CON/2007/4

 1. Arvamus uue komiteemenetluse kohta kaheksas finansteenuste tegevuskava direktiivis (CON/2007/4), ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 901)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 902)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 906)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 909)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 910)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 911)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 913)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006) 916)