Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), 27.7.2018.
 4. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 5. Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), 5.7.2018.
 6. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), 8.6.2018.
 8. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 10. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 13. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 14. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 17. Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), 5.3.2018.
 18. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 19. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 23. Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
 25. Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 26. Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Допълнителна информация
 28. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
 32. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
 33. Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), 15.3.2017.
 39. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
 40. Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
 42. Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
 43. Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
 44. Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
 53. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), OВ C 252, 12.7.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 54. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 56. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
 59. Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
 60. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 61. Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
 66. Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), 4.11.2015.
 75. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), 29.10.2015.
 76. Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Полша, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно проект на закон във връзка със специални условия за преструктурирането на жилищни кредити, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2015/26), 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно нова правна рамка за спестовните банки (CON/2015/23), 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции (CON/2015/15), 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Становище относно забраната за продажба на търг на основното жилище (CON/2015/14), 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации и ипотечни банки (CON/2015/11), 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4), OВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1..
 100. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно искания за упражняване на дейност като дружество за ликвидация на активи (CON/2015/1), 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 103. Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), 19.12.2014.
 104. Становище относно преобразуването на кредити в чуждестранна валута (CON/2014/87), 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 106. Становище относно общите условия на договорите за потребителски кредит (CON/2014/85), 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83), OВ C 137, 27.4.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 108. Становище относно преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/80), 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно правната рамка за кооперативните банки (CON/2014/78), 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Становище относно определено данъчно облекчение, предоставено на финансови институции (CON/2014/77), 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно определени правила за уреждане на вземания, свързани с договори за потребителски кредит (CON/2014/76), 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари (CON/2014/74), 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Становище относно допълнителни правила, приложими към определени договори за потребителски кредит (CON/2014/72), 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно разделението и регулирането на банкови дейности (CON/2014/70), 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), 12.9.2014.
 117. Становище относно отсрочени данъчни активи (CON/2014/66), 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно спестовни банки, свързани с взаимоспомагателни асоциации (CON/2014/64), 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Становище относно преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/62), 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно мерки по преобразуване и ликвидация по отношение на Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно нови общи мерки, произтичащи от решението на Върховния съд относно договори за потребителски кредити (CON/2014/59), 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно правната рамка за кредитни институции (CON/2014/52), 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49), OВ C 336, 26.9.2014 г., стр. 5..Допълнителна информация
 126. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 128. Становище относно изисквания за отговорно кредитиране (CON/2014/44), 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно изискванията за краткосрочна ликвидност на кредитните институции (CON/2014/41), 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно публичния достъп до конкретна информация за лошите кредити на някои банки (CON/2014/39), 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно предложение за регламент относно фондовете на паричния пазар  (CON/2014/36), OВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
 134. Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), 14.2.2014.
 141. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), 13.2.2014.
 142. Становище относно несъответствието между матуритетните и валутните позиции на кредитните институции (CON/2014/15), 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 144. Становище относно променливи възнаграждения за служители на търговци на ценни книжа (CON/2013/95), 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Становище относно управлението на Органа за финансов надзор (CON/2013/83), 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (CON/2013/76), OВ C 109, 11.4.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
 153. Становище относно финансовото преструктуриране на дружества (CON/2013/75), 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно макропруденциалния мандат на Banco de Portugal (CON/2013/66), 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 162. Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно клонове на кредитни институции, установени извън ЕИП (CON/2013/49), 9.7.2013.
 169. Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно специален данък върху кредитните институции (CON/2013/44), 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), 10.6.2013.
 172. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Становище относно Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2013/38), 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Становище относно статута на кредитните институции и създаването на дружества за финансиране (CON/2013/36), 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2013/34), 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи (CON/2013/32), OВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 178. Становище относно защита от рискове и отделяне на банкови дейности (CON/2013/28), 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Становище относно рамката за държавни гаранции и относно държавните гаранции за Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), 15.4.2013.
