Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от Lietuvos bankas (CON/2020/11), Литва, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно тясното сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka в рамките на единния надзорен механизъм и относно макропруденциалните правомощия и инструменти на Hrvatska narodna banka (CON/2020/10), Хърватия, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Становище относно Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Хърватия, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти (CON/2020/3), Германия, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Становище относно мерките за ограничаване на макропруденциалните рискове при жилищните кредити (CON/2020/1), Германия, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Становище относно данъците върху активите на някои участници на финансовите пазари и допълнителното корпоративно подоходно облагане на някои кредитни институции (CON/2019/44), Литва, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно гаранционна схема за секюритизации на кредити, чиито инициатори са кредитни институции (CON/2019/42), Гърция, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно увеличаването на специалния данък върху определени финансови институции (CON/2019/40), Словакия, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/38), Испания, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно допълнителните макропруденциални инструменти за жилищните ипотечни кредити (CON/2019/34), Люксембург, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно продажбата и закупуването на кредитни улеснения (CON/2019/30), Кипър, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно ограниченията за прехвърляне на вземания по ипотечни кредити (CON/2019/29), Полша, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2019/27), Словения, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно националното законодателство, което да бъде прието с цел установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Хърватия, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар (CON/2019/21), Австрия, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/20), Словения, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Становище относно преразглеждането на правната рамка на португалската система за финансов надзор (CON/2019/19), Португалия, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно данъка върху финансовите активи на банките и бенчмарка за лихвените проценти за договорите за потребителски кредити  (CON/2019/18), Румъния, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/17), Кипър, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно участие в Единния механизъм за преструктуриране  (CON/2019/16), България, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 21. Становище относно изискването на съгласието на заемополучателите за прехвърлянето на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти (CON/2019/14), Ирландия, 29.3.2019.
 22. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/13), Словения, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно създаването на съвет за макропруденциален надзор (CON/2019/10), Испания, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно законопроект за защитата на основните жилища (CON/2019/9), Гърция, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно съдебните разпореждания за въвеждането във владение на основните частни жилища (CON/2019/8), Ирландия, 18.2.2019.
 26. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2019/1), Естония, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Становище относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове  (CON/2018/55), 7.12.2018.Допълнителна информация
 28. Становище относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54), OВ C 444, 20.11.2018 г., стр. 15..Допълнителна информация
 29. Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 30. Становище относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51), OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 11..Допълнителна информация
 31. Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 33. Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), Италия, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище oтносно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (CON/2018/37), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 37. Становище относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници (CON/2018/36), OВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 38. Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
 39. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 40. Становище относно предложение за регламент по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (CON/2018/32), OВ C 79, 4.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
 41. Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
 42. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), Швеция, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
 44. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и други правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (CON/2018/26), OВ C 251, 18.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 47. Становище относно предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (CON/2018/25), OВ C 261, 25.7.2018 г., стр. 1..Допълнителна информация
 48. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 51. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 52. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), Ирландия, 5.3.2018.
 56. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 57. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), Унгария, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), Литва, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 61. Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), Полша, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
 63. Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 64. Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), Франция, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), OВ C 372, 1.11.2017 г., стр. 6..Допълнителна информация
 66. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), Словакия, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), Словения, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), Швеция, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), Белгия, 8.6.2017.
 70. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
 71. Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), Австрия, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), Испания, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), Швеция, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), Германия, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), Полша, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), Гърция, 15.3.2017.
 77. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), OВ C 132, 24.4.2017 г., стр. 1..Допълнителна информация
 78. Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), Италия, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), Белгия, 28.12.2016.
 80. Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), Белгия, 17.11.2016.
 81. Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), Ирландия, 17.11.2016.
 82. Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), Германия, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), Полша, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), Словения, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), Италия, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), Полша, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), Франция, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), Австрия, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), Словения, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
 91. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), OВ C 252, 12.7.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 92. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), Франция, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 94. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), Швеция, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), Италия, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
 97. Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
 98. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 99. Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), Унгария, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), Франция, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), Словения, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), Кипър, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), Гърция, 21.1.2016.
 104. Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), Полша, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), Германия, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), Нидерландия, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), Люксембург, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), Австрия, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), Кипър, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), Словакия, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), Белгия, 4.11.2015.
 113. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), Ирландия, 29.10.2015.
 114. Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), Унгария, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), Кипър, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), Италия, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), Словения, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), Литва, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Хърватия, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), Германия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), Австрия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно проект на закон във връзка със специални условия за преструктурирането на жилищни кредити, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2015/26), Полша, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), Гърция, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно нова правна рамка за спестовните банки (CON/2015/23), Португалия, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), Чехия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), Словакия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), Малта, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), Испания, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), Полша, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), Словения, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции (CON/2015/15), Унгария, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно забраната за продажба на търг на основното жилище (CON/2015/14), Гърция, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), Италия, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), Португалия, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации и ипотечни банки (CON/2015/11), Полша, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), Литва, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Становище относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4), OВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1..
