Menu

CON/2007/4

 1. Udtalelse om indførsel af en ny udvalgsprocedure (komitologi-) i otte direktiver omfattet af Den Finansielle Handlingsplan (CON/2007/4), EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 901)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 902)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (kom(2006) 906)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 909)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 910)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 911)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 913)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 916)