CON/2005/2

  1. Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (CON/2005/2), EUT C 40, 17.2.2005, s. 9.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism, överlämnat till rådet den 13 oktober 2004 (KOM(2004) 448)