 138. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), Словакия, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Становище относно искания за упражняване на дейност като дружество за ликвидация на активи (CON/2015/1), Австрия, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 141. Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), Ирландия, 19.12.2014.
 142. Становище относно преобразуването на кредити в чуждестранна валута (CON/2014/87), Унгария, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 144. Становище относно общите условия на договорите за потребителски кредит (CON/2014/85), Унгария, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83), OВ C 137, 27.4.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 146. Становище относно преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/80), Унгария, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), Словения, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Становище относно правната рамка за кооперативните банки (CON/2014/78), Полша, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно определено данъчно облекчение, предоставено на финансови институции (CON/2014/77), Унгария, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно определени правила за уреждане на вземания, свързани с договори за потребителски кредит (CON/2014/76), Унгария, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Становище относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари (CON/2014/74), Дания, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно допълнителни правила, приложими към определени договори за потребителски кредит (CON/2014/72), Унгария, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Становище относно разделението и регулирането на банкови дейности (CON/2014/70), Франция, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), Ирландия, 12.9.2014.
 155. Становище относно отсрочени данъчни активи (CON/2014/66), Португалия, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Становище относно спестовни банки, свързани с взаимоспомагателни асоциации (CON/2014/64), Португалия, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Становище относно преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/62), Унгария, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно мерки по преобразуване и ликвидация по отношение на Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Австрия, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), Кипър, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно нови общи мерки, произтичащи от решението на Върховния съд относно договори за потребителски кредити (CON/2014/59), Унгария, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), Португалия, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Становище относно правната рамка за кредитни институции (CON/2014/52), Полша, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49), OВ C 336, 26.9.2014 г., стр. 5..Допълнителна информация
 164. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), Полша, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 166. Становище относно изисквания за отговорно кредитиране (CON/2014/44), Унгария, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), Австрия, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно изискванията за краткосрочна ликвидност на кредитните институции (CON/2014/41), Унгария, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), Испания, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно публичния достъп до конкретна информация за лошите кредити на някои банки (CON/2014/39), Словения, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Становище относно предложение за регламент относно фондовете на паричния пазар  (CON/2014/36), OВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
 172. Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), Португалия, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), Финландия, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), Гърция, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), Австрия, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), Естония, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), Полша, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), Белгия, 14.2.2014.
 179. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), Белгия, 13.2.2014.
 180. Становище относно несъответствието между матуритетните и валутните позиции на кредитните институции (CON/2014/15), Унгария, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 182. Становище относно променливи възнаграждения за служители на търговци на ценни книжа (CON/2013/95), Дания, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), Португалия, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), Словения, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно управлението на Органа за финансов надзор (CON/2013/83), Дания, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), Финландия, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), Кипър, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (CON/2013/76), OВ C 109, 11.4.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
 191. Становище относно финансовото преструктуриране на дружества (CON/2013/75), Словения, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), Словения, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), Унгария, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), Словения, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), Словения, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Становище относно макропруденциалния мандат на Banco de Portugal (CON/2013/66), Португалия, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), Литва, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), Дания, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), Белгия, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), Гърция, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), Унгария, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), Кипър, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), Испания, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), Кипър, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Становище относно клонове на кредитни институции, установени извън ЕИП (CON/2013/49), Ирландия, 9.7.2013.
 207. Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), Литва, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Становище относно специален данък върху кредитните институции (CON/2013/44), Кипър, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), Белгия, 10.6.2013.
 210. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Становище относно Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2013/38), Гърция, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно статута на кредитните институции и създаването на дружества за финансиране (CON/2013/36), Франция, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2013/34), Гърция, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), Испания, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Становище относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи (CON/2013/32), OВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 216. Становище относно защита от рискове и отделяне на банкови дейности (CON/2013/28), Германия, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Становище относно рамката за държавни гаранции и относно държавните гаранции за Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Белгия, 15.4.2013.
 218. Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), Австрия, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Становище относно Фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/25), Испания, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), Малта, 5.4.2013.Допълнителна информация
 221. Становище относно специални ипотечни сделки (CON/2013/23), Словакия, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), Словения, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), Португалия, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/17), Гърция, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/14), Полша, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Становище относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност (CON/2013/13), Белгия, 18.2.2013.
 227. Становище относно приемане на депозити и управление на сметка за ценни книжа от хазната (CON/2013/12), Унгария, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), Кипър, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2013/8), Франция, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), Полша, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), Испания, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Становище относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото (CON/2013/2), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
 233. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/1), Полша, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), Ирландия, 21.12.2012.
 235. Становище относно създаването на капиталови буфери за Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Италия, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), Испания, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Становище относно високочестотна търговия (CON/2012/107), Германия, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), Франция, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Становище относно финансово законодателство (CON/2012/104), Дания, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти  (CON/2012/103), OВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 241. Становище относно някои условия за отпускането на кредити (CON/2012/102), Румъния, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Становище относно Закона за банките (CON/2012/101), Словения, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2012/100), Белгия, 30.11.2012.
