 33. Udtalelse om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2017/46), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 5.Læs mere
 34. Udtalelse om en midlertidig fastfrysning af renten for franske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2017/45), Frankrig, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.Læs mere
 36. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Udtalelse om en lov om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om et yderligere amortiseringskrav for realkreditlån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 40. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236 af 21.7.2017, s. 2.Læs mere
 41. Udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici (CON/2017/21), Østrig, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Udtalelse om ændring af loven om finanstilsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om lån knyttet til udenlandsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om visse ændringer i de retlige rammer for udskudte skatteaktiver i Grækenland (CON/2017/7), Grækenland, 15.3.2017.
 47. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), 8.3.2017.Læs mere
 48. Udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 50. Udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 51. Udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 52. Udtalelse om reorganiseringen af forpligtelserne for Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung og gennemførelsen af EBA's retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om lovforslag om lettelse af tilbagebetalingen af visse merrenter opkrævet på lån koblet til en udenlandsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om Banca d’Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Udtalelse om specifikke regler for omlægning af lån denomineret i udenlandsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Udtalelse om afvikling og likvidation af banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27), EUT C 223 af 21.6.2016, s. 3.Læs mere
 61. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (CON/2016/26), EUT C 252 af 12.7.2016, s. 1.Læs mere
 62. Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Udtalelse om amortiseringskrav for boliglån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for sekuritisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne  (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel  (CON/2016/15), 17.3.2016.Læs mere
 67. Udtalelse om a) et forslag til en forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og b) et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2016/11), EUT C 219 af 17.6.2016, s. 2.Læs mere
 68. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (CON/2016/10), EUT C 130 af 13.4.2016, s. 1.Læs mere
 69. Udtalelse om yderligere ændringer for så vidt angår krav til ansvarlig långivning (CON/2016/8), Ungarn, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Udtalelse om kreditorhierarkiet i kreditinstitutter (CON/2016/7), Frankrig, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/3), Grækenland, 21.1.2016.
 74. Udtalelse om en skat for visse finansielle institutter (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Udtalelse om betaling af gæld med sikkerhed i fast ejendom ved overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom  (CON/2015/56), Rumænien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Udtalelse om de retlige rammer for byggesparekasser (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/52), Nederlandene, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger (CON/2015/48), Luxembourg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Udtalelse om foranstaltninger der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (CON/2015/47), Østrig, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Udtalelse om reguleringen af selskaber der erhverver kredit (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner (CON/2015/43), Slovakiet, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 83. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 84. Udtalelse om den foreløbige vurdering af betingelserne vedrørende afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/38), Ungarn, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Udtalelse om reguleringen af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Udtalelse om udpegelsen af Lietuvos bankas som afviklingsmyndighed (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Udtalelse om bankafvikling (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Udtalelse om et udkast til lov om specifikke betingelser for omlægning af boliglån denomineret i fremmed valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/25), Grækenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Udtalelse om en ny retlig ramme for sparekasser  (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Den Tjekkiske Republik, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company) (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Udtalelse om regulering af åbne positioner i aktiver på balancen for kreditinstitutter (CON/2015/15), Ungarn, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Udtalelse om et forbud mod at afholde tvangsauktion over primære bopæle (CON/2015/14), Grækenland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Udtalelse om reformen af andelsbanker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Udtalelse om de retlige rammer for kreditformidlere (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer og realkreditinstitutter (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Udtalelse om en makroprudentiel strategi (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Udtalelse om revisionen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation (CON/2015/4), EUT C 192 af 10.6.2015, s. 1.
 108. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med afvikling på det finansielle marked (CON/2015/3), Slovakiet, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Udtalelse om ansøgninger om at drive et afviklingsselskab (CON/2015/1), Østrig, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Udtalelse om offentliggørelse af oplysninger hvor en bank er under afvikling eller hvis dennes tilladelse til at drive bankvirksomhed tilbagekaldes (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Udtalelse om udleveringen af fortrolige oplysninger til en national parlamentarisk undersøgelseskommission (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 112. Udtalelse om konverteringen af valutalån (CON/2014/87), Ungarn, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Udtalelse om ændring af lov om bankindskudsgarantier (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Udtalelse om de generelle betingelser og vilkår for aftaler om forbrugerlån (CON/2014/85), Ungarn, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU (CON/2014/83), EUT C 137 af 27.4.2015, s. 2.Læs mere
 116. Udtalelse om afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/80), Ungarn, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Udtalelse om regulering af banker (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Udtalelse om de retlige rammer for andelsbanker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Udtalelsel om en specifik skattefordel for finansielle institutioner (CON/2014/77), Ungarn, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Udtalelse om specifikke afviklingsregler for forbrugerlåneaftaler (CON/2014/76), Ungarn, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Udtalelse om finansiel gennemsigtighed, betalingstjenester og elekroniske penge (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 122. Udtalelse om yderligere regler for specifikke forbrugerlåneaftaler (CON/2014/72), Ungarn, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Udtalelse om adskillelse og regulering af bankaktiviteter (CON/2014/70), Frankrig, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Udtalelse om reguleringen af ejerskabet af kredit (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 125. Udtalelse om udskudte skatteaktiver (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Udtalelse om sparekasser knyttet til gensidige selskaber (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/62), Ungarn, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Udtalelse om sanerings- og afviklingsforanstaltninger vedrørende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Østrig, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og andre institutioner (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Udtalelse om nye generelle foranstaltninger som følge af Højesterettens afgørelse om aftaler om forbrugslån (CON/2014/59), Ungarn, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Udtalelse om Det Centrale Kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed  (CON/2014/49), EUT C 336 af 26.9.2014, s. 5.Læs mere
 134. Udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Udtalelse om finansielle institutioner, undtagen banker, der yder lån til forbrugere (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Udtalelse om krav til ansvarlig långivning (CON/2014/44), Ungarn, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Udtalelse om foranstaltninger i forlængelse af SSM-forordningen (CON/2014/43), Østrig, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Udtalelse om kortfristede likviditetskrav til kreditinstitutter (CON/2014/41), Ungarn, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Udtalelse om organiseringen af og tilsynet med kreditinstitutter samt deres solvens  (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Udtalelse om aktindsigt i specifikke oplysninger vedrørende visse bankers uerholdelige lån (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Udtalelse om et forslag til en forordning om pengemarkedsforeninger  (CON/2014/36), EUT C 255 af 6.8.2014, s. 3.Læs mere
