CON/2007/4

 1. Stanovisko k zavedeniu nového postupu komitológie v ôsmich smerniciach súvisiacich s Akčným plánom pre finančné služby (CON/2007/4), Ú. v. EÚ C 39, 23. 2. 2007, s. 1.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006) 901)
    
   Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 902)
    
   Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady ktorou sa mení sa dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006) 906)
    
   Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica európskeho Parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 909)
    
   Návrh smernica Európskeho Parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 910)
    
   Návrh smernica Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006) 911)
    
   Návrh smernica Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006) 913)
    
   Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 916)