 244. Становище относно предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници  (CON/2012/99), OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
 245. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2012/98), Ирландия, 29.11.2012.
 246. Становище относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96), OВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6..Допълнителна информация
 247. Становище година относно различни проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на Комисията, за да бъдат приети под формата на делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (CON/2012/95), OВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 1..
 248. Становище относно данък върху финансови услуги и относно данък върху общата стойност на баланса на банка  (CON/2012/93), Словения, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Становище относно обезпечени облигации (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Германия, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Становище относно фонд за стабилизиране за банки  (CON/2012/91), Полша, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Становище относно изменения на рамката за рекапитализацията на кредитни институции  (CON/2012/90), Гърция, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Становище относно евробанкноти и монети и относно изменения на Устава на Banco de España (CON/2012/89), Испания, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Становище относно стабилизирането на финансовия пазар (CON/2012/88), Германия, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Становище относно държавни гаранции за кредитни институции (CON/2012/85), Кипър, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Становище относно европейска финансова помощ (CON/2012/75), Испания, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/74), Ирландия, 5.10.2012.
 257. Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), Словения, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Становище относно мерки, свързани с личната неплатежоспособност (CON/2012/70), Ирландия, 14.9.2012.
 259. Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), Ирландия, 4.9.2012.
 260. Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Италия, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
 262. Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), Италия, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Становище относно държавните гаранции (CON/2012/60), Испания, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Становище относно фонд за стабилизиране за банки (CON/2012/58), Полша, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Становище относно Словенския държавен холдинг (CON/2012/57), Словения, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Становище относно засилване на финансовия надзор и създаване на комитет за финансова стабилност  (CON/2012/55), Германия, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Становище относно банков налог и вноски в схемата за гарантиране на депозитите  (CON/2012/53), Словакия, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), Ирландия, 16.7.2012.
 269. Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Кипър, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), Словения, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), Испания, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Становище година относно проект на делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (CON/2012/42), OВ C 47, 19.2.2013 г., стр. 1..
 273. Становище относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти (CON/2012/41), Полша, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица  (CON/2012/40), Гърция, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), Гърция, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Становище относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно (CON/2012/38), Италия, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Становище на ЕЦБ от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2012/32), OВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11..
 278. Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), Гърция, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Становище относно фонд за гарантиране на депозитите и режим за преструктуриране на банки (CON/2012/30), Дания, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), Белгия, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Становище относно ипотеки в чуждестранна валута и договори за кредити за жилищни имоти (CON/2012/27), Унгария, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), Гърция, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги  (CON/2012/24), OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 284. Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), Португалия, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), Словения, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Становище относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара; и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  (CON/2012/21), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
 287. Становище относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18), OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
 288. Становище относно рекапитализацията и оздравяването на кредитните институции в Гърция (CON/2012/14), Гърция, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Становище относно държавните гаранции  (CON/2012/13), Испания, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), Гърция, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), Испания, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 293. Становище относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2012/5), OВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
 294. Становище относно дематериализирани ценни книжа (CON/2012/3), Люксембург, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Становище относно мерките за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2012/2), Германия, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), Гърция, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), Белгия, 12.12.2011.
 298. Становище относно рекапитализирането на кредитните институции от държавата  (CON/2011/95), Португалия, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Становище относно управлението на финансови кризи и създаването на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/93), Кипър, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Становище относно гаранция за покриване на загуби във връзка с разширена схема за обезщетение (CON/2011/90), Дания, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2011/88), Ирландия, 7.11.2011.
 302. Становище относно ипотечните кредити в чуждестранна валута и договорите за кредити за жилищни имоти (CON/2011/87), Унгария, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Становище относно мерките за стабилизиране и мостовите банки (CON/2011/86), Румъния, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Франция, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), Ирландия, 21.10.2011.
 306. Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), Португалия, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Люксембург, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Становище относно промените на приложимите правила към ипотечните и общинските облигации в Словения (CON/2011/81), Словения, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Белгия, 13.10.2011.
 310. Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), Нидерландия, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Становище относно предоставянето на кредити на физически лица (CON/2011/74), Румъния, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Становище относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции (CON/2011/72), Гърция, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Становище относно категориите посредници, които са лицензирани да поддържат сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута или разчетни единици (CON/2011/71), Белгия, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), Словения, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), Ирландия, 9.9.2011.
 317. Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), Литва, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Становище относно специалната такса за финансовите институции извършващи дейност в Словакия (CON/2011/66), Словакия, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Становище относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/63), Полша, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Становище относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/62), Полша, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), Нидерландия, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти  (CON/2011/58), OВ C 240, 18.8.2011 г., стр. 3..
 323. Становище относно преобразуването на клонове на чуждестранни кредитни институции в дъщерни дружества (CON/2011/57), Полша, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 325. Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), Латвия, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), Литва, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Становище относно въвеждането на схема за обезщетение за затруднени банкови институции (CON/2011/45), Дания, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2011/42), OВ C 159, 28.5.2011 г., стр. 10..Допълнителна информация
 329. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/41), Белгия, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), Ирландия, 26.4.2011.