 142. Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter og finansielle virksomheder (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Udtalelse om afvikling af kriser på det finansielle marked (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Udtalelse om de retlige rammer for rekapitaliseringen gennem HFSF af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2014/29), Grækenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko (CON/2014/23), Østrig, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det finansielle system (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 149. Udtalelse om Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgiques makroprudentielle mandat og instrumenter (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 150. Udtalelse om misforhold mellem løbetider og valutapositioner i kreditinstitutter (CON/2014/15), Ungarn, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Udtalelse om et forslag til en forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2014/2), EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1.Læs mere
 152. Udtalelse om variabel aflønning af ansatte hos værdipapirhandlere (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 153. Udtalelse om særligt dækkede obligationer (CON/2013/94), Rumænien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af bankstabiliteten (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Udtalelse om Finanstilsynets ledelse (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 157. Udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Udtalelse om udstedelse af licenser til, regulering af og tilsyn med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden (CON/2013/80), Rumænien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109 af 11.4.2014, s. 2.Læs mere
 161. Udtalelse om finansiel rekonstruktion af virksomheder (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Udtalelse om foranstaltninger til reorganisering af banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Udtalelse om de integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/71), Ungarn, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Udtalelse om oprettelsen af et råd for finansiel stabilitet og om de slovenske myndigheders makroprudentielle mandat (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten af banker (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Udtalelse om Banco de Portugals makro-prudentielle mandat (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Udtalelse om låneforeninger (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 169. Udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 170. Udtalelse om særlig likvidation af kreditinstitutter (CON/2013/57), Grækenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Udtalelse om de nye integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/56), Ungarn, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Udtalelse om sparekasser og bankfonde (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Udtalelse om tilsynet med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger (CON/2013/50), Rumænien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Udtalelse om filialer af ikke-EØS kreditinstitutter  (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
 177. Udtalelse om Lietuvos bankas makroprudentielle mandat (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Udtalelse om en særskat for kreditinstitutter (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Udtalelse om genopretnings- og afviklingsplaner (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 180. Udtalelse om makrotilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/39), Rumænien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Udtalelse om den græske finansielle stabiliseringsfond  (CON/2013/38), Grækenland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Udtalelse om status som kreditinstitut og oprettelsen af finansieringsselskaber (CON/2013/36), Frankrig, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Udtalelse om gældssaneringsordninger for gældsramte personer  (CON/2013/34), Grækenland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Udtalelse om beskyttelse af pantsættere  (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Udtalelse om et forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om et forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (CON/2013/32), EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.Læs mere
 186. Udtalelse om beskyttelse mod risici og om adskillelse af bankaktiviteter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Udtalelse om reglerne for statsgarantier og om statsgarantierne for Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
 188. Udtalelse om kriseplanlægning og tidlig indgriben vedrørende kreditinstitutter  (CON/2013/26), Østrig, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Udtalelse om Indskudsgarantifonden (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Udtalelse om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 191. Udtalelse om særlige realkredittransaktioner (CON/2013/23), Slovakiet, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Udtalelse om foranstaltninger, der skal styrke bankernes stabilitet (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutioner (CON/2013/17), Grækenland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Udtalelse om rammerne for tilsynet med de finansielle markeder (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Udtalelse om den ændrede beregning af det årlige finansielle stabilitetsbidrag (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 197. Udtalelse om indlån til Finansministeriet og dets forvaltning af værdipapirkonti  (CON/2013/12), Ungarn, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Udtalelse om et regelsæt for afvikling af kreditinstitutter og andre institutter (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse af Dexia SA's datterselskabers forpligtelser (CON/2013/8), Frankrig, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Udtalelse om kreditforeninger (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Udtalelse om tidlig indgriben, rekonstruktion og afvikling af kreditinstitutter  (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (CON/2013/2), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 11.Læs mere
 203. Udtalelse om rammerne for tilsyn med det finansielle marked (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland  (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 205. Udtalelse om oprettelse af kapitalbuffere for Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Udtalelse om aktivforvaltningsselskaber (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Udtalelse om højfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Udtalelse om bankvæsen og finansiel stabilitet (CON/2012/106), Frankrig, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Udtalelse om den finansielle lovgivning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 210. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter  (CON/2012/103), EUT C 70 af 9.3.2013, s. 2.Læs mere
 211. Udtalelse om visse betingelser i forbindelse med ydelse af lån (CON/2012/102), Rumænien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Udtalelse om bankloven (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Udtalelse om en statsgaranti for visse forpligtelser indgået af datterselskaber til Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
 214. Udtalelse om et forslag til direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2012/99), EUT C 39 af 12.2.2013, s. 1.Læs mere
 215. Udtalelse om en forlængelse af den irske statsgaranti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
 216. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (CON/2012/96), EUT C 30 af 1.2.2013, s. 6.Læs mere
 217. Udtalelse om en række forslag til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af Kommissionens delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre  (CON/2012/95), EUT C 60 af 1.3.2013, s. 1.
 218. Udtalelse om en skat på finansielle tjenester og om en skat på den samlede værdi af en banks balance  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Udtalelse om dækkede obligationer  (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker  (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Udtalelse om ændring af rammerne for rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2012/90), Grækenland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Udtalelse om eurosedler og -mønter og om ændring af Statutten for Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Udtalelse om stabiliseringen af det finansielle marked (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Udtalelse om statsgarantier for kreditinstitutter (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Udtalelse om europæisk finansiel støtte (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
 227. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten i banksektoren (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende personlig insolvens (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
 229. Udtalelse om kreditforeninger (credit unions) (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 230. Udtalelse om rekapitalisering af Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
 232. Udtalelse om reformen af tilsynet med forsikrings- og pensionsordninger  (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Udtalelse om Sloveniens Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Udtalelse om styrkelse af det finansielle tilsyn og om oprettelse af en komité for finansiel stabilitet  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Udtalelse om en bankafgift og om bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2012/53), Slovakiet, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsynet med og håndhævelsen af finansiel regulering (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 239. Udtalelse om rekapitalisering af Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Udtalelse om rekapitalisering af banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Udtalelse om reorganisering og salg af aktiver i form af fast ejendom i den finansielle sektor (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Udtalelse om et udkast til Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (CON/2012/42), EUT C 47 af 19.2.2013, s. 1.