 180. Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Становище относно Фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/25), 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), 5.4.2013.Допълнителна информация
 183. Становище относно специални ипотечни сделки (CON/2013/23), 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/17), 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/14), 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Становище относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност (CON/2013/13), 18.2.2013.
 189. Становище относно приемане на депозити и управление на сметка за ценни книжа от хазната (CON/2013/12), 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2013/8), 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото (CON/2013/2), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
 195. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/1), 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), 21.12.2012.
 197. Становище относно създаването на капиталови буфери за Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Становище относно високочестотна търговия (CON/2012/107), 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно финансово законодателство (CON/2012/104), 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти  (CON/2012/103), OВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 203. Становище относно някои условия за отпускането на кредити (CON/2012/102), Румъния, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно Закона за банките (CON/2012/101), 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2012/100), 30.11.2012.
 206. Становище относно предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници  (CON/2012/99), OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
 207. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2012/98), 29.11.2012.
 208. Становище относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96), OВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6..Допълнителна информация
 209. Становище година относно различни проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на Комисията, за да бъдат приети под формата на делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (CON/2012/95), OВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 1..
 210. Становище относно данък върху финансови услуги и относно данък върху общата стойност на баланса на банка  (CON/2012/93), 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Становище относно обезпечени облигации (Pfandbriefe) (CON/2012/92), 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно фонд за стабилизиране за банки  (CON/2012/91), 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Становище относно изменения на рамката за рекапитализацията на кредитни институции  (CON/2012/90), 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Становище относно евробанкноти и монети и относно изменения на Устава на Banco de España (CON/2012/89), 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Становище относно стабилизирането на финансовия пазар (CON/2012/88), 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Становище относно държавни гаранции за кредитни институции (CON/2012/85), 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Становище относно европейска финансова помощ (CON/2012/75), 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/74), 5.10.2012.
 219. Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Становище относно мерки, свързани с личната неплатежоспособност (CON/2012/70), 14.9.2012.
 221. Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), 4.9.2012.
 222. Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
 224. Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Становище относно държавните гаранции (CON/2012/60), 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Становище относно фонд за стабилизиране за банки (CON/2012/58), 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Становище относно Словенския държавен холдинг (CON/2012/57), 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Становище относно засилване на финансовия надзор и създаване на комитет за финансова стабилност  (CON/2012/55), 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Становище относно банков налог и вноски в схемата за гарантиране на депозитите  (CON/2012/53), 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), 16.7.2012.
 231. Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Становище година относно проект на делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (CON/2012/42), OВ C 47, 19.2.2013 г., стр. 1..
 235. Становище относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти (CON/2012/41), 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица  (CON/2012/40), 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Становище относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно (CON/2012/38), 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Становище на ЕЦБ от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2012/32), OВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11..
 240. Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Становище относно фонд за гарантиране на депозитите и режим за преструктуриране на банки (CON/2012/30), 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 243. Становище относно ипотеки в чуждестранна валута и договори за кредити за жилищни имоти (CON/2012/27), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги  (CON/2012/24), OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 246. Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Становище относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара; и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  (CON/2012/21), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
 249. Становище относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18), OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
 250. Становище относно рекапитализацията и оздравяването на кредитните институции в Гърция (CON/2012/14), 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Становище относно държавните гаранции  (CON/2012/13), 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 255. Становище относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2012/5), OВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
 256. Становище относно дематериализирани ценни книжа (CON/2012/3), 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Становище относно мерките за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2012/2), 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), 12.12.2011.
 260. Становище относно рекапитализирането на кредитните институции от държавата  (CON/2011/95), 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Становище относно управлението на финансови кризи и създаването на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/93), 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Становище относно гаранция за покриване на загуби във връзка с разширена схема за обезщетение (CON/2011/90), 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2011/88), 7.11.2011.
 264. Становище относно ипотечните кредити в чуждестранна валута и договорите за кредити за жилищни имоти (CON/2011/87), 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Становище относно мерките за стабилизиране и мостовите банки (CON/2011/86), Румъния, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), 21.10.2011.