 331. Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), Гърция, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), Гърция, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Становище относно данък върху общата стойност на баланса на банка (CON/2011/31), Словения, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Становище относно специален данък върху банки и относно създаване на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/29), Кипър, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Становище относно законодателството, свързано с обезпечени облигации (CON/2011/27), Кипър, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение  (CON/2011/17), OВ C 91, 23.3.2011 г., стр. 1..
 337. Становище относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите (CON/2011/15), Румъния, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/14), Литва, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите  (CON/2011/12), OВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 340. Становище относно включване на кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции (CON/2011/11), Полша, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза (CON/2011/10), Италия, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат  (CON/2011/6), OВ C 62, 26.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 343. Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), Белгия, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Становище относно инвестиционните фондове от затворен тип, емитиращи непублични инвестиционни сертификати (CON/2011/4), Полша, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Становище относно изменения на Закона за банките (CON/2011/3), Словения, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Становище относно санкциониращите правомощия на Кипърската фондова борса (CON/2011/2), Кипър, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1), OВ C 57, 23.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 348. Становище относно удължаването на срока на държавната помощ и мерките за рекапитализация за финансовите институции, съгласно решение на Европейската комисия (CON/2010/95), Полша, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Становище относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател (CON/2010/94), Унгария, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/93), Швеция, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Становище относно стабилизирането на кредитни институции при криза (CON/2010/92), Ирландия, 17.12.2010.
 352. Становище относно временното притежаване на акции от кредитни институции в процеса на финансово оздравяване или операции за спасяване на предприятия (CON/2010/86), Румъния, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2010/83), Германия, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг  (CON/2010/82), OВ C 337, 14.12.2010 г., стр. 1..
 355. Становище относно спомагателните каси за жилищно строителство (CON/2010/81), Полша, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Становище относно изменения на законодателството за финансовите обезпечения по отношение на вземанията по кредити (CON/2010/78), Люксембург, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции  (CON/2010/75), Ирландия, 2.11.2010.
 358. Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), Кипър, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Становище относно удължаване на срока на държавната гаранция на Ирландия за някои задължения на кредитни институции (CON/2010/71), Ирландия, 16.9.2010.
 360. Становище относно изменения на правната рамка за дейността на Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Полша, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията  (CON/2010/65), OВ C 223, 18.8.2010 г., стр. 1..
 362. Становище относно изменения на правната рамка за схемата за гарантиране на депозити (CON/2010/64), Полша, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Становище относно правила по прилагането на системите за възнаграждение в институции и застрахователни дружества (CON/2010/63), Германия, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Становище относно изменения на различни закони, свързани с намаляването на финансовите дисбаланси (CON/2010/62), Унгария, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Становище относно създаването на Фонд за финансова стабилност (CON/2010/54), Гърция, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Становище относно ограничения на късите продажби (CON/2010/53), Германия, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Становище относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/50), Швеция, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Германия, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Становище относно изменения на режима на финансова стабилност (CON/2010/45), Дания, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Становище относно някои разпоредби, отнасящи се до Banque de France (CON/2010/44), Франция, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Становище относно системите за възнаграждение в кредитните и финансови институции и в застрахователните компании (CON/2010/41), Германия, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Становище относно допълнителните мерки за финансова стабилност в Естония (CON/2010/35), Естония, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2010/34), Гърция, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Становище относно надзора върху частното застраховане, създаването на гаранционен фонд за частно животозастраховане и други разпоредби (CON/2010/33), Гърция, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Становище относно изменение на Закона за кредитните институции и финансовите предприятия, с което се въвеждат допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари (CON/2010/31), Унгария, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Становище относно удължаване на срока на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2010/29), Швеция, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Становище относно проектозакон за държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2010/26), Финландия, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/23), OВ C 87, 1.4.2010 г., стр. 1..
 379. Становище относно измененията в правната рамка за увеличаване на ликвидността в икономиката в резултат на влиянието на международната финансова криза (CON/2010/21), Гърция, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Становище относно повторно удължаване на срока на държавната схема за рекапитализация (CON/2010/11), Швеция, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, структурата и правния статут на унгарския орган за финансов надзор, и създаването на Съвет за финансова стабилност (CON/2010/10), Унгария, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Становище относно консолидацията на спестовни банки (CON/2010/9), Финландия, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Становище относно преструктурирането на бизнес и професионални дългове, дължими на кредитни институции, и относно обработката на данни на кредитната служба (CON/2010/8), Гърция, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Белгия, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6), OВ C 19, 26.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 386. Становище относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5), OВ C 13, 20.1.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 387. Становище относно сливането на органите за лицензиране и надзор на банки и застрахователни дружества (CON/2010/4), Франция, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Становище относно някои мерки касаещи банковото и финансово регулиране (CON/2010/3), Франция, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Становище относно правомощията на Banka Slovenije, свързани с членството на Словения в Международния валутен фонд (CON/2009/100), Словения, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (CON/2009/94), OВ C 291, 12.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 391. Становище относно условията и процедурите за прилагането на мерките за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/93), Литва, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), Ирландия, 9.11.2009.