 243. Udtalelse om indførelsen af retlige rammer for driften af centrale modparter  (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer  (CON/2012/40), Grækenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Udtalelse om rammerne for rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2012/39), Grækenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Udtalelse om tilsyn med detailbetalingstjenester og -systemer  (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. ECB's udtalelse af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde  (CON/2012/32), EUT C 175 af 19.6.2012, s. 11.
 248. Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/2012/31), Grækenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Udtalelse om Indskydergarantifonden og om bankafviklingsordningen  (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 250. Udtalelse om belgiske dækkede obligationer og om foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af fordringer som sikkerhed (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 251. Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og om låneaftaler med sikkerhed i boligejendomme (CON/2012/27), Ungarn, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Udtalelse om rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/25), Grækenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer og om et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger  (CON/2012/24), EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.Læs mere
 254. Udtalelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Udtalelse om i) et forslag til et direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, ii) et forslag til en forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, iii) et forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation og iv) et forslag til en forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2012/21), EUT C 161 af 7.6.2012, s. 3.Læs mere
 257. Udtalelse om en styrkelse af den økonomiske styring i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141 af 17.5.2012, s. 7.Læs mere
 258. Udtalelse om rekapitalisering og afvikling af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/14), Grækenland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Udtalelse om betingelserne for værdipapirer udstedt eller garanteret af den græske stat (CON/2012/12), Grækenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Udtalelse om omstruktureringen af den spanske finansielle sektor (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF  (CON/2012/10), EUT C 93 af 30.3.2012, s. 2.Læs mere
 263. Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om et forslag til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2012/5), EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1.Læs mere
 264. Udtalelse om dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/3), Luxembourg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Udtalelse om foranstaltninger til stabilisering af det finansielle marked (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/107), Grækenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Udtalelse om etablering og finansiering af en afviklingsfond og om ændret beregning af bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 268. Udtalelse om statens rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Udtalelse om forvaltning af finansielle kriser og om oprettelse af en fuldt ud uafhængig fond for finansiel stabilitet  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Udtalelse om tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 271. Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
 272. Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og låneaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2011/87), Ungarn, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Udtalelse om stabiliserende foranstaltninger og brobanker (CON/2011/86), Rumænien, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrig, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 276. Udtalelse om tidlige interventionsforanstaltninger og ændringer vedrørende likvidations- og afviklingsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner underlagt tilsyn af Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembourg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Udtalelse om ændring af regler anvendelige for realkreditobligationer og kommuneobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
 280. Udtalelse om reform af indskydergarantiordningen (CON/2011/76), Nederlandene, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Udtalelse om udlån til fysiske personer (CON/2011/74), Rumænien, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Udtalelse om statistikker og interbankpenge- og statspapirmarkeder forvaltet af Banca Naţională a României og om valuta- og reservekravssystemet (CON/2011/73), Rumænien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/72) (CON/2011/72), Grækenland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Udtalelse om kategorierne af formidlere, som er bemyndiget til at holde depoter for dematerialiserede værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta eller regningsenheder (CON/2011/71) (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 285. Udtalelse om tilladelse til at deltage i bankers tilsynsorganer (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsyn og håndhævelse af finansiel lovgivning (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 287. Udtalelse om krav med hensyn til ansvarlige udlån for kreditinstitutter (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Udtalelse om en særlig afgift på finansielle institutter, der driver virksomhed i Slovakiet (CON/2011/66), Slovakiet, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Udtalelse om indførelsen af samlekonti i de retlige rammer for clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Udtalelse om ændringer af lovrammen for betalingssystemer samt clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Udtalelse om indgrebsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner i krise (CON/2011/60), Nederlandene, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse  (CON/2011/58), EUT C 240 af 18.8.2011, s. 3.
 293. Udtalelse om ændring af udenlandske kreditinstitutters filialer til datterselskaber (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Udtalelse om forpligtelse til informationsudveksling og samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Udtalelse om ny lovgivning vedrørende kreditregistret (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Udtalelse om reform af tilsyn med det finansielle marked (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Udtalelse om indførelse af en medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 298. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2011/42), EUT C 159 af 28.5.2011, s. 10.Læs mere
 299. Udtalelse om ændringer af lovgivningen om endelig afregning og ordninger om finansiel sikkerhed (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 300. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 301. Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2011/36), Grækenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Udtalelse om det retlige grundlag for Loan and Consignment Fund og om ændringer til forøgelsesordningen for likviditeten i den græske økonomi som følge af den internationale finansielle krise (CON/2011/34), Grækenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Udtalelse om skat på den samlede værdi af en banks balance (CON/2011/31), Slovenien, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Udtalelse om særskat på banker og om oprettelse af en uafhængig finansiel stabilitetsfond (CON/2011/29), Cypern, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Udtalelse om lovgivning vedrørende dækkede obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps  (CON/2011/17), EUT C 91 af 23.3.2011, s. 1.
 307. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om indskydergarantifonden (CON/2011/15), Rumænien, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om endelig afregning og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) og om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger  (CON/2011/12), EUT C 99 af 31.3.2011, s. 1.Læs mere
 310. Udtalelse om kreditunioners omfattelse under Finansministeriets støtte til finansielle institutioner  (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62 af 26.2.2011, s. 1.Læs mere
 313. Udtalelse om gennemførelsen af principperne om udvikling af finansielle tilsynsstrukturer (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 314. Udtalelse om lukkede investeringsinstitutters udstedelse af investeringsbeviser, der ikke er beregnet for offentligheden (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Udtalelse om ændring af bankloven (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Udtalelse om den cypriotiske børs beføjelser til at pålægge sanktioner (CON/2011/2), Cypern, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (CON/2011/1), EUT C 57 af 23.2.2011, s. 1.Læs mere
 318. Udtalelse om udvidelse af statslig støtte- og rekapitaliseringsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner  (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Udtalelse om det ungarske finanstilsyn og formandens lovgivningsmæssige beføjelser  (CON/2010/94), Ungarn, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Udtalelse om udvidelse af statsgarantierne for banker og andre institutioner og om forlængelse af den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2010/93), Sverige, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Udtalelse om stabilisering af kreditinstitutter i krise (CON/2010/92), Irland, 17.12.2010.
