CON/2007/4

 1. Advies inzake de invoering van een nieuwe comitologie-procedure in acht richtlijnen van het Actieplan Financiële Dienstverlening (CON/2007/4), PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/49/EG inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 901)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2006/48/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 902)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 906)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 909)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 910)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 911)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 913)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006) 916)