 393. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и предложение за решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (CON/2009/88), OВ C 270, 11.11.2009 г., стр. 1..
 394. Становище относно мерките за подобряване на ликвидността и увеличаване на конкурентноспособността на кредитните институции (CON/2009/86), Австрия, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Становище относно удължаване на срока на държавната помощ за финансови институции (CON/2009/82), Полша, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/ЕО (CON/2009/81), OВ C 272, 13.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 397. Становище относно удължаване на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2009/79), Швеция, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Становище относно емитирането на специални държавни ценни книжа за кредитните институции (CON/2009/78), Кипър, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Становище относно разширяване на обхвата на държавната гаранция, покриваща задължения на кредитни институции (CON/2009/73), Белгия, 23.9.2009.
 400. Становище относно създаването на национална агенция за управление на активи (CON/2009/68), Ирландия, 31.8.2009.
 401. Становище относно засилване на способите за разрешаване на проблемите на банките (CON/2009/65), Латвия, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Становище относно банковото преструктуриране и укрепването на собствения капитал на кредитни институции (CON/2009/62), Испания, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Становище относно правната рамка за спестовните и кредитни кооперативни съюзи (CON/2009/60), Полша, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Становище относно държавната схема за рекапитализация (CON/2009/58), Швеция, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Становище относно регулирането на дейностите на лизинговите дружества и дружествата за финансов лизинг (CON/2009/57), Кипър, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Становище относно изменения на мерките за финансова помощ на кредитни институции (CON/2009/56), Ирландия, 25.6.2009.
 407. Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), Полша, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Становище относно допълнителни мерки за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/54), Германия, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Становище относно мерки за увеличаване на ефективността на схемата за гарантиране на депозити (CON/2009/51), Румъния, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Становище относно нови мерки за засилване на финансовия надзор (CON/2009/50), Германия, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Становище относно мерки за ограничаване на финансовите сътресения (CON/2009/49), Словакия, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Становище относно засилване на оздравителните правомощия на Banca Naţională a României по отношение на кредитни институции в затруднение (CON/2009/48), Румъния, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2009/39), Гърция, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (CON/2009/38), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
 415. Становище относно определени изменения на Закона за банките във връзка с кризата на финансовите пазари (CON/2009/34), Чехия, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Становище относно нови мерки за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/32), Литва, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Становище относно изменение на Закона за схемата за гарантиране на депозити по отношение на обхвата и изплащанията (CON/2009/31), Латвия, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за банки и други институции (CON/2009/30), Швеция, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Становище относно разширяване на обхвата на мерките, които могат да бъдат взети при финансова криза (CON/2009/29), Белгия, 25.3.2009.
 420. Становище относно процедурните правила за държавни гаранции, насочени към поддържане на финансова стабилност (CON/2009/28), Унгария, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Становище относно изменение на правилата за разпределение на печалбата на Lietuvos bankas в контекста на финансовата криза (CON/2009/26), Литва, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Становище относно изменение на държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2009/25), Белгия, 19.3.2009.
 423. Становище относно мерките за допълнително стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/24), Германия, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Становище относно изменения на правната рамка за Държавната банка, Bank Gospodarstwa Krajowego, засилващи ролята й в правителствени програми (CON/2009/22), Полша, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Становище относно разширяване на обхвата на схемите за гарантиране на депозитите (CON/2009/20), Кипър, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Становище относно рекапитализацията и придобиването от държавата на определени финансови институции (CON/2009/19), Полша, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Становище относно стабилизационни мерки за финансовата система (CON/2009/18), Естония, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Становище на ЕЦБ от 5 март 2009 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (CON/2009/17), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
 429. Становище относно закон, позволяващ на министъра на финансите да нарежда на Националния пенсионен резервен фонд да инвестира във финансови институции като част от рекапитализацията на банките  (CON/2009/16), Ирландия, 25.2.2009.