 322. Udtalelse om kreditinstitutters midlertidige besiddelse af aktier som led i finansielle rekontruktioner eller redningsforanstaltninger af virksomheder (CON/2010/86), Rumænien, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Udtalelse om restrukturering af banker (CON/2010/83), Tyskland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer  (CON/2010/82), EUT C 337 af 14.12.2010, s. 1.
 325. Udtalelse om realkreditinstitutter (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Udtalelse om ændring af lovgivning om finansiel sikkerhedsstillelse fsv. angår fordringer (CON/2010/78), Luxembourg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for visse af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2010/75), Irland, 2.11.2010.
 328. Udtalelse om det retlige grundlag for kreditinstitutters udstedelse af dækkede obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Udtalelse om forlængelse om den irske statsgaranti for visse af kreditinstitutters forpligtelser  (CON/2010/71), Irland, 16.9.2010.
 330. Udtalelse om ændring af det retlige grundlag for Bank Gospodarstwa Krajowego's forretningsdrift (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker  (CON/2010/65), EUT C 223 af 18.8.2010, s. 1.
 332. Udtalelse om ændringer i den retlige ramme for indskudsgarantiordningen (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Udtalelse om gennemførelse af regler om aflønningssystemer i institutioner og forsikringsselskaber (CON/2010/63), Tyskland, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Udtalelse om ændring af forskellige love med henblik på nedbringelse af økonomiske ubalancer (CON/2010/62), Ungarn, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Udtalelse om oprettelse af en fond om finansiel stabilitet (CON/2010/54), Grækenland, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Udtalelse om begrænsninger for short-selling (CON/2010/53), Tyskland, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Udtalelse om udvidelse af statsgarantier til banker og andre institutioner og om forlængelsen af den statslige rekapitaliseringsordning  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Udtalelse om ændring af lov om dækkede obligationer (pantebreve) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Udtalelse om ændringer af den finansielle stabilitetsordning  (CON/2010/45), Danmark, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 340. Udtalelse om visse bestemmelser vedrørende Banque de France (CON/2010/44), Frankrig, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Udtalelse om kompensationssystemer i kreditinstitutter, finansielle institutioner samt forsikringsselskaber (CON/2010/41), Tyskland, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Udtalelse om yderligere foranstaltninger med henblik på finansiel stabilitet (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer (CON/2010/34), Grækenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Udtalelse om tilsyn med privatforsikring, oprettelse af en garantifond for privatforsikringer, etc. (CON/2010/33), Grækenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter og finansielle virksomheder med indførelse af yderligere stabliliseringsforanstaltninger på finansmarkedet (CON/2010/31), Ungarn, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Udtalelse om udvidelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2010/29), Sverige, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Udtalelse om udkast til lov om statslige kapitalinvesteringer i indlånsbanker (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed  (CON/2010/23), EUT C 87 af 1.4.2010, s. 1.
 349. Udtalelse om ændring af retsgrundlaget for forøgelse af den økonomiske likviditet til modvirking af resultatet af den internationale finansielle krise  (CON/2010/21), Grækenland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Udtalelse om den anden forlængelse af den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2010/11), Sverige, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank’s opgaver, om det ungarske finanstilsyns organisation og retsgrundlag samt om oprettelse af rådet for finansiel stabilitet (CON/2010/10), Ungarn, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Udtalelse om konsolideringen af indlånsbanker (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Udtalelse om omlæggelse af virksomheders og liberale erhvervsdrivendes gæld til kreditinstitutter og om kreditbureauers datahåndtering (CON/2010/8), Grækenland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Udtalelse om hjælpeforanstaltninger gældende for virksomheder i banksektoren og den finansielle sektor og om statutterne for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 355. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF (CON/2010/6), EUT C 19 af 26.1.2010, s. 1.Læs mere
 356. Udtalelse om tre forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedsordninger og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2010/5), EUT C 13 af 20.1.2010, s. 1.Læs mere
 357. Udtalelse om sammenslutningen af bank- og forsikringstilsyns- og godkendelsesmyndighederne  (CON/2010/4), Frankrig, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Udtalelse om visse foranstaltninger vedrørende banklovgivning og finansiel lovgivning  (CON/2010/3), Frankrig, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Udtalelse om Banka Slovenije's beføjelser i forbindelse med Sloveniens medlemskab af Den Internationale Valutafond  (CON/2009/100), Slovenien, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker  (CON/2009/94), EUT C 291 af 12.11.2009, s. 1.Læs mere
 361. Udtalelse om betingelser og procedurer for anvendelse af foranstaltningerne til styrkelse af finansiel stabilitet (CON/2009/93), Litauen, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for visse af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2009/92), Irland, 9.11.2009.
 363. ECB's udtalelse af 26. oktober 2009 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og om oprettelse af et Europæisk Råd for systemiske risici  (CON/2009/88), EUT C 270 af 11.11.2009, s. 1.
 364. Udtalelse om foranstaltninger til forbedring af kreditinstitutters likviditet og konkurrenceevne (CON/2009/86), Østrig, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Udtalelse om forlængelse af statsstøtte til finansielle institutioner (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF  (CON/2009/81), EUT C 272 af 13.11.2009, s. 1.Læs mere
 367. Udtalelse om forlængelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Udtalelse om udstedelse af særlige statsobligationer til kreditinstitutter (CON/2009/78), Cypern, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Udtalelse om en udvidelse af statsgarantien til dækning af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2009/73), Belgien, 23.9.2009.