 268. Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Становище относно промените на приложимите правила към ипотечните и общинските облигации в Словения (CON/2011/81), 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), 13.10.2011.
 272. Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Становище относно предоставянето на кредити на физически лица (CON/2011/74), Румъния, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Становище относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции (CON/2011/72), 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Становище относно категориите посредници, които са лицензирани да поддържат сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута или разчетни единици (CON/2011/71), 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 277. Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), 9.9.2011.
 279. Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Становище относно специалната такса за финансовите институции извършващи дейност в Словакия (CON/2011/66), 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Становище относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/63), 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Становище относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/62), 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти  (CON/2011/58), OВ C 240, 18.8.2011 г., стр. 3..
 285. Становище относно преобразуването на клонове на чуждестранни кредитни институции в дъщерни дружества (CON/2011/57), 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 287. Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Становище относно въвеждането на схема за обезщетение за затруднени банкови институции (CON/2011/45), 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2011/42), OВ C 159, 28.5.2011 г., стр. 10..Допълнителна информация
 291. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/41), 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 292. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), 26.4.2011.
 293. Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Становище относно данък върху общата стойност на баланса на банка (CON/2011/31), 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Становище относно специален данък върху банки и относно създаване на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/29), 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Становище относно законодателството, свързано с обезпечени облигации (CON/2011/27), 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение  (CON/2011/17), OВ C 91, 23.3.2011 г., стр. 1..
 299. Становище относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите (CON/2011/15), Румъния, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/14), 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите  (CON/2011/12), OВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 302. Становище относно включване на кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции (CON/2011/11), 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза (CON/2011/10), 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат  (CON/2011/6), OВ C 62, 26.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 305. Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 306. Становище относно инвестиционните фондове от затворен тип, емитиращи непублични инвестиционни сертификати (CON/2011/4), 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Становище относно изменения на Закона за банките (CON/2011/3), 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Становище относно санкциониращите правомощия на Кипърската фондова борса (CON/2011/2), 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1), OВ C 57, 23.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 310. Становище относно удължаването на срока на държавната помощ и мерките за рекапитализация за финансовите институции, съгласно решение на Европейската комисия (CON/2010/95), 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Становище относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател (CON/2010/94), 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/93), 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Становище относно стабилизирането на кредитни институции при криза (CON/2010/92), 17.12.2010.
 314. Становище относно временното притежаване на акции от кредитни институции в процеса на финансово оздравяване или операции за спасяване на предприятия (CON/2010/86), Румъния, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2010/83), 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг  (CON/2010/82), OВ C 337, 14.12.2010 г., стр. 1..
 317. Становище относно спомагателните каси за жилищно строителство (CON/2010/81), 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Становище относно изменения на законодателството за финансовите обезпечения по отношение на вземанията по кредити (CON/2010/78), 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции  (CON/2010/75), 2.11.2010.
 320. Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Становище относно удължаване на срока на държавната гаранция на Ирландия за някои задължения на кредитни институции (CON/2010/71), 16.9.2010.
 322. Становище относно изменения на правната рамка за дейността на Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията  (CON/2010/65), OВ C 223, 18.8.2010 г., стр. 1..
 324. Становище относно изменения на правната рамка за схемата за гарантиране на депозити (CON/2010/64), 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Становище относно правила по прилагането на системите за възнаграждение в институции и застрахователни дружества (CON/2010/63), 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Становище относно изменения на различни закони, свързани с намаляването на финансовите дисбаланси (CON/2010/62), 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Становище относно създаването на Фонд за финансова стабилност (CON/2010/54), 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Становище относно ограничения на късите продажби (CON/2010/53), 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/50), 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Становище относно изменения на режима на финансова стабилност (CON/2010/45), 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Становище относно някои разпоредби, отнасящи се до Banque de France (CON/2010/44), 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Становище относно системите за възнаграждение в кредитните и финансови институции и в застрахователните компании (CON/2010/41), 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Становище относно допълнителните мерки за финансова стабилност в Естония (CON/2010/35), 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2010/34), 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Становище относно надзора върху частното застраховане, създаването на гаранционен фонд за частно животозастраховане и други разпоредби (CON/2010/33), 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Становище относно изменение на Закона за кредитните институции и финансовите предприятия, с което се въвеждат допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари (CON/2010/31), 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Становище относно удължаване на срока на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2010/29), 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Становище относно проектозакон за държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2010/26), 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/23), OВ C 87, 1.4.2010 г., стр. 1..
