Menu

CON/2007/9

  1. Stanovisko k nariadeniu týkajúcemu sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (CON/2007/9), Ú. v. EÚ C 86, 20. 4. 2007, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (KOM(2007) 76)