 370. Udtalelse om oprettelse af National Asset Management Agency (CON/2009/68), Irland, 31.8.2009.
 371. Udtalelse om en styrkelse af løsningsstrategierne for bankerne (CON/2009/65), Letland, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Udtalelse om omstrukturering af banker og om kreditinstitutters egenkapital (CON/2009/62), Spanien, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Udtalelse om retsgrundlaget for andelsspare- og kreditforeninger (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Udtalelse om den statslige rekapitaliseringsordning (CON/2009/58), Sverige, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Udtalelse om regulering af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2009/57), Cypern, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Udtalelse om ændringer af de finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2009/56), Irland, 25.6.2009.
 377. Udtalelse om ændring af reglerne om værdipapircentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Udtalelse om yderligere foranstaltninger til stabilisering af finansmarkedet (CON/2009/54), Tyskland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Udtalelse om foranstaltninger til forbedring af effektiviteten i indskydergarantiordningen (CON/2009/51), Rumænien, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af det finansielle tilsyn (CON/2009/50), Tyskland, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Udtalelse om foranstaltninger til afbøde den finansielle krise (CON/2009/49), Slovakiet, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s afhjælpningsbeføjelser over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2009/48), Rumænien, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Udtalelse om foranstaltninger til forøget likvidet i økonomien  (CON/2009/39), Grækenland, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (CON/2009/38), EUT C 93 af 22.4.2009, s. 3.Læs mere
 385. Udtalelse om visse ændringer af lov om banker i forbindelse med krisen på det finansielle marked (CON/2009/34), Den Tjekkiske Republik, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af den finansielle stabilitet (CON/2009/32), Litauen, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Udtalelse om ændringer af loven om indskydergarantiordningen med hensyn til dækning og udbetaling (CON/2009/31), Letland, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Udtalelse om ydelse af statsgarantier til banker og andre institutioner (CON/2009/30), Sverige, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Udtalelse om udvidelse af rækkevidden af foranstaltninger til brug i finansielle kriser (CON/2009/29), Belgien, 25.3.2009.
 390. Udtalelse om procedureregler vedrørende statsgarantier til sikring af finansiel stabilitet  (CON/2009/28), Ungarn, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Udtalelse om ændring af reglerne om udlodning af Lietuvos bankas' overskud i lyset af den finansielle uro (CON/2009/26), Litauen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Udtalelse om ændring af statsgaranti til forhindring af udstrømning af likviditet (CON/2009/25), Belgien, 19.3.2009.
 393. Udtalelse om foranstaltninger til yderligere stabilisering af finansmarkedet (CON/2009/24), Tyskland, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Udtalelse om ændringer af det retlige grundlag for den statslige bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, til styrkelse af dens rolle i regeringsprogrammer (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Udtalelse om udvidelse af indskydergarantiordningerne (CON/2009/20), Cypern, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Udtalelse om rekapitalisering og statslig overtagelse af visse finansielle institutioner (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Udtalelse om foranstaltninger til stabilisering af det finansielle system (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Udtalelse om ændring af bankdirektivet og kapitalkravsdirektivet for så vidt angår banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (CON/2009/17), EUT C 93 af 22.4.2009, s. 3.Læs mere
 399. Udtalelse om lov med ret for finansministeren til at bestemme National Pensions Reserve Funds investering i finansielle institutioner som led i rekapitaliseringen af bankerne (CON/2009/16), Irland, 25.2.2009.
 400. Udtalelse om vilkår for ydelse af statslige lån og garantier i nødsituationer (CON/2009/12), Cypern, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Udtalelse om Statens betaling i forbindelse med overtagelse af banker (CON/2009/11), Letland, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Udtalelse om indskydergaranati ordningen og tilsynets opgave i forbindelse med insolvensbehandling (CON/2009/10), Letland, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Udtalelse om udvidelse af den finansielle stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav og om en ordning om kapitalindskud i kreditinstitutter  (CON/2009/6), Danmark, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 404. Udtalelse om vilkårene for statslige kapitalinvesteringer og omlægning af gæld til egenkapital i henhold til finansloven (CON/2009/3), Slovenien, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Udtalelse om statsgarantier for bankudlån (CON/2009/2), Letland, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Udtalelse om kriterier og betingelser for ydelse af statslån (CON/2008/92), Slovenien, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Udtalelse om anvendelse af begrænsningen af fratrædelsesgodtgørelse for direktører for børsnoterede selskaber på Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique  (CON/2008/91), Belgien, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 408. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Udtalelse om kriterier og betingelser for afgivelse af statsgarantier (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Udtalelse om modernisering af grundlaget for finansielle instrumenter (CON/2008/85), Frankrig, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og om tilsyn med en sådan virksomhed (CON/2008/84), EUT C 30 af 6.2.2009, s. 1.Læs mere
 412. Udtalelser om foranstaltninger til styrkelse af det finansielle formidlingssystem for at sikre finansiel stabilitet (CON/2008/81), Ungarn, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Udtalelse om ydelse af statsstøtte til finansielle institutioner (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Udtalelse om foranstaltninger til at øge likviditeten i økonomien (CON/2008/79), Grækenland, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Udtalelse om statsgarantier og andre foranstaltninger til opretholdelse af stabilitet i det finansielle system (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Udtalelse om kapitalinvestering i indlånsbanker (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Udtalelse om statsgaranti til forhindring af udstrømning af likviditet (CON/2008/74), Belgien, 21.11.2008.
 418. Udtalelse om ændring af direktivet om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (CON/2008/70), EUT C 314 af 9.12.2008, s. 1.Læs mere
 419. Udtalelse om udvidelse af indskydergarantiordningens anvendelsesområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
 420. Udtalelse om foranstaltninger om finansiel stabilitet i forbindelse med den statslige garantifond (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Udtalelse om betingelserne for ydelse af statsgarantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Udtalelse om foranstaltninger til gennemførelse af stabilitetsgaranti for kreditsystemet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Udtalelse om en ny afgørelse om Den Europæiske Banktilsynskomité (CON/2008/63), EUT C 45 af 24.2.2009, s. 1.