 341. Становище относно измененията в правната рамка за увеличаване на ликвидността в икономиката в резултат на влиянието на международната финансова криза (CON/2010/21), 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Становище относно повторно удължаване на срока на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/11), 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, структурата и правния статут на унгарския орган за финансов надзор, и създаването на Съвет за финансова стабилност (CON/2010/10), 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Становище относно консолидацията на спестовни банки (CON/2010/9), 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Становище относно преструктурирането на бизнес и професионални дългове, дължими на кредитни институции, и относно обработката на данни на кредитната служба (CON/2010/8), 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 347. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6), OВ C 19, 26.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 348. Становище относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5), OВ C 13, 20.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 349. Становище относно сливането на органите за лицензиране и надзор на банки и застрахователни дружества (CON/2010/4), 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Становище относно някои мерки касаещи банковото и финансово регулиране (CON/2010/3), 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Становище относно правомощията на Banka Slovenije, свързани с членството на Словения в Международния валутен фонд (CON/2009/100), 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (CON/2009/94), OВ C 291, 12.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 353. Становище относно условията и процедурите за прилагането на мерките за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/93), 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), 9.11.2009.
 355. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и предложение за решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (CON/2009/88), OВ C 270, 11.11.2009 г., стр. 1..
 356. Становище относно мерките за подобряване на ликвидността и увеличаване на конкурентноспособността на кредитните институции (CON/2009/86), 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Становище относно удължаване на срока на държавната помощ за финансови институции (CON/2009/82), 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/ЕО (CON/2009/81), OВ C 272, 13.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 359. Становище относно удължаване на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2009/79), 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Становище относно емитирането на специални държавни ценни книжа за кредитните институции (CON/2009/78), 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Становище относно разширяване на обхвата на държавната гаранция, покриваща задължения на кредитни институции (CON/2009/73), 23.9.2009.
 362. Становище относно създаването на национална агенция за управление на активи (CON/2009/68), 31.8.2009.
 363. Становище относно засилване на способите за разрешаване на проблемите на банките (CON/2009/65), 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Становище относно банковото преструктуриране и укрепването на собствения капитал на кредитни институции (CON/2009/62), 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Становище относно правната рамка за спестовните и кредитни кооперативни съюзи (CON/2009/60), 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Становище относно държавната схема за рекапитализация (CON/2009/58), 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Становище относно регулирането на дейностите на лизинговите дружества и дружествата за финансов лизинг (CON/2009/57), 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Становище относно изменения на мерките за финансова помощ на кредитни институции (CON/2009/56), 25.6.2009.
 369. Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Становище относно допълнителни мерки за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/54), 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Становище относно мерки за увеличаване на ефективността на схемата за гарантиране на депозити (CON/2009/51), Румъния, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Становище относно нови мерки за засилване на финансовия надзор (CON/2009/50), 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Становище относно мерки за ограничаване на финансовите сътресения (CON/2009/49), 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Становище относно засилване на оздравителните правомощия на Banca Naţională a României по отношение на кредитни институции в затруднение (CON/2009/48), Румъния, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2009/39), 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (CON/2009/38), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
 377. Становище относно определени изменения на Закона за банките във връзка с кризата на финансовите пазари (CON/2009/34), 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Становище относно нови мерки за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/32), 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Становище относно изменение на Закона за схемата за гарантиране на депозити по отношение на обхвата и изплащанията (CON/2009/31), 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за банки и други институции (CON/2009/30), 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Становище относно разширяване на обхвата на мерките, които могат да бъдат взети при финансова криза (CON/2009/29), 25.3.2009.