 430. Становище относно условията за предоставяне на държавни кредити и гаранции в спешни случаи  (CON/2009/12), Кипър, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Становище относно изплащането от държавата на обезщетение във връзка с придобиването на банки (CON/2009/11), Латвия, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Становище относно схемата за гарантиране на депозити и ролята на надзорния орган в производството по несъстоятелност (CON/2009/10), Латвия, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Становище относно разширяване на схемата за финансова стабилност, осигуряваща пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори, и относно схема за предоставяне на държавен капитал на кредитни институции (CON/2009/6), Дания, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Становище относно условията за държавни капиталови инвестиции и замяна на дълг срещу собственост, съгласно Закона за публичните финанси (CON/2009/3), Словения, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Становище относно държавни гаранции за банкови кредити (CON/2009/2), Латвия, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавни заеми (CON/2008/92), Словения, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Становище относно прилагането спрямо Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique на ограниченията, свързани с плащания при освобождаване от работа на изпълнителни директори на дружества, котирани на борсата  (CON/2008/91), Белгия, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Становище относно инструментите на паричната политика (CON/2008/89), Латвия, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавна гаранция (CON/2008/88), Словения, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), Франция, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Становище относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари (CON/2008/84), OВ C 30, 6.2.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 442. Становище относно мерки за укрепване на системата на финансови посредници с цел поддържане на финансовата стабилност (CON/2008/81), Унгария, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Становище относно предоставянето на подкрепа от Министерство на финансите на финансови институции (CON/2008/80), Полша, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2008/79), Гърция, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Становище относно държавни гаранции и други мерки за поддържане на стабилността на финансовата система (CON/2008/76), Словения, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Становище относно държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2008/75), Финландия, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Становище относно държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2008/74), Белгия, 21.11.2008.
 448. Становище относно изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (CON/2008/70), OВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 449. Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), Ирландия, 17.11.2008.
 450. Становище относно мерки за финансова стабилност по отношение на правителствения гаранционен фонд (CON/2008/68), Финландия, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Становище относно изискванията за предоставяне на държавни гаранции  (CON/2008/67), Испания, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Становище относно мерки, въвеждащи гаранции за стабилността на кредитната система (CON/2008/65), Италия, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Становище относно ново решение относно Комитета на европейските банкови надзорници (CON/2008/63), OВ C 45, 24.2.2009 г., стр. 1..
 454. Становище относно предоставянето на държавни гаранции на банки и дружества, участващи на кредитния пазар  (CON/2008/62), Швеция, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Становище относно защитата на депозити и определени животозастрахователни продукти (CON/2008/61), Белгия, 28.10.2008.
 456. Становище относно операциите на Фонда за придобиване на финансови активи (CON/2008/60), Испания, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Становище относно мерки за стабилизиране на финансовата система (CON/2008/59), Швеция, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Становище относно мерки за осигуряване на стабилността на банковия сектор (CON/2008/58), Италия, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Становище относно създаването на фонд за стабилизиране на финансовия пазар и относно други мерки за финансова стабилност (CON/2008/57), Германия, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за допринасяне за финансова стабилност (CON/2008/56), Франция, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Становище относно правни мерки за възстановяване на стабилността на финансовия пазар (CON/2008/55), Австрия, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Становище относно план за финансова стабилност, осигуряващ пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори (CON/2008/54), Дания, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), Испания, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Становище относно схеми за гарантиране на депозитите и защита на инвеститорите  (CON/2008/51), Гърция, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Становище относно държавна гаранция, покриваща пасиви на кредитни институции (CON/2008/50), Белгия, 17.10.2008.
 466. Становище относно въвеждането на мерки за финансово подпомагане на кредитни институции (CON/2008/48), Ирландия, 15.10.2008.
 467. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), Белгия, 8.10.2008.
 468. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), Ирландия, 3.10.2008.
 469. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), Люксембург, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Становище относно Комитета за финансова стабилност (CON/2008/39), Полша, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се касае до участието на Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Полша, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Становище относно въвеждането на инвестиционно-ориентирано животозастраховане и на правила за осъществяване на дейност за застрахователни дружества (CON/2008/30), Австрия, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Становище относно освобождаване на изискванията на дружественото право на някои сделки, извършвани от кредитни институции (CON/2008/24), Гърция, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Становище относно обединяването на финансовия и застрахователен надзор (CON/2008/16), Финландия, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Полша, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Становище относно надзора върху валутните операции с пари в брой  (CON/2007/38), Словения, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Становище относно въвеждането на забраната за ценни книжа на приносител по отношение на акции, емитирани от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Белгия, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Становище относно някои нови задачи на Banka Slovenije, свързани с предотвратяване на прането на пари (CON/2007/36), Словения, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), Австрия, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Становище относно модернизирането на надзорната структура на Федералната служба за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (CON/2007/32), Германия, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Становище относно реформата на финансовия надзор, особено във връзка с Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Полша, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите и свързаната с него надзорна роля на Banco de Portugal  (CON/2007/29), Португалия, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за гарантиране на влоговете, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Полша, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Становище относно регулирането на небанковите финансови институции от централната банка (CON/2007/23), Румъния, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Становище относно създаването на нова регулаторна и надзорна среда за повишаване на международната конкурентноспособност на инвестиционните фондове, с която правото се хармонизира с Директивата на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (CON/2007/21), Германия, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Становище относно регулирането и надзора върху пазарите и дейността на компетентните независими власти (CON/2007/17), Италия, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), Гърция, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece с оглед на приспособяването му към развитията на обезреченията в Евросистемата и на осигуряване на нормалното функциониране на платежните системи (CON/2007/13), Гърция, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Становище относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита (CON/2007/11), OВ C 116, 26.5.2007 г., стр. 1..
 490. Становище относно регламент за статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9), OВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 1..