 424. Udtalelse om statsgarantier til banker og kreditinstitutter (CON/2008/62), Sverige, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Udtalelse om beskyttelse af indskud og visse livsforsikringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
 426. Udtalelse om aktiviteterne i fonden til erhvervelse af finansielle aktiver (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Udtalelse om stabiliserende foranstaltninger til det finansielle system (CON/2008/59), Sverige, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Udtalelse om foranstaltninger til sikring af stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Udtalelse om oprettelse af en fond til stabilisering af finansmarkedet og andre tiltag mhp finansiel stabilitet  (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Udtalelse om etablering af statsgarantier mhp at skabe finansiel stabilitet (CON/2008/56), Frankrig, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Udtalelse om retlige foranstaltninger til genskabelse af det finansielle markeds stabilitet (CON/2008/55), Østrig, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Udtalelse om en finansiel stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav (CON/2008/54), Danmark, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 433. Udtalelse om oprettelse af en opkøbsfond til finansielle aktiver og om andre statslige foranstaltninger, der skal bidrage til finansiel stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Udtalelse om garantiordninger for indskydere og investorer (CON/2008/51), Grækenland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
 436. Udtalelse om gennemførelse af finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
 437. Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 438. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 439. Udtalelse om ændringer mhp en mere effektiv indsats fra Banque centrale du Luxembourg til finansiel stabilitet og en præcisering af reservekravene  (CON/2008/42), Luxembourg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Udtalelse om Udvalget vedrørende Finansiel Stabilitet (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Udtalelse om indførsel af investeringsbaseret livsforsikring og regler om god forretningsskik for forsikringsselskaber (CON/2008/30), Østrig, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Udtalelse om dispensation fra aktieselskabsloven med hensyn til visse transaktioner foretaget af kreditinstitutter (CON/2008/24), Grækenland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Udtalelse om sammenlægning af finans- og forsikringstilsyn (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Udtalelse om tilsynet med valutaveksling (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Udtalelse om gennemførelse af afskaffelse af ihændehaverværdipapirer for aktier udstedt af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Udtalelse om nye opgaver for Banka Slovenije i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask  (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Udtalelse om en reform af det finansielle tilsyn (CON/2007/33), Østrig, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Udtalelse om modernisering af tilsynsstrukturen for Forbundsfinanstilsynet (BaFin) (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Udtalelse om reform af det finansielle tilsyn, især med hensyn til Narodowy Bank Polski's opgaver  (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Banco de Portugals tilsynsfunktion  (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle.  (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Udtalelse om centralbankens regulering af finansielle institutioner, som ikke er banker (CON/2007/23), Rumænien, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Udtalelse om indførelsen af nye lov- og tilsynsrammer med henblik på forbedring af investeringsforeningsbranchens internationale konkurrencevne, hvorved lovgivningen harmoniseres med Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringinstitutter) (CON/2007/21), Tyskland, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Udtalelse om markedsregulering og -tilsyn og de kompetente uafhængige myndigheders funktion  (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Udtalelse om tilsyn med kreditinstitutter og finansielle institutter og om godkendt sikkerhed vedrørende pengepolitiske operationer (CON/2007/15), Grækenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Udtalelse om ændringer af statutterne for the Bank of Greece med henblik på tilpasning til Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse og for at sikre betalingssystemers smidige funktion  (CON/2007/13), Grækenland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Udtalelse om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den mod forstyrrelse og ødelæggelse (CON/2007/11), EUT C 116 af 26.5.2007, s. 1.Læs mere
 460. Udtalelse om en forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet  (CON/2007/9), EUT C 86 af 20.4.2007, s. 1.Læs mere
 461. Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2007/8), Den Tjekkiske Republik, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Udtalelse om overvågning af clearing- og afviklingstjenester (CON/2007/7), Nederlandene, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Udtalelse om indførsel af en ny udvalgsprocedure (komitologi-) i otte direktiver omfattet af Den Finansielle Handlingsplan (CON/2007/4), EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.Læs mere
 464. Udtalelse om værdipapirer af asset-backed typen (CON/2007/3), Irland, 14.2.2007.
 465. Udtalelse om den tilsynsmæssige vurdering af erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (CON/2006/60), EUT C 27 af 7.2.2007, s. 1.Læs mere
 466. Udtalelse om gennemførelse af direktiv om investeringsinstitutter med hensyn til afklaring af bestemte definitioner (CON/2006/57), EUT C 31 af 13.2.2007, s. 1.