 382. Становище относно процедурните правила за държавни гаранции, насочени към поддържане на финансова стабилност (CON/2009/28), 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Становище относно изменение на правилата за разпределение на печалбата на Lietuvos bankas в контекста на финансовата криза (CON/2009/26), 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Становище относно изменение на държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2009/25), 19.3.2009.
 385. Становище относно мерките за допълнително стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/24), 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Становище относно изменения на правната рамка за Държавната банка, Bank Gospodarstwa Krajowego, засилващи ролята й в правителствени програми (CON/2009/22), 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Становище относно разширяване на обхвата на схемите за гарантиране на депозитите (CON/2009/20), 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Становище относно рекапитализацията и придобиването от държавата на определени финансови институции (CON/2009/19), 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Становище относно стабилизационни мерки за финансовата система (CON/2009/18), 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Становище на ЕЦБ от 5 март 2009 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (CON/2009/17), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
 391. Становище относно закон, позволяващ на министъра на финансите да нарежда на Националния пенсионен резервен фонд да инвестира във финансови институции като част от рекапитализацията на банките  (CON/2009/16), 25.2.2009.
 392. Становище относно условията за предоставяне на държавни кредити и гаранции в спешни случаи  (CON/2009/12), 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Становище относно изплащането от държавата на обезщетение във връзка с придобиването на банки (CON/2009/11), 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Становище относно схемата за гарантиране на депозити и ролята на надзорния орган в производството по несъстоятелност (CON/2009/10), 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Становище относно разширяване на схемата за финансова стабилност, осигуряваща пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори, и относно схема за предоставяне на държавен капитал на кредитни институции (CON/2009/6), 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Становище относно условията за държавни капиталови инвестиции и замяна на дълг срещу собственост, съгласно Закона за публичните финанси (CON/2009/3), 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Становище относно държавни гаранции за банкови кредити (CON/2009/2), 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавни заеми (CON/2008/92), 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Становище относно прилагането спрямо Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique на ограниченията, свързани с плащания при освобождаване от работа на изпълнителни директори на дружества, котирани на борсата  (CON/2008/91), 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 400. Становище относно инструментите на паричната политика (CON/2008/89), 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавна гаранция (CON/2008/88), 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Становище относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари (CON/2008/84), OВ C 30, 6.2.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 404. Становище относно мерки за укрепване на системата на финансови посредници с цел поддържане на финансовата стабилност (CON/2008/81), 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Становище относно предоставянето на подкрепа от Министерство на финансите на финансови институции (CON/2008/80), 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2008/79), 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Становище относно държавни гаранции и други мерки за поддържане на стабилността на финансовата система (CON/2008/76), 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Становище относно държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2008/75), 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Становище относно държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2008/74), 21.11.2008.
 410. Становище относно изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (CON/2008/70), OВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 411. Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), 17.11.2008.
 412. Становище относно мерки за финансова стабилност по отношение на правителствения гаранционен фонд (CON/2008/68), 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Становище относно изискванията за предоставяне на държавни гаранции  (CON/2008/67), 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Становище относно мерки, въвеждащи гаранции за стабилността на кредитната система (CON/2008/65), 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Становище относно ново решение относно Комитета на европейските банкови надзорници (CON/2008/63), OВ C 45, 24.2.2009 г., стр. 1..
 416. Становище относно предоставянето на държавни гаранции на банки и дружества, участващи на кредитния пазар  (CON/2008/62), 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Становище относно защитата на депозити и определени животозастрахователни продукти (CON/2008/61), 28.10.2008.