 491. Становище относно някои задачи на Česká národní banka, свързани със защита на потребителите  (CON/2007/8), Чехия, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Становище относно надзора върху услугите по клиринг и сетълмент (CON/2007/7), Нидерландия, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Становище относно въвеждането на нова комитологична процедура в осем директиви от Плана за действие в областта на финансовите услуги (CON/2007/4), OВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1..
 494. Становище относно обезпечените с активи ценни книжа (CON/2007/3), Ирландия, 14.2.2007.
 495. Становище относно надзорната оценка върху придобиването и увеличаването на дялови участия във финансовия сектор  (CON/2006/60), OВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1..
 496. Становище относно прилагането на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) с оглед на изясняването на някои определения  (CON/2006/57), OВ C 31, 13.2.2007 г., стр. 1..
 497. Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), Полша, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Становище относно разпределението на правомощия между надзорните органи (CON/2006/51), Италия, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Становище относно основно изменение на банковия закон (CON/2006/48), Словения, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Становище относно някои задачи на Česká národní banka в областта на защита на потребителите (CON/2006/47), Чехия, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Становище относно условията за присъединяване на кооперативни кредитни институции към централен орган (CON/2006/42), Кипър, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Становище относно промяната в състава на Комисията за банков надзор (CON/2006/39), Полша, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите в рамките на надзорната роля на Bank of Greece и други свързани с това разпоредби  (CON/2006/38), Гърция, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Становище относно изменения в регулаторната рамка на Централния депозитар и Централния регистър за ценни книжа (CON/2006/37), Кипър, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Становище относно разпоредби, позволяващи банки, опериращи като акционерни дружества да бъдат разделяни в съответствие с Кодекса за дружествата  (CON/2006/31), Полша, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Становище относно измененията на изискванията за минимална ликвидност (CON/2006/26), Латвия, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Становище относно изменениe на Закона за финансовите обезпечения (CON/2006/24), Словения, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Становище относно надзора върху финансовия сектор (CON/2006/20), Нидерландия, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), Полша, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Становище относно разширяването на резервната база за минималните задължителни резерви и въвеждането на диференцирани резервни съотношения  (CON/2006/11), Латвия, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Становище относно изменения на регулаторната рамка на Централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2006/9), Кипър, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Становище относно изискванията за минимални резерви (CON/2006/3), Естония, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Становище относно общите условия и правилата за работа на организациите, извършващи дейност на клирингова къща (CON/2006/1), Унгария, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Становище относно намаляването на годишните вноски на търговските банки към Фонда за защита на влоговете и относно прякото финансиране  (CON/2005/50), Словакия, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Становище относно забраната на ценни книжа на приносител и модернизиране на уредбата на корпоративни ценни книжа  (CON/2005/43), Белгия, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Становище относно надзора върху платежни системи на дребно (CON/2005/41), Италия, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Становище относно въвеждането на правила за прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2005/40), Франция, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Становище относно измененото предложение за възлагане на цялостния надзор върху финансовите пазари на Česká národní banka, като единствен надзорен орган (CON/2005/39), Чехия, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Становище относно модернизиране на рамката за несъстоятелност, въвеждащо нови средства за разрешаване на случаи на несъстоятелност и укрепване на права на кредитори (CON/2005/36), Чехия, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), Словакия, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), Чехия, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Становище относно финансовите обезпечения (CON/2005/12), Люксембург, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Становище относно правила, свързани с пруденциалния надзор на институции за сетълмент на ценни книжа и наподобяващи ги институции (CON/2005/9), Белгия, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Становище относно създаването на специфична правна и надзорна база за хеджингови фондове (CON/2004/38), Дания, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Становище относно въвеждането на институции за електронни пари (CON/2004/37), Чехия, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Становище относно надзора върху финансовите пазари, осъществяван от Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Словакия, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Становище относно завършване на правната рамка за секюритизационни фондове (CON/2004/30), Франция, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Становище относно финансовите обезпечения (CON/2004/27), Белгия, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Становище относно правната уредба на институциите за електронни пари (CON/2004/25), Естония, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Становище относно прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2004/22), Франция, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Становище относно надзора върху финансовия сектор  (CON/2004/21), Нидерландия, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Становище относно кредити, индексирани с процента на инфлация, отпускани от кредитни институции (CON/2004/20), Франция, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Становище относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2004/18), Португалия, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Становище относно защитата на спестяванията  (CON/2004/16), Италия, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Становище относно прехвърлими дългови ценни книжа (CON/2004/15), Франция, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Становище относно производства за неплатежоспособност и несъстоятелност на кредитни институции, клирингови институции и инвестиционни дружества (CON/2004/9), Белгия, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Становище относно допълнителен надзор на кредитни институции, застрахователни дружества и инвестиционни посредници във финансови конгломерати (CON/2004/5), Австрия, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Становище относно създаването на специална правна рамка за секюритизационни транзакции (CON/2004/3), Люксембург, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Становище относно изменение на Закона за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари и на други закони (CON/2003/25), Белгия, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Становище относно проектозакон № 2 от 2003 г. за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Ирландия, 19.11.2003.