 467. Udtalelse om tilsyn med operatører af clearing- og afviklingssystemer (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Udtalelse om fordeling af kompetence mellem forskellige tilsynsmyndigheder (CON/2006/51), Italien, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Udtalelse om en gennemgående revision af bankloven (CON/2006/48), Slovenien, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2006/47), Den Tjekkiske Republik, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Udtalelse om vilkår og betingelser for andelskreditinstitutters tilslutning til et centralorgan (CON/2006/42), Cypern, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Udtalelse om en ændring i Banktilsynskommissionens sammensætning (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Bank of Greeces tilsynsfunktioner og andre relaterede bestemmelser (CON/2006/38), Grækenland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Udtalelse om ændring af grundlaget for den retlige regulering af værdipapircentralen  (CON/2006/37), Cypern, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Udtalelse om retsregler, som tillader spaltning af banker i aktieselskabsform i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Udtalelse om ændring af mindstekravene til likviditet (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Udtalelse om ændring af loven om finansiel sikkerhedshedsstillelse (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Udtalelse om tilsyn i den finansielle sektor (CON/2006/20), Nederlandene, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Udtalelse om integration af tilsynet med banker, kapitalmarkeder, forsikring og pensionskasser (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Udtalelse om udvidelse af reservegrundlaget for reservekravene og indførelse af forskellige reservekravskoefficienter  (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Udtalelse om ændringer af grundlaget for den retlige regulering af værdipapircentralen (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Udtalelse om almindelige vilkår og driftsregler for selskaber, som udøver værdipapirclearingvirksomhed (CON/2006/1), Ungarn, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Udtalelse om oplysninger om indbetaler i forbindelse med pengeoverførsler  (CON/2005/56), EUT C 336 af 31.12.2005, s. 109.Læs mere
 485. Udtalelse om forlængelse af fristerne for gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (CON/2005/53), EUT C 323 af 20.12.2005, s. 31.Læs mere
 486. Udtalelse om nedsættelse af forretningsbankernes årlige bidrag til indskydergarantifonden og om monetær finansiering (CON/2005/50), Slovakiet, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Udtalelse om afskaffelse af ihændehaverværdipapirer og modernisering af retsgrundlaget vedrørende virksomhedsværdipapirer (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Udtalelse om overvågning af betalingssystemer for små betalinger (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Udtalelse om gennemførelse af nærmere regler om overdragelse af ejendomsret over finansielle instrumenter (CON/2005/40), Frankrig, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Udtalelse om et revideret forslag om fuldstændig sammenlægning af tilsyn med de finansielle markeder under Česká národní banka som eneste tilsynsmyndighed  (CON/2005/39), Den Tjekkiske Republik, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Udtalelse om modernisering af insolvenslovgivningen med indførelse af nye former for insolvensbehandling til styrkelse af kreditorernes rettigheder (CON/2005/36), Den Tjekkiske Republik, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Udtalelse om Národná banka Slovenskas opgave i forbindelse med integreret tilsyn med hele det finansielle marked og ændringer af Národná banka Slovenskas statut (CON/2005/26), Slovakiet, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Udtalelse om omorganisering af tilsynet med det finansielle marked og om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2005/24), Den Tjekkiske Republik, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Udtalelse om finansielle sikkerhedsordninger (CON/2005/12), Luxembourg, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Udtalelse om regler vedrørende tilsyn med institutioner for værdipapirafvikling og hermed forbundne institutioner (CON/2005/9), Belgien, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/2005/4), EUT C 52 af 2.3.2005, s. 37.
 497. Udtalelse om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning og finansiering af terrorisme (CON/2005/2), EUT C 40 af 17.2.2005, s. 9.Læs mere
 498. Udtalelse om oprettelse af et særligt retligt og tilsynsmæssigt grundlag for hedgeforeninger (CON/2004/38), Danmark, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 499. Udtalelse om indførelse af tilladelse for udstedere af elektroniske penge (CON/2004/37), Den Tjekkiske Republik, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Udtalelse om Národna banka Slovenskas udøvelse af tilsyn med det finansielle marked (CON/2004/31), Slovakiet, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Udtalelse om færdiggørelsen af det retlige grundlag for sekuritiseringsfonde (CON/2004/30), Frankrig, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Udtalelse om finansielle sikkerhedsordninger (CON/2004/27), Belgien, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Udtalelse om regulering af udstedere af elektroniske penge  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Udtalelse om overførsel af ejendomsretten til finansielle instrumenter (CON/2004/22), Frankrig, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor (CON/2004/21), Nederlandene, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Udtalelse om indekslån fra kreditinstitutter (CON/2004/20), Frankrig, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Udtalelse om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Udtalelse om beskyttelse af opsparing (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Udtalelse om udkast til lov vedrørende omsættelige gældspapirer  (CON/2004/15), Frankrig, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Udtalelse om insolvens- og konkursbehandling af kreditinstitutter, clearinginstitutter og investeringsforeninger (CON/2004/9), Belgien, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Udtalelse om oprettelse af en ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser i EU, hvorved Lamfalussy-processen anvendes for alle finansielle sektorer (CON/2004/7), EUT C 58 af 6.3.2004, s. 23.Læs mere
 512. Udtalelse om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (CON/2004/5), Østrig, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Udtalelse om etablering af en specifik retlig ramme for securitiseringstransaktioner (CON/2004/3), Luxembourg, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Udtalelse om ændring af loven til forhindring af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge samt af andre love (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Udtalelse om The Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nr. 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
 516. Udtalelse om fusion mellem De Nederlandsche Bank og den nederlandske tilsynsmyndighed for pension og forsikring (CON/2003/23), Nederlandene, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Udtalelse om gennemsigtighedskrav til oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til omsætning på et reguleret marked (CON/2003/21), EUT C 242 af 9.10.2003, s. 6.Læs mere
 518. Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor og finansielle tjenesteydelser (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Udtalelse om afdeling for realkreditobligationer for de regionale offentlige banker, og ændringer til andre love (CON/2003/17), Østrig, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Udtalelse om finansiel sikkerhedsstillelse på finansielle markeder, som gennemfører direktiv 2002/47/EF (CON/2003/11), Østrig, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Udtalelse om reform af loven om bank- og finansvirksomhed (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Udtalelse om investeringsservice og regulerede markeder (CON/2003/9), EUT C 144 af 20.6.2003, s. 6.Læs mere
 523. Udtalelse om kongelig anordning om handel uden om børssystemet med statsobligationer (linear bonds), strips og skatkammerbeviser (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Udtalelse om erstatning af loven om finansiel virksomhed og ændring af loven om realkreditlån og realkreditobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 525. Udtalelse om lov om finansiel sikkerhed (CON/2002/32), Frankrig, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Udtalelse om ændring af lov om finanstilsynet, herunder nye metoder og nye sanktionsbeføjelser (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Udtalelse om gennemførelse af FATFs særlige anbefalinger vedrørende hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. (CON/2002/19), Østrig, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Udtalelse om lovforslag af 2002 om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002.