 418. Становище относно операциите на Фонда за придобиване на финансови активи (CON/2008/60), 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Становище относно мерки за стабилизиране на финансовата система (CON/2008/59), 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Становище относно мерки за осигуряване на стабилността на банковия сектор (CON/2008/58), 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Становище относно създаването на фонд за стабилизиране на финансовия пазар и относно други мерки за финансова стабилност (CON/2008/57), 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за допринасяне за финансова стабилност (CON/2008/56), 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Становище относно правни мерки за възстановяване на стабилността на финансовия пазар (CON/2008/55), 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Становище относно план за финансова стабилност, осигуряващ пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори (CON/2008/54), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Становище относно схеми за гарантиране на депозитите и защита на инвеститорите  (CON/2008/51), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Становище относно държавна гаранция, покриваща пасиви на кредитни институции (CON/2008/50), 17.10.2008.
 428. Становище относно въвеждането на мерки за финансово подпомагане на кредитни институции (CON/2008/48), 15.10.2008.
 429. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), 8.10.2008.
 430. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), 3.10.2008.
 431. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Становище относно Комитета за финансова стабилност (CON/2008/39), 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се касае до участието на Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Становище относно въвеждането на инвестиционно-ориентирано животозастраховане и на правила за осъществяване на дейност за застрахователни дружества (CON/2008/30), 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Становище относно освобождаване на изискванията на дружественото право на някои сделки, извършвани от кредитни институции (CON/2008/24), 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Становище относно обединяването на финансовия и застрахователен надзор (CON/2008/16), 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Становище относно надзора върху валутните операции с пари в брой  (CON/2007/38), 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Становище относно въвеждането на забраната за ценни книжа на приносител по отношение на акции, емитирани от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Становище относно някои нови задачи на Banka Slovenije, свързани с предотвратяване на прането на пари (CON/2007/36), 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Становище относно модернизирането на надзорната структура на Федералната служба за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (CON/2007/32), 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Становище относно реформата на финансовия надзор, особено във връзка с Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите и свързаната с него надзорна роля на Banco de Portugal  (CON/2007/29), 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за гарантиране на влоговете, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Становище относно регулирането на небанковите финансови институции от централната банка (CON/2007/23), Румъния, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Становище относно създаването на нова регулаторна и надзорна среда за повишаване на международната конкурентноспособност на инвестиционните фондове, с която правото се хармонизира с Директивата на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (CON/2007/21), 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Становище относно регулирането и надзора върху пазарите и дейността на компетентните независими власти (CON/2007/17), 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece с оглед на приспособяването му към развитията на обезреченията в Евросистемата и на осигуряване на нормалното функциониране на платежните системи (CON/2007/13), 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Становище относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита (CON/2007/11), OВ C 116, 26.5.2007 г., стр. 1..
 452. Становище относно регламент за статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9), OВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 1..
 453. Становище относно някои задачи на Česká národní banka, свързани със защита на потребителите  (CON/2007/8), 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Становище относно надзора върху услугите по клиринг и сетълмент (CON/2007/7), 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Становище относно въвеждането на нова комитологична процедура в осем директиви от Плана за действие в областта на финансовите услуги (CON/2007/4), OВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1..
 456. Становище относно обезпечените с активи ценни книжа (CON/2007/3), 14.2.2007.
 457. Становище относно надзорната оценка върху придобиването и увеличаването на дялови участия във финансовия сектор  (CON/2006/60), OВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1..
 458. Становище относно прилагането на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) с оглед на изясняването на някои определения  (CON/2006/57), OВ C 31, 13.2.2007 г., стр. 1..
 459. Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Становище относно разпределението на правомощия между надзорните органи (CON/2006/51), 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Становище относно основно изменение на банковия закон (CON/2006/48), 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Становище относно някои задачи на Česká národní banka в областта на защита на потребителите (CON/2006/47), 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Становище относно условията за присъединяване на кооперативни кредитни институции към централен орган (CON/2006/42), 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Становище относно промяната в състава на Комисията за банков надзор (CON/2006/39), 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите в рамките на надзорната роля на Bank of Greece и други свързани с това разпоредби  (CON/2006/38), 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Становище относно изменения в регулаторната рамка на Централния депозитар и Централния регистър за ценни книжа (CON/2006/37), 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Становище относно разпоредби, позволяващи банки, опериращи като акционерни дружества да бъдат разделяни в съответствие с Кодекса за дружествата  (CON/2006/31), 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Становище относно измененията на изискванията за минимална ликвидност (CON/2006/26), 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Становище относно изменениe на Закона за финансовите обезпечения (CON/2006/24), 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Становище относно надзора върху финансовия сектор (CON/2006/20), 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Становище относно разширяването на резервната база за минималните задължителни резерви и въвеждането на диференцирани резервни съотношения  (CON/2006/11), 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Становище относно изменения на регулаторната рамка на Централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2006/9), 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Становище относно изискванията за минимални резерви (CON/2006/3), 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Становище относно общите условия и правилата за работа на организациите, извършващи дейност на клирингова къща (CON/2006/1), 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Становище относно намаляването на годишните вноски на търговските банки към Фонда за защита на влоговете и относно прякото финансиране  (CON/2005/50), 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Становище относно забраната на ценни книжа на приносител и модернизиране на уредбата на корпоративни ценни книжа  (CON/2005/43), 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Становище относно надзора върху платежни системи на дребно (CON/2005/41), 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Становище относно въвеждането на правила за прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2005/40), 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Становище относно измененото предложение за възлагане на цялостния надзор върху финансовите пазари на Česká národní banka, като единствен надзорен орган (CON/2005/39), 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Становище относно модернизиране на рамката за несъстоятелност, въвеждащо нови средства за разрешаване на случаи на несъстоятелност и укрепване на права на кредитори (CON/2005/36), 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Становище относно финансовите обезпечения (CON/2005/12), 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Становище относно правила, свързани с пруденциалния надзор на институции за сетълмент на ценни книжа и наподобяващи ги институции (CON/2005/9), 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Становище относно създаването на специфична правна и надзорна база за хеджингови фондове (CON/2004/38), 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Становище относно въвеждането на институции за електронни пари (CON/2004/37), 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Становище относно надзора върху финансовите пазари, осъществяван от Národná banka Slovenska (CON/2004/31), 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Становище относно завършване на правната рамка за секюритизационни фондове (CON/2004/30), 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Становище относно финансовите обезпечения (CON/2004/27), 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Становище относно правната уредба на институциите за електронни пари (CON/2004/25), 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Становище относно прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2004/22), 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Становище относно надзора върху финансовия сектор  (CON/2004/21), 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Становище относно кредити, индексирани с процента на инфлация, отпускани от кредитни институции (CON/2004/20), 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Становище относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2004/18), 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Становище относно защитата на спестяванията  (CON/2004/16), 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Становище относно прехвърлими дългови ценни книжа (CON/2004/15), 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Становище относно производства за неплатежоспособност и несъстоятелност на кредитни институции, клирингови институции и инвестиционни дружества (CON/2004/9), 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Становище относно допълнителен надзор на кредитни институции, застрахователни дружества и инвестиционни посредници във финансови конгломерати (CON/2004/5), 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Становище относно създаването на специална правна рамка за секюритизационни транзакции (CON/2004/3), 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Становище относно изменение на Закона за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари и на други закони (CON/2003/25), 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Становище относно проектозакон № 2 от 2003 г. за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), 19.11.2003.
