CON/2007/4

 1. Yttrande om införandet av ett nytt kommittéförfarande i åtta direktiv inom ramen för Handlingsplanen för finansiella tjänster (CON/2007/4), EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 901)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 902)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 906)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 909)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 910)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 911)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 913)
    
   Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 916)