 530. Udtalelse om indførelse af omfattende tilsyn med den finansielle sektor og finansielle tjenesteydelser samt særlige regler om sekundære markeder for finansielle instrumenter (CON/2002/13), Belgien, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Udtalelse om ændring af lov om finansielle tjenesteydelser og andre finansielle love med hensyn til overvågning af virksomheders pensionsfonde, bedste praksis for børsmæglere mv. (CON/2002/10), Danmark, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 532. Udtalelse om ændring af lov om værdipapirhandel med hensyn til sikkerhedsstillelse, tydeliggørelse af kompetencefordeling vedrørende fondsbørser, databeskyttelse samt insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 533. Udtalelse om gennemførelse af international lov om bekæmpelse af terrorisme og tilsyn med overholdelse af finansielle sanktioner i lov om sanktioner (CON/2002/5), Nederlandene, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Udtalelse om ændring af lov om hvidvaskning af penge, i indsats mod finansiering af terrorisme (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 535. Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter, så den omfatter elektroniske penge. (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2001/38), EFT C 24 af 26.1.2002, s. 8.Læs mere
 537. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til notering (CON/2001/36), EFT C 344 af 6.12.2001, s. 4.Læs mere
 538. Udtalelse om lov om etablering af integreret tilsyn med finansielle tjenester (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Udtalelse om lovdekret til ændring af lovgivning om kreditinstitutter og finansielle selskaber (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Udtalelse om lovgivning om tilsyn med finansielle konglomerater (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Udtalelse om lovgivning om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og ændring af flere direktiver i relation hertil (CON/2001/25), EFT C 271 af 26.9.2001, s. 10.Læs mere
 543. Udtalelse om lov om ejendomsinvesteringsfonde samt om ændring af flere love med relation hertil (CON/2001/24), Østrig, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2001/13), EFT C 196 af 12.7.2001, s. 10.Læs mere
 545. Udtalelse om lov om etablering og organisering af finanstilsynsmyndigheden samt ændring af flere love med relation hertil (CON/2001/10), Østrig, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Udtalelse om lovforslag om realkredit- og statsobligationer (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
 547. Udtalelse om lov om finansielle virksomheder (CON/2000/32), Danmark, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 548. Udtalelse om lov om værdipapirhandel (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.Læs mere
 549. Udtalelse om lov om en garantifond for indskydere og investorer (CON/2000/6), Danmark, 9.3.2000.Læs mere
 550. Udtalelse om lov om bankvirksomhed (CON/2000/1), Østrig, 10.2.2000.
 551. Udtalelse om i) rammelovgivning for kreditinstitutter og finansielle selskaber vedrørende indskydergarantifonden og ii) indskydergarantifondens virksomhed (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 552. Udtalelse om banktilsynsmyndighed (CON/1999/5), Østrig, 14.7.1999.
 553. Udtalelse om bankloven (CON/1998/58), Østrig, 16.12.1998.
 554. Udtalelse om adgang til at etablere og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed samt om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (CON/1998/56), EFT C 189 af 6.7.1999, s. 7.Læs mere
 555. Udtalelse om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1998/54), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 9.Læs mere
 556. Udtalelse om opsparing og finansiel sikkerhed (CON/1998/46), Frankrig, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Udtalelse om erstatning for kontraktsmæssige referencer til Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) og andre referencerenter og om ændring af lov om tilsyn med værdipapirhandel, 1995  (CON/1998/42), Nederlandene, 16.10.1998.
 558. Udtalelse om negotiable gældsinstrumenter (CON/1998/40), Frankrig, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Udtalelse om statutten for den luxembourgske centralbank, Banque Centrale du Luxembourg, og oprettelse af en kommission, der skal føre tilsyn med finanssektoren (CON/1998/39), Luxembourg, 23.9.1998.
 560. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 561. Udtalelse om overgangsforordning om Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
 562. Udtalelse om registrering af finansielle instrumenter (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.
 563. Udtalelse om sikkerhedsstillelse i form af margin i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.Læs mere
 564. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 565. Udtalelse om investorgarantiordninger (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
 566. Udtalelse om beskyttelsesforanstaltninger for indlån og finansielle instrumenter (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
 567. Udtalelse om kodificeret finanslov (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
 568. Udtalelse om definitionen af pengemarkedskontrakt (CON/1997/28), Det Forenede Kongerige, 6.2.1998.
 569. Udtalelse om statutten for Bank of England (CON/1997/27), Det Forenede Kongerige, 21.1.1998.
 570. Udtalelse om fondsbørsen (CON/1997/21), Østrig, 22.10.1997.
 571. Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/1997/14), 7.10.1997.Læs mere
 572. Udtalelse om fælles vekselkursaftaler for euroen samt ændringer til forskellige love (CON/1997/12), Nederlandene, 25.7.1997.
 573. Udtalelse om tilsyn (CON/1997/7), Nederlandene, 5.6.1997.
 574. Udtalelse om finansielle instrumenter og værdipapirafviklingssystemer (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
 575. Udtalelse om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
 576. Udtalelse om tilsyn med autoriserede valutahandlere (CON/1997/3), Grækenland, 17.3.1997.
 577. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irland, 12.2.1997.
 578. Udtalelse om kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1996/12), Danmark, 10.10.1996.Læs mere
 579. Udtalelse om det første bankdirektiv, solvensnøgletalsdirektivet og kapitalgrundlagsdirektivet (CON/1996/8), 24.9.1996.
 580. Udtalelse om solvensnøgletalsdirektivet (CON/1996/7), 24.9.1996.Læs mere
 581. Udtalelse om ophør af statslig støtte til banker og andre kreditinstitutter (CON/1996/3), Sverige, 12.4.1996.
 582. Udtalelse om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/1996/2), EFT C 332 af 30.10.1998, s. 13.
 583. Udtalelse om Valutaloven (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 584. Udtalelse om lovforslag vedrørende værdipapirhandel (CON/1995/9), Danmark, 31.7.1995.Læs mere
 585. Udtalelse om investorgarantiordninger (CON/1995/5), 28.7.1995.Læs mere
 586. Udtalelse om lovforslag vedrørende investeringsvirksomhed (CON/1995/4), Irland, 30.3.1995.
 587. Udtalelse om Kreditforeningsloven (CON/1994/12), Det Forenede Kongerige, 17.1.1995.
 588. Udtalelse om lovforslag vedrørende fondsbørsen (CON/1994/11), Irland, 3.1.1995.
 589. Udtalelse om direktivet for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1994/8), 27.7.1995.Læs mere
 590. Udtalelse om solvensnøgletalsdirektivet (CON/1994/7), 16.1.1995.Læs mere
 591. Udtalelse om vekselkontorer (CON/1994/2), Nederlandene, 16.3.1994.