 541. Становище относно сливането на De Nederlandsche Bank и Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Нидерландия, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Становище относно пруденциалния надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги (CON/2003/19), Белгия, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Становище относно отделите за ипотечни облигации на регионални публични банки и за изменения в други актове (CON/2003/17), Австрия, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Становище относно финансовите обезпечения на финансовите пазари в изпълнение на Директива 2002/47/ЕО (CON/2003/11), Австрия, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Становище относно законодателната реформа в банковото и финансово право (CON/2003/10), Швеция, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Становище относно Кралски указ за извънборсовия пазар за линейни облигации, стрип-облигации с нулев купон и държавни гаранции (CON/2003/7), Белгия, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Становище относно замяната на Закона за финансовата дейност и на Закона за ипотечните кредити и облигации (CON/2003/2), Дания, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Становище относно Закона за финансовата сигурност (CON/2002/32), Франция, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Становище относно мерките за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (CON/2002/24), Белгия, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Становище относно промяна на Закона за органа за финансов надзор, включително променени оперативни методи и нови правомощия по отношение на санкции (CON/2002/23), Финландия, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Становище относно прилагането на Специалните препоръки на FATF относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (CON/2002/19), Австрия, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Становище относно проектозакон от 2002 година за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), Ирландия, 5.6.2002.
 553. Становище относно въвеждането на цялостен пруденциален надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги и на специални правила относно вторичните пазари за финансови инструменти (CON/2002/13), Белгия, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Становище относно изменение на Закона за финансовите услуги и на други финансови закони по отношение на надзора върху професионални пенсионни фондове, най-добрите практики за търговци на ценни книжа и др. (CON/2002/10), Дания, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Становище относно изменението на Закона за търговията с ценни книжа по отношение на обезпеченията и изясняването на някои компетенции относно фондовите борси, защитата на данни и търговията с вътрешна информация (CON/2002/8), Дания, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Становище относно въвеждането на международното право за борба с тероризма и относно надзора за спазването на финансовите санкции в Закона за санкциите  (CON/2002/5), Нидерландия, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Становище относно изменението на Закона за изпирането на пари с цел да се противодейства срещу финансирането на тероризма (CON/2002/4), Дания, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Становище относно изменението на Закона за кредитните институции с цел включване на електронните пари (CON/2002/1), Финландия, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Становище относно Закона за създаване на единен надзор за финансови услуги  (CON/2001/35), Германия, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Становище относно Декрет-закон за изменение на правната рамка на кредитни институции и финансови дружества (CON/2001/32), Португалия, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Становище относно законодателство за надзор на финансови конгломерати (CON/2001/30), Финландия, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Становище относно законодателство за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2001/27), Финландия, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Становище относно Закон по отношение на фондове за недвижими имоти и за изменение на няколко свързани акта (CON/2001/24), Австрия, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Становище относно Закона за създаването и организацията на надзора върху финансовите пазари и за изменение на някои свързани с него закони  (CON/2001/10), Австрия, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Становище относно Закона за ипотеките и публичните облигации (CON/2001/6), Ирландия, 25.4.2001.
 566. Становище относно Закон за финансовите предприятия (CON/2000/32), Дания, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Становище относно Закона за търговия с ценни книжа (CON/2000/24), Дания, 1.11.2000.
 568. Становище относно Закона за гарантиране на вложители и инвеститори (CON/2000/6), Дания, 9.3.2000.
 569. Становище относно Закон за банките (CON/2000/1), Австрия, 10.2.2000.
 570. Становище относно (i) правната уредба на кредитните институции и финансовите фирми във връзка с Фонда за гарантиране на влоговете; и (ii) дейностите на Фонда за гарантиране на влоговете (CON/1999/15), Португалия, 27.10.1999.
 571. Становище относно органа за банков надзор  (CON/1999/5), Австрия, 14.7.1999.
 572. Становище относно Закон за банките (CON/1998/58), Австрия, 16.12.1998.
 573. Становище относно спестяванията и финансовата сигурност (CON/1998/46), Франция, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Становище относно замяната на договорните препратки към средния лихвен процент на междубанковия пазар в Амстердам (AIBOR) и към други референтни лихвени проценти и относно изменение на Закона за надзор над сделките с ценни книжа от 1995 г. (CON/1998/42), Нидерландия, 16.10.1998.
 575. Становище относно прехвърлими дългови инструменти (CON/1998/40), Франция, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), Люксембург, 23.9.1998.
 577. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/36), Португалия, 7.8.1998.
 578. Становище относно Регламент за замяната на средния лихвен процент на междубанковия пазар във Франкфурт (FIBOR) (CON/1998/32), Германия, 22.6.1998.
 579. Становище относно регистрацията на финансови инструменти (CON/1998/26), Швеция, 10.6.1998.
 580. Становище относно обезпеченията във връзка с клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа (CON/1998/20), Дания, 22.6.1998.