 503. Становище относно сливането на De Nederlandsche Bank и Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Становище относно пруденциалния надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги (CON/2003/19), 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Становище относно отделите за ипотечни облигации на регионални публични банки и за изменения в други актове (CON/2003/17), 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Становище относно финансовите обезпечения на финансовите пазари в изпълнение на Директива 2002/47/ЕО (CON/2003/11), 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Становище относно законодателната реформа в банковото и финансово право (CON/2003/10), 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Становище относно Кралски указ за извънборсовия пазар за линейни облигации, стрип-облигации с нулев купон и държавни гаранции (CON/2003/7), 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Становище относно замяната на Закона за финансовата дейност и на Закона за ипотечните кредити и облигации (CON/2003/2), 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Становище относно Закона за финансовата сигурност (CON/2002/32), 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Становище относно мерките за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (CON/2002/24), 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Становище относно промяна на Закона за органа за финансов надзор, включително променени оперативни методи и нови правомощия по отношение на санкции (CON/2002/23), 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Становище относно прилагането на Специалните препоръки на FATF относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (CON/2002/19), 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Становище относно проектозакон от 2002 година за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), 5.6.2002.
 515. Становище относно въвеждането на цялостен пруденциален надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги и на специални правила относно вторичните пазари за финансови инструменти (CON/2002/13), 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Становище относно изменение на Закона за финансовите услуги и на други финансови закони по отношение на надзора върху професионални пенсионни фондове, най-добрите практики за търговци на ценни книжа и др. (CON/2002/10), 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Становище относно изменението на Закона за търговията с ценни книжа по отношение на обезпеченията и изясняването на някои компетенции относно фондовите борси, защитата на данни и търговията с вътрешна информация (CON/2002/8), 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Становище относно въвеждането на международното право за борба с тероризма и относно надзора за спазването на финансовите санкции в Закона за санкциите  (CON/2002/5), 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Становище относно изменението на Закона за изпирането на пари с цел да се противодейства срещу финансирането на тероризма (CON/2002/4), 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Становище относно изменението на Закона за кредитните институции с цел включване на електронните пари (CON/2002/1), 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Становище относно Закона за създаване на единен надзор за финансови услуги  (CON/2001/35), 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Становище относно Декрет-закон за изменение на правната рамка на кредитни институции и финансови дружества (CON/2001/32), 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Становище относно законодателство за надзор на финансови конгломерати (CON/2001/30), 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Становище относно законодателство за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2001/27), 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Становище относно Закон по отношение на фондове за недвижими имоти и за изменение на няколко свързани акта (CON/2001/24), 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Становище относно Закона за създаването и организацията на надзора върху финансовите пазари и за изменение на някои свързани с него закони  (CON/2001/10), 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Становище относно Закона за ипотеките и публичните облигации (CON/2001/6), 25.4.2001.
 528. Становище относно Закон за финансовите предприятия (CON/2000/32), 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Становище относно Закона за търговия с ценни книжа (CON/2000/24), 1.11.2000.
 530. Становище относно Закона за гарантиране на вложители и инвеститори (CON/2000/6), 9.3.2000.
 531. Становище относно Закон за банките (CON/2000/1), 10.2.2000.
 532. Становище относно (i) правната уредба на кредитните институции и финансовите фирми във връзка с Фонда за гарантиране на влоговете; и (ii) дейностите на Фонда за гарантиране на влоговете (CON/1999/15), 27.10.1999.
 533. Становище относно органа за банков надзор  (CON/1999/5), 14.7.1999.
 534. Становище относно Закон за банките (CON/1998/58), 16.12.1998.
 535. Становище относно спестяванията и финансовата сигурност (CON/1998/46), 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Становище относно замяната на договорните препратки към средния лихвен процент на междубанковия пазар в Амстердам (AIBOR) и към други референтни лихвени проценти и относно изменение на Закона за надзор над сделките с ценни книжа от 1995 г. (CON/1998/42), 16.10.1998.
 537. Становище относно прехвърлими дългови инструменти (CON/1998/40), 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), 23.9.1998.
 539. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/36), 7.8.1998.
 540. Становище относно Регламент за замяната на средния лихвен процент на междубанковия пазар във Франкфурт (FIBOR) (CON/1998/32), 22.6.1998.
 541. Становище относно регистрацията на финансови инструменти (CON/1998/26), 10.6.1998.
 542. Становище относно обезпеченията във връзка с клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа (CON/1998/20), 